Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13.2. Художнє оформлення упаковки : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

13.2. Художнє оформлення упаковки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Художнє оформлення упаковки має допомогти своєрідному спілкуванню споживача з товаром. Розрізняють кілька способів оформлення упаковки (рис. 13.2).

Способи художнього оформлення

 

Прямі

 

Побічні

 

www    www

Рис. 13.2. Схема художнього оформлення упаковки

Висока якість художнього оформлення повинна поєднуватись з відповідною якістю товару і надійністю його виробника. Тому вибір способу оформлення повинен ураховувати як економічні (обсяг виробництва, продуктивність, витрати на обладнання і ма-теріали, затрати праці тощо), так і технічні (вид пакувального ма-теріалу та упаковки, технологічні параметри обладнання, безпеч-ність, умови використання) фактори. Водночас, звертають увагу на естетичний та емоційний ефекти, які необхідно досягнути в процесі художнього оформлення упаковки.

З урахуванням різної форми і властивостей пакувальних мате-ріалів частіше використовують такі види друку: трафаретний, глибокий, флексографічний, офсетний, тапмодрук.

Трафаретний друк відрізняється від інших значною товщи-ною фарбованого покриття (більше 100 мкм), насиченістю зо-браження, невисокою вартістю виготовлення друкарських форм. Він широко застосовується для художнього оформлення полімер-ної та картонної упаковки.

Офсетний та типоофсетний друк більш складний щодо фар-бопереносу і використовується для художнього оформлення тільки частини упаковки.

Глибокий друк відрізняє висока якість передачі складних ко-льорових напівтонових оригіналів та висока продуктивність на розтягуваних, жорстких пакувальних матеріалах і упаковці. Цей спосіб друку не завжди витримує конкуренцію серед інших щодо художнього оформлення упаковки із-за високої вартості.

Флексографський друк інтенсивно розвивається за останні ро-ки. Це пояснюється створенням нових матеріалів для друкарсь-ких форм, конструкцій, обладнання та інших розробок. Він особ-ливо підходить для художнього оформлення упаковки із гнучких пакувальних матеріалів. При цьому використовують рельєфні еластичні форми з гуми або фотополімерів і різні швидковиси-хаючі фарби. Завдяки цьому можна швидко переналагоджувати обладнання з одного формату на інший і досягати високої продук-тивності друку на матеріалах із різною природою поверхні.

Тамподрук використовують для художнього оформлення упа-ковки, що має складну конфігурацію. Зображення з металевої форми передається на упаковку за допомогою тампону. При цьо-му застосовують в’язкі фарби. Друк характеризується невисокою продуктивністю, підвищеною вартістю друкарських форм, що обмежує його застосування для пакувальних матеріалів.

УФ-друк — ультрафіолетові фарби вважаються високоглянце-вими і їх блиск поєднується з глянцем ковбасної оболонки, а то-му друк виглядає, як невід’ємна її частина. Особливо важливим є високий глянець при УФ-декоруванні, коли зображення багатьох елементів поступово переходить у колір оболонки і навпаки.

Друк УФ-класу дозволяє захистити продукцію від недобросо-вісної конкуренції. Крім того, завдяки такому друку можна нано-сити більш тонкі безперервні лінії малюнку, що особливо важли-во для адекватного впровадження складних логотипів і фірмових шрифтових написів. З використанням друку УФ-класу досягаєть-ся висока чіткість і контрастність, переважно з яскравими і наси-ченими кольорами при рівномірному нанесенні фарби. Усе це за-безпечує більш широкий порівняно із флексографським друком, напівтоновий кольоровий діапазон. Такий підхід дозволяє вироб-нику використовувати упаковку як засіб адекватного рекламоно-сія, коли всі елементи фірмового стилю будуть максимально ефек-тивно представлені на упаковці, включаючи фірмовий колір.

Більшість виробників уважають, що УФ-друк призначений для продукції високої і середньої цінової категорії. Вироби з таким дру-ком привертають увагу споживачів своєю оригінальністю. Спеціаліс-ти упаковки з друком УФ-класу порівнюють з творами мистецтва.

УФ-декор — це нанесення рисунка різного ступеня складнос-ті на всю поверхню ковбасної оболонки. Він дозволяє імітувати структуру різноманітної поверхні — тканини, паперу, шкіри і створює ілюзію незвичайного для оболонок покриття. Його мож-на використовувати для окремих видів, груп ковбасних виробів або для продукції всього підприємства. Завдяки УФ-декору вда-ється застосувати різні способи позиціонування товару, зокрема виділяти назву виробів або окремого виробника.

