Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
16.2. Утилізація полімерної упаковки : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

16.2. Утилізація полімерної упаковки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Полімери становлять вагому і все зростаючу частку у вигото-вленні пакувальних матеріалів. Їх використання негативно впли-ває на довкілля. Це пов’язано з тим, що в основному полімерні матеріали виробляються із природно-невідновлюючої сировини: нафти і газів. Їх запаси помітно вичерпуються, тому виникає не-

обхідність у використанні полімерів, які б виготовлялися із при-родно-відновлюючих джерел сировини, наприклад дерев, рослин тощо.

Важливим фактором, який впливає на погіршення екологічної обстановки, є повільний темп асиміляції відходів полімерних ма-теріалів при виробництві і після використання. Приблизно протя-гом 80 років під дією світла, тепла, вологи і мікроорганізмів по-лімерний матеріал може деградувати настільки, що його компоненти будуть засвоєні природою.

Всесвітня організація GREENPECE веде боротьбу проти за-стосування полівініхлориду, оскільки залишки мономеру, які в ньому містяться, канцерогенні. Звалище полівініхлориду — еколо-гічна бомба повільної дії. У Німеччині щорічно на звалище виво-зиться не менше 300 т кадмію у вигляді використаних упаковок.

З екологічної точки зору, краще використовувати в упаковках харчових продуктів полімерні пластифікатори, міграція яких в упакований продукт у 20 разів менша, ніж, наприклад, ефірів адипінової кислоти. Тобто поліолефіни містять менше пластифі-каторів, ніж полівініхлорид.

Шкідливі екологічні наслідки використаних упаковок харчо-вої продукції на довкілля можна знизити різними способами: збиранням і вторинною переробкою використаних упаковок тра-диційними способами, застосуванням полімерних композицій, здатних переходити в розчин і підлягати вторинній переробці, розробкою і використанням біорозкладувальних полімерних ма-теріалів. Також запропоновано використовувати спеціальні не-шкідливі речовини, які наносять на поверхню готових до вжи-вання продуктів або напівфабрикатів, що виконують роль захис-них упаковок. Дослідженнями Академії прикладної біотехнології (м. Москва) встановлено, що застосування покриття із водних дисперсій полімеру на сирах порівняно з традиційними дозволяє знизити трудові затрати виготовлення сиру на 10 %, скоротити втрати продукції на 2 % і отримати суттєвий економічний ефект.

До складу речовин, які виконують роль захисних упаковок, можуть також входити натуральні органічні сполуки типу целю-лози або протеїнів. Нанесення їх здійснюється напилюванням, «набризкуванням» або «занурюванням» у розчин. Після приготу-вання страви плівку можна не видаляти, оскільки вона їстівна. Ведеться пошук шляхів ефективного використання вторинних полімерів із використаних упаковок.

Особливу увагу приділяють питанням збирання і повторного використання упаковок із поліетилентерефталату (ПЕТ). Підпри-

ємства в Нідерландах подрібнюють таку тару в гранули і постав-ляють в інші країни для переробки на волокна, нитки. Крім цьо-го, розроблено автоматичне сортування і збір ПЕТ-упаковок з побутового сміття. З використаного ПЕТ виготовляють лотки, ящики для пляшок, упаковки для непродовольчих товарів, пляш-ки для кетчупу.

На розробку і застосування полімерних композицій, здатних розчинятись у воді та піддаватися вторинній переробці, направ-лені зусилля дослідників різних країн. Так, наприклад, у США створено новий полімер Еnviгорlаst для заміни таких пакуваль-них матеріалів, як ПС, ПВХ і папір. Цей матеріал не містить кро-хмалю і не піддається біорозкладанню. Еnviroplast допущений до контакту з харчовими продуктами, швидко розчиняється у гаря-чій воді, але не розчиняється у гарячих органічних речовинах. Із нього можна виготовляти кришки для пляшок з питною водою або використовувати у поєднанні з восковим покриттям.

