Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.3. Технологія захисту виробів від підробок : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

12.3. Технологія захисту виробів від підробок


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Найчастіше застосовують підробку відомих торгових марок напоїв. Для споживача упаковка і етикетка виступають як природний ідентифікатор достовірного товару. Знайомий зовні-шній вигляд, конструкція упаковки, матеріали, фірмові кольори продукту забезпечують позитивну реакцію споживача і довіру до запропонованого товару. З метою попередження випуску фаль-сифікованої продукції на перший план виходить питання захисту від підробки упаковки і етикетки, оскільки саме вони є природ-ними ознаками достовірності для споживача. У той же час виго-товлення фальшивих етикеток і упаковки вважається найбільш доступним і простим способом підробки товару.

Відомі такі способи фальсифікації етикетної продукції: кольо-рове ксерокопіювання і «цифрова фальсифікація». Поліграфічна підробка — максимально наближена до технологічних умов ви-пуску оригіналу з використанням відповідних методів друку, ма-теріалів тощо.

Розрізняють документарний і товарний захист етикетки. До-кументарна етикетка (ярлик) це засіб ідентифікації товару точно-го встановлення його законності при реалізації, сертифікації і до-зволених ознак використання. Держава монополізує випуск окремих видів документарної етикетки і вводить кримінальну відповідальність за несанкціоноване тиражування (наприклад ак-цизна марка). Вона має декілька ступенів захисту від фальсифі-кації.

Товарна етикетка є засобом індивідуалізації товару, що поєд-нує в собі рекламно-представницьку та інформативну функції. Відомий також синтез — товарно-документарна етикетка. Функ-ції товарної і документарної етикеток можуть пересікатися вна-слідок регламентації умов спеціального маркування товарної продукції (дати випуску, придатності; штрихкоди тощо). Якщо для документарної етикетки необхідний захист від її фальсифіка-ції, а також контроль за її обігом, то за захист від фальсифікації товарної етикетки повністю відповідає виробник.

Надійний захист забезпечується сукупністю відповідних тех-нологій виготовлення етикеток: тиснення фольгою, дзеркаль-ною фольгою і голографічною плівкою, друк на голографічній фользі.

У Німеччині для етикеток, які наклеюються на бочки з напоя-ми, використовують захисний лак. Етикетки, що наклеюють на горловини пляшок, їх тильну сторону виготовляють із різних со-ртів паперу. При транспортуванні напоїв на великі відстані пля-шки з етикетками покривають тонким шаром лаку.

Захисні голограми все більше використовують у горілчаній і винній промисловості. Голограми мають багаторівневу систему захисту і придатні для контролю з боку рядових споживачів і професіоналів. Недоліком голографічних ярликів є необхідність визначення голографічного зображення візуально і висока вар-тість голограм.

Деякі підприємства України пропонують найскладніші види голограм, які створюють різноманітні ефекти — рух зображення, зміну кольору — від скритих текстів і міток до навмисних поми-лок, які розрізняються за допомогою звичайної оптики або спеці-альних приладів. Розрізняють шість ступенів голографічного за-хисту, що застосовуються у різних поєднаннях.

Голограми можна наносити різними способами. Наприклад, розміщують їх під термоусадковий ковпачок у вигляді смужки липкої аплікації на пляшках лікеро-горілчаних виробів, мінераль-ної води, соку. Часто використовують голограму у вигляді фоль-ги гарячого тиснення на упаковку майонезу, кетчупу, борошна, або у вигляді марки, комбінованої з поліграфією на пачках чаю, тютюнових виробів, коробках цукерок.

В основному наносять голограму так, що при відкритті упаков-ки вона обов’язково руйнується, її неможливо зняти і перенести на іншу упаковку. Часом голограму застосовують як пломбу. На-носять голограму гарячим тисненням, або приклеюванням з ви-користанням відповідного обладнання (етикет-пістолет, апліка-тор). Для зчитування скритого зображення на голограмах вико-ристовують спеціальні прилади.

