Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2.7. Агрегатні верстати та верстати з ЧПУ : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

5.2.7. Агрегатні верстати та верстати з ЧПУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Агрегатні верстати - це верстати, у конструкції яких вико-ристовують стандартні вузли (агрегати), тобто автономні (са-мостійні) вузли-блоки (силові голівки, столи, станини, стійки, системи подачі мастильно-охолоджувальних рідин, маніпулято-ри та ін., виготовлені по загальних для усього верстатобудуван-

Розділ 5. Технологічне обладнання

ня стандартах або нормах, завдяки чому їх можна використо-вувати багаторазово, створюючи верстати з різними характерис-тиками. Агрегатування, тобто створення машин на основі стан-дартних вузлів, скорочує терміни і вартість їх проектування і виготовлення, спрощує обслуговування і ремонт, створює мож-ливості переналагодження машин для обробки різноманітних деталей. Крім стандартних в агрегатних верстатах є й оригі-нальні деталі і вузли.

Два або декілька агрегатних верстатів об’єднують в автома-тичну лінію, що представляє собою систему автоматів зв’язаних засобами транспортування і управління. Автоматичні лінії мо-жуть бути скомпоновані не тільки з агрегатних, але і з універ-сальних та інших верстатів, що випускаються серійно, а також із спеціального обладнання, що дозволяє автоматизувати весь технологічний процес виготовлення виробу. Такі лінії об’єдну-ють у більш складні системи – цехи або заводи.

В автоматичні лінії об’єднують також верстати з програм-ним управлінням, принципова відмінність яких від верстатів-автоматів полягає в наявності електронних систем управління технологічним процесом, в той час як автомати управляються за допомогою механічних пристроїв, що знаходяться на розпо-дільному валі. Застосування автоматів в умовах дрібносерійно-го й одиничного виробництва економічно невигідно через складність їх перелагодження, що зв’язано з виготовленням нових управляючих пристроїв. У верстатах із програмним уп-равлінням інформація про заданий рух виконавчих вузлів по-дається у вигляді визначеного коду. Найбільш повно техно-логічні можливості верстата реалізуються при використанні числового програмного управління. Програма задається на про-грамоносії у вигляді чисел (координат переміщень), закодова-них електричними імпульсами. При зчитуванні програми за допомогою різних пристроїв імпульси передаються виконавчим механізмам-двигунам приводу подачі робочих органів. Пере-міщення робочого органа визначається кількістю імпульсів, поданих на двигун. Таким чином, зміна форми і розмірів одно-типних деталей, оброблюваних на верстах із ЧПУ, не вимагає

 «Товарознавство»

їх переналогодження, тому що програма фізично не зв’язана із формою і розмірами деталі, як це має місце при використанні шаблонів, копирів та інших механічних пристроїв, що знахо-дяться на розподільному валі. Подальше удосконалення таких верстатів досягається використанням у пристроях ЧПУ мікроп-роцесорів і застосуванням управляючих ЕОМ, що передають сигнали безпосередньо робочим органам.

Варто враховувати, що вартість верстатів із ЧПУ в декілька разів вище, чим аналогічних пристроїв із ручним управлінням. Тому їх застосування економічно доцільно за умови максималь-ного використання.

Значне підвищення продуктивності праці дає застосування багатоопераційних верстатів, називаємих також обробними центрами. Це високоавтоматизовані верстати із ЧПУ, що ма-ють інструментальний магазин великої ємності та пристрій автоматичної зміни інструмента. На них здійснюється послідов-на обробка великого числа поверхонь різними способами (фре-зеруванням, свердленням та ін.), при цьому заготовка автома-тично переміщається уздовж трьох координатних осей і обертається навколо осей столу. Програмне управління всіма рухами робочих органів верстата й автоматичної зміни інстру-мента дозволяють обробляти складні деталі з одного закріплен-ня, що сприяє досягненню найвищої точності розташування об-роблених поверхонь.