На ринках деяких країн Західної Європи, США, Японії з’явились плівки, пляшки, литі вироби, які здатні розчинятись у воді за 15—45 хвилин. Ці полімерні матеріали виготовляють на основі полівініло-вого спирту (ПВС). Вони одержали торгову назву Vinех.

У США розроблено нову технологію виробництва самороз-кладувальних полімерів. Для цього підвищили температуростій-кість ПВС, а Vinех синтезували із вінілового спирту і вінілацета-ту. Він випускається у вигляді «таблеткового» матеріалу, легко піддається утилізації за допомогою вологи і широко розповсю-джених мікроорганізмів та використовується при загортанні то-варів, які не містять вологи, а також для ламінованого паперу.

В Італії з’явився саморозкладувальний полімер, до складу якого входить поліамід, поєднаний з полімерними сполуками. Довільне розкладання забезпечує введення до складу полімерної плівкової композиції полігідроксибінітрату і полігідроксибутіра-твалєрату. Механічна міцність готових виробів практично така сама, як і звичайного ПЕ.

Розробка біорозкладувальних полімерів базується також на використанні як наповнювач крохмалю. Наприклад, у Канаді планується виготовлення плівкових виробів з поліпропілену (ПП) з крохмальним наповнювачем. Це сприяє саморозкладанню ПП під дією оточуючих факторів.

У США створено новий термопластичний полімер Novon‚ який здатний до біодеградації в аеробних і анаеробних умовах у присутності вологи. Він переробляється у вироби екструзією, литтям і поливом. Застосовується для одноразових упаковок як

саморозкладувальний матеріал для харчової промисловості та інших галузей. За своїми механічними властивостями він займає проміжне місце між ПС і ПП.

Фірма Вiologische Verpackungssysteme (Німеччина) виробляє по-лімерний матеріал Біопак (Віорас). Він застосовується у виробницт-ві упаковок і виготовляється із промислового крохмалю без введен-ня нафтохімічних компонентів. Упаковка з цих матеріалів є еластична і стабільна, може перфоруватися, нарізатися, маркувати-ся. Цей матеріал знаходить широке застосування при упаковуванні хлібобулочних виробів, сухих продовольчих товарів, яєць. Біопак широко застосовується в Німеччині, Австрії, США, Швейцарії.

У Німеччині розроблено і організовано промислове виробниц-тво плівки з біополімерного матеріалу, який являє собою полі-етилен високої густини (LDРЕ), до складу якого входять вугле-води і жирні кислоти. Поверхня матеріалу пориста і на неї можна наносити флексографський друк.

Після використання упаковок із цієї плівки матеріал розклада-ється під дією мікроорганізмів і вологи, які добре проникають крізь пористу поверхню плівки. В умовах аеробного компосту-вання процес розкладання біоплівки проходить дуже швидко і не впливає на ґрунтові води. При згорянні біоплівки не утворюють-ся токсичні гази, це не супроводжується виділенням неприємних запахів. Процес зберігання упаковок із біоплівки в традиційних складських умовах довготривалий.

Розроблено фоторозкладувальні полімерні плівки з регульова-ним терміном експлуатації, особливістю яких є здатність після певного часу розкладатись під дією світла на дрібні фрагменти. Останні потім руйнуються мікроорганізмами ґрунту і включа-ються в загальний біологічний цикл. Застосування фоторозкладу-вальних плівок дозволить виключити трудомісткий процес збору і переробки використаної плівки. Розроблено і впроваджено у виробництво процес одержання плівок на їх основі. Термін служ-би таких плівок становить 3—3,5 місяці.

Компанія ІСІ Аmericas inc. виробляє термопластик, який під-дається природному, біологічному розкладанню. Він має власти-вості, схожі з поліпропіленом. Це лінійний поліефір РНВV, який виробляється шляхом ферментації цукру за допомогою бактерій Аlcaligenes entrophys. Розкладання цього матеріалу відбувається під дією мікроорганізмів, які знаходяться в ґрунті.

На підприємствах комунальних служб міст відходи упаковки харчових продуктів можуть спалювати разом з іншим сміттям або використовувати як домішки до основного виду палива.