Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.2.2. Класифікація і позначення металорізальних верстатів : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

5.2.2. Класифікація і позначення металорізальних верстатів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Верстати класифікують за різними ознаками, основними з яких є: призначення, конструктивні особливості, ступінь універ-сальності, точність, габарити, ступінь автоматизації.

За призначенням і конструктивними особливостями усі вер-стати, що серійно випускаються, поділяють на групи, а кожну групу – на типи. Є десять груп (0 ... 9) і в кожній з них десять типів (0 ... 9) верстатів (табл. 5.1). Нульові групи і типи – ре-зервні, вони заповнюються в міру необхідності. Така класифі-кація була розроблена Експериментальним науково-дослідним інститутом металорізальних верстатів (ЕНДІМВ).

За ступенем універсальності розрізняють верстати універ-сальні, спеціалізовані і спеціальні. Універсальні верстати, які інакше називаються верстатами загального призначення, засто-совуються для виготовлення широкої номенклатури деталей, оброблюваних невеликими партіями в умовах дрібносерійного і серійного виробництва. Універсальні верстати з ручним уп-равлінням вимагають від оператора підготовки і часткової або повної реалізації програми, а також виконання функцій мані-пулювання (зміна заготівки й інструмента), контролю і зміни. Універсальні верстати з числовим управлінням вимагають від оператора лише окремих функцій маніпулювання і контролю. При цьому стає можливим обслуговування одним оператором декількох верстатів, так зване багатоверстатне обслуговування. Гнучкі виробничі модулі (ГПМ) представляють собою автомати-зований універсальний технологічний осередок, основою яко-го є верстат із повним набором маніпуляторів, контрольних і вимірювальних пристроїв. Спеціалізовані верстати призначені для обробки заготівок порівняно вузької номенклатури. При-Розділ 5. Технологічне обладнання

кладом можуть служити токарні верстати для обробки колінча-тих валів або шліфувальні верстати для обробки кілець кулько-вих підшипників. Спеціалізовані верстати мають високий ступінь автоматизації, і їх використовують у крупносерійному виробництві при великих партіях, що не вимагають частого пе-реналагодження. Спеціальні верстати використовують для про-дуктивної обробки однієї або декількох майже однакових дета-лей в умовах крупносерійного й особливо масового виробництва. Спеціальні верстати, як правило, мають високий ступінь автома-тизації. Автоматичну лінію утворюють із наборів верстатів-авто-матів, розташованих послідовно відповідно до ходу технологіч-ного процесу і зв’язаних загальним транспортом і загальним управлінням. Автоматична лінія може працювати в режимі ав-томатичного переналагодження i переходити від обробки однієї деталі до обробки іншої схожої на неї деталі. Загальне число різних деталей при цьому обмежено декількома штуками.

За ступенем точності верстати поділяють на класи: нормаль-ної точності (умовне позначення – Н), підвищеної (П), високої (В), особливо високої (А) і особливо точні (С) – майстер-верста-ти. Верстати класів В, А і С експлуатують у спеціальних приміщен-нях, де підтримують строго визначену температуру і вологість.

За габаритами розрізняють легкі верстати – масою 1 т і мен-ше, середні – до 10 т і важкі – більше 10 т.

Ступінь автоматизації характеризується участю людини в технологічному процесі. За цією ознакою усі верстати можна розділити на чотири категорії. Перша – верстати, на яких усі стадії технологічного процесу здійснюються за допомогою лю-дини. Друга – напівавтоматичні верстати, на яких процес об-робки (відносні рухи заготівки й інструмента, надання їм не-обхідних зусиль і швидкостей) здійснюють спеціальні механізми без участі людини. Вручну виконують в основному допоміжні функції – завантаження, затиск заготівок. Третя – верстати-автомати. На них не тільки процес обробки, але і уп-равління (узгодження різних рухів, зміна і включення швидко-стей) відбувається без участі людини. До четвертої категорії відносяться саморегульовані верстати-автомати, що самостійно

 «Товарознавство»

виконують процес обробки, управління цим процесом і його кон-троль, тобто оцінюють відповідність технологічного процесу за-даній програмі і вносять необхідні коректування в хід процесу.

Залежно від цільового призначення верстата для обробки тих або інших деталей або їх поверхонь, виконання відповід-них технологічних операцій і ріжучого інструмента, верстати розділяють на наступні основні групи – токарні, свердлильні і розточні, фрезерні, шліфувальні. Умовна класифікація верстатів за технологічною ознакою наведена в табл. 5.1. В останні роки одержали поширення верстати, на яких виконуються різні опе-рації в результаті автоматичної зміни ріжучих інструментів. Подібні верстати одержали назву багатоопераційних верстатів або обробних центрів.

У позначенні конкретних моделей верстатів перша цифра вказує на групу верстата (наприклад, токарні 1), а друга – на тип (наприклад, токарно-карусельні верстати мають у позна-ченні цифру 15), а останні цифри характеризують основні па-раметри верстата, різні для верстатів різних груп. Верстати найбільш поширених технологічних груп утворюють розмірні ряди, у яких за кожним верстатом закріплений цілком визна-чений діапазон розмірів оброблюваних деталей. Наприклад, у групі токарних верстатів можливості верстата характеризують-ся циліндричним робочим простором і для багатоопераційних верстатів – прямокутним робочим простором. За основним розміром робочого простору, максимальним діаметром для то-карних верстатів, шириною столу для фрезерних і багатоопе-раційних верстатів установлюють ряд стандартних значень, заз-вичай в геометричній прогресії з деяким знаменником (р). Так, для верстатів токарної групи прийнятий (р = 1,25) і стандарт-ний ряд найбільших діаметрів обробки-250, 320, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 мм.

