Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.6. Штрихове кодування : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

12.6. Штрихове кодування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Штрихове кодування відіграє важливу роль у товаропросу-ванні. Особливо воно виявляється при обслуговуванні покупців. Належне кодування у доступному для зчитування місці дозволяє швидко розраховуватися з покупцями. В іншому випадку конт-ролеру-касиру доводиться набирати ідентифікаційний номер то-вару або ціну вручну, що затримує процес обслуговування. Тому правильне розташування штрихового коду на товарі не менш важ-ливе, ніж забезпечення його відповідних оптичних та геометрич-них параметрів. Ураховуючи це, при розташуванні штрихового коду ставиться завдання легкого зчитування, дотримання певної послідовності розташування позначок штрихового коду на това-рах одного типу, що полегшує роботу касира.

Штриховий код EAN наноситься на більшість етикеток і упа-ковок, але національні та міжнародні стандарти визначають базо-ві вимоги до розташування штрих-кодової позначки. Основним нормативно-технічним документом України, який установлює вимоги до розташування штрихового коду EAN/UPC є ДСТУ 3147-95 «Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування ко-дових позначок EAN на тарі та пакуванні товарної продукції. За-гальні вимоги». Для більшості товарів розташування штрих-кодової позначки передбачено на зворотному боці упаковки в нижньому правому квадранті. Також може бути розташування її у нижньому правому квадранті з будь-якого іншого боку упаков-ки. Місце для штрихового коду вибирають таким чином, щоб ка-сирові було зручно взяти товар, не закривши штриховий код і не створивши перешкод для його сканування.

Стандартом України передбачено — відстань від бокових країв поверхні повинна бути не менше 5 мм, а від верхнього чи нижнього краю товару — не менше 3 мм. У той же час нормативи EAN/UPC більш суворі: мінімальна відстань повинна становити не менш 8 мм і не більше 102 мм від будь-якого краю товару. Водночас для пакетів із сипким продуктом штриховий код краще розташовувати ближче до центру, оскільки біля країв, як правило, поверхня упаковки може мати значну кривизну і спотворювати штриховий код. Крім того, у разі невдалого розташування штрих-кодової позначки можливе її пошкодження під час пакування това-ру у групову упаковку, а також при закладанні на зберігання, пере-міщення на складах і в роздрібних торговельних підприємствах.

Штриховий код розміщують горизонтально або вертикально з таким розрахунком, щоб цифрові коди були зорієнтовані відповід-но до іншого тексту або графічного оформлення упаковки. На по-верхні зі значною кривизною (циліндричні туби, пляшки малого ді-аметра тощо) виникають труднощі щодо нанесення штрихового ко-ду. Згідно зі стандартом, якщо кут між дотичними до вигнутої поверхні, одна з яких проходить через центр, а інша — через зовні-шній край обмежувального знака штрихового коду позначки стано-вить менше 30°, код може бути розміщений паралельно або перпен-дикулярно до твірної вигнутої поверхні. У випадку більшого за 30° кута штриховий код повинен бути розміщений так, щоб штрихи бу-ли перпендикулярні до твірної вигнутої поверхні.

Недопустимим є нанесення штрихових кодів із заданими роз-мірами та оптичними характеристиками на краю стрічки, з якої формується пакет для морозива, кондитерських виробів тощо. Особливо виділяється упаковка зі штриховим кодом на частково закритій перегнутим клапаном поверхні. Трапляються помилки на товарах в обгортці на прямокутних упаковках, етикетки яких обгортаються по периметру. Якщо з різних причин неможливо запобігти попаданню штрих кодів на ріг, рекомендується друку-вати ці позначки таким чином, щоб штрихи були перпендикуляр-ні грані, яку утворюють суміжні сторони упаковки і на якій може опинитись штрихкод.

Часто штрихкод розташовується в місці, де конструкцією упа-ковки передбачено відривний корінець, клапан, місце для отвору тощо. Подібна перфорація ускладнює зчитування штрихового коду, оскільки придатною для сканування залишається лише його частина. Перфорація не може проходити також і через зону ста-білізації штрихового коду.

На груповій упаковці недопустимим є розміщення декількох видимих позначок штрихового коду, в яких представлені різні ідентифікаційні номери EAN/UPC: штрихові коди на товарах, які входять до складу групування, та штриховий код групової упаков-ки. Видимою повинна бути тільки одна позначка, що представле-на ідентифікаційним номером EAN групової упаковки.

