Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Плівкові полімерні матеріали : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

5.2. Плівкові полімерні матеріали


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Найбільшу частку серед пакувальних полімерних матеріалів займають поліолефіни, представлені різними типами поліетилену, а також поліпропілену і співполімерами етилену.

Поліетиленові матеріали

Поліетилен (ПЕ) складається з атомів вуглецю і водню завдя-ки полімеризації етилену. З урахуванням ступеня розгалуження поліетилен поділяють на дві основні групи: низької і високої гус-тини (ПЕНГ, ПЕВГ).

Поліетилен низької густини має відносно розгалужену макро-молекулу і завдяки цьому невелику густину (920 кг/м3 ). Його отримують при високому тиску і тому ще називають поліетиле-ном високого тиску. Розгалуженість ланцюга перешкоджає ущіль-ненню макромолекул, що зменшує ступінь кристалічності і тем-пературу розм’якшення, яка набагато нижча за температуру води. Завдяки цьому матеріал не можна стерилізувати водяною парою або кип’яченою водою.

За обсягом виробництва він посідає провідне місце у світі. Тільки в країнах Західної Європи щорічно використовується бли-зько 6,2 млн т поліетилену низької густини. Приблизно 75—80 % цього матеріалу застосовується у пакувальній галузі. Він дає плів-ки, які легко зварюються та утворюють міцні шви, склеюються на основі сумішей поліетилену і поліізобутилену. Плівки відріз-няються високою стійкістю і міцністю до удару та роздирання. Міцність зберігається навіть за дуже низьких температур (–78 °С). Цінними властивостями плівок вважається водо- і паронепрони-кність. Разом з тим, вони проникні для газів і тому непридатні для продуктів, що окислюються. Крім того характеризуються ни-зькою оліє- і жиростійкістю.

Поліетилен високої густини синтезується при порівняно ниж-чому тиску за попередній, тому його іноді називають поліетиле-ном низького тиску. Для нього характерна переважно лінійна бу-дова з незначною кількістю нарізних бічних ланцюгів, а густина його складає близько 960 кг/м3. Завдяки більш щільному розмі-щенню молекул проникність поліетилену високої густини при-близно в 5-6 разів нижча, ніж у поліетилену низької густини. За водопроникністю він поступається тільки плівкам на основі спів-

полімерів вінілхлориду, а за хімічною стійкістю — більш ефек-тивний, особливо до олій і жирів.

Плівки на основі поліетилену високої густини жорсткіші, їх міц-ність під час розтягування та стискування вища, а опір роздиранню та удару нижчий, ніж у плівок з поліетилену низької густини. Тому цей матеріал широко використовується для виготовлення дутих ек-струдованих порожнистих місткостей (бочок, каністр, сулій), які досить ефективні при транспортуванні та зберіганні кислот і лугів. З нього виготовляють ящикові піддони, які витримують статичне навантаження до 1,4 МН і виготовляються литтям під тиском.

Лінійний поліетилен низької густини (ЛПЕНГ) за своєю струк-турою подібний до поліетилену високої густини, тобто має ліній-ну структуру, але з більш численними і довгими відгалуженнями. Завдяки цьому характеризується проміжними властивостями між поліетиленом високої та низької густини. Порівняно з поліетиле-ном низької густини він хімічно стійкий, має кращі експлуата-ційні властивості при високих і низьких температурах, підвище-ну стійкість до розтріскування, проколу, роздирання. Близько 80 % цього матеріалу використовується для виробництва непро-никних, розтягувальних та усадкових плівок. Вони міцні на роз-рив та роздирання, мають добру стійкість щодо появи тріщин при тривалому зберіганні, тому переважно використовуються для ви-готовлення мішків.

Плівка поліетиленова, виготовлена методом співекструзії із поліетилену високого тиску (ПЕВТ) і його композицій, може міс-тити пігменти (барвники), стабілізатори, ковзні, антистатичні і модифіковані добавки.

Залежно від призначення і вихідної композиції плівку випус-кають таких марок:

М — призначена для виготовлення транспортних мішків та інших виробів найбільшої міцності, забарвлених і незабарвлених, стабілізованих і не стабілізованих;

Т — використовується для виготовлення виробів технічного призначення, упаковки і комбінованих плівок, буває забарвленою і незабарвленою, стабілізованою і нестабілізованою;

СТ — призначена для сільського господарства як світлопро-зоре атмосферостійке покриття, випускається забарвленою і не-забарвленою, стабілізованою;

СІК — для сільськогосподарського виробництва як світлопро-зоре атмосферостійке покриття теплиць, яке забезпечує підвище-ний тепличний ефект; виробляють незабарвленою, стабілізова-ною з адсорбентом ІЧ-випромінювання;

СК — для консервування кормів у сільському господарстві, буває забарвленою і незабарвленою, нестабілізованою;

СМ — як матеріал для мальчування у сільському господарст-ві; виробляється незабарвленою, стабілізованою;

В, В1 — для меліоративного і водогосподарського будівництва як протифільтраційний екран; марки В випускають незабарвле-ною, комплексно стабілізованою, високомолекулярною; марки В1 — незабарвленою, стабілізованою;

Н — для виготовлення виробів народного споживання, упаков-ки і побутового призначення, буває забарвленою і незабарвле-ною, стабілізованою і нестабілізованою.

