Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.4. Торгова марка : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

12.4. Торгова марка


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Торгова марка певною мірою відображає престиж виробника товару. Залежно від рекламоспроможності образу торгової марки відчутно визначається успіх збуту товару на ринку. Торгові мар-ки використовує переважна більшість фірм світу для ідентифіка-ції своєї продукції. Слово «марка» має німецьке (Marke, Mark) чи фінське (Markka) походження. Торгова марка — це оригінально оформлений та відмінний знак, який торговельні підприємства мають право розташовувати на виробах, що реалізують, і він ви-готовлений на їх замовлення.

Торгова марка може розміщуватись безпосередньо на товарі, оригінальній упаковці чи іншій друкованій продукції, що рекла-мує фірму або підприємство. Вона є об’єктом промислової влас-ності і підлягає реєстрації у державній установі. Окремі торгові марки зайняли вагоме місце, є престижними і характеризують якісні та інші споживні властивості продукції.

Торгова марка торкається певних пластів уже накопиченої інфор-мації у підсвідомості споживача і створює неповторний образ, який запам’ятовується. Інформація в торговій марці ніби закодована, і якісні ознаки її покликані виконувати певні функції. Зокрема, за допомогою торгової марки споживач орієнтується щодо походжен-ня товару, його споживних властивостей тощо. Часто торгові марки обирають з урахуванням культурних укладів країни-виробника або країни-споживача. Дуже важливо, щоб окремі якості товару не були перевищеними торговою маркою, оскільки тоді уява про товар може виявитись деформованою і негативно вплинути на реалізацію.

Відмінності, що існують між різними торговими марками, по-винні допомогти споживачеві зрозуміти, що даний товар відріз-няється від інших, аналогічних йому. Впізнавання торгової марки допомагає використання на ній будь-якого відомого споживачеві образу. В цілому торгова марка має бути інформативною, поміт-ною, оригінальною, відчутно емоційною, асоціативною, зручно читатися і запам’ятовуватися.

Значна частина торгових марок передбачає використання пев-них слів, тому дуже важливо підібрати для них необхідний шрифт. Він повинен бути гармонійним на маркуванні, впливати на споживача. При цьому важливе значення має форма, символ, колір і в цілому торгова марка повинна допомогти пізнати про-дукт та здійснити необхідний вибір. Професійно грамотно і гар-монійно підібраний шрифт прискорює швидкість сприйняття, а текст чи слово — забезпечують краще запам’ятовування. Добре привертають увагу шрифти вітіюваті і ускладнені, але вони пога-но зчитуються і тому слід використовувати їх обережно.

У світовій практиці є приклади вдалого використання шриф-тів. Наприклад, для торгової марки верхнього одягу «Oskar» було використано одну літеру з ускладненою формою. Торгова марка створює враження витонченості й елегантності. Разом з тим ве-лика кількість шрифтових знаків, набрана одним шрифтом одно-го розміру, сприймається одноманітно і невиразно.

Поширеним є шрифт гротеск, у якому деякі зрізані шрифти асоціюються з чимось важким, статичним, усталеним, надійним, грубуватим. Статично-прямокутні форми шрифту гармонують зі стабільністю фірми. Деяку грубуватість шрифтів гротеск пом’як-шують невеликою заокругленістю кутів, вертикальною подовже-ністю літер і використанням його у вивороті — білим на чорно-му тлі.

Шрифт із серифами, антиква асоціюється з чимось більш ви-тонченим, статечним, можливо традиційним чи стародавнім. Та-кий шрифт полегшує сприйняття його споживачем, завдяки «під-креслюванню» серифами горизонтальної строки, по якій відбу-вається зчитування. Це створює відчуття стабільності, надійності і відповідної якості.

Шрифти контрастні завдяки перепаду товщини штрихів забез-печують асоціацію з чимось мінливим, суперечливим. Прикладом може служити торгова марка косметичних засобів для волосся «Londa». Наведений підтекст посилюється його м’якістю, округле-ними елементами. Нахил шрифту праворуч надає йому динаміки.

Рукописні шрифти ніби випромінюють тепло людських рук і образу, який створює торгова марка. Поширено дуже багато ру-кописних шрифтів з різною «інтонацією». Перо надає їм певної святковості, урочистості, чіткі контури — витонченої статечнос-ті. При використанні пензля досягається відповідна неформаль-ність, нечіткі обриси, жвавість, мажорний настрій. Існують шрифти, нанесені ручкою чи маркером, які встановлюють місто-чок, близький контакт зі споживачем. Наприклад, торгова марка

«Moulin» починається з прописної літери і напис має досить про-сті, невимушені обриси, завдяки яким підкреслюється зручність, комфортність одягу цієї марки. Чітка геометрична форма, на якій розташовані літери, підкреслює динаміку і відданість моді.

Шрифти графеми відрізняються тонким штрихом і асоцію-ються з чимось тендітним, тонким, витонченим, вразливим. Цей шрифт часто досить невиразний і мало помітний на відстані. Прикладом може служити торгова марка «Dakin», яка демонстру-ється персонажем, розміщеним у центрі на чорному фоні.

Акцидентні (від лат. аccidentia — випадковість) шрифти допо-магають надати торговій марці індивідуальності й концентрації уваги споживачів. Вони дуже різноманітні, складні для сприй-няття, їх використання повинно бути обґрунтованим. Наприклад, торгова марка «Kandi» імітує викладення літер з кондитерських виробів (цукерок або печива) (рис. 12.11).

 

Рис. 12.11. Торгові марки

«Технічні» шрифти базуються на наявності в обрисах шрифто-вих знаків гострих кутів, геометричності, чітких пропорцій і їх порівнюють з чоловічим характером. Мінливі плавні лінії з пере-

важанням округлих елементів роблять шрифт м’яким, жіночим, приємним, теплим. Тому в харчовій промисловості частіше вико-ристовують ці шрифти і відповідні обриси торгових марок. Важ-ливо також ураховувати особливості людського ока, яке сприй-має шрифтові знаки як графіку, самодостатню форму і тільки пізніше — як вербальну інформацію. Гамма відчуттів і асоціацій, яку створюють існуючі шрифти, різноманітна і багатогранна. Шрифт може виразити відповідний настрій, ідею, сенс. Тому під-бирати вже закладений у ньому зміст потрібно відповідно до ідеї та образу торгової марки (рис. 12.12).

 

Рис. 12.12. Різновиди шрифтів 1 — вітіюваті, ускладнені; 2 — гротеск; 3 — з серифами, антиква; 4 — контрастні; 5 — рукописні; 6 — шрифти-графеми; 7 — акцидентні; 8 — «технічні».

Зигзагоподібні лінії передають враження різкої зміни, концен-трації сили, швидкого вивільнення енергії. Незбалансовані форми викликають відчуття дискомфорту. Прості геометричні форми швидше сприймаються споживачем і краще запам’ятовуються порівняно зі складними неправильними формами.

Торгова марка вважається своєрідною атестацією товару. Во-на може виявлятись у вигляді товарного знака (наприклад «Сві-

точ»), торгової назви («Укрпластик»), торгової марки виробника («Оболонь»), фірмового стилю, дизайну («Coca Cola»), фірмової символіки («Ласуня»), фірмового маркування («Nemiroff»), музи-кального логотипу, корпоративного знака (Корпоративний знак Клубу пакувальників), приватної марки («Мінеральні води України» — марка мережі фірмових магазинів).