Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.7. Обладнання для живлення зварювальної дуги : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

4.7. Обладнання для живлення зварювальної дуги


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Для зварювання застосовуються зварювальні трансформа-тори і спеціалізовані установки на їх основі, зварювальні вип-рямлячі, перетворювачі й агрегати та ін.

Зварювальний агрегат. Зварювальний агрегати складаєть-ся із генератора постійного струму і приводного бензинового або дизельного двигуна внутрішнього згоряння. У ньому хімічна енергія згоряння палива перетворюється в механічну, а потім в електричну енергію. Агрегати використовують в ос-новному для ручного зварювання в монтажних і польових умовах, де відсутні електричні мережі. Зварювальні агрегати можна класифікувати за такими ознаками: за типом генерато-ра – із колекторним і вентильним; за видом привода – із бен-зиновим і дизельним (іноді електричним) двигуном; за спо-собом установки – пересувні, стаціонарні.

Агрегати мають падаючі зовнішні характеристики і призна-чені для ручного зварювання в польових умовах, складаються, наприклад, із генератора постійного струму ГД-303 і бензино-вого двигуна моделі "Волга" (ГАЗ-320-01), з’єднаних за допо-могою фланця.

Двигун моделі ГАЗ-320-01 – бензиновий чотиритактний, чотирьохциліндровий, відрегульований на частоту обертан-ня 2000 об/хв потужністю 29 кВт. На двигуні встановлені зарядний генератор, стартер, розподільник запалювання і котушка запалювання. Двигун запускають від акумулятор-ної батареї.

Зварювальні трансформатори забезпечують ступінчасте і плавне регулювання зварювального струму. Вони перетворю-ють змінну мережну напругу в знижену, необхідну для зварю-вання. Це найбільш прості і дешеві джерела, широко викорис-товувані при ручному зварюванні й автоматичному зварюванні під флюсом. Спеціалізовані установки на основі трансформа-торів застосовують для зварювання алюмінієвих сплавів елек-тродом, що не плавиться, у захисному газі.

Розділ 4. Зварювальне обладнання

Для ручного зварювання застосовують зварювальні транс-форматори з рухомими котушками (типу ТД) і рухомими маг-нітними шунтами (СТШ-500, СТШ-500-80).

Зварювальні випрямлячі спочатку знижують змінну напру-гу, потім випрямляють її і подають на дугу. Постійний струм має деякі переваги, зокрема більш високу усталеність дуги порівня-но з дугою змінного струму. Випрямлячі застосовують для руч-ного, напівавтоматичного й автоматичного зварювання, а також у якості універсальних джерел. У зварювальному випрямлячі змінна напруга мережі спочатку перетворюється в знижену, а потім випрямляється і подається на дугу. Випрямлячі можуть доповнюватись різними допоміжними пристроями, що розши-рюють їх технологічні можливості. Зазвичай окреме джерело призначене для живлення струмом однієї дуги, це однопосто-ве джерело. У цехах із великим числом постів зварювання до-цільним є використання багатопостового джерела.

Для ручного дугового зварювання випускають випрямлячі ВД-201, ВД-301, ВД-306, ВД-5.

Зварювальний перетворювач представляє собою комбінацію електродвигуна змінного струму і зварювального генератора постійного струму. У цьому випадку електрична енергія мережі змінного струму перетворюється в механічну енергію електрод-вигуна, обертає вал генератора і перетворюється в електричну енергію постійного зварювального струму. Тому ККД перетво-рювачів невеликий, через наявність обертових частин вони менше надійні і зручні в експлуатації порівняно з випрямляча-ми. Перетворювачі випускають тільки для ручного і напівавто-матичного зварювання.

Стабілізатори дуги змінного струму подають на дуговий про-міжок стабілізуючий імпульс у момент переходу струму через нульове значення. Стабілізатор фактично повторно запалює дугу і підтримує її горіння, поки напруга зварювального трансформа-тора не стане достатньої для живлення дугового розряду.

Для поліпшення горіння дуги при зварюванні на змінному струмі використовується стабілізатор дуги СД-2 на 50 Гц і ста-білізатор для малостійких дуг на 100 Гц.

«Товарознавство»

Стабілізатори дуги на 100 Гц випускають у комплекті зі зварювальними трансформаторами на 250 і 125 А, створюючи живлення "Розряд-250" або "Розряд-125".

Джерело живлення "Розряд-250" складається з трансформа-тора, аналогічного за побудовою трансформатору ТСМ-250, і стабілізатора на 100 Гц, аналогічного стабілізатору СД-2.

Позначення зварювального обладнання

В умовному позначенні електрозварювального обладнання перша літера означає тип виробів (Т – трансформатор, В – вип-рямляч, Г – генератор, П – перетворювач, А – агрегат, У – ус-тановка); друга – вид зварювання ( Д – дугове, П – плазмен-не); третя -спосіб зварювання (Ф – під флюсом, Г – у захисних газах, У – універсальне джерело для декількох способів, П – пе-реносне; відсутність літери вказує на ручне зварювання покри-тими електродами); четверта – дає подальше пояснення при-значення джерела (М – багатопостовий, О – однопостовий). Одну або дві наступні цифри використовують для позначення номінального струму (округлення в сотнях ампер), наступні дві цифри показують реєстраційний номер виробу. Наступна літе-ра означає кліматичне виконання (У – для країні помірним кліматом, Т – з тропічним), остання цифра показує категорію розміщення джерела: 1- для роботи на відкритому повітрі, 2 – у приміщеннях, де коливання температури і вологи несуттєво відрізняються від коливань на відкритому повітрі, 3 – у закри-тих приміщеннях, де коливання температури, вологи і вплив піску і пилу істотно менше, ніж на відкритому повітрі, 4 – у приміщеннях із штучним регулюванням кліматичних умов, 5 – у приміщеннях із підвищеною вологою.

