6.6.3. Класификація підшипників кочення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Шдшипники кочення мають різні конструктивні різновиди, що визначають їх класифікацію:

♦ за напрямком діг сприйманого навантаження - радіальні, що сприймають навантаження, що діє перпендикулярно осі обертання підшипника; упорні, розраховані на наван-таження, що діє уздовж осі обертання підшипника; раді-

 «Товарознавство»

ально-упорні - під комбіноване навантаження, що одно-часно діє на підшипник у радіальному й осьовому на-прямках, причому переважним може бути як осьове, так і радіальне навантаження; упорно-радіальні - в основно-му під осьове навантаження; конусні.

♦          за формою тіл кочення - кулькові і роликові. Роликопід-шипникі залежно від форми роликів розділяють на на-ступні групи: із короткими циліндричними роликами; із довгими циліндричними роликами; із витими роликами; із голчастими роликами; із конічними роликами; із сфе-ричними роликами;

♦          за числом рядів тіл кочення - одно-, двох-, чотирьох- і багаторядні;

♦          за основними конструктивними ознаками - такі, що само-установлюються, і такі, що не самоустановлюються; із ци-ліндричним або конусним отвором внутрішнього кільця; одинарні або подвійні; здвоєні, зтроєні і т.ін.

Вибір типа підшипника залежить від його призначення та умов роботи. Для малих навантажень використовують зазвичай кулькові підшипники. При більш значних навантаженнях та діаметрах (d>100 мм) застосовують роликові підшипники. Конічні роликопідшипники, що мають більшу ванта-жопід’ємність та зручно регулюються, використовують при складних навантаженнях, особливо у автомобілебудуванні. Якщо вал повинен допускати осьові переміщення, що обмежені певними розмірами, слід використовувати однорядні роликоп-ідшипники. Голчасті підшипники із внутрішнім кільцем або без нього, для яких характерний невеликий зовнішній діаметр, зна-ходять застосування при обмежених габаритах опори. Кулькові підшипники менш вимогливі до змащування, ніж роликопід-шипники, тому їм слід віддавати перевагу в умовах експлуа-тації, що не потребують частого змащування або огляду. Там, де необхідне часте розбирання, більш зручними є підшипники відкритих типів (однорядні роликопідшипники, конічні роли-копідшипники, магнетні кулькові підшипники).

Розділ 6. Інструмент та підшипники кочення