Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.10. Класифікація упаковки із картону : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

2.10. Класифікація упаковки із картону


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Класифікація — цілеспрямований логічний поділ більшості об’єктів, об’єднаних поняттям «упаковка», за найбільш загальни-ми їх характеристиками на окремі категорії (групи) різного рівня.

Одна із можливих ієрархічних класифікацій поділяє більшість видів і типів упаковки на визначені категорії, починаючи від ви-щого рівня і закінчуючи нижчим. При цьому використовуються такі основні ознаки (рис. 2.4):

36

•          призначення (мета застосування) і способи використання;

•          склад (набір елементів, які утворюють упаковку);

•          конструкція (форма, побудова, способи сполучення елементів);

•          матеріал (джерело, природа, стан пакувального матеріалу);

•          технологія (способи, ступінь і особливості обробки та скла-дання);

•          декор (колір, фактура, текстура, обробіток, зовнішнє оформ-лення);

•          походження (постачальник, виробник, розробник).

УПАКОВКА

 

Призначення

 

 

ї

JL

Споживча     Транспортна    Виробнича   Консервуюча

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Тара

 

ВУС

 

Конструкція

 

X

Конструкції (види) тари

 

Види допоміжних засобів

 

 

 

Ящики   Пачки   Коробки   Ішпі

Зварні       Штамповані     Пресовані

I

Текстура

 

 

Кришки   Етикетки   Ленти   Інші

Металеві

Ішпі

I

Полімерні

I

Інші

I

Оздоблення

I

Оформлення

I          

Виробник

Розробник

 

Рис. 2.4. Класифікація упаковки

За призначенням (мета застосування) упаковка поділяється на класи: споживча, транспортна, виробнича, консервна.

Споживча (товарна) упаковка є невід’ємною частиною і непо-дільною одиницею при реалізації у роздрібній торгівлі. Вона входить у вартість товару, а після реалізації переходить з упако-ваним у неї товаром у власність споживача.

Різновидністю споживчої є групова (сервісна) упаковка, що об’єднує декілька екземплярів споживчої упаковки або одиниць товару одного виду в єдине ціле. При цьому вона не утворює са-мостійну транспортну одиницю і не змінює властивостей товару при його вилученні із групової упаковки.

Транспортна упаковка утворює самостійну транспортну оди-ницю, або частину укрупненої транспортної одиниці та викорис-товується без її відкриття для проведення різних транспортних операцій і перевезення продукції в неупакованому вигляді або в споживчій упаковці.

Виробнича упаковка використовується для переміщення сиро-вини, напівфабрикатів, готових виробів і комплектуючих у про-цесі виробництва на одному або кількох підприємствах і поза цим процесом не застосовується.

Упаковка для консервування необхідна і застосовується для довготривалого зберігання сировини, матеріалів, виробів.

За складом упаковку поділяють на два підкласи — тару і до-поміжні пакувальні засоби. Тара є найбільш важливим і часом єдиним елементом упаковки та являє собою виріб для розміщен-ня продукції, виконаний у вигляді замкнутого чи відкритого кор-пуса. Вона здійснює функції упаковки самостійно або у поєднан-ні з допоміжними пакувальними засобами. У цілому упаковка — це сукупність, яку можна виразити формулою:

У = Т + ДПЗ,

а в окремих випадках

У = Т або У = ДПЗ.

За конструкцією (видом) споживча тара поділяється на пачки, коробки, банки, пляшки, пакети, туби тощо, транспортна тара — на ящики, барабани, відра, бочки, фляги, мішки тощо. Додатково при класифікації можна враховувати стабільність розмірів тари (жорстка, напівжорстка, м’яка); її компактність (розбірна, не роз-бірна, складна) та інші конструктивні ознаки.

Типові конструкції тари із картону наведені в табл. 2.12.

