Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13. ПСИХОЛОГІЯ І УПАКОВКА 13.1. Упаковки і вибір товару споживачем : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

13. ПСИХОЛОГІЯ І УПАКОВКА 13.1. Упаковки і вибір товару споживачем


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Між упаковкою і психологічним процесом під час купівлі-продажу існує певний зв’язок. Більшість покупців ураховують особ-ливості упаковки, зокрема, розмір, форму, колір тощо. Товари що-денного попиту з традиційною упаковкою покупець може купувати обдумано, а з урахуванням особливостей складу — під впливом психологічних процесів особистого характеру. Підбирання товару покупцем, як правило залежить від багатьох чинників: рівня інфор-мативності, достовірності інформації, ступеня і характеру необхід-ності в тому чи іншому товарі, життєвого рівня покупця тощо.

Упаковка вважається важливим інформатором про упакований продукт і певним помічником у його виборі. Основним завданням упа-ковки є донесення до покупця інформації про упакований продукт, але ця інформація повинна повністю задовольняти інтереси покупця.

При відбиранні товару покупець акцентує свою увагу на назві продукту, торговій марці, а також на індивідуальності дизайну. Тому цей блок інформації необхідно розміщувати на передньому плані упаковки. Частина інформації розміщується на задній час-тині пакетів чи пляшок, а також у нетрадиційних місцях: дно, кришки пляшок і банок, місця склеювання упаковки.

Важливим чинником успіху більшості груп товарів на ринку є виробник, як гарант якості продукції. Він представлений торго-вою маркою як своєрідним інформаційним джерелом пізнання. Для цього підбирають відповідний товарний знак визначеної ко-льорової гами, з оригінальним малюнком і шрифтом. Часто вико-ристовують червоний колір, який вважається найбільш приваб-ливим і успішно використовується в дизайні. Елегантність і розкіш виробу передає чорний колір з позолотою.

На практиці зустрічаються підробки відомих торгових марок. Тому для захисту від цього на деяких упаковках та етикетках ви-користовується «паспорт якості», який аналогічно цінним папе-рам, має декілька ступенів захисту. Поширеним є голографічний захист, що служить для візуального контролю справжньої продук-ції. Символом правової охорони товарних знаків є попереджу-вальне маркування — ® або ТМ.

Цінною інформацією для споживача вважається країна-виробник. Прикладом може служити цейлонський чай, бразильська кава, німець-ке пиво тощо. Більшість провідних виробників зазначають на упаковці адресу, телефон, факс підприємства. Частину інформації можна отри-мати із зашифрованого коду. Міжнародні стандарти зі штрихового ко-дування призначені також для ідентифікації послуг.

Важливою інформацією для споживача є харчова цінність про-дукту, яка характеризує вміст білків, жирів, вуглеводів, у багатьох виробах — вітамінів, мінеральних речовин, а також індекс Е з циф-ровим позначенням, що інформує про наявність харчових добавок.

Цінною інформацією багатьох продуктів можна вважати особ-ливості споживання і придатність продуктів до використання на певний період. Разом з тим ця інформація може поєднувати дату виготовлення і гарантійні строки зберігання, термін придатності, фіксування кінцевого строку зберігання.

На споживчій тарі також вказується маса нетто, об’єм або кіль-кість продукту, рекомендації до його вживання, особливості приго-тування. В окремих випадках застосовують певні символи. Напри-клад, у системі магазинів «Tesco» (Великобританія) білі вина ран-жуються цифрами від 1 (сухі) до 9 (солодкі), а червоні — буквами від А до Е — позначають від світлого і м’якого до густого і міцного.

Маркування передбачає використання певних знаків. Частіше застосовують графічні знаки відповідності, які відображають від-повідність маркованої продукції вимогам системи сертифікації (рис. 13.1).

 

Рис. 13.1. Знаки відповідності продукції, що розміщують на упаковці а — знак відповідності Госстандарту Російської Федерації; б — знак відповідності Гос-стандарту України; в — знак відповідності Національній системі сертифікації Республіки Білорусь

Етикетки можуть містити інформацію про утилізацію, спосо-би переробки і вторинне використання упаковки. Наприклад, «Зелена крапка» означає, що виробником оплачені послуги по збиранню і переробці відходів упаковки.

Знаки, які уособлюють замкнутий цикл «створення — викори-стання — утилізація» з наведенням матеріалу, що піддається пе-реробці. На упаковці, що піддається вторинній переробці, вико-ристовується «Петля Мабіуса».

В деяких країнах використовують знаки, які закликають до охорони навколишнього середовища.

Дизайн упаковки включає не тільки зовнішнє оформлення з гармонійним поєднанням текстової та зображувальної частини, але з привабливою композицією. Дизайн як художнє проекту-вання у розгорнутому вигляді, передбачає знаходження внутріш-ніх зв’язків об’єкта зображення із суб’єктом (покупцем), пере-даванням ідей, думок за допомогою графічних засобів. Тут має місце поєднання функціональності й рекламного впливу, яке тісно пов’язане з технологічними, екологічними і соціально-економіч-ними чинниками. Всі вони повинні бути сконцентровані в єдиному цілому, що впливає на емоційний настрій споживача і може забез-печити індивідуальність товару в різноманітній, однотипній масі.