За легкістю плівку поділяють на категорії (вища, перша) і сор-ти (вищий, перший).

Плівку для пакування харчових продуктів виготовляють із ба-зових марок поліетилену, рецептур добавок, дозволених МОЗ України для виробів, які контактують з харчовими продуктами.

Маркування, за вимогами споживача, передбачає марку полі-етилену, добавки або композиції.

Умовне позначення плівки складається із назви матеріалу «плів-ка поліетиленова», марки плівки, виду добавок (n — пігмент або барвник, с — стабілізатор, т — ковзаюча добавка, а — антистатична добавка, ф — модифікована добавка), виду плівки (рукав, напівру-кав, полотно), товщини і ширини в міліметрах, сорту і позначення стандарту. Умовне позначення плівки, допущеної для контакту з харчовими продуктами, доповнюється словом «харчова».

Наприклад, поліетиленова плівка марки Т, містить стабіліза-тор, виготовлена у вигляді полотна, товщиною 0,100 мм, шири-ною в рулоні 1400 мм, вищого сорту:

Плівка поліетиленова, Тс, полотно, 0,100х1400, вищий сорт, ГОСТ 10354-82.

Плівка не повинна мати тріщин, запресованих складок, розри-вів і отворів. Тріщина — це дефект з локальним розділенням плів-ки; запресована складка — дефект у вигляді складки, яка не роз-правляється при ручному зусиллі; розрив — дефект, що харак-теризується розділенням плівки на частини; отвір — являє собою наскрізну порожнину в плівці.

За фізико-механічними і електричними показниками плівка повинна мати відповідну міцність при розриванні (МПа, кгс/см2); відносне подовження при розриванні ( %); статичний коефіцієнт тертя; питомий поверхнево-електричний опір (Ом).

Плівка для упаковки харчових продуктів не повинна нада-вати дистильованій воді стороннього запаху, присмаку вище

1 бала, змінювати колір і прозорість дистильованої води; кон-центрація формальдегіду у водній витяжці може перевищувати 0,1 мг/л.

За своєю безпечністю плівка не є токсичним матеріалом. Ви-користання її в нормальних умовах не вимагає заходів пересторо-ги. Безпека плівки в умовах, що перевищують температуру плав-лення поліетилену, допускає виділення оксиду вуглецю, не-насичених вуглеводів, органічних кислот, альдегідів та інших то-ксичних продуктів.

Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих парів і га-зів термоокислювальної деструкції в повітрі робочої зони вироб-ничих приміщень повинні відповідати ГОСТ і не перевищувати норм, затверджених МОЗ (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ (ГДК) І КЛАС БЕЗПЕКИ ОСНОВНИХ ПРОДУКТІВ ТЕРМООКИСЛЮВАЛЬНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ

 

Найменування продукту      ГДК, мг/м3    Клас безпеки Дія на організм

Формальдегід            0,5       2          Викликає подразнення слизових оболонок очей і дихальних шляхів

Ацетальдегід  5,0       3          Викликає подразнення слизових оболонок очей і дихальних шляхів

Оксид вуглецю         20,0     4          Викликає запаморочення, шум у вухах, слабкість

Оцтова кислота        5,0       3          Викликає подразнення верхніх ди-хальних шляхів

Пакування, маркування, транспортування і зберігання. Плівку намотують у рулони на пластмасові шпулі, картонно-паперові стержні, втулки. Маса рулону при ручному завантаженні — не більше 50 кг, при механізованому — до 500 кг. До кожного руло-ну прикріплюють або вкладають під перший шар плівки ярлик, який на рулонах з плівкою марки СІК має жовту смужку, СМ — чорну, СТ — червону, «Харчова» — зелену.

При автоматизованому виробництві плівки на ярлик замість смужок наносяться спеціальні коди.

На ярликах указують: найменування або товарний знак під-приємства-виробника, умовне позначення плівки, ширину вихід-ного рукава, марку поліетилену, номер партії і рулону, масу нет-то, масу брутто, довжину плівки в рулоні, кількість м2 плівки в

рулоні, дату виготовлення, позначення стандарту, прізвище паку-вальника.

Транспортування плівки здійснюється всіма видами транспор-ту в закритих транспортних засобах. При транспортуванні руло-нів плівки пакетами, вказують спосіб і засоби пакетування, роз-мір і масу пакета.

Плівку зберігають у закритих складських приміщеннях, ви-ключаючи попадання прямих сонячних променів, у горизонталь-ному положенні, при температурі від 5 до 40 ºС, на відстані не менше 1 м від нагрівальних приладів. Допускається зберігання плівки в неопалюваному складському приміщенні при темпера-турі до мінус 30 ºС не більше одного місяця.