Таблиця 2.12

СТАНДАРТНІ КОНСТРУКЦІЇ КАРТОННОЇ ТАРИ

 

Конструкція

Визначення

КОРОБКА

 

Разова споживча тара із жорстким корпусом різної форми, з плоским дном, яка закривається кришкою

 

Особливості

Має відкидну або зйомну кришку, збирається кле-йовим, зшивним, склад-ним або іншим способами

 

 

 

 

ПАКЕТ

 

Разова м’яка або напівжорс-тка споживча тара з кор-пусом у формі рукава з дном і відкритим верхом, місткістю до 20 дм3

 

Виготовляється із комбі-нованих матеріалів зварю-ванням, склеюванням або зшиванням

 

 

 

 

БАНКА

 

Споживча тара, переважно з циліндричним корпусом, з горловиною, діаметр якої рівний діаметру корпуса або трохи менший, з плос-ким або вигнутим дном, місткістю 0,02—10 дм3

Виготовляється навиван-ням із паперу з картонни-ми, металевими або пласт-масовими денцями, з ви-користанням склеювання, зварювання, зшивання і/або за допомогою затворів

 

 

 

 

 

ПЛЯШКА

 

Споживча тара, переважно з циліндричним корпусом, який переходить у вузьку горловину, передбачену для закупорювання, з плос-ким або вигнутим дном

Виготовляється з навив-ною обичайкою корпусу, литою горловиною і дном, з’єднаних склеюванням, зварюванням і/або за до-помогою затворів

 

 

 

 

ПАЧКА

 

 

Разова   споживча корпусом   різної

яка

тара  з форми, закривається клапана-ми і виготовляється з од-нієї заготовки

Виготовляється із короб-кового картону склеюван-ням, зшиванням або за до-помогою різних затворів

 

Продовження табл. 2.12

 

Конструкція

Визначення

СТАКАНЧИК

 

Разова споживча тара з циліндричним корпусом або у формі зрізаного кор-пусу, який звужується до дна, з плоским або вигну-тим дном, з кришкою або без неї

 

Особливості

Виготовляється із паперу, картону, комбінованих матеріалів склеюванням, зварюванням і/або за до-помогою затворів

 

 

 

ПРОБІРКА

 

 

Споживча тара з цилінд-ричним корпусом з плос-ким, випуклим або вигну-тим дном, з горловиною, діаметр якої рівний діа-метру корпуса, яка заку-порюється пробкою або кришкою, місткістю до 0,05 дм3

 

Виготовляється навивкою із паперу з пластмасовими денцями з використанням склеювання або зварю-вання і/або з допомогою затворів

 

 

 

 

 

БАРАБАН

 

Транспортна тара з глад-ким або гофрованим кор-пусом переважно цилінд-ричної форми (частіше діаметр менше 300 мм), без обручів з плоским дном і кришкою або без неї

 

Може бути навивним з картонними, фанерними або металевими денцями, а також може виготовля-тись із гофрованого кар-тону у вигляді багатокут-ників

 

 

 

 

ВІДРО

 

Транспортна тара переваж-но циліндричної форми, з кришкою і відкидною руч-кою, місткістю 5-20 дм3

 

Може бути з навивним кор-пусом, дном і кришкою із картонного лиття, або ви-готовлятися із картону у вигляді багатокутників

 

 

 

 

ЯЩИК

 

Транспортна тара з корпу-сом, який має в перерізі, паралельному дну, пере-важно форму прямокутни-ка, з дном, двома торце-вими і боковими стінками, з кришкою або без неї

 

Виготовляється із пресо-ваного або гофрованого картону склеюванням, зварюванням, складанням або зшиванням скобами

 

Закінчення табл. 2.12

 

Конструкція   Визначення

 

Особливості

 

 

 

 

ЛОТОК

 

Транспортна тара — різ-новид ящика, переважно прямокутної форми, обме-женої висоти (до 130 мм), з кришкою або без неї

 

Виготовляється із пресова-ного або гофрованого кар-тону склеюванням, зварю-ванням, складанням або зшиванням скобами

 

 

 

 

ПЕНАЛ

 

