Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.8.2. Класифікація мікропроцесорів. : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

1.8.2. Класифікація мікропроцесорів.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

магниевый скраб beletage

Залежно від функціональних можливостей мікропроцесо-ри поділяють на універсальні та спеціалізовані.

Під універсальним мікропроцесором (інакше мікропроцесо-ром загального призначення) розуміють мікропроцесор, якому властиві всі особливості центрального процесора. Такі мікроп-роцесори є основою мікро-ЕОМ, використовуються для вирі-шення широкого кола завдань у системах управління, вимірю-вальних приладах, діагностичних пристроях та ін.

Спеціалізований мікропроцесор розрахований на вузьке зас-тосування, вирішення конкретного завдання й оптимізований за визначеним параметром.

Мікропроцесорний комплект або набір – це сукупність спец-іально розроблених окремих мікропроцесорних та інших інтег-ральних схем, які сумісні за своїми конструктивно-технологіч-ними даними, тобто можуть бути зібрані в єдине ціле. Вони призначені для спільної роботи в мікро-ЕОМ, мікропроцесор-них системах, мікроконтролерах та ін. Зазвичай до комплекту входять ВІС; мікропроцесора, пам’яті, вводу-виведення інфор-мації, мікропрограмного управління та ін.

Мікропроцесорна система – це зібрана в єдине ціле су-купність взаємодіючих ВІС мікропроцесорного комплекту – модулів (іноді доповнена ВІС з інших комплектів), організова-на в працюючу систему, тобто обчислювальна або управляюча система з мікропроцесором у якості вузла обробки інформації. Система, у якій використовуються два або більше мікропроце-сорів, називається мультимікропроцесорною системою.

Крім розглянутих понять мікропроцесора, мікропроцесор-ного комплекту і мікропроцесорної системи наведемо ще виз-начення мікро-ЕОМ і мікроконтролера.

На практиці нерідко застосовують функціональний блок, що містить мікропроцесорний комплект і оформлений конст-руктивно у виді плати. Він може виконувати роль мікро-ЕОМ, що вбудовується у вимірювальний прилад або іншу апаратуру (без джерела живлення, корпусу, пульта управління, перифер-

 «Товарознавство»

ійних вузлів), але не здатної працювати як самостійний, авто-номний пристрій. Такий блок, що виконує функції управління, називають мікроконтролером. Іноді для скорочення його нази-вають просто контролером.

Класифікуючи мікропроцесорні ВІС за складом функціональ-них блоків і їх внутрішньої організації, можна виділити три гру-пи: однокристальні МП, багатокристальні МП на секційних мікропроцесорних комплектах ВІС і однокристальні мікроЕОМ.

Однокристальні МП відрізняються фіксованою структурною розрядністю і системою команд. Для них характерні послідов-на організація обчислювального процесу, послідовний обмін інформацією із загальною інформаційною магістраллю, що з’єднує всі внутрішні блоки МП. Розроблювач обчислювальних пристроїв на однокристальних МП складає програми на основі фіксованої системи команд конкретного МП і не має можли-вості змінити її.

Таблиця 1.23.

Приклад функціонального набору мікропроцесорного комплекту БІС із фіксованою системою команд

Підтипи ВІС  |           Функціональні ВІС   |

ВІС загального призначення

Універсальні інтерфейсні ВІС

ВІС контролерів пристроїв

Центральнии процесор,

тактовий генератор, контролери

магістралі, шинні формувателі.

Послідовний інтерфейс, що

програмується, паралельний

інтерфейс, що програмується,

контролер переривань, що

програмується, таймер

інтервалів, що програмуеться

Відеоконтролер, контролер

юіавіатури, контролер введення-

виводу, контролер ОЗП      

Розділ 1. Едектронні комплексні вироби

У даний час застосовуються тільки однокристальні МП, на їх основі з удосконаленням технологій мікроелектроніки збільшувалася розрядність команд і швидкодія МП із перших МП на 8 розрядів до 64 розрядів і швидкості процесора з 1 мГц до 1 гГц.