Гарантійні терміни зберігання плівки марок М, Т, Н і СК без добавок становлять 10 років, марок СІК, СТ, В, В1 і марок М, Т, Н, СК з добавками — 1 рік з дня виготовлення.

Поліетиленові (захисні) матеріали. Плівку із поліетилену низь-кої густини покривають розчином, який містить метилцелюлозу або оксипропілцелюлозу високої чи низької молекулярної маси. Він формує плівку з вмістом 10 000, 7500, 5000, 2500 або 0 од. ні-зину/см2. При дослідженні проби отриманої подвійної плівки розміщували в пептоновий розчин і 10 мкл отриманого розчину вводили в систему, заражену Listeria monocytogenes. Плівки, які містили 5000—10 000 од. нізину, виявили інгібірувальну здат-ність через 30 хв. після внесення. Останні зберігали цю здатність протягом 8 год. Через 8 діб зони інгібірування відзначені для всіх плівок, крім упаковки, що містила 2500 од. нізину/см2. Молеку-лярна маса метилцелюлози не впливала на розвиток мікрооргані-змів. При прямому внесенні нізину в середовище його ефектив-ність була на 25—50 % вищою, ніж при використанні плівки, що містила нізин.

Плівка поліетиленова термоусадкова виготовляється із полі-етилену високого тиску вищого сорту або композицій на їх осно-ві, які містять пігменти і ковзаючі добавки. При цьому викорис-товують метод екструзії з наступним пневматичним розтягу-ванням. Вона призначена для формування штучної продукції, у тому числі в споживчій тарі групової упаковки і для пакетування вантажів.

Плівку, яка призначена для безпосереднього контакту з харчо-вими продуктами, виготовляють з використанням компонентів, дозволених МОЗ України.

Залежно від призначення плівка поліетиленова термоусадкова поділяється на марки і види різної товщини (табл. 5.2).

Таблиця 5.2

МАРКИ І ВИДИ ПОЛІЕТИЛЕНОВОЇ ТЕРМОУСАДКОВОЇ ПЛІВКИ

 

Марка Вид     Номінальна

товщина

плівки, мм      Граничне відхилення, %

 

Застосування

 

0,03

 

У

 

Полотно, рукав, напіврукав

 

0,04

0,05

0,06

 

± 20

 

Пакування спосо-бом повного загор-тання одного або декількох виробів

 

0,07

0,03

0,04

 

О

 

Полотно, рукав, напіврукав

 

0,05

0,06

0,07

0,08

 

± 20

 

Пакування спосо-бом загортання бандероллю одно-го або декількох виробів

 

0,10

 

Т

 

Полотно, рукав, напіврукав

 

0,07

0,08

0,10

 

± 20

 

Пакування спосо-бом повного за-гортання одного або декількох ви-робів

 

0,08

 

tT8

П

Полотно, напів-рукав, рукав з фальцовкою

0,10

tn

Щ

± 20

± 15

± 20

Скріплення паке-тів і вантажів

Ширина плівки залежить від марки.

Плівка, призначена для безпосереднього контакту з харчовими продуктами, повинна відповідати таким вимогам:

•          не надавати водопровідній воді стороннього запаху і при-смаку вище одного бала, не змінювати колір і прозорість дисти-льованої води;

•          концентрація формальдегіду у водній витяжці не повинна перевищувати 0,1 мг/дм3;

• усадка плівки, її зовнішній вигляд, колір, міцність при роз-тягуванні, МПа (кгс/см3), відносне витягування при розриві, %, статичний коефіцієнт тертя, повинні відповідати нормам, залеж-но від марки.

Умовне позначення плівки, призначеної для безпосереднього контакту з харчовими продуктами, повинно містити «харчова», перфорованої — «перфорована».

Приклад умовного позначення поліетиленової термоусадкової перфорованої плівки марки У натуральної у вигляді полотна тов-щиною 0,06 мм, шириною 900 мм: Плівка поліетиленова термо-усадкова, У, полотно, 0,06х900, перфорована ГОСТ 25951-83.

Плівку намотують у рулони на пластмасові втулки або папе-рово-картонні шпулі і загортають у пакувальний папір або полі-мерну плівку. Маса рулону плівки 35, 50 кг і 80 кг залежно від ширини плівки.

Кожний упакований рулон повинен мати ярлик, де вказано: найменування підприємства-виробника або його товарний знак; умовне позначення плівки, параметрів; марки сировини; масу нетто; масу брутто; довжину плівки в рукаві у метрах; площу плівки в рулоні в м2; номер місця; прізвище пакувальника або йо-го номер; дата виготовлення; маніпуляційний знак «Боїться на-грівання».

Транспортують плівку всіма видами транспорту в закритих транспортних засобах. Транспортування плівки транспортними пакетами передбачає використання способу і засобів пакетуван-ня, розмірів і маси пакета.

Зберігають плівку упакованою в закритих складських примі-щеннях у горизонтальному стані при температурі –50 ºС — + 40 ºС, виключаючи попадання прямих сонячних про менів, на від-стані не менше 1 м від нагрівальних приладів.