Невелика коробка з висув-ним корпусом або яка за-кривається кришкою у ви-гляді обичайки

 

 

Виготовляється кового картону

із короб-склеюван-ням, зшиванням або за до-помогою різних затворів

 

 

 

 

 

ПІДДОН

 

Пакетувальний і транспорт-ний засіб для розміщення і перевезення тарно-штуч-них вантажів у вигляді плоского щита з присто-суваннями для складуван-ня, перевантаження і транс-портування

 

Виготовляється із гофро-картону з використанням окремих елементів із пе-нопласту, дерева, полімер-них матеріалів. Для скла-дання використовують клей, зшивку скобами, скріплен-ня гвинтами тощо

 

 

 

Із картону виробляють різі види фірмової тари (табл. 2.13).

 

і

 

упаковки

 

Таблиця 2.13

ФІРМОВА ТАРА І УПАКОВКА

 

Упаковка, зовнішній вигляд            Характеристика

 

Особливості і галузь застосування

 

 

 

БЕГ-ІН-БОКС

 

 

Транспортна або спожив-ча упаковка, яка склада-ється із картонного ящика, в який вкладається пакет із поівки або комбіновано-го матеріалу, місткістю — 1—200 дм3 і більше

 

Різновид подвійної тари, що складається з однора-зового м’якого пакета (міш-ка), який розміщують у жорстку багаторазову та-ру: ящик, барабан, бочку тощо.

Використовується для упакування вина, соків, рослинної олії, хімічних продуктів

 

Продовження табл. 2.13

 

Упаковка, зовнішній вигляд            Характеристика

 

Особливості і галузь застосування

 

 

 

 

 

 

БЛІСТЕР

ВІТЕЛЛО

 

Споживча упаковка у ви-гляді жорсткого або напів-жорсткого прозорого по-лімерного футляру, за-кріпленого в картонному бланку

Споживча упаковка у ви-гляді стаканчика з криш-кою, розміщеного в кар-тонній обичайці

 

 

виготовляється лис-мате-

Футляр

термоформуванням із тового полімерного ріалу і прикріплюється до картонного бланка зварю-ванням, при — склеюван-ням або за допомогою скоб

Стаканчик і кришка виго-

товляються термоформу-

ванням із листового полі-

мерного          матеріалу,

обичайка клеєна із карто-

ну або паперу

 

 

 

ДИСПЛЕЙ

 

КАМБОБОКС

 

КАМБОПАК

 

 

Транспортна упаковка для продажу товару в супер-маркетах, яка має елемен-ти для експонування і рек-лами товарів

Групова упаковка у формі валізи з ручкою (склеєної або складної) для пляшок і банок

Упаковка у формі сектора з відкидною кришкою, яка стикується з утворенням набору різноманітних про-дуктів і товарів

 

Виконується із коробково-го картону і мікрогофро-картону з відкидними кла-панами і кришками, прикрашеними рекламни-ми сюжетами

Виготовляється із короб-кового картону на автома-тичних лініях потужністю до 50 шт/хв. Використову-ється для консервів, пива, вина, коньяку тощо

Виготовляється із короб-кового картону на автома-тичних лініях потужністю до шт/хв для сиру, конди-терської продукції, пряжі тощо

 

 

 

 

 

КАМБОРИТ

 

Планка, манжета або оби-чайка для утворення гру-пової однорядної (2х5) або дворядної (2х2; 3х3) упа-ковки для стаканчиків і банок

 

Виготовляється із коробко-вого картону на автоматах потужністю до 200 шт/хв для морозива, йогурту, ке-фіру, джему, тощо

 

Продовження табл. 2.13

 

Упаковка, зовнішній вигляд            Характеристика

 

Особливості і галузь застосування

 

 

 

 

 

КАМБОРИТ-КАРРИБАР

 

Профільна планка для утворення одно- або дво-рядної групової упаковки із пляшок

 

Виготовляється із коробко-вого картону на автоматах потужністю до 120 шт/хв для соків, пива, мінеральної води тощо