З метою попередження зловживань при повторному викорис-танні пляшок із штрих-кодом запропоновано спосіб кодування етикеток. В його основі лежить високочастотний модульний роз-чин, який понад 10 років застосовується в офсетному друці, а та-кож багаторазово апробований на етикетках винних пляшок. Ви-явлення штрих-коду здійснюється за допомогою оптично захоплю-ючої системи і порівняння зображення з друком. На основі різ-номанітних зразків можна вносити додаткову інформацію в на-друкований код.

Найчастіше трапляються помилки на групових упаковках, які формуються пакуванням декількох однакових товарів у прозорий пакувальний матеріал. Наприклад, кілька пляшок напоїв, що згруповані в блок поліетиленовою плівкою, повинні бути зорієн-товані таким чином, щоб штриховий код на кожній пляшці не був помітним із жодної сторони. Групова упаковка маркується своєю штрих-кодовою позначкою.

Антиінтрузійна упаковка

На світовому ринку підроблені товари займають від 5 до 20 % залежно від виду продукції. Підробляють косметику, парфумерію, лі-ки, напої, продукти харчування, одяг, спортивні товари, електронну техніку, комп’ютерні програми, аудіо- і відеокасети тощо. Виробники всього світу втрачають від підробок щорічно не менше 350 млрд амер. дол. Захистити товар від підробок можна за рахунок застосування ан-тиінтрузійної упаковки. Така упаковка захищає від незамінного про-никнення до товару шляхом контрольних мембран, відривних лючків, кришок і ковпачків з відривними контрольними кільцями, голографі-чних міток на упаковці, пристроїв для пломбування тощо.

Розроблено засоби і технології, які застосовуються у виробни-цтві упаковки, що дозволяє захистити продукцію від підробки.

Гологама. Нанесення на тару або етикетку оптично захисних елементів, які базуються на голографічній технології, у тому чис-лі голографічних знаків, голограм на основі прозорих матеріалів (ламінатів), зображень, видимих під певним кутом зору; покрит-тів з об’ємними ефектами; ламінування голографічною плівкою; застосування схованих зображень, які помітні лише під спеціаль-ною плівкою. Голограми залежно від матеріалу основи можна умовно поділити на три види:

•          голограми на основі фольги гарячого тиснення;

•          голограми на основі матеріалів, які легко руйнуються;

•          голограми на основі прозорих матеріалів (ламінатів). У структуру голограм можуть вводити:

 

•          оптичні мікротексти з висотою букв від 30 до 300 мкм, які зчитуються тільки за допомогою спеціальної оптики;

•          сховане кодування зображень, завдяки яким підробка стає сумнівною, оскільки таке зображення неможливо побачити без спеціальної апаратури;

♦          різні мікро оптичні елементи, наприклад мікролінзи і мікро-призми, які забезпечують високу захищеність і створюють візу-альний ефект;

♦          літерно-цифрові коди, які забезпечують облік продукції та інші елементи.

Друк на тарі і термоусадкові етикетки. Друкування етикеток і захисного маркування безпосередньо на тарі спеціальними ви-дами друку (трафаретного, тамподруку, металографією тощо). Цим виключається можливість наклеювання і переклеювання етикеток на упаковку з підробленою продукцією, а також суттєво ускладнюється процес виготовлення підробленої тари.

Оформлення тари привареними і кільцевими термоусадкови-ми етикетками, які виконані на полімерних плівках також виклю-чають можливість перенесення етикеток на тару з підробленою продукцією.

Захисні елементи в структурі матеріалу етикетки. Введення захисних елементів у структуру матеріалу етикетки у вигляді во-дяних знаків, волокон і смужок, кольорових смужок і металевих ниток, а також флуоресцентних частинок, хімічних міток, мікро-частинок зі спеціальними кодами тощо.

Так, дво- або тримірні водяні знаки, введені в етикетний папір є помітні як на просвіт, так і при розгляді під різними ку-тами.

Захисні волокна різної довжини і кольору, включені до складу паперу, можуть бути помітними і флуоресцентними, наприклад тільки при ультрафіолетовому освітленні.

Металеві захисні смужки і нитки вводять у папір по всій пло-щині або у вигляді вузької смужки. Вони бувають різнокольоро-вими і з мікрогравіруванням.

