Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.6. Дихальна упаковка для свіжих овочів і фруктів : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

14.6. Дихальна упаковка для свіжих овочів і фруктів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Споживання овочів і фруктів в упакованому вигляді з довго-тривалим збереженням свіжості зростає у всьому світі. Особливо високими темпами за останні роки — спочатку у США, а потім у Європі — збільшувалась реалізація упакованих нарізних овочів і фруктів. Ринок цих продуктів поділяється на три великих секто-ри: гуртова торгівля, ресторанне господарство (ресторани, готелі тощо), роздрібна торгівля. Темпи росту у згаданих секторах цьо-го ринку в Європі за останні роки досягли 200 % на рік і спожи-вання виросло до рівня декількох кілограмів на одну людину на рік. Різні фрукти і овочі (індивідуальні, у суміші, у наборі) по-требують упаковки, яка б запобігала їх зовнішньому забруднен-ню, як механічному, так і мікробному або грибковому.

Найбільш широко розповсюджені такі види упаковок: піддон-чик, загорнутий у м’яку прозору плівку, і повністю загорнутий пакет із полімерної плівки.

Плівки для упаковки овочів і фруктів повинні мати привабли-вий зовнішній вигляд (високу прозорість, блиск, відсутність мут-ності), термозварюваність, високі механічні властивості. Зі спе-цифічних вимог виокремлюють особливу газопроникність. Необхід-ність у такій газопроникності зумовлена тим, що свіжі овочі і фрукти, які фасують в упаковку, дихають — поглинають кисень і виділяють вуглекислий газ та водяні пари. Навіть ті овочі, які майже не дихають у цілому вигляді, починають інтенсивно «ди-хати» розрізаними, наприклад морква (табл. 14.7).

Таблиця 14.7

ШВИДКІСТЬ РЕСПІРАЦІЇ РІЗНИХ ОВОЧІВ

 

Найменування овочів          Швидкість респірації, мг С02 (кг/год) при t, °С

 

            0          4—5    10        15—16            20—21

Брокколі ціла 19—21            32—37            75—87            161—186        278—320

Капуста ціла  4—6    9—21  17—19            20—36            28—49

Морква нарізана       18—35            25—51            32—62            55—106          87—121

Огірки цілі                             23—29            24—33            14—48

Цикорій салатний     5—7    9—11  24        30—37            64

Салат цілий, головка            6—17  13—20            21—40            32^5    51—60

Завдяки процесам дихання (респірації) склад повітря всереди-ні упаковки змінюється, модифікується.

У герметричній упаковці виникає анаеробна атмосфера з ви-сокою вологістю, яка згубна для овочів і фруктів, тому разом з упакованим продуктом повинна «дихати» і упаковка.

Плівки для тонких упаковок називають «дихальними», хоча цей термін не співпадає кількісно з іншими галузями застосуван-ня плівкових матеріалів, де слово «дихальна» частіше означає плівку з дуже високими показниками газопроникності аж до перфорованої.

«Дихальні» плівки для упаковки свіжих і нарізаних овочів по-винні мати визначене співвідношення між проникливістю кисню і вуглекислого газу. Кисень потрапляє всередину упаковки ззовні і поглинається упакованим продуктом; СО2 утворюється всере-дині упаковки за рахунок дихання продукту і прагне там накопи-чуватись. Швидкість його відведення із упаковки за рахунок проникності пакувальної плівки має бути вищою, ніж швидкість надходження кисню. Оптимальним співвідношенням щодо проник-ності СО2:О2 вважається 3:5. У результаті процесів дихання і ди-фузії всередині упаковки встановлюється динамічна рівновага га-зів, яка надалі мало змінюється.

Упаковані продукти «видихають» також водяні пари, які в ре-зультаті накопичення всередині упаковки можуть досягати стану насичення і зумовлювати конденсацію води на внутрішній по-верхні плівки. Така упаковка втрачає привабливість, а внутрішня атмосфера стає сприятливою для розвитку всіх видів пліснявих грибів. Тому упаковка повинна мати також визначену проникли-вість до парів води.

Перфоровані плівки, які широко використовуються як «дихаль-ні», наприклад для упаковки хлібобулочних виробів, не придат-ні для упаковки нарізаних плодів, оскільки не забезпечують за-хист від бактеріальних і механічних забруднень.

Коефіцієнт газо- і паропроникності різних матеріалів, які най-більш часто застосовують для виготовлення «дихальних» плівок, наведено в табл. 14.8.

Як видно із наведених даних, завдання створення упаковки зводиться до підбирання плівки відповідної товщини із потрібно-го матеріалу.