 

 

 

 

 

КАМБОСЕТ

 

Складна зварна коробка з надітою або відкидною кришкою і зі зміцненими боками

 

Виготовляється із короб-кового картону на автома-тах потужністю до 40 шт/хв для галантерейних товарів, косметики, пар-фумерії, кондитерських виробів тощо

 

 

 

КАМБОТРАЙ

 

 

Зварний лоток для штуч-ної харчової продукції і разової упаковки (банок, стаканчиків, коробок, об-горток тощо)

 

Виготовляється із комбі-нованих матеріалів на ав-томатах потужністю 40 шт/хв. для м’яса, риби, овочів, сиру, консервів тощо

 

 

 

 

 

КЛІККЛOК-ТОПСАЙДЕР

 

Спеціалізована зварна пач-ка, оснащена здвоєним клапаном

 

Виготовляється із комбі-нованих матеріалів на ав-томатах потужністю до 160 шт/хв для замороже-них продуктів

 

 

 

 

ОВІТ

 

Групова упаковка на 6-12 штучних виробів

 

Виготовляється з короб-кового картону на автома-тах потужністю 80 шт/хв для яєць і кондитерських товарів

 

Продовження табл. 2.13

 

Упаковка, зовнішній вигляд            Характеристика

 

Особливості і галузь застосування

 

 

 

 

 

ПАЛ-БОКС

 

 

електронаван-

Транспортний контейнер із гофрованого картону з направляючими на дні, які служать для піднімання контейнера тажувачем

 

Використовується для пе-ревезення сипких вантажів (цементу, цукру, зерна тощо)

 

 

 

ПЮР-ПАК, ТЕТ-РА РЕКС

 

 

Разовий пакет у вигляді паралелепіпеда з плоским квадратним дном і зі скла-деним, легкозакриваючим затвором (гребінцем) у ви-гляді двоскатної покрівлі місткістю 250-2000 см3

 

Виготовляється зварюван-ням із висічених заготовок комбінованих матеріалів (ПЕ/картон/ПЕ) на автома-тичних лініях для молочних продуктів

 

 

 

 

 

РЕКСИМ

 

Групова упаковка з руч-кою для демонстраційних цілей

 

Виготовляється із коробко-вого картону на автоматах потужністю до 70 шт/хв для напоїв, пива, соків

 

 

 

 

СКІН

 

Споживча упаковка у ви-гляді картонного бланка або коробки з упакованим виробом, обтягнутим тер-моусадковою або розтягу-вальною плівкою

 

Використовується для упакування іграшок, суве-нірів, запасних частин, кондитерських       виробів

тощо

 

 

 

 

 

СПРІНТЕР

 

Видовжена складна або склеєна коробка різної конфігурації: прямокутна, ромбовидна, багатокутна

 

Виготовляється із короб-кового картону на автома-тах потужністю до 160 шт/хв для кондитерських товарів, галантерейних виробів, разової упаковки тощо

 

Продовження табл. 2.13

 

Упаковка, зовнішній вигляд            Характеристика

 

Особливості і галузь застосування

 

 

 

 

СТРЕТЧ

 

Споживча упаковка у ви-гляді здвоєного картонно-го бланка з фігурним вік-ном, в якому розміщується упакований предмет, який закривається і закріплю-ється усадковою або роз-тягувальною плівкою

 

Застосовується для пар-фумерних і косметичних товарів, галантерейних виробів

 

 

 

ТЕТРА КЛАСИК

 

ТЕТРА БРИК

 

ТЕТРА ПРИЗМА

 

 

Разова упаковка у вигляді тетраедра для рідких про-дуктів місткістю 8-500 см3

Разовий пакет у вигляді паралелепіпеду для розфа-сування рідких продуктів місткістю 125-3000 см3

Пакет у вигляді квадрат-ної призми зі скошеними кутами і полімерним вер-хом з відкидним язичком, для рідких продуктів міст-кістю 250-330 см3

