Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.3. Сучасні вимоги до упаковки : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

10.3. Сучасні вимоги до упаковки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

За останні роки суттєво підвищились вимоги до упаковки. за-вдяки глобалізації. Це зумовлено появою нових пакувальних ма-теріалів, прогресом у галузі пакувальної техніки, появою нових пакувальних матеріалів; новими знаннями і досвідом у викорис-танні функції упаковки; вимогами економіки та екології.

Нові знання і досвід формують основну базу для удоскона-лення і уточнення вимог до упаковки і поліпшення її якості.

Завдяки взаємозв’язку виробників і споживачів упаковки під-вищується вплив конкуренції на розвиток галузі.

У більшості випадків виробник тари поки що допомагає своїм замовникам якнайкраще упакувати їхню продукцію. Його мета — не лише виготовити пакувальний засіб, але й забезпечувати своїм клієнтам перемогу в конкурентній боротьбі. Тому виробники упаковки більш уважно відносяться до тих підприємств, які пер-шими почали оцінювати вплив глобалізації на свою діяльність. Це перш за все відноситься до виробників споживчої тари, яка в майбутньому повинна відповідати вимогам різних споживачів. Прикладом може служити інформаційна функція і зручність у використанні упаковки, підвищені вимоги до відмінних ознак то-варів в упаковці, завдяки яким його можна легко запам’ятати, а потім пізнати на ринку, а також підвищені вимоги до захисної функції упаковки, особливо для продуктів з обмеженим терміном зберігання. З розширенням продажу через Інтернет виникла про-блема щодо транспортної тари нової якості. Важливо при цьому забезпечити різноманітність такої тари, яка підійде будь-якому замовнику. Паралельно ставляться підвищені вимоги до реклам-ної функції транспортної тари.

Запропонування товару в Інтернеті вимагає репродукції упа-ковки на невеликій площі, зображенні з урахуванням вимог спо-живача щодо інформації про відповідний товар. Водночас не слід насичувати тару важкозчитуваною і не дуже принциповою інфор-мацією, а також інформацією рекламного характеру.

З метою запобігання плагіату і підробок використовують упа-ковку, яка гарантує оригінальність упакованого продукту за ра-хунок спеціальних захисних елементів (малюнок, колір друку і етикетки), а також технології і системи щодо захисту продукту. Оснащена чіпом етикетка-відповідач використовує енергію елек-тричного поля і тим самим дозволяє здійснювати автоматичну безконтактну ідентифікацію та обмін даними.

Заслуговує на увагу економічність пакування. На багатьох підприємствах витрати на пакувальні матеріали і упаковку є важ-ливим критерієм для прийняття рішення щодо використання упаковки. Якісну упаковку впроваджують, ураховуючи знижен-ня витрат на неї. За оцінкою АРМЕ (Асоціація виробників плас-тмас в Європі), затрати матеріалу на пакування з 1988 по 1997 р. знизилась у середньому на 28 %, а максимально — на 73 % (табл. 10.3).

Таблиця 10.3

ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ МАТЕРІАЛУ НА УПАКОВКУ ЗА ПЕРІОД 1988—1997 рр. ЗА ОЦІНКОЮ АРМЕ

 

Види упаковки          Зниження маси упаковки, %

Плівка для транспортних пакетів   73

Пляшки для напоїв   19

Тара для молочної продукції           13

Ємності для жировмісних продуктів          27

Пакети з ручками      34

Пакети великі            23

Пляшки для молока  25

Середнє значення     28

Економія при виготовленні упаковки досягається за рахунок використання нових пакувальних матеріалів, покращання їх яко-сті, вдосконалення технологій виготовлення, оптимального фор-мування тари і застосування нових систем пакування.

Серед екологічних проблем переважає напрям зниження спо-живання пакувальних матеріалів і тари, раціональне використан-ня відходів упаковки. Європарламентом прийнято спеціальну ди-рективу про упаковку і пакувальні відходи (Директива 94/62/ЕС), в якій підкреслюється необхідність підвищення показників щодо утилізації використаної упаковки. Пропонується кілька спряму-вань розв’язання цієї проблеми (табл. 10.4).

Таблиця 10.4

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО НОРМ УТИЛІЗАЦІЇ УПАКОВКИ З РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ, %

 

Показники     Директива 94/62/ЕС Пропозиції Європейсь-кої комісії    Перше читання

Європейського

парламенту    Пропозиції

політради

17.10.2002 р.

Утилізація: min max    50 65   60

75        60        60

Рециклінг: min max    25 45   55 70   65        55

За матеріалами: Скло

Картон, папір Метал Полімери Деревина min 15 min 15 min 15 min 15 не має   60 55 50 20 не має    60 55 50 20 не має 60

60

50

22,5

Розв’язання проблеми безпеки і якості харчових продуктів має базуватись на поліпшенні кожної стадії виробничого процесу. Важливе значення має зважування, обробіток і пакування харчо-вих продуктів. Застосування ручної праці на цих операціях пов’язане з відхиленням від правил виробничої гігієни і безпеки, тому дуже важливо підібрати високоефективне обладнання. На-повнення і герметизація упаковки відіграє дуже важливу роль. При цьому сучасні автомати безпосередньо на робочому місці можуть формувати пакети, лотки і здійснювати герметизацію. Обтягнуті герметичною плівкою лотки є винятково надійними, а порушення герметизації помітні. Така упаковка дозволяє роз-міщувати харчові продукти в оптимальному середовищі, що збі-льшує термін їх зберігання і попереджує від псування, зумовле-ного мікробіологічними, хімічними або фізичними змінами.

Дуже важливо забезпечити надійність і чистоту етикетування.

Поряд з використанням багатооборотної тари необхідно ство-рити умови повного кругообігу і утилізації матеріалів використа-ної тари. З урахуванням особливостей утилізації оцінюють еко-логічність упаковки. Значна увага приділяється впливу відходів пакувальних матеріалів на оточуюче середовище: забруднення повітря, водоймищ, землі тощо. Важливо також ураховувати ви-трати ресурсів сировини. Екологічну оцінку проводять в основ-ному з позиції екологічного балансу. На відміну від властивостей

продукту, екологічні критерії можна вважати відносними, хоча вони включають усі дії на оточуюче середовище. Разом з тим споживання ресурсів спрямовує пошуки вчених і спеціалістів відтворювальної сировини. Її оцінюють за вартістю і біологічним розкладом. Наприклад, полімери із рослинної сировини дешевші, ніж одержані з нафтохімічної сировини.

Перспективними можна вважати використання генних техно-логій. Наприклад, багато мікроорганізмів утворюють і накопи-чують різні поліефіри і «полігідроксижирні кислоти» як резервні речовини. Вчені інституту мікробіології Університету в Мюнсте-рі вперше клонували гени важливих ензимів біоситезу і внесли суттєвий вклад щодо утворення поліефірів. Паралельно були введені гени біосинтезу для утворення полігідроксижирних кис-лот у ріпак, картоплю та інші рослини.

Європейський Союз ухвалив рішення, згідно з яким із січня 2004 р. нова упаковка зможе запускатись у виробництво тільки в тому разі, коли виробник вжив усіх заходів щодо мінімізації за-бруднення оточуючого середовища без шкоди для функціональ-ності упаковки.