Наприклад умовне позначення, джерела ВДГМ-1602УЗ розшифровується так: В – випрямляч; Д – для дугового зва-рювання; Г – у захисних газах; М – багатопостовий; 16 – із но-мінальним струмом 1600 А; 02 – друга модифікація; У – для країн із помірним кліматом; 3 – для роботи в закритих при-міщеннях.

Розділ 4. Зварювальне обладнання

4.8. Комплектні вироби

Проводи. Для підключення джерел струму до мережі вико-ристовують проводи марки ПРГ, для підключення до джерела електротримача – проводи марки ПРГД. Вибір перетину про-водів залежить від потужності джерела або сили зварювально-го струму.

Зварювальні електроди. Це металеві стрижні, виготовлені з дротів діаметром 0,3 ... 1,2 мм, довжиною 350 ... 450 мм, покриті спеціальною обмазкою, до складу якої входять флюси для роз-кислення металу шва, що стабілізують дугу добавки і рідке скло як сполучне.

Електроди для зварювання вуглецевих сталей позначають літерою Е і цифрою, що показує середню міцність металу шва. Для зварювання низьковуглецевих сталей застосовують елект-роди Е38, Е42, Е46, Е50, Е55, Е60. Межа міцності зварного шва 40...50 кг/мм2 (400...500 мПа). Електроди типів Е38А-Е50А за-стосовують у тому випадку, коли до металу зварного шва пред’являються підвищені вимоги по чистоті (знижений вміст шкідливих домішок сірки і фосфору), тобто до підви-щеної пластичності.

Електроди Е70, Е85, Е100, Е125, Е150 використовують для зварювання високовуглецевих інструментальних сталей. Міцність зварного шва після зварювання цими електродами 70…150 кг/мм2 (700...1500 мПа).

Для зварювання легованих сталей застосовують електроди з легованих сталей. Ці електроди маркірують за іншим прин-ципом, наприклад, Е-12Х13: після літери Е вказується хімічний склад металу електрода, тобто марка сплаву.

Для зварювання жароміцних, жаростійких і корозійностій-ких сплавів застосовують електроди типів Е-06Х13Н, Е-10Х17Т, Е-12Х11Н МФ і т. ін.

Для механізованого зварювання під флюсом і наплавлення під флюсом застосовують зварювальний і наплавочний дріт. Дроти виготовляють різних марок. У маркіруванні зварюваль-них дротів перед маркою матеріалу добавляють літери Св – зва-«Товарознавство»

рювальний. Якщо дріт оміднений, то після марки матеріалу дроту ставлять літеру О. Перед літерами Св ставлять зазвичай діаметр дроту. Наприклад, 3Св-08А – зварювальний дріт підви-щеної якості діаметром 3,0 мм, що містить у середньому 0,08% вуглецю; 1,6 Св 08Г2С – О – зварювальний дріт діаметром 1,6 мм, марки О8Г2С (0,08% С, 2% Мп і 1% Si) з омідненою по-верхнею. Літера Ш після марки показує, що дріт призначений для зварювання сталі, виплавленої електрошлаковим перепла-вом 2Св-30Х25Н16-Ш.

Упакування, транспортування і зберігання електродів

Електроди повинні бути упаковані в герметичні пластмасові коробки або в пачки з подальшим укладанням пачок у герме-тичні металеві або картонні коробки. Кожну коробку упакову-ють у поліетилен. Маса коробок з електродами не повинна пе-ревищувати 3 кг – для електродів діаметром до 2,5 мм, 5 кг – для електродів діаметром 3,0 ... 4,0 мм і 8 кг – для електродів діаметром понад 4,0 мм.

Коробки і пачки упаковують у ящики з картону, дерева або плит ДВС. Маса ящиків не повинна перевищувати 50 кг. На ящик наносять напису "Обережно, крихке", "Боїться вологи". На кожній пачці або коробці повинна бути етикетка, що містить дані про електроди у відповідності зі стандартом. Кожна партія електродів супроводжується сертифікатом, що засвідчує відповідність електродів вимогам стандарту або технічної умо-ви. Сертифікат містить наступні відомості: товарний знак підприємства, умовне позначення електродів, номер партії і дату виготовлення, марку дроту з зазначенням стандарту, масу партії, кг, і гарантійний термін збереження. Електроди транспор-тують будь-якими видами транспорту з дотриманням умов, що охороняють їх від впливів атмосферних осадів і механічних ушкоджень. На складах електроди зберігають у сухих, опалю-ваних приміщеннях при температурі не нижче 15°С на стела-жах або на піддонах

Розділ 4. Зварювальне обладнання