Гарантійний термін зберігання плівки — 3 роки з дня вигото-влення.

Співполімери етилену. Вони досить широко представлені з ві-нілацетатом, вініловим спиртом та іономерами.

Плівки зі співполімеру з вінілацетатом, порівняно з плівками з немодифікованого поліетилену, мають задовільну міцність, про-зоріші і краще зварюються. Завдяки цьому матеріал може також наноситися на картон та інші пакувальні матеріали.

Співполімер етилену й вінілового спирту досить поширений, застосовується в упакуванні м’ясних виробів, різних харчових продуктів, у комбінованих матеріалах як внутрішній шар, що безпосередньо контактує з харчовим продуктом. Співекструзія

цього співполімеру з нейлоном та поліолефінами використову-ється для виготовлення пакетів і мішків для харчових рідин. Нові різновиди співполімеру етилену й вінілового спирту зберігають надійні бар’єрні властивості при високій вологості і стійкіші до дії високих температур.

Іономери — це співполімери етилену, з ненасиченими органіч-ними кислотами, у макромолекулах яких частина кислотних груп нейтралізована металами. Це — прозорі, термопластичні матері-али, невеликої густини, нерозчинні у більшості органічних роз-чинників. Іономери — інертні до дії жирів, мастил і лугів, що зу-мовило їх застосування, як покриттів для тонкостінного або облягаючого пакування.

Поліпропіленові матеріали

Поліпропілен (ПП) за своїми властивостями наближається до поліетилену високої густини. Він відрізняється від нього меншою густиною, значною механічною міцністю, жиро- й теплостійкіс-тю, але значно поступається у морозостійкості.

Він характеризується пластичністю, стійкістю до дій високих температур, удароміцністю, хімічною стійкістю і низькою паро-та газопроникністю. Завдяки термостійкості поліпропіленову тару можна використовувати для обробітку в мікрохвильових печах.

Основною перевагою поліпропілену, порівняно з іншими по-ліолефінами, є вища температура плавлення (160—175 °С). Про-дукти, упаковані в поліпропіленову плівку, можуть короткочасно витримати до 130 0С, тобто їх можна стерилізувати у цій упаков-ці. Поліпропіленові плівки випускають неорієнтовані та орієнто-вані (в одному чи двох напрямах). Неорієнтовані роздувні полі-пропіленові плівки переважно використовують для упакування текстильних виробів (трикотажних тощо). Це пояснюється ви-щою прозорістю поліпропілену порівняно з поліетиленом низької густини і доброю зварюваністю. Неорієнтовані поліпропіленові плівки застосовують для упакування медичних виробів, особливо багаторазового використання. Завдяки порівняно високій темпе-ратурі розм’якшення ці вироби можна стерилізувати в автоклавах.

Орієнтована плівка характеризується високою механічною міц-ністю, стійкістю до проколів, але усадка її в місці зварного шва ускладнює термічне зварювання. Орієнтовану плівку з пропілену використовують як захисний зовнішній шар у багатошарових па-кувальних матеріалах, неорієнтовану — як внутрішній термозва-рювальний шар.

Цінними властивостями орієнтованого поліпропілену вва-жають високі прозорі і бар’єрні властивості, більшу ударну міц-ність, особливо при низьких температурах, порівняно з полі-етиленом. Для поліпшення якості зварного шва орієнтований поліпропілен покривають іншим полімером із нижчою темпе-ратурою плавлення. Часто з цією метою використовують спів-полімер вініліденхлориду з вінілхлоридом, як і для целофано-вих плівок.

Покриті та співекструдовані поліпропіленові плівки викорис-товують для упакування печива, коли вимагаються підвищені бар’єрні властивості до кисню і водяної пари. Подібні плівки за-стосовують також для упакування чіпсів та інших видів сухих сніданків, які чутливі до дії кисню і парів води. У такі плівки упаковують кондитерські та тютюнові вироби. Орієнтований по-ліпропілен застосовують для усадкових обгорток. Ураховуючи підвищену собівартість, поліпропіленові плівки використовують лише в тих випадках, коли потрібні більші прозорість і блиск, а також кращий зовнішній вигляд, ніж забезпечує поліетилен низь-кої густини.

Із поліпропілену фірма Huhtamaki виробляє оболонки для теп-лого м’яса, птиці, риби і готових страв, які мають різні кольори, високу прозорість і кращу стабільність завдяки гофрованим стін-кам порівняно з гладкими. Плівки з комбінацій поліпропілену і співполімеру етилену та вінілового спирту можуть використову-ватись для зберігання продуктів у модифікованій атмосфері. Структуру дна упаковок оптимізовано так, що м’ясний сік краще направляється на всмоктувальну прокладку.

Біоксальноорієнтовані поліпропіленові матеріали (БОПП)

Споживання БОПП плівок у Західній Європі досягло 700 тис. т на рік, з них частка прозорих загального призначення складає 68 %, металізованих - 9 %, білих і біло-перламутрових — 11 %, з покриттям — 12 %.