Компанія «Укртермозахист» розробила технологію термоін-дикаторного зображення. Для цього на упаковку товару, етикет-ку, кольєретку, марку якості, пломбу наноситься зображення, ви-конане спеціальним термоіндикаторним складом. При нагріванні до 38—40 °С зображення зникає, а з наступним охолодженням з’являється знову. Складність підробки забезпечується відповід-ним хімічним складом фарби, унікальністю технології її виготов-лення і поліграфічного нанесення. Виробник гарантує не меншу ступінь захисту термоіндикаторного зображення, ніж викорис-тання найсучасніших оптико-кодованих голограм. Склад барвни-ка характеризується високими технологічними характеристика-ми, оскільки цикл «нагрівання-охолодження» може повторюва-тися багаторазово без втрат термоіндикаторного ефекту. Крім то-го, таке зображення стійке до опромінювання хвилями різної дов-жини і наявність ефекту не втрачається протягом заданого періоду.

Термоіндикаторне зображення є дієвим захистом документів, етикеток або самих товарів від підробки і характеризується прос-тотою ідентифікації (не вимагає додаткових приладів) та одно-значністю ефекту (зникнення термоіндикаторного зображення при нагріванні і його відновлення при охолодженні). Розроблено кілька варіантів захисного маркування продукції: нанесення тер-моіндикаторного зображення на етикетки, на самоклейні пломби або марки якості (зображення торгової марки, логотипу виробни-ка площею 1-3 см2). Пломби бувають у вигляді окремих марок і стрічок з висіченими марками для ручного наклеювання або з ви-користанням аплікатора.

Удосконалено технологію нанесення термоіндикаторного зо-браження на полівінілхлоридну плівку, призначену для виготов-лення термоусадкових ковпачків для пляшок. Це дозволяє вироб-никам лікеро-горілчаних виробів, виноградних вин, соусів і кетчупів забезпечити високу ступінь захисту своїх товарів від підробки.

Захисна нумерація автоматично переводить товарну етикетку у документ суворої звітності. Ця нумерація повинна мати, крім реєстраційної функції, також і додаткову захисну, яка забезпечу-ється хімічними добавками у барвник. Нумерація етикетки вико-нується ультрафіолетовими та інфрачервоними барвниками. Для прозорої упаковки використовують проникаючу нумерацію ети-кеток. Колір номера з лицьової сторони етикетки відрізняється від нього на звороті етикетки.

Конгревний рельєфний друк поєднує в собі естетичний і захис-ний аспект. Характерний рельєф, який супроводжує поліграфічне зображення, легко виділити сенсорно, що особливо цінно для людей із слабким зором, і контролю продукту у поганих ергоно-мічних умовах.

Хімічний захист етикетки базується на застосуванні різних хі-мічних добавок, які вводяться у друкарську фарбу. Таким шля-хом отримують ультрафіолетові, інфрачервоні, магнітні, термо-чутливі, світлочутливі і рельєфні барвники.

Захист етикетного паперу вважається найефективнішим у бо-ротьбі з фальсифікацією, оскільки його надійність досягає 80 %. У вітчизняній практиці рідко зустрічається захист паперового полотна у вигляді водяного знака і ультрафіолетових включень.

Водяний знак можна вважати найбільш досконалим і надій-ним захистом, але він потребує відповідного освітлення і стаціо-нарних умов контролю на просвічування. Застосування паперу із водяним знаком суттєво впливає на дизайн.

Ультрафіолетові і термочутливі включення у паперову масу достатньо ефективні. Вони роблять доступним застосування сен-сорного і лабораторного контролю. Голографічні мікроконфеті і металізована етикетна смужка у паперовій масі також достатньо ефективні, але високої собівартості.

