Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.1.4. Електричні мікромашини постійного струму : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

2.1.4. Електричні мікромашини постійного струму


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Електричні машини невеликої потужності (до 600 Вт) на-зиваються мікромашинами.

Тахогенератори

Тахогенератор – це пристрій для перетворення механічно-го обертання в електричний сигнал ( вихідна напруга пропор-ційна частоті обертання).

Тахогенератори постійного струму виконують із постійни-ми магнітами на статорі або з електромагнітним збудженням від незалежного джерела постійного струму. У них використову-ють якір звичайного типу з барабанною обмоткою, а також порожній або дисковий із печатною обмоткою. При незмінно-му струмі збудження ЕРС пропорційна частоті обертання, що є основою для використання машини постійного струму як тахогенератора.

 «Товарознавство»

Переваги і недоліки. Перевагами тахогенераторів постійного струму є: малі габарити і маса при великій вихідній потужності; відсутність фазової погрішності, що обумовлено роботою на активне навантаження; крім того, у машинах із постійними магнітами не потрібно мати допоміжне джерело електричної енергії для збудження. Однак у порівнянні з тахогенераторами змінного струму вони мають ряд недоліків: складність конст-рукції, високу вартість, нестабільність вихідної характеристики, пульсації вихідної напруги і радіоперешкоди.

Мікродвигуни

Мікродвигуни постійного струму застосовуються в автома-тичних пристроях і використовують для обертання різних ме-ханізмів і перетворення електричного сигналу в механічне пе-реміщення вала. В останньому випадку їх називають виконавчими двигунами постійного струму.

Мікродвигуни постійного струму, які застосовуються в ав-томатичних пристроях, бувають із збудженням від постійних магнітів (ДПМ), із повним ротором (ДПР), безпазовим якорем, печатною обмоткою якоря, напівпровідниковими регуляторами швидкості обертання (РС), безнитковими (БМПТ) і універсаль-ними колекторами (УКД).

З виконавчих двигунів постійного струму найкращими вла-стивостями володіє двигун із якірним управлінням. Для нього характерний швидкий розгін двигуна. Основним недоліком двигуна з якірним управлінням є порівняно велика потужність управління.

Для двигуна з полюсним управлінням характерна невели-ка потужність управлінням і гарне використання машин. Од-нак усі інші властивості цього двигуна значно гірші, ніж двигу-на з якірним управлінням, тому в сучасних автоматичних пристроях застосовують, головним чином, виконавчі двигуни з якірним управлінням і тільки в окремих випадках (при малій потужності двигуна) використовують полюсне управління.

Розділ 2. Електричні машини

Універсальні колекторні двигуни

У пристроях автоматики і різних електропобутових прила-дах широко застосовують універсальні колекторні двигуни по-тужністю від декількох ватів до декількох сотень ватів, що мо-жуть працювати від джерел як постійного струму, так і однофазного струму.

Розглянутий двигун влаштований так само, як і двигун по-стійного струму з послідовним збудженням.

Електромашинні підсилювачі (ЕМП)

ЕМП застосовують у схемах автоматики для підсилення керуючих сигналів, одержуваних від різних датчиків, сельсинів, поворотних трансформаторів та інших пристроїв.

ЕМП являють собою спеціальні електричні генератори постійного або змінного струму, вихідна потужність яких може змінюватися в широких межах шляхом зміни потуж-ності управління. Відношення вихідної потужності до по-тужності управління називають коефіцієнтом підсилення по потужності. Сучасні ЕМП мають дуже великі коефіцієнти підсилення, необхідні для підсилення порівняно слабких керуючих сигналів.

Найпростішим ЕМП є звичайний генератор постійного струму з незалежним збудженням, у якого потужність, що по-дається на обмотку збудження (управління), у багато разів менша від потужності, яку одержують на виході від обмотки якоря. Посилення потужності в цій машині відбувається за ра-хунок механічної енергії, що поступає від приводного двигу-на, що є характерним і для всіх інших ЕМП. Однак у генера-торах із незалежним збудженням не можна одержати великі коефіцієнти підсилення, необхідні для сучасних систем авто-матичного регулювання, тому розроблений ряд спеціальних машин. Існують різні типи ЕМП постійного і змінного стру-му з різними принципами дії.

«Товарознавство»

Вимоги до мікромашин

До окремих видів мікромашин висуваються специфічні ви-моги, що обумовлені особливостями їх експлуатації. Так, мікро-машини, що застосовуються в аудіозаписуючій та аудіовідтво-рювальній апаратурі, повинні мати низький рівень створюваних шумів. Мікромашини, що використовуються в радіоапаратурі, комп’ютерній техніці, не повинні створювати значних радіопе-решкод. Усі ці обмеження призводять до збільшення габаритів, маси, погіршення енергетичних показників.