 

Виготовляється зварюван-ням із комбінованих мате-ріалів (ПЕ/картон/ПЕ) на автоматах потужністю до 60 шт/хв для молочних про-дуктів, соків, напоїв, м’я-кого морозива, пудингів. Здійснюється також асеп-тичне наповнення в упа-ковку Тетра Класик Асеп-тик, з обробленням паку-вального матеріалу (ПЕ/ картон/ ПЕ/ФАЛ/ПЕ/ПЕ) перекисом водню

Виготовляється зварюван-ням із комбінованих мате-ріалів на автоматичних лі-ніях для соків, вина, коктейлів, молочних про-дуктів. Проводиться також асептичне наповнення в упаковку Тетра Брик Асе-птик, з обробленням паку-вального матеріалу (ПЕ/ картон/ПЕ/ФАЛ/ПЕ/ПЕ) перекисом водню

мляється ким і

Виготовляється із комбі-нованих матеріалів на ос-нові картону (ПЕ/картон/ ПЕ) для соків, нектарів, напоїв для фітнесу. Офор-ься флексографсь-глибоким друком

 

Закінчення табл. 2.13

 

Упаковка, зовнішній вигляд            Характеристика        Особливості і галузь застосування

ТЕТР   AT       on                    Пакет у вигляді квадрат-ної призми, має заокруг-лені   кути   і   полімерний верх з отвором і відкид-ним язичком, для рідких продуктів місткістю 200-1000 см3 Виготовляється із поліме-рів і комбінованих матері-алів на основі картону (ПЕ/картон/ПЕ) для молоч-них продуктів. Оформля-ється флексографським і глибоким друком

ТРЕЙ-ТАЙД  Лоток із закріпленими бо-ковими стінками, кутами, має  всередині   полімерне покриття            Виготовляється із картону з полімерним покриттям на автоматах і напівавто-матах потужністю до 120 шт/хв для заморожених продуктів, що розігріва-ються у мікрохвильових печах

ЕКСПРЕССО            Складна  пачка   з  ущіль-нюючою плівкою, закріп-леною перед клапаном — для   герметизації   вмісти-мого   Виготовляється із комбі-нованих матеріалів на ав-томатах потужністю до 150 шт/хв для замороже-них, шматкових, порош-коподібних і рідких про-дуктів

Таблиця 2.14

ОСНОВНІ СТАНДАРТИ НА КАРТОННУ ТАРУ І УПАКОВКУ, ЯКІ ДІЮТЬ В УКРАЇНІ І КРАЇНАХ СНД

 

Найменування стандарту    Номер стандарту       Сфера дії

Ящики із гофрокартону        ГОСТ 9142-90           Типи і розміри

Коробки із картону, па-перу і комбінованих ма-теріалів ГОСТ 12301-79         Типи і основні розміри

Пачки із картону, паперу і комбінованих матеріалів        ГОСТ 12303-80 ГОСТ 17339-79    Типи і основні розміри

Барабани картонні навивні ГОСТ 17065-94         Типи, розміри, міцнісні ха-рактеристики

Банки картонні і комбі-новані         ГОСТ 13479-82         Типи, розміри, міцнісні ха-рактеристики

Закінчення табл. 2.14

 

Найменування стандарту    Номер стандарту       Сфера дії

Ящики із тарного склеє-ного картону для верш-кового масла і маргарину      ГОСТ 13515-91         Основні параметри і розмі-ри, міцнісні характеристики

Ящики   із   гофрованого картону для ламп нака-лювання         ГОСТ 5884-86           Основні параметри і розмі-ри, міцнісні характеристики

Ящики із гофрованого кар-тону для хімічних ниток        ГОСТ 9481-76           Основні параметри і розмі-ри, міцнісні характеристики

Ящики   із   гофрованого картону   для   харчових продуктів, сірників, тю-тюну, мийних засобів    ГОСТ 13511-91Е      Основні параметри і розмі-ри, міцнісні характеристики