Головним виробником орієнтованих поліпропіленових плівок у країнах СНД вважається «Укрпластик». Частка його у поста-чанні таких плівок на українському ринку перевищує 60 % усьо-го обсягу продажу.

Розроблено широку гамму БОПП плівок, які випускаються під торговою маркою ВІРАN®. Це одна із перших захисних вітчизня-них торгових марок пакувальних матеріалів. Перевагами полі-пропілену для виробництва плівок є низька щільність, високий вихід і менша вартість.

При використанні технології двовісної орієнтації у виробниц-тві плівок ВІРАN® досягнуто цінних властивостей:

•          збільшено міцність і жорсткість у 5-6 разів;

•          зменшено проникність водяної пари у 2,5—3 рази;

•          підвищено прозорість у декілька разів;

•          підвищено морозостійкість, термічну стабільність і стій-кість.

Плівки ВІРАN®, які випускає «Укрпластик», мають дозвіл МОЗ України на контакт з харчовими продуктами, фізіологічно нейт-ральні, не змінюють смакові властивості продуктів і не виклика-ють взаємну міграцію компонентів матеріалу і продукту. Вони не містять шкідливих добавок та домішок, і на відміну від ПВХ і ПВДХ, не створюють проблем при утилізації відходів упаковки.

«Укрпластик» виробляє ВІРАN® різних типорозмірів (табл. 5.3).

Таблиця 5.3

НОМЕНКЛАТУРА ПЛІВОК ВІРАN®

 

Тип     Кількість, г/см3          Товщина, мкм           Маса, г/м2      Вихід, м2 /кг

                        Прозорі загального п            ризначення   

GT 100            0,91     30-35  27,3-31,8        36,5-31,4

GT 300            0,91     15-20-25-30-35-40    S-J-KS-          ЗЙЖ&

GT 310            0,91     15-20-25-30-35-40    і5 ,й°Д63        a$s

            Ме       талізовані загальног  о призначення         

GМ 200          0,91     20-30-35         18,2-27,3-31,8           54,9-36,5-31,4

GМ 201          0,91     20-30-35         18,7-27,8-32,3           53,5-36-31

GМ 210, GМ 212       0,91     20-30-35         20-29,1-33,6   50-34,4-29,8

            Біло-п ерламутрова загальн ого призначення      

GР 300            0,72     30-35-40         22,5-26,3-30   51,28-43,95-38,5

GР 310            0,72     30-35-40         24-27,8-31,5   41,7-36-31,3

Закінчення табл. 5.3

 

Тип     Кількість, г/см3          Товщина, мкм           Маса, г/м2      Вихід, м2 /кг

GР 311            0,72     30-35-40         24,5-28,3-32   40,8-35,3-31,3

GР 312            0,72     30-35-40         24,8-28,6-32,3           40,3-35-31,0

Прозорі і біло-перламутрові для етикеток

LP 200, LP 210          0,72     40        26/28   38,5/35,7

LT 300, LT 310          0,91     40        36,5/38.3         27.5/26.1

Прозорі для пакування тютюнових виробів

ТТ 300          0,91       16-20-30         14,6-18,2-27,3           68,5-54,9-36,6

Прозорі плівки ВІРАN® відрізняються високою прозорістю, блис-ком і привабливим зовнішнім виглядом. Вони застосовуються для пакування продовольчих та непродовольчих товарів і комбінуван-ня з іншими матеріалами нашаруванням і ламінуванням.

Металізовані плівки ВІРАN® характеризуються декоративними і експлуатаційними характеристиками. Їх готують напилюванням на плівку в глибокому вакуумі парів алюмінію. Вони відбивають сонячні промені, захищають від їх дії упаковану продукцію, а та-кож характеризуються підвищеними бар’єрними властивостями. Особливо широко застосовуються металізовані плівки для фасу-вання морозива, горішків, чіпсів, кави, чаю та інших харчових продуктів.

Перламутрові плівки ВІРАN® мають привабливий зовнішній вигляд, який досягається внаслідок особливого характеру залом-лення світла спеціальним композитом, який застосовується для виготовлення плівки. Щільність цих плівок нижча, ніж інших плівок ВІРАN®. Мікропориста структура перламутрових плівок надає їм відповідні теплоізолюючі властивості, дає змогу добре зберігати морозиво і заморожені продукти. Ці матеріали також використовуються для пакування кондитерських виробів, вати, бинтів, мила та інших виробів.

Етикеткові високопрозорі і біло-перламутрові плівки ВІРАN® використовують для полімерних етикеток, завдяки яким захища-ють від підробки напої (мінеральні води, пиво, прохолоджуючі напої). Вони еластичні і здатні компенсувати деформації ПЕТ пляшок, на відміну від паперових етикеток, які зморщуються і

відклеюються при зміні вологості та температури. Друкований відбиток можна розміщувати на зворотній стороні високопрозо-рої етикетки. Полімерні етикетки для ПЕТ пляшок важать менше паперових і обходяться споживачеві дешевше. Не виникає також проблем і при повторній переробці полімерної етикетки разом із полімерною пляшкою.