Хімічний захист паперу економічно вигідний, дуже надійний і забезпечує майже 100 %-ву достовірність етикетки. Контроль передбачає на всіх рівнях обігу хімреагентних тестерів-маркерів і шкальних таблиць кольорових реакцій на різні реактиви. Всі хімічні захисти умовно поділяють на приладо- і візуально-сенсорно контролюючі. Для візуально-сенсорно контролюючого захисту застосовують флюоресцентні, ароматичні, термочутливі барвники. Вони особливо ефективні у неконтрольованих умовах обігу, легко виявляються, не вимагають кваліфікації користувача. Застосування хімічного захисту потребує відповідних контроль-них приладів у всіх пунктах реалізації товару.

Передбачено також стаціонарні ергономічні умови контролю. Застосування цих захистів вигідно, економічно і ефективно, але тільки в умовах постійного стаціонарного контролю спеціалістів. Ця група захисту вважається додатковою (скритою для споживача але відомою спеціалістам).

Хімічні захисти можуть використовувати також комбіновано, як у вигляді відкритих захистів (візуально-сенсорно контролюю-чі), так і у вигляді скритих сертифікованих захистів (приладо-контролюючих).

Захист контактної сторони етикетки базується на спеціально-му клейовому обробленні зворотної сторони етикетки в процесі наклеювання на прозору або напівпрозору упаковку. Лінії при-клейки візуально контролюються просвічуванням і можуть слу-жити індентифікатором достовірності. Цей спосіб захисту відно-ситься не до етикетки, а до особливостей її оброблення. Ширина і частота або колір смужок етикетки можуть служити захистом, хоча подібне доступне для кваліфікованого фальсифікатора. Важ-ливо також використовувати фігурну контурну аплікаторну на-клейку, яка забезпечує клейовий рисунок складної геометричної форми, що візуально контролюється по контактній стороні ети-кетки. Альтернативою може бути застосування етикетки на само-клейкому папері, де вона формується у вигляді певної геометрії

клейкового покриття. Цей захист потребує значних затрат і тому мало використовується.

Захист змінної інформації — це група захистів не лише підроб-ки етикетки як ідентифікатора продукції, але й внесення в неї не-санкціонованих змін — підробка змінних даних продажу випуску і термін придатності.

Передбачено спеціальні умови використання товарного знака Міжнародної організації з сертифікації ISO. Він може застосову-ватись тільки з дозволу цієї організації. Це зумовлено тим, що ISO тільки розробляє і затверджує міжнародні стандарти, але не виконує роботи, щодо оцінки відповідності їм. Сертифікація сис-теми управління, як правило, проводиться відносно конкретного підприємства або організації, що має відображатись у рекламних матеріалах.

Знак реєстру розміщується на сертифікаті і разом з ним часто використовується у рекламних матеріалах, каталогах, бланках тощо. Він може бути наведений будь-яким кольором одного тону в повному, збільшеному або зменшеному розмірі за умов збере-ження його структури, пропорцій, змісту і можливостей вичиту-вання букв у знаку (не менше 10 мм висоти).

Не допускається нанесення знака реєстру на товар, тару, упа-ковку або використання іншим чином, коли він може оцінюва-тись, як знак відповідності продукції.

Знак «Фірма, зареєстрована UL» і посилання на проведену ре-єстрацію можуть бути використані в різних рекламних матеріа-лах, на фірмових канцелярських товарах, візитних картках і знач-ках. Не допускається використання цього знака на продукції або його споживчій упаковці, за виключенням тари (упаковки) насип-ної (наливної) продукції, де цей знак може бути розміщений при наявності письмового дозволу UL.

Для забезпечення споживачів відповідною інформацією щодо реєстрації, UL рекомендує додатково до знака наводити дані про стандарт, вимогам якого відповідає система управління; назву за-реєстрованого підприємства (організації); реєстраційний номер (номер сертифіката про реєстрацію).

Розміри знака повинні бути досить великими для того, щоб слова «REGISTERED FIRM» були добре помітні. Приклади знака «Фірма, зареєстрована UL» з варіантами розміщення додаткової інформації наведено на рис. 12.3, 12.4.