Спеціальні захисні смужки, введені у папір, містять шість ко-льорів (зелений, синій, червоний, мідний і золотий), і не дозво-ляють скопіювати етикетку на сучасних кольорових копіюваль-них апаратах, відтворити її на кольорових принтерах, офсетним або іншими видами друку.

Матеріали, чутливі до розчинників, зморщуються або на них проявляється характерне зображення, а при спробі видалення етикетки за допомогою розчинників порушення цілісності упако-вки відразу стане помітним.

Флуоресцентні частинки можуть займати всю площу або вкраплюватися у вигляді малюнка, штрих-коду чи індентифіко-ваного напису і проявляються внаслідок опромінення етикетки, наприклад інфрачервоним лазером.

Включення у папір хімічної мітки базується на генній техно-логії. Це «біокодування» ґрунтується на антитілах, які виявляють тільки біологічними детекторами.

У матеріалі етикетки можуть також міститися запатентовані багатоколірні і багатошарові полімерні мікрочастинки (20—400 мікрон), які кодуються на замовлення. Вони хімічно стабільні, інертні, стійкі до дії більшості розчинників і кислот.

Приховане маркування, яке утворилося, стає видимим тільки при дії на нього відповідних кольоропроявних частинок у певній концентрації.

Елементи спеціального друку. Етикетки виконуються з елемен-тами спеціального друку, таких як двостороння, друк типу «ірис», мікротекстом і ін.

Етикетки з двостороннім друком створюють цікавий ефект просвічуючись крізь прозору тару (прозорі скляні і пластмасові пляшки, банки тощо).

Друк типу «ірис» являє собою штрихове зображення, в якому нанесені смужки поступово переходять із одного кольору в ін-ший. Такий друк виконується на спеціальних машинах, які виго-товляють банкноти, облігації, етикетки, ярлики та іншу захищену від підробок друковану продукцію.

Засобом захисту можуть бути й нанесені на етикетку спеціа-льні мікро тексти, які не можна відтворити звичайними засобами друку, а також копіювальними апаратами.

Друк спеціальними фарбами. Етикетки з друком спеціальними фарбами (перламутровими, блискучими, металізованими, світло-відбиваючими), які не відтворюються при їх скануванні і фото-копіюванні.

Перламутрові фарби мають переливчасті блискучі відтінки, які відтворюються дуже складно, тому підробка такого друку є неможливою.

Яскравий металевий блиск металізованих фарб також немож-ливо скопіювати, а виконаний ними друк на етикетках надає то-вару дороговартісний і привабливий вигляд.

Світловідбиваючі фарби змінюють «суб’єктивний колір пред-мети» від яскравого до тьмяного при штучному освітленні. Колір такої фарби легко копіюється, а властивість «хамелеона» при ко-піюванні не відтворюється.

Приховані елементи. Етикетки із прихованими елементами, надруковані непомітними секретними фарбами. Проявляються у певних умовах (в темноті, при спеціальному освітленні, при на-гріванні або опроміненні, при зчитуванні спеціальними сканера-ми). Нанесені ними елементи неможливо виявити неозброєним оком, відтворити при копіюванні, а ідентифікувати товар можли-во тільки за допомогою спеціальних дій на етикетку.

Введення легковпізнавальних детекторами хімічних сполук у фарби, покриття, клеї та інші компоненти у певних пропорціях і комбінаціях не змінюють властивості фарб: їх дуже складно ско-піювати, але легко розпізнати в лабораторних умовах, а також за допомогою спеціальних ручних детекторів.

Етикетка на матеріалах, які легко руйнуються досить захи-щена, оскільки неможливо відклеїти без пошкоджень (етикетки з просічками, з високим ступенем адгезії, на спеціальному пломбу-вальному папері з низьким опором на розривання).

Такі етикетки частіше наклеюються на закупорювальні за-соби (у зоні ковпачка з горловиною, пляшки, кришки з корпу-сом пенала тощо) і виконують додаткову функцію контрольно-го елементу проти несанкціонованого відкривання. Для цьо-го на етикетки наносять спеціальні просічки, які разом із силь-ним клеєм перешкоджають зняття без розривання і пошко-дження.