Перша літера в умовному позначенні вказує на модерніза-цію (покоління) верстата, остання – на модифікацію (видозмі-ну) базової моделі або на якусь характеристику верстата (точність, ступінь автоматизації).

Таблиця 5.1. Групи і типи металорізальних верстатів

 

Групи верстатів        Шифр групи   Шифр типа і найменування верстатів

 

           

            0          1          2          3          4          5          6          7          8          9

Резервні         0          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -

Токарні           1          Автомати і напівавтомати   Револь-верні  Свердли-

льно-

відрізні            Карусе-льні    Токар-но-

гвинто-різні і лобові Багато-різцеві            Спе-

ціалізо-

вані     Різні токарні

 

           

            Спеціалі-зовані         Одно-шпин-дельні   Багато-

шпин-

дельні

           

           

           

           

           

           

 

Сверд-лильні та расточні    2                      Напівавтомати          Коорди-

натно-

розточні         Радіаль-но-

свердли-льні  Горизо-нталь-но-расточні   Алмаз-но-

расточ-ні        Горизо-

нталь

но-

сверд-

лильні Різні

сверд-

лильні

 

           

           

            Верти кально-сверд-лильні Одно-шпин-дельні   Багато-

шпин-

дельні

           

           

           

           

           

 

Шліфу-вальні і доводо-чні   3                      Круг-лошлі-фуваль-ні           Внутри шньош-ліфува-льні  Обди-рочно-шлифо-вальні            Спеціалі-зовані шліфува-льні                      Заточні           Плос-кошлі-фуваль-ні            Прити-рочні і поліру-вальні            Різні,

абрази-

вні

Комбі-новані 4          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -

Зубо- та

різьбо-

обробні           5          Різьбона-різні Зубост-

ругальні

для

цилінд-

ричних

колес   Зуборі-зні для коніч-них колес        Зубо-

фрезер-

ні         Для нарі-зання червяч-них пар      Для об-робки торців зубців Різьбо-фрезе-руваль-ні         Зубооз-доблю-вальні та пере-вірочні         Зубо-и різьбо-шліфу-вальні  Різні зубо-і різьбо-обробні

Продовження таблиці 5.1

 

Групи верстатів        Шифр групи   Шифр типа і найменування верстатів

 

           

            0          1          2          3          4          5          6          7          8          9

Фрезерні        6                      Вертика льні консоль ні       Безпере рвної дії                   Копирува льні і гравирува льні     Вертикал

ьні

консольні       Поздов жні     Консол

ьні

широко

універ-

сальні  Горизон тальні консоль ні   Різні фрезерні

Строгаль ні,

довбальн і і протяжні           7                      Поздовжні      Попере чно-стругал ьні        Довбальн і     Протяжні горизонта льні                      Протяж ні

вертика льні              Різні

стругаль

ні

 

           

           

            Одност оєчні Дво-стоєчні  

           

           

           

           

           

           

 

Розрізні           8                      Розрізні, працюючі   Пили

 

           

           

            Токарни

м

різцем Абразив

ним

кругом            Гладки

м

диском           Правильн о-відрізні  Стрічкові        Дискові          Ножово чні               

Різні    9                      Опилов очні  Пило

насікате

льні     Правиль

но- і

безцент

рово-

обдирув

альні   Балансир овочні       Для

випробув

ання

сверл та

шлифува

льних

кругів  Ділильн

і

машини                                

Розділ 5. Технологічне обладнання

Наприклад, модель 1124-одношпиндельний токарно-револь-верний верстат-автомат із максимальним діаметром оброблю-ваної заготівки 24 мм; 1Б124 – модернізована модель цього верстата (змінена конструкція приводу та ін.); 16К20П-токар-но-гвинторізний верстат підвищеної точності. Іноді літера, що знаходиться наприкінці позначення моделі, указує на її конст-руктивну особливість, наприклад 6Н80Г (тут Г – горизонталь-ний верстат, 6 – фрезерний). Верстати з програмним управлін-ням мають у шифрі літеру Ф с цифрою, що означає систему управління: Ф1 – із цифровою індексацією і преднабором ко-ординат; Ф2 – із позиційними системами; Ф3 – із контурни-ми системами; Ф4 – з універсальними системами для позицій-ної і контурної обробки. Наприклад, модель 16К20Ф3 – токарно-гвинторізний верстат із програмним управлінням. Де-яким моделям спеціалізованих і спеціальних верстатів умовні позначення привласнюють заводи-виробники. У них можуть входити перші літери найменування заводу або верстата і по-рядковий номер моделі. Наприклад, ЕЗ-9 – спеціальний верстат для нарізування зубцюватих рейок Єгорьевского верстатобуд-івного заводу; ФРС-1 – спеціалізований фрезерно-розточний свердлильний верстат із програмним управлінням.