 

Рис. 12.3, 12.4. Знаки реєстру в системі сертифікації ISO

Система управління QAS (QUALITY ASSURANCE SERV¬ICES) Австралії передбачає вилучення використання знаків на зовнішній упаковці продукції, наклейках або ярликах за умови, що ця інформація не викличе у споживачів неправильної уяви про значення використаних знаків.

Система EMAS у Європейському Союзі передбачає можли-вість застосування її спеціального знака. При цьому підписи у складі знака можуть бути зроблені за однією із тих мов, що вико-ристовуються у ЄС, і повинні включати реєстраційний номер ор-ганізації. Зображення знака може бути триколірним (зелений, жовтий, голубий) або чорно-білим. Забороняється використову-вати цей логотип на продукції у порівнянні з іншою продукцією та послугами.

Марка акцизного збору — спеціальний знак, яким маркуються алкогольні напої та тютюнові вироби. Її наявність на цих товарах підтверджує сплату акцизного збору, легальність виробництва, ввезення та реалізації на території України. Марки акцизного збору для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, виготовле-них в Україні, відрізняються від марок для імпортованих напоїв і виробів дизайном та кольором відповідно до зразків, затвердже-них Кабінетом Міністрів України.

Маркування кожної пляшки алкогольних напоїв та пачки тю-тюнових виробів здійснюється таким чином, щоб цілісність мар-ки підтверджувала невідкривання упаковки.

Марки акцизного збору для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів виготовляються з паперу із питомою масою 70±3 г/м2 і мають відповідні розміри та кольори. Довжина марки для алкогольних напоїв 160, а ширина — 20 мм, для тютюнових

виробів відповідно 44 і 20 мм. Імпортні алкогольні напої і тютю-нові вироби мають марки фіолетового, а вітчизняні — зеленого і тільки вина — червоного кольорів.

Марки мають нумерацію, що складаються з двох цифр індексу регіону в якому виготовлено продукцію, серії та окремого для кожної марки номера. Така нумерація наноситься паралельно до-вшій стороні марки (табл. 12.1).

Таблиця 12.1

ІНДЕКСИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА АКЦИЗНИХ МАРКАХ

 

01        Автономна Рес-публіка Крим         10        Київська         19        Тернопільська

02        Вінницька область    11        Кіровоградська          20        Харківська

03        Волинська      12        Луганська       21        Херсонська

04        Дніпропетровська     13        Львівська       22        Хмельницька

05        Донецька       14        Миколаївська 23        Черкаська

06        Житомирська            15        Одеська          24        Чернівецька

07        Закарпатська  16        Полтавська    25        Чернігівська

08        Запорізька      17        Рівненська     26        м. Київ

09        Ів.-Франківська         18        Сумська          27        м. Севастополь

Кожна акцизна марка також містить додаткову інформацію:

•          для алкогольних напоїв імпортного виробництва — напис «AІ», який складається з початкових літер-слів «Алкоголь Імпорт-ний»; двозначне та однозначне число (рік і квартал, у якому ви-роблено марки), розділені косою лінією; на марку для імпортних алкогольних напоїв із вмістом спирту від 1,2 до 8,5 % об. нано-сяться також цифри «1,2-8,5 %»;

•          для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва — написи «ЛГП» (рис. 12.5) та «ВП» (рис. 12.6), які складаються з початко-вих літер слів «Лікеро-Горілчана Продукція» та «Виноробна Продукція»; двозначне та однозначне число (рік і квартал, у яко-му вироблено марки), розділені косою лінією; для вітчизняних алкогольних напоїв використовуються тільки марки, які відпові-дають виду продукції та місткості тари;

•          залежно від місткості тари на марки наносять додаткові написи паралельно коротшій стороні (для лікеро-горілчаних ви-робів — «0,05 л», «0,1 л», «0,2 л», «0,25 л», «0,37 л», «0,375 л», «0,4 л», «0,45 л», «0,5 л», «0,61 л», «0,7 л», «0,75 л», «1,0 л» і біль-ше, а для виноробної продукції «0,05 л», «0,1 л», «0,2 л», «0,25 л»,