Прозорі плівки ВІРАN® для пакування тютюнових виробів спеці-ально розроблені з використанням високошвидкісних автоматів. Во-ни мають необхідне ковзання, не утворюють при русі по трактах ма-шин зарядів статичної електрики. Плівки призначені для пакування пачок і блоків сигарет. За останні роки розроблено термоусадкові плівки, завдяки яким поліпшується упаковка тютюнових виробів.

Плівки ВІРАN® мають гладку, глянцеву поверхню, низький коефіцієнт тертя, оптимальні властивості друку, добре лакуються і ламінуються. Вони використовуються для пакування кондитер-ських, хлібопекарних, молочних, тютюнових виробів, пива, про-холоджуючих напоїв, мінеральної води, різних промислових то-варів, продукції медичного призначення (табл. 5.4).

Таблиця 5.4

ВИКОРИСТАННЯ ПЛІВОК ВІРАN® ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

 

Продукція       Упаковка        Тип матеріалу

Морозиво (ескімо на палич-ці, стаканчики)         Пакети, упаковка «Флоу-Пак»         GT 300, GT 310, GM 200, GM 210, GP 300

Макаронні вироби    Пакети            GM 200, GM 210

Горішки, чіпси, кукурудзяні палички          Пакети            GM 200, GM 210

Чай, кава, какао-порошок    Пакети            Gm 200, GM 210

Крупи Пакети            GT 300, GT 310

Вафлі, драже  Пакети, пачки           GM 200, GM 210, GT 300, GT 310

Крекер, печиво, хлібобулоч-ні вироби, пряники Пакети, пачки, упа-ковка типу «Флоу-Пак»          GT 300, GT 310

Сухі сніданки Пакети            GM 200, GM 210, GT 300, GT 310

Мінеральна  і  питна  вода, прохолоджуючі напої           ПЕТ пляшки і скляні пляшки           LT 200, LT 210, LP 300, LP 310

Закінчення табл. 5.4

 

 

Тип матеріалу

LT 200, LT 210, LP 300, LP 310

LT 200, LT 210, LP 300, Lp 300

Gt 200, GT 210

TT 300

 

Продукція       Упаковка

Пиво   ПЕТ пляшки і скляні пляшки

Соки, нектари           ПЕТ пляшки і скляні пляшки, банки, фла-кони

Сухофрукти та інші продук-ти овочесушильної промис-ловості            Пакети

Тютюнові вироби     Сигаретні пачки, блоки сигаретних па-чок

шо-

Упако™

GP 312, GM 212

Кондитерські   вироби, коладні цукерки

Біоксальноорієнтовані поліпропіленові плівки бувають різних Марка «П» — проста прозора плівка без термозварювального

ва для липких стрічок Ламінована поліетиленом БООП-плівка дуже ефективна для фасування великих мас продуктів на паку-вальних автоматах. Під час ламінування поліеном праймера на основі полівініліденхлориду плівка набуває високих бар'єрних властивостей і може використовуватися для пакування продуктів з вмістом жирів понад 5 %, а також як матеріал для вакуумного упакування м’ясних продуктів і риби.

Марка «ПМ» — проста прозора плівка для металізації без антистатичних і ковзких добавок а також без термозварюваль-

теріалів.

Марка «С» — співекструдована прозора плівка з одним або

тощо. На плівку легко наноситься малюнок як флексографсь-ким, так і глибоким друком.

Марка «СМ» — співекструдована прозора плівка для металізації, без антистатичних і ковзких добавок, з одним або двома шарами. Використовується для пакування продовольчих товарів і виготов-лення комбінованих матеріалів. Металізована плівка відрізняється високими бар’єрними властивостями щодо водяної пари, жирів і ароматичних речовин. Нанесення алюмінієвого шару методом ваку-умної металізації знижує киснепроникність плівки і одночасно за-безпечує захист продукції від променевої енергії у всіх діапазонах.

Марка «СЖ» — співекструдована непрозора перлинова плівка з двома термозварюваними шарами. Застосовується на вертикальних і горизонтальних пакувальних машинах для пакування продоволь-чих товарів, парфумерії, одягу, ламінування паперу і картону.

Марка «СБ» — співекструдована непрозора плівка з двома термозварюваними шарами. Застосовується на пакувальних ма-шинах різних типів для пакування продовольчих товарів, парфу-мерії, одягу.

Марка «СЖБ» — співекструдована непрозора перламутрова плівка з білим співполімерним шаром на одній зі сторін. Призна-чена для пакування продовольчих товарів, парфумерії, одягу. Продукти, упаковані в таку плівку, тривалий час зберігають свій смак, запах, колір, свіжість та інші цінні властивості.

Марка «СТ» — співекструдована непрозора плівка з двома зварюваними шарами. Використовується для пакування тютюно-вих виробів.