Технологія «АРОМАС». Нанесення на тару або етикетку захи-сних елементів фарбами, які довготривало зберігають визначений запах за технологією, що називається «АРОМАС». Основою цих композицій є ефірна олія, кожну молекулу якої капсульовано у захисну оболонку. Потім її змішують з типографською фарбою і цю композицію наносять трафаретним друком на етикетку, тару у вигляді яскравого зображення. Таким способом не лише захи-щають товари від підробки, але й рекламують парфумерну, кос-метичну та іншу ароматичну продукцію.

Технологія RFID (РЧІ). Це нанесення на тару або етикетку за-хисних елементів із мікрокапсульованих кристалів, а також ра-діочастотних ідентифікаторів (РЧІ) і елементів електронного від-слідкування за товаром. На основі мікрокапсульованих кристалів одержують захисні елементи, які змінюють свій колір у відповід-ності із зміною температури середовища, вологості повітря або інтенсивності дії ультрафіолетових променів.

Формування цих кристалів з певними характеристиками є різ-новидом мікрокапсулювання. Термокристал являє собою складну молекулярну сполуку у вигляді спіралі, яка при зміні температу-ри згортається або розгортається, переміщуючи свої кільця на-вколо осі. Термокристали групують на підкладці у різній конфі-гурації і фіксують на ній цифрами або символами відповідні кожному кольору значення температури.

Створено також мікрокапсульовані кристали, здатні змінювати свій колір від прозорого до темно-фіолетового залежно від інтен-сивності дії ультрафіолетових променів, а також колір яких змі-нюється від сірого до рожевого при відповідних змінах вологи оточуючого повітря.

Розроблені технології дозволяють виготовляти етикетки і наклейки, які не лише захищають товар від підробок, але й служать індикаторами температури, наприклад на пляшках з шампанським, з десертними і сухими винами та іншими на-поями. Для перевірки натуральності продукту не вимагаються спеціальні прилади, а достатньо тепла пальців або долоні лю-дини. Етикетки з індикаторами ультрафіолетової дії і вологості повітря можуть наноситися на упаковку деяких продуктів хар-чування, косметичної продукції. При цьому підробка таких за-собів захисту неможлива, оскільки для їх виготовлення потрі-бні спеціалізовані установки.

Знаходять практичне застосування електронні засоби марку-вання і захисту товарів, які працюють за принципом радіочастот-ної ідентифікації (РЧІ). Уже створено електронні етикетки РЧІ з ідентифікаційним кодом, що нагадують жіночі електронні годин-ники, які закріплюють на товар або його упаковку. Основними функціональними елементами є генератор кодів з логікою управ-ління, дешифратор, символьний індикатор, електронний годин-ник (таймер) і елемент живлення.

Приховані елементи РЧІ, вмонтовані в упаковку або товар, є одночасно ефективним засобом боротьби проти крадіжок, оскільки дозволяють реєструвати факти несанкціонованого ви-носу товару. Особливо широко їх застосовують у США. Товар-ні стелажі і полки супермаркетів обладнані 5-ма електронними пристроями, які підтримують зв’язок з вмонтованими в упаков-ку і товар етикетками і ярликами РЧІ. Це дозволяє вести по-стійний облік продажу, виявляти незвичайну поведінку покуп-ців, автоматично замовляти товари і своєчасно доставляти їх зі складу.

Етикетки РЧІ знаходять широке застосування, особливо в по-дарунковій упаковці. Прогнозується поява потенційно дешевих і екологічно придатних для утилізації дисплеїв кольорового зо-браження, прозорих пластикових плівок, які діють як мікрофони, паперових електронних калькуляторів, вмонтованих у шкільні зошити, паперових сотових телефонів одноразового використан-ня, чорнил і наклейок, здатних виявляти патогенні реагенти, от-руйні речовини і модифіковані продукти тощо.

Контрольні питання

1.         Яка мета маркування полімерної тари?

2.         Яка особливість нумерації тари згідно з Директивою ЄС, а також скорочення назв різних пакувальних матеріалів?

3.         Які вимоги до маркування споживчої тари передбачено в Україні?

4.         Основні елементи маркування товарів та вимоги до них.

5.         Назвіть основні дані на маркуванні продовольчих, непродоволь-чих товарів.

6.         Способи фальсифіка кум ї етикетної продук рн ї.

9. Роль термоіндикаторного зображення для захисту товарів від під-10. Способи хімічного захисту етикетки.

рок і їх відмінно фт ті ож

14. ЩГ„Гд ихо розташування штрихових код осуванні