3.8. Двигуни внутрішнього згоряння 3.8.1. Загальна характеристика та класифікація двигунів внутрішнього згоряння


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Двигун внутрішнього згоряння представляє собою один із видів теплових двигунів, у якому згоряння палива і нагріван-ня робочого тіла відбувається усередині робочого циліндру, що забезпечує високий ККД.

Двигуни внутрішнього згоряння використовують у багать-ох галузях народного господарства: на стаціонарних установках, судах, тракторах, автомобілях, будівельних і дорожніх машинах. їх перевагами є постійна готовність до пуску, порівняно висо-ка економічність, незалежність від зовнішнього джерела енергії, що забезпечує мобільність машин і можливість перекидання їх з об’єкта на об’єкт для роботи в різних умовах експлуатації, мала вага при великій потужності.

Необхідність роботи в кліматичних умовах, що різко відрізняються, при температурі зовнішнього середовища, що змінюється від -60 до +50°С, безупинні коливання навантажен-ня на багатьох машинах, запиленість повітряного середовища, відірваність від баз технічного обслуговування - все це пред’яв-ляє особливі вимоги до конструктивно-експлуатаційних якос-тей двигунів внутрішнього згоряння.

Для приводу ряду машин застосовують поршневі двигуни внутрішнього згоряння, що класифікують за декількома ознаками.

♦          призначенням двигуни - транспортні, стаціонарні і спец-іальні;

♦          видом застосовуваного палива - двигуни легкого рідкого палива, що працюють на бензині; двигуни важкого рідко-го палива, що працюють на дизельному паливі; двигуни газового палива, що працюють на генераторному, природ-ному зрідненому пропан-бутановому газі; двигуни зміша-ного палива, у яких основне паливо - газ, а для запален-ня використовують присадки рідкого палива, і, нарешті, багатопаливні двигуни, конструкція яких дозволяє вико-

 «Товарознавство»

ристовувати в якості палива бензин, гас, дизельне пали-во і т. ін;

♦          способом утворення паливної суміші - двигуни з внутрішнім і зовнішнім сумішоутворенням. У двигунів першої групи пальна суміш із палива і повітря утворюється усередині циліндрів (дизелі), а в двигунів другої групи - поза цилі-ндрами (у карбюраторних двигунів - у карбюраторі, у газових - у змішувачі);

♦          способом запалення паливної суміші дизелі відносять до двигунів із запаленням від стиску, у яких унаслідок ви-сокої температури стиснутого повітря паливо, яке по-дається до циліндрів, спалахує без стороннього джерела запалювання. За цією ознакою карбюраторні і газові дви-гуни називають двигунами з примусовим запалюванням паливної суміші, тобто електричною іскрою;

♦          способом охолодження - двигуни з рідинним і повітряним охолодженням;

♦          числом робочих циліндрів двигуни бувають одно-, дво-, трьох-, чотирьох-, шестициліндровими і т. ін., а за розта-шуванням циліндрів - з горизонтальними, вертикальними (велика частина сучасних двигунів), V-подібними й ін.