 

«0,375 л», «0,4 л», «0,45 л», «0,5 л», «0,61 л», «0,7 л», «0,75 л», «1,0 л» і більше);

• для тютюнових виробів — «ТІ» (рис. 12.7) («ТВ»), який складається з початкових літер слів «Тютюн Імпортний» («Тю-тюн Вітчизняний»); двозначне та однозначне число (рік і квартал, у якому вироблено марки), розділені косою лінією.

Основні елементи захисту акцизних марок від підробки зведе-но в таблиці 12.2 і показано на рис. 12.5—12.8.

Таблиця 12.2

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗАХИСТУ АКЦИЗНИХ МАРОК ТА ЇХ ПАРАМЕТРИ

Основні елементи захисту   Параметри акцизних марок

 

            для лікеро-горілчаної продукції       для тютюнових виробів

Розмір 160 ± 0,25x20 ± 0,25 MM     44 ± 0,2 x 20 ± 0,2 MM

Папір  Білий папір, виготовлений з до-даванням кольорових волокон яскраво-рожевого та темно-синього кольорів. По всьому полю  розташований  загаль-ний    нефіксований   світлий водяний знак у вигляді плівки            Білий папір, виготовлений з додаванням кольорових во-локон яскраво-рожевого та темно-синього кольорів

Домінуючий колір    Зображення переважно ро-жевого,  жовтого   (хвилясті лінії захисної сітки) та чор-ного (серійний номер, назва, об’єм продукції, дата) ко-льорів           Зображення переважно жов-то-зеленого та темно-зеле-ного (хвилясті лінії захисної сітки), зеленого (гільошир-ний візерунок, назва) та червоного (серія, серійний номер, дата) кольорів

Способи друку          За допомогою багатокольоро-вого офсетного друку з ірисо-вим розкатом (рис. 12.8, а) та високого друку для отримання зображення     шестизначного серійного номера (рис. 12.8, б)        За допомогою багатокольо-рового офсетного друку (рис. 12.8, а) та високого друку для отримання зобра-ження шестизначного се-рійного номера (рис. 12.8, б)

Водяний знак            По всьому полю розташова-но загальний нефіксований світлий водяний знак у ви-гляді півкіл  По всьому полю розташова-ний загальний нефіксований світлий водяний знак у ви-гляді півкіл

Кольорові во-локна  У папір введено захисні во-локна двох кольорів, яскра-во-рожеві та темно-сині, які в   УФ-променях   люмінес-цюють  рожевим  та  синім кольорами відповідно   У папір введено захисні во-локна двох кольорів, яскра-во-рожеві та темно-сині, які в УФ-променях люмінес-цюють рожевим та синім кольорами відповідно

Закінчення табл. 12.2

 

Основні елементи захисту   Параметри акцизних марок

 

            для лікеро-горілчаної продукції       для тютюнових виробів

Мікротекст     Уздовж  акцизної  марки  в кольоровому візерунку звер-ху   та   знизу   розташовано мікротекст у вигляді повто-рюваного слова «УКРАЇНА». Ліворуч та праворуч малого герба в овальній рамці роз-ташовано мікротекст «Дер-жавна  податкова  адмініст-рація України» (рис. 12.8, в)       На акцизній марці праворуч та ліворуч герба у вертикаль-но стрічках розташований мікротекст у вигляді повто-рного слова «УКРАЇНА» та «Державна податкова адмі-ністрація України» (рис. 12.8, в)