Металізація — це напилювання поверхні пакувальних матері-алів або упаковки шаром металу (частіше алюмінію) у вакуумних камерах періодичної чи безперервної дії. У зв’язку з високою со-бівартістю цей обробіток використовується тільки для високо-цінних продовольчих товарів.

Колір впливає на нашу свідомість і на 80 % дозволяє сприйня-ти оточуючу нас інформацію. Він доповнює форму, є тим елемен-том художнього оформлення, який сприймається людиною мит-тєво, виключаючи асоціації, які іноді не піддаються освідом-ленню і чинять стійкий психологічний вплив. Друк різноколір-ними фарбами або забарвлення поверхні упаковки можуть зумов-лювати відповідні асоціації.

У системі дизайну упаковки колір вважається одним із основ-них і активних елементів композиції. Він може змінювати уяву споживача про форму предмета, його якість, смак, належність,

вносити натхнення і живість в упаковку. Колір може викликати суперечливі почуття і думки та асоціації. Тому знання специфіки цієї проблеми дозволяє більш конкретно розв’язувати завдання, пов’язані з оформленням упаковки.

Сприймання кольору відбувається на кількох рівнях: асоціа-тивному, культурному та фізіологічному. В основному він впли-ває на людину суб’єктивно, викликає у різних категорій аналогі-чні або близькі емоційні реакції. В такому випадку оцінюють об’єктивність фактора психологічної дії кольору.

В упаковці колір тісно пов’язаний із формою. Він проявляється у кольорових малюнках, фотографіях і шрифтах, які лежать на формі, або може сам встановитися формою, забарвлювати її по-вністю. За багатьма кольорами закріпилися визначені асоціації і в упаковці вони стали предметними. Також сама упаковка вже іс-торично внесла у список «кольорових» асоціацій стійких сигна-лів, завдяки яким встановлюється певний вид чи група товарів.

«Активні кольори» в упаковці кодують необхідну інформацію для споживача. Будь-який колір активно діє на людину і може викликати:

•          фізичні аналогії: мокрий, сухий, чистий, брудний, теплий, холодний;

•          вагові і просторові аналогії: важкий, легкий, близький, далекий;

•          кольорово-музичні асоціації;

•          смакові асоціації.

Колір може по-різному діяти на нервову систему людини (збу-джувати, заспокоювати). Наприклад, теплі кольори — червоний, жовтий, оранжевий — сприймаються, як яскраві, близькі, ство-рюють відчуття тепла і радості. Холодні кольори — зелений і синій — віддалені, відчуваються як спокійні, сумні. Жовтий колір є одним із найбільш популярних у харчовій упаковці. Особливості впливу та використання окремих кольорів наведено в табл. 13.1.

Таблиця 13.1

АСОЦІАЦІЇ, ЯКІ ВИКЛИКАЄ У ЛЮДИНИ КОЛІР

 

Колір  Позитивні асоціації   Негативні асоціації

Жовтий          Активність, бадьорість, жит-тєрадісність, теплота          Заздрість, ревнощі

Оранжевий    Радість, теплота, збудження, сонячність   Експансія

Червоний       Активність, дипломатичність, горіння, енергія, стимул  Дратівливість,      агресив-ність, небезпека

Закінчення табл. 13.1

 

Колір  Позитивні асоціації   Негативні асоціації

Рожевий        Юність, жіночість, ніжність, дитинство     Крихкість, розпливчас-тість, солодкуватість

Бордовий       Стійкість, стабільність          Важкість, пригнічення

Фіолетовий    Гармонійність, романтичність        Сум, меланхолія, засмучення

Блакитний     Універсальність,   заспокоєність, чистота, лід, небо, романтичність     Сентиментальність

Синій  Поглибленість, спокій, зосе-редженість    Холодність

Синьо-зелений         Поглибленість, спокій          Замкнутість

Зелений         Природність,    натуральність, молодість, свіжість           Пасивність

Коричневий  Реальність, солідність, розваж-ливість      Буденність

Білий  Чистота, свіжість, невинність         Байдужість, холодність

Чорний          Елегантність, твердість, завер-шеність, стабільність, лаконі-чність       Страх, темрява, сум, жа-лоба, морок

Сірий  Сталість, незмінність            Буденність, монотонність, нудьга

Сріблястий    Шляхетність, безпека, міцність       Холодність, байдужість

Золотавий      Багатство, розкіш, дорогоцін-ність, блиск Марнотратність, поганий смак, ледарство

В упаковці кольори часто кодують певні категорії продуктів: морепродукти — зелений, синій; овочі — зелений, жовтий, чер-воний; м’ясні продукти — червоний. Всередині кожної категорії часто існує доповнююче кольорове кодування, наприклад: зне-жирені, жирні, напівжирні.