Більш високі коефіцієнти газопроникності мають плівки із пластифікованого ПВХ і особливо із високопрозорих стиролбу-тадієнових співполімерів (СБС). Крім високої газопроникності, вони відрізняються також привабливим зовнішнім виглядом —

однією із найвищих для полімерних плівок прозорістю та блис-ком. Така прозорість є необхідною умовою упаковки свіжих і особливо нарізаних овочів та фруктів, оскільки покупець обов’язково хоче переконатися у свіжості продукту, відсутності псування, забруднень, а блиск надає такій упаковці додаткову привабливість.

Таблиця 14.8

ВЛАСТИВОСТІ ДЕЯКИХ ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВОК ТОВЩИНОЮ 25 мкм

 

Показники     Одиниця вимірю-вання      БОПП СБС    ПЕНТ  ПЕВТ  ПВХ

Щільність       г/см3   0,904   1,02     0,92 0,935       0,945 0,960     1,4

Модуль пружності    мПа     2000 4000       1200 1500       150— 200       830— 940       100—

200

Киснепроникність    .Й&     2600    7900    600      2800    7000

СО2-проникність     см/(м2-•24г-атм)       7500    4800    30000  8000    40000

Проникність парів води       см/(м2-•24г-атм)       7,0       17        17,7     5,0       40

Мутність        %         2          2          8—20  мутні   2

Термозварюваність              лише по спів-екстру-дова-ному шару        ні         від-мінна        від-мінна        обме-жена

Плівки із СБС і ПВХ відрізняються за жорсткістю. Перші — СБС жорсткі і застосовуються переважно для виготовлення паке-тів, які тримають форму упаковки. Другі — м’які, легко розтягу-ються і надходять на ринок у вигляді стретч або розтягувальних плівок. Ними обтягують лотки з укладеними продуктами, а плів-ка прилипає до лотка на гарячому столі чи за рахунок своєї лип-кості. Невелика товщина таких плівок — 8—12 мкм — забезпе-чує додатково високі газо- і паронепроникності (плівка 12 мкм має в 3-4 рази більш високу проникність, ніж товщиною 25 мкм).

Плівки ПВХ застосовують для упаковки овочів і фруктів лише в деяких країнах. У Європі їх використання для упаковки харчо-вих продуктів заборонено. Замість них поширені сучасні багато-шарові стретч-плівки на основі поліолефінів. Виробництво останніх зростає в нашій країні швидкими темпами, а стретч-плівки із ПВХ імпортуються в основному із Китаю, що також має сприяти заміні їх на сучасні.

При дослідженні впливу коливання температур упаковки на мікробіологічні показники свіжоочищеної білої спаржі встановлено, що основною причиною погіршення якості при зберіганні є її дегідратація. Після 15 діб зберігання вміст загаль-ного цукру і аскорбінової кислоти у спаржі зменшився відпо-відно на 9 і 41 %.

Виготовлення пакетів можливе тільки із термозварювальних матеріалів, тому плівки із дихальної СБС у чистому вигляді ма-лопридатні для цього. У комерційних плівках на основі СБС ос-новний полімер поєднується з тонкими шарами із термозварюва-них полімерів — поліетилену або його співполімерів. Сполучення шарів, яке здійснюється ламінуванням (кашируван-ням), в даний час забезпечується співекструзією. Бутадієнстиро-льні співполімери в процесі співекструзії з поліолефінами не по-требують клеїв, що значно спрощує і здешевлює процес. Крім того, співекструзія дозволяє отримати термозварювальні шари із поліолефінів значно більш тонкими, ніж при ламінуванні, що підвищує загальну газопроникність упаковки.

Особливо високими показниками характеризуються співекст-рузійні плівки із СБС у сполученні із сучасними лінійними полі-етиленами низької густини. Такі співполімери етилену з гексаном або октеном отримують на металоценових або інших каталізато-рах; загальним для всіх типів співполімерів є вузьке молекуляр-номасове розподілення і регулярна побудова ланцюга з коротки-ми боковими розгалуженнями. Вони мають привабливий зовнішній вигляд, широкий діапазон термозварюваності, високу міцність зварного шва.

Співекструзійні плівки дають можливість підбирати конструк-цію упаковки, забезпечувати оптимальну «дихальну» здатність, міцність зварного шва, зовнішній вигляд.

Для переробки СБС і лінійних поліолефінів необхідні спеціа-лізовані високоякісні машини і серйозні технологічні розробки. У країнах СНД обладнання такого класу випускає українсько-російська фірма НПФ «Пластмодерн», а технологічним досвідом володіє ВАТ МІІПП НПО «Пластик».

Контрольні питання

1.         Які види упаковок найбільше використовують для свіжих фруктів і овочів?

2.         За якими показниками оцінюють придатність плівок для упаковки овочів і фруктів?

3.         Чому для свіжих фруктів і овочів необхідно використовувати «дихальні» плівки?

4.         Порівняйте властивості полімерних плівок, які використовуються для свіжих овочів і фруктів.

5.         Чим відрізняються плівки із ПВХ і СБС між собою?