Ультрафі-оле-товий захист Захисні волокна, які розта-шовані по всій площі банк-ноти, флуорисціюють роже-вим   та   блакитним   кольо-рами. Зображення чорного кольору, окрім цифр серій-ного номера, змінюють ко-лір на зелений. У стрічці пра-воруч герба України знахо-диться  вертикально  розта-шований   напис   «Україна» блакитного  кольору.  Ліво-руч та праворуч герба зна-ходяться ділянки більш яск-равого зеленого випроміню-вання     Захисні волокна, які розта-шовані по всій площі банк-ноти, флуоресціюють роже-вим та блакитним кольо-рами. Зображення червоно-го кольору стає зеленим. Стрічка праворуч герба України люмінесціює бла-китним кольором

Інфрачервоний захист         Усі зображення, крім нане-сених    високим    способом друку (цифри серійного но-мера), зникають в ІЧ-про-менях           Усі зображення зникають в ІЧ-променях

Голографіч-ний елемент з кінетичним ефектом   Ліворуч, на припресованій ділянці  фольги,  при  зміні кута зору з’являються мак-ро- та мікротексти «АКЦИЗ-НА МАРКА», «УКРАЇНА» та зображення малого герба            Ліворуч, на припресованій ділянці фольги, при зміні кута зору з’являються мак-ро- та мікротексти «АКЦИЗ-НА МАРКА», «УКРАЇНА» та зображення малого герба

 

 

 

Рис. 12.5. Акцизна марка нового зразка на лікеро-горілчану продукцію

1 - голографічний елемент з кінематичним ефектом; 2 - ук декс регіону, в якому виробляється

 

 

 

Рис. 12.6. Акцизна марка нового зразка на виноробну продукцію

 

 

 

Рис. 12.7. Акцизна марка нового зразка на вітчизняні (а) та імпортовані (б) тютюнові вироби

 

 

 

а

 

Рис. 12.8. Основні елементи захисту акцизних марок плоский офсетний друк; б — високий офсетний друк; в — зона мікро тексту

 

Часто зустрічаються акцизні марки з такими ознаками фаль-сифікації:

•          невідповідність технології виготовлення (фальсифіковані акцизні марки виготовляють струминно-краплинним за допомо-гою кольорової розмножувальної техніки або поліграфічним спо-собом із використанням фотомеханічних друкованих форм для плоского офсетного друку);

•          відхилення у геометричних розмірах акцизної марки;

•          невідповідність двох цифр індексу регіону, в якому вироб-ляється продукція, адресі виробника на етикетці або контретикет-ці, що розташовані на пляшці;

•          невідповідність акцизної марки виду продукції у пляшці (наприклад, акцизні марки з написом «ЛГП» наклеєні на пляшки з коньячними виробами, хоча коньяки відносяться до виноробної продукції — «ВП»);

•          невідповідність написів про місткість дійсній місткості тари, в якій знаходиться продукція;

•          голографічний елемент (стрічка) тьмяний, при зміні кута зо-ру, макро- та мікротексти «Акцизна Марка», «УКРАЇНА» та зо-браження малого герба нечіткі (фальсифікація голограм, особли-во захисних, надзвичайно складна, підробка порівняно просто розпізнається; створення і випуск підробок вимагають витрат, що робить таке виробництво економічно невигідним);

•          захисні волокна нанесені люмінісцентним олівцем;

•          мікротекст не чіткий, розпливається.

В цілому акцизна марка забезпечує не тільки виявлення й усу-нення з ринку неякісної та фальсифікованої продукції, але й за-хист споживача від небезпечних товарів.

Інші способи захисту лікеро-горілчаних виробів від підробки також ураховують особливості акцизних марок. Серед них можна виділити корок-дозатор складної конструкції, наприклад типу «гуала» (рис. 12.9). Він містить багато дрібних деталей прецизій-ного литва та штампування і досить складний у складанні. Тому може коштувати більше, ніж пляшка.

Для найдорожчих горілок застосовують корки італійської фірми «Гуала Кложурес», мета яких запобігти доливанню недоб-роякісних рідин у дорогі напої, які певний час зберігаються у ба-рах відкоркованими.