Червоний колір в упаковці традиційно вважається харчовим. Він може виражати різні смаку — від солодкого (цукеркового) до гострого (кетчупового) чи міцного (тютюнового). Це залежить від тону кольору і продукту, який наділяють певним кольором і властивості якого хочуть передати.

Зелений колір широко використовують у молочній промисло-вості як сигнал біопродукту та кислого смаку. Застосування цьо-го кольору в оформленні тютюнових виробів указує на їх менто-ловий свіжий смак.

Жовтий колір може характеризувати продукти смачні, хлібні, яєчні, а жовто-лимонний — кислі, гострі, солонуваті, хімічні. Не-точне передавання кольору на упаковці змінює відчуття від при-ємного харчового до хімічного «неїстівного».

Кольори взаємно впливають один на одного, створюючи нові контрасти, і можуть змінюватись унаслідок погрішності при друці.

Кольори впливають на сприйняття якості товару. Так, традиційна присутність в оформленні золотого кольору вважається символом високої якості. Разом з тим надмірне захоплення золотими прикраса-ми, орнаментами, шрифтами може зробити вироби «дешевими».

Суттєво змінює відчуття і сприйняття упаковки належне освіт-лення. Це явище Пуркіньє, завдяки якому при послабленні освіт-лення кольори червоної частини спектра темніють більше, ніж синьо-фіолетової. Тому співвідношення кольорів змінюється: зе-лений стає світліше жовтого, синій — світліше червоного.

«Суб’єктивний колір предмета» при штучному освітленні може бу-ти зовсім іншим порівняно з кольором при денному або вечірньому освітленні. Тоді із явища Пуркіньє виходить, що кольорова гармонія будь-якої упаковки, залежно від освітлення, буде зовсім різною. На-приклад, червоний колір при штучному освітленні, змінюючись по ко-льоровому тону, стає більш насиченим і яскравим, а по світлості — світ-лішим. Водночас жовтий колір світліє і біліє, зелений — світліє і жов-тіє, голубий — темніє і зеленіє, синій — втрачає яскравість і темніє.

Таким чином, колір як елемент композиції у графічному ди-зайні та упаковці має певні специфічні властивості й закономір-ності, знання і врахування яких дозволяють коректніше і ефектив-ніше вирішувати проблему оформлення упаковок.

Колір в упаковці використовується для привернення уваги, ство-рення реалістичного зображення, відповідного настрою, підтриман-ня певної марки і внесення жвавості. Процес оформлення досить складний і передбачає аналіз маркування продуктів-конкурентів, дизайнерські, маркетингові та інші дослідження, уважний розгляд кольорової гами на предмет бажаних і небажаних асоціацій.

Дослідження кольорів, кольорове тестування допомагають точ-ніше і ефективніше позиціювати і реалізувати товар. Підбір ко-льорів базується на основній схемі логічних міркувань:

•          чітке розуміння проблеми;

•          облік альтернативних рішень;

•          збір матеріалів;

•          оцінювання матеріалів і вибір відповідного напряму дій.

Для впливу на покупця необхідно гармонійно поєднувати різ-

ні фактори, пов’язані з пакуванням товарів:

♦          логотип — графічна або літерна емблема фірми-виробника;

♦          графічне розв’язання - це графічне зображення, яке харак-теризує вид і якість товару;

ні, розміщується в магазини автоматизованої лінії. Потім етикетка обертається навколо пуансонів спеціального робота-маніпулятора і автоматично подається у прес-форму. Там вона, за рахунок попере-дньо отриманого електростатичного заряду, фіксується у матриці фо-рми. Одночасно робот дістає готовий виріб, виготовлений у попере-дньому циклі. Після стикання прес-форми в процесі вприскування матеріалу етикетка вварюється в стінку виробів. За цією технологією упаковка створюється одночасно з етикеткою. Завдяки цьому можна використовувати етикетки, надруковані з гравірувальних валів високої якості друку. Ця етикетка невіддільна від упаковки завдяки зварюван-ню однорщних поверхонь. Таке зображення недоступне при звичай-ному етикетуванні і друку. Крім того , непомітний стик етикетки при безперервному рисунку. Також є можливість створення різних текстур і властивостей поверхні при відборі матеріалу етикетки. Поверхню можна створити глянцевою або матовою, гладкою чи бархатною зале-жно від потреб виробника Отримане зображення стає стійким до фі-зичних і хімічних дій та захищене від підробок.

Контрольні питання

4. Які застосовують способи художнього оформл вик ня упаковки?

хУІІ~5SSS няSSL3T ™-котрі — »

8.         Як впливають кольори на сприйняття якості товару?

9.         Роль освітлення у сприйнятті кольору упаковки.