Підприємство СП «Хемосвіт-Луцькхім» випускає одно- і три-шарові плівки з торговою назвою ТАТРАFAN. Основні переваги упаковки на основі БОПП — економічність і екологічність. Плів-ки випускають без друку і з друком до 8 кольорів.

ТАТРАFAN КХ/Е — плівка прозора з двостороннім термозвар-ним шаром, товщиною 20—40 мкм. Призначена для пакування хлі-бобулочних, кондитерських і макаронних виробів, круп, чаю тощо.

ТАТРАFAN КХР/Е — плівка перламутрова з двостороннім термозварним швом, товщиною 30—45 мкм. Призначена для па-кування морозива, кондитерських виробів тощо.

ТАТРАFAN КХТ — плівка використовується у тютюновій промисловості і відповідає всім критеріям, які ставляться до па-кування окремих пачок і групового пакування на різних типах пакувальних автоматів.

ТАТРАFAN КХNM/E — металізована ПП плівка з друком до 8 кольорів, призначена для пакування морозива.

Поліаміди (ПА)

Це група пластмас з товарними назвами «капрон», «нейлон», «аніт» та ін. У складі макромолекул поліамідів присутній амідний зв’язок і метиленові групи, які повторюються від 2 до 10 разів.

Поліаміди — це полімери, що кристалізуються. Вони є жорст-кими матеріалами із високою міцністю на розрив, мають високу температуру розм’якшення, витримують стерилізацію водяною парою з температурою до 140 °С. Поліаміди зберігають еластич-ність за низьких температур. Для них характерним є високе во-допоглинання, хоча після висушування відновляються їх почат-кові властивості. Поліаміди мають високу міцність під час удару й продавлювання, легко зварюються високочастотним методом. Унаслідок низької газо- й високої паропроникності їх застосову-ють для вакуумного пакування. На поліамід легко наноситься друк. Плівки з поліаміду характеризуються високою прозорістю, особливо двовісноорієнтовані, блиск після орієнтування також покращується.

Недавно розроблено аморфний поліамід, який має меншу паро-проникність порівняно з кристалічним. Поліамід під маркою Selar PA є повністю аморфним і має прозорість звичайного силікатного скла. Бар’єрні та механічні властивості його майже не змінюються під дією вологи, хоча цей матеріал є гігроскопічним. При відносній вологості повітря вище 80 % його захисні властивості близькі до співполімеру етилену й вінілового спирту. Тому новий матеріал може застосовуватися для виготовлення пакетів, у яких продукти перед відкриттям нагріваються в гарячій воді. Пляшки з нього за-стосовують для упакування соків і різноманітних приправ.

Нітрилові полімери

Містять функціональні групи ціану й нітрилу. При співполі-мерилізації поліакрилонітрилу з акриловими та стирольними по-лімерами одержують матеріал з високими експлуатаційними влас-тивостями. Цей полімер уперше синтезований у США і відомий під товарною маркою Barex 210. Він відрізняється низькою газо-і жиропроникністю, стійкий до дії органічних розчинників і має високу світлопроникність.

Нітрилові полімери добре роздуваються та виливаються під тиском. Останніми роками споживання акрилонітрилових по-

лімерів у харчовій промисловості перевищило 2,9 тис. т на рік. Разом з тим через високу ціну вони переважно використову-ються для нанесення шару багатошарових пакувальних матері-алів. Останні застосовуються для упакування продуктів харчу-вання, чутливих до дії кисню повітря, а також газованих про-холоджуючих напоїв. Частина матеріалів використовується для упакування медичних інструментів і фармацевтичних засобів, оскільки їх можна стерилізувати без погіршення властивостей упаковки. Завдяки високій стійкості до дії ароматичних і хло-рованих вуглеводнів, нітрилові полімери можна використову-вати для пакування інсектицидів, дезодорантів, гербіцидів, ла-ків і фарб.

Матеріали на основі співполімерів акрилонітрилу характери-зуються високими бар’єрними властивостями і використову-ються для виготовлення м’яких пакетиків, у які фасують сильно-ароматизовані товари. У перспективі їх будуть застосовувати замість поліетилентерефталату в композиційних банках для фруктового соку.

Полімери на основі целюлози

Найбільш поширеними є целофан і полімери на основі склад-них ефірів целюлози, переважно ді- і триацетати.

Целофан є найдешевшим пакувальним матеріалом. Форму-вання целофанової плівки відбувається коагуляцією з наступ-ним хімічним розкладанням утворюваного складного ефіру це-люлози. Плівку ретельно промивають, видаляють сірку, що утворюється внаслідок розкладання ефіру, і при потребі відбі-люють. Промислові партії целофану містять 10—12 % гліцери-ну, 7—10 % води і 74—78 % целюлози. Целофанова плівка стійка до жирів, має низьку газопроникність. Разом з тим вона характеризується підвищеною гігроскопічністю і схильністю до набухання у воді.