З метою закріплення корку використовують жорстке прикле-ювання його до вінчика пляшки. Корок повинен мати прозору фланцеву накладку (рис. 12.9 а), яка має щільно примикати до торцевої сторони вінчика пляшки (рис. 12.9 в) і на нижню поверх-ню фланцевої накладки повинен наноситися клей. Торцевий бік вінчика, як зовнішній бік пляшки, унеможливлює потрапляння клею до напою. Цьому ж сприятимуть і ущільнюючі пружні кіль-ця на поліетиленовому корпусі корка. В даному місці під час за-купорювання докладається значне зусилля згори донизу і після закатування металевого ковпачка фланцева накладка залишається щільно притиснутою до вінчика пляшки. Крім того, торець він-чика пляшки вважається найкращим місцем для візуального кон-тролю спроби демонтувати корок (рис. 12.9, в). У цьому ж місці можливе одночасне приклеювання фланцевої накладки до корпу-са корка, що зміцнює конструкцію.

 

Рис. 12.9. Конструкція різних видів дозаторів з кульковим клапаном а) корок фірми «Гуала Кложурес»; б) стандартний дозатор з клапаном; в) індикатор-до-затор з клапаном: 1 — фланцева накладка; 2 — візуальний внутрішній індикатор

Перспективним вважається застосування «реактивного» клею. Це інертний поліуритановий клей, мономери якого при температурі близько 120 ºС можуть проникати у мікропори скла і полістиролу. Незворотна полімеризація відбувається при взаємодії з молекулами води у повітрі протягом 24 год. Спроба відділити полістирольну фланцеву накладку корка, приклеєну цим клеєм, може призвести тільки до вищерблення скла на вінчику та остаточного псування пляшки. Крім того, використовується внутрішній візуальний індика-тор, принцип дії якого ґрунтується на зв’язку внутрішнього рухли-вого елемента, наприклад, кульки у клапані із кришкою корка (рис. 12.9, а). При відкорковуванні пляшки з напоєм кришка корка разом із металевим ковпачком поступально рухається догори, пору-шуючи зв’язок із рухливим елементом, який вивільняється і падає у гніздо клапана. Завдяки цьому він потрапляє до зони видимості, здій-снюючи тим самим візуальну ідентифікацію використання продукту (рис. 12.9, б). Конструкція індикатора не дозволяє зафіксувати його у початковій позиції без демонтажу корка або руйнування пляшки.

Розглянутий варіант внутрішнього індикатора (рис. 12.9, 12.10) забезпечує також і виконання всіх відомих функцій аналогіч-них корків-дозаторів. До них відносяться дозування продукту, блокування повторного наливання за допомогою клапана, від-сікання останньої краплі. Завдяки тому, що рухливий елемент зафіксовано у кришці, він не рухається під час транспортуван-ня корка.

Розрив перфорації на зовнішньому металевому ковпачку (зов-нішній візуальний індикатор) та розрив перфорації або іншого зв’язку внутрішнього рухливого елемента (внутрішній візуаль-ний індикатор) із герметичною полімерною кришкою відбува-ються одночасно, паралельно процесу відкорковування пляшки і без додаткових зусиль з боку споживача.

 

Рис. 12.10. Загальний вид дозатора

з внутрішнім візуальним індикатором

а — до вживання; б — при відкорковуванні

355

Кожна скляна пляшка має маркування — торговий знак фір-ми-виробника, рік виробництва, місткість, номер форм. Завдяки цьому можна встановити виробника конкретної пляшки із точні-стю до прізвища начальника зміни і оператора склоформувальної машини. На перспективу можна зробити пляшку обліковою ак-цизною одиницею, для чого використовувати незнімний корок з внутрішнім візуальним індикатором.

 

З метою запобігання фальсифікації алкогольних напоїв реко-мендують заборонити використання оборотної тари в лікеро-горілчаній промисловості, запровадити своєрідні «акцизні кор-ки», які повинні бути надійно приклеєні до вінчика пляшки і об-ладнані внутрішнім візуальним індикатором.