Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.2. Маркування товарів : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

12.2. Маркування товарів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Маркування товарів уважається невід’ємною складовою час-тиною виробів. Воно забезпечує споживачів актуальною інфор-мацією про відповідний товар і тару та упаковку, а також відо-бражає якість і безпечність продуктів. При цьому обов’язковою є інформація, передбачена законодавством, і додаткова інформація часто рекламного спрямування. Для товарознавців цінними є ві-домості про основні споживні властивості і характеристику това-ру щодо складу, перелік використаної сировини, харчових доба-вок, калорійність, вміст у них шкідливих для здоров’я речовин порівняно з вимогами стандартів, а також протипоказання при окремих захворюваннях.

Маркування може передбачати правила й умови безпечного зберігання товару. В цілому маркування являє собою комплекс відомостей у вигляді тексту, окремих графічних, кольорових зна-ків (умовних позначень) і їх комбінацій, які наносять залежно від конкретних умов безпосередньо на товар, упаковку (тару), ярлик (бірку) або етикетку.

Важливе місце займає якість і розміщення знаків як особливих засобів інформації. Вони в основному базуються на текстовій ос-нові. Це обумовлено здатністю знаків стисло представити інфор-мацію про об’єкт з виділенням серед монотонної маси текстової інформації. Особливе значення воно набуває при використанні дво- і більше мовного маркування відповідно до чинного законо-давства, а також сприяє скороченню затрат, збереженню ресурсів і орієнтує споживачів кількох країн або регіональних просторів залежно від типу товару.

На сучасному етапі виникає необхідність у розробленні та за-стосуванні стандартних міжнародних вимог до маркування това-рів і знаків, які можуть стисло і водночас досить повно передава-ти споживачеві важливу інформацію про продукт. В окремих випадках важливі попередження подають у формі спеціальних знаків, які враховують особливі групи споживачів (дітей, інвалі-

дів, хворих на цукровий діабет тощо). Часто використовують до-свід окремих країн або відповідних економічних об’єднань. Час-тина вимог передбачена для маркування товарів країн—членів Світової організації торгівлі (СОТ).

Маркування товарів має відповідати ряду вимог. По-перше, воно має забезпечити всіх учасників товаропросування правди-вою інформацією відповідно до чинного законодавства. По-друге, склад і зміст маркування товарів мають бути достатніми для безпечного поводження з ними. Інформацію, яка необхідна для маркування, отримують із різних джерел відповідно до чин-ного законодавства, нормативних документів або внаслідок від-повідних досліджень, проведених за спеціальними угодами.

Маркування має бути чітким і розбірливим, розміщуватися на фоні, контрастному відносно кольору упаковки та стійким до кліматичних факторів. Воно повинно зберігатися протягом усьо-го допустимого терміну використання товару. У зв’язку з цим ураховуються особливості маркованого товару і прогнозується належна якість зображення.

Вимоги до маркування, місце розташування, способи нане-сення, якість виконання та його контроль передбачені відповід-ною нормативною документацією.

Знаки у складі маркування для більшості товарів повинні бути простими графічно, зрозумілими споживачам і відповідати ви-значеній логіці для можливої їх ідентифікації та розміщення на об’єкті маркування. Дуже важливо досягати легкого розпізнаван-ня знаків, відмінності від інших, але одні й ті самі знаки повинні мати однакове значення незалежно від виду маркованого товару та його функцій.

Використання знаків більш ефективне в тих випадках, коли воно адекватно, зрозуміле споживачам і зручне для них.

Продовольчі товари повинні містити такі відомості, які роз-міщуються на упаковці, етикетці, листі-вкладнику до кожної одиниці товару. В окремих випадках можуть бути інші способи маркування. Найбільш важливими елементами маркування є: на-йменування продукту, його вид, країна, фірма-виробник, маса або об’єм продукту, перелік основних рецептурних компонентів, які входять до складу продукту, у тому числі і харчові добавки. Продовольчі товари повинні включати матеріали щодо харчової (вміст білків, жирів, вуглеводів) і енергетичної цінності, для про-дуктів дитячого, дієтичного і профілактичного харчування вміст вітамінів, у деяких — мінеральних речовин. Важливим є зазна-чення терміну придатності або кінцевої дати використання, дати

виготовлення чи терміну зберігання. Напівфабрикати і продукти дитячого харчування повинні містити інформацію про спосіб приготування. Біологічно активні харчові добавки включають рекомендації щодо їх використання, умов застосування або за-стереження відносно їх споживання при відповідних захворю-ваннях чи іншому стані людини. Додатково можуть містити інші відомості, передбачені державними стандартами, санітар-ними правилами і нормами та правилами продажу продоволь-чих товарів.

Кабінет Міністрів України затвердив перелік товарів, інфор-мація про яких може викликати відповідні побічні дії при певних захворюваннях. До них відносяться біологічно активні добавки до їжі, харчові добавки і харчові продукти, які містять ці добавки, харчові продукти нетрадиційного складу з додаванням до них не-властивих їм компонентів білкової природи.

Перелік медичних протипоказань для застосування при окре-мих видах захворювань визначається постановою Головного державного санітарного лікаря України. Наступним рішенням було введення маркування харчової продукції з включенням ге-нетично модифікованої сировини. Для цього на етикетку, ярлик або листок-вкладку повинна бути нанесена відповідна інфор-мація.

Споживчу інформацію про тютюнові вироби регламентує державний стандарт. В окремих країнах передбачені відповідні вимоги до маркування цих виробів.

Непродовольчі товари з урахуванням їх виду і певних спожив-них властивостей повинні містити такі дані: найменування това-ру, країни, фірми-виробника (допускається позначення буквами латинського алфавіту), призначення або застосування, основні властивості і характеристика, правила і умови ефективного та безпечного використання, інші відомості згідно із законодавст-вом країни, вимогами державних стандартів щодо окремих не-продовольчих товарів і правилами їх продажу. Ця інформація по-винна бути розміщена на упаковці або етикетці товару, викладена в технічній (експлуатаційній) документації, що прикладається до товару.

У Російській Федерації окремо нормуються вимоги для біль-шості непродовольчих товарів і окремо — для парфумерно-косметичних товарів, а також передбачені певні вимоги окреми-ми нормативно-технічними документами. Особливу увагу звер-тають на маркування товарів побутової хімії, дитячих іграшок тощо.