Для підвищення вологостійкості і забезпечення термозварю-ваності целофанові плівки покривають лаком (ефіри целюлози, вінілацетат, полівініл-хлорид). Частину партій випускають у по-єднанні звичайного і лакованого целофану або з іншими синтетич-ними матеріалами.

Целофан добре зберігає смак і аромат продукту, а в поєд-нанні з поліефіром, який має низьку газопроникність, він може захищати продукти і від дії кисню. Такі ламінати застосовують

для фасування різних харчових продуктів. Водночас бар’єрні властивості целофану недостатні для зберігання пюре, м’ясних виробів, деяких кондитерських і парфюмерно-косметичних то-варів.

Складні ефіри целюлози. Представниками є діацетат, триаце-тат, пропіонат, ацетопропіонат та інші. Вони є перспективними екологічно безпечними матеріалами, а їх властивості залежать від типу та ступеня заміщення гідроксильних груп, а також типу і кіль-кості пластифікатора.

Діацетат целюлози використовується для споживчої тари плівкових матеріалів та інших виробів. Ці плівки міцні, стійкі до жиру тадії високих і низьких температур, блискучі, приймають друк і легко фарбуються. Разом з тим вони чутливі до вологи, хо-ча мають високі бар’єрні властивості до газів і водяної пари.

Триацетат целюлози стійкіший до дії вологи. Герметизацію здійснюють зварюванням струмом високої частоти або склею-ванням. При підбиранні марок полімеру слід враховувати вико-ристання пластифікатора, оскільки матеріал контактуватиме з хар-човими продуктами.

Матеріали на основі ефірів целюлози використовують як зов-нішній шар багатошарових плівок для підвищення їх зносостій-кості. На основі діацетатцелюлози методами термоформування отримують тару різних типорозмірів для упакування більшості груп продовольчих товарів.

Поліефіри

Використовуються з середини ХХ століття і найвідоміший серед них поліетилентерефталат, який займає четверту схо-динку між товаропакувальними полімерними матеріалами. Він являє собою складний поліефір, який випускається в Росії під назвою «лавсан», за кордоном — «майлар», «терилен». Завдяки присутності атомів кисню в ланцюгові макромолекули ПЕТ по-лімер характеризується високою морозостійкістю (–70 °С), а на-явність бензольного кільця — високою теплостійкістю.

Світовими лідерами виробництва ПЕТ-плівки є фірми: «Du Pont Teijin Films», «Toraysaehan» і «Mitsubishi». Загальний обсяг випуску ПЕТ-плівок складає 387 тис. т. Найбільшими спожива-чами ПЕТ-плівки є: Європа — 99 тис. т, Америка — 77 тис. т, Азія — 74 тис. т, Китай — 45 тис. т, решта країн — 92 тис. т.

ПЕТ-плівка використовується в різних галузях (рис. 5.4).

□ 26

□ 11

 

□ 18

 

□ 37

 

Упакування Промисловіст Магнітна плів Електротехні Кінематограф

 

8

Рис. 5.4. Частка споживання ПЕТ-плівки, %

У структурі різних видів плівок на Європейському ринку вона займає четверту позицію (рис. 5.5).

 

□ 5

□ 50

 

□ 6        П2

 

33

ПЕ      ОПП      ПП      ПЕТ      ПВХ      Інші плівки

Рис. 5.5. Структура різних видів плівки на європейському ринку упаковки, %

Плівка поліетилентерефталатна. Виготовляють її із полі-етилентерефталату методом екструзії на поверхні валку з на-ступною орієнтацією, термофіксуванням і охолодженням по-лотна.

Ширина плівки перед розрізанням може бути від 3 до 12 м і товщиною від 9 до 36 мкм.

Розроблено нову технологію виготовлення ПЕТ-плівки од-ночасним методом. Розплав полімеру подають на охолоджений циліндр і нагрівають гарячим повітрям, температура якого до-сягає температури пом’якшення плівки. При цьому відбуваєть-ся одночасна орієнтація плівки у поперечному і повздовжньо-му напрямах за рахунок того, що плівка схоплюється по бокам, які одночасно розтягують її у поперечному і поздовжньому напрямах. Завдяки цій технології можна виготовляти ПЕТ-плівку менше 1 мкм.

ПЕТ-плівка характеризується низкою переваг: високою про-зорістю і механічними властивостями, стійкістю до коливань те-мператури (від –40 до +220 °С), високою температурою пом’як-шення (близько 250 °С), високою стійкістю до проникнення кис-ню, водяної пари, ароматичних речовин, високою стійкістю до розтягування, можливістю ламінування і нанесення друку при малій товщині.

Поліпшити властивості ПЕТ-плівки можна за рахунок таких процесів:

•          нанесення на ПЕТ-плівку додаткового шару із ПВДХ, ПАН, EVON або окислу барію для підвищення стійкості до проникнен-ня кисню, водяних парів і ароматизаторів;

•          металізація ПЕТ-плівки для підвищення стійкості до міграції газів із упаковки і попередження проникнення в упаковку соняч-ного світла;<