Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. Індекси цін та їх використання для характеристики інфляції : Інфляція суть, форми та її оцінка : Бібліотека для студентів

1.4. Індекси цін та їх використання для характеристики інфляції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

У світі оцінка інфляції здійснюється або за коливанням рівня цін, або за коливанням курсів валют.

Контроль за зміною цін на окремі види товарів, а також на спо-живчі товари в цілому здійснюється за допомогою індексів цін.

Індекс є відносним показником, який характеризує зміну будь-якого показника, і вимірюється або в частках одиниці, або у процен-тах.

Існує два основних індекси цін:

-          індивідуальний (i ), який характеризує відносну зміну ціни

звітного періоду стосовно базового періоду:

i =p

p          '

Розділ I. Інфляція, її види, причини та наслідки

де   p1 , p0 — ціна звітного, базового періоду відповідно;

– зведений (агрегатний) індекс цін ( Ip ).

Саме зведений індекс використовується для характеристики ін-фляції.

У статистиці розроблено кілька алгоритмів розрахунку агрегат-ного індексу цін, які відрізняються системою вагових коефіцієнтів у формулі розрахунку.

Найбільшу популярність отримали такі зведені індекси:

1) Г. Пааше

 

Ip =

 

 

 

При побудові цього індексу цін індексованою величиною є ціна, а кількість проданих товарів — це вага, яка фіксується на рівні звітного періоду. За цієї умови індекс характеризує зміну цін декількох видів товарів у звітному періоді порівняно з базисним. Різниця між чисель-ником і знаменником цього індексу показує реальну економію, яку отримує населення в разі зниження цін, або додаткові витрати, якщо ціни зростуть;

2) Е. Ласпейреса

 

p0q0

3) Д. Карлі

 

I =

p

 

 

 

 

 

Ip =

 

ІЛ

n

 

4) А. Маршалла (Еджворта)

 

5) І. Фішера

 

Ip =

 

Іp

5po

 

q0+qi 2

2

 

 

 

I

 

p

 

Ipiqo   Іp qі

Zp>qo   Zp>qi

 

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

де qі, qо ~~ кількість проданого товару або виготовленої продукції в натуральному виразі у звітному, базисному періоді.

Завдання. Дайте самостійно економічну інтерпретацію індексів Е. Лас-пейреса, Д. Карлі, А. Маршалла (Еджворта) та I. Фішера.

В Україні традиційно використовується індекс Пааше, який пе-редбачає зважування цін по вагах звітного періоду, за які виступають обсяги реалізованих товарів у натуральних вимірниках. У багатьох розвинутих країнах використовують індекс Е. Ласпейреса, який пе-редбачає зважування цін по вагах базисного періоду.

Для наочності характеристики та інтерпретації інфляції залежно від її темпів, рекомендується користуватися темпом інфляції, рівним

I  -100%, або I  -1,

який виражається у процентах при значенні інфляції до 200%, та ін-дексом, вираженим у разах — при вищих темпах зміни цін. Напри-клад, індекс інфляції I =130%, I =1,3 означає, що ціни в середньо-му збільшилися на 30% або в 1,3 разу.

Індекс цін дає кількісну характеристику знеціненню грошей.

Приклад 1.1. Деякий товар коштував у поточному році 100 грн. Очіку-ється, що в наступному році ціна на нього збільшиться в середньому на 20%. На суму 1000 грн у поточному році можна купити 10 од. товару та лише 8,33 од. у наступному році (1000 : 120). Отже, в наступному році на таку саму суму можна купити товару на 20% менше, тобто сума грошей (1000 грн) знеціни-лася за рік у 1,2 разу або на 20%.

Отже, індекс інфляції (індекс споживчих цін — англ. Consumer Price Index, СРІ) — це статистичний показник, який характеризує зміну цін (тарифів) на споживчі товари та послуги в часі. Інакше ка-жучи, він відображає зміну вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді до його вартості в базисному періоді (у періоді, для якого індекс інфляції приймається за 100%). Отже, індекс споживчих цін характеризує зміну в часі загального рів-ня цін на товари і послуги, які купує населення для особистого спо-живання. Його ще називають індексом вартості життя.

Індекс цін на споживчі і промислові товари регулярно публікується.

Розділ I. Інфляція, її види, причини та наслідки

Індекси споживчих цін (ІСЦ) у 1991–2008 рр., за даними Держ-комстату України, наведені в табл. 1.1 і 1.2.

Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції у 2007 та 2008 роках за даними Держкомстату України наведені у та-блицях 1.3 і 1.4.

Таблиця 1.3

Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції в 2007 р., %

 

Місяць            Індекс спо-живчих цін         Індекс цін виробників          Індекс спо-живчих цін         Індекс цін виробників

 

            До попереднього місяця      До грудня попереднього року

Січень 100,5   102,3   100,5   102,3

Лютий            100,6   101,1   101,1   103,4

Березень         100,2   101,6   101,3   105,1

Квітень           100,0   102,1   101,3   107,3

Травень          100,6   102,3   101,9   109,8

Червень          102,2   101,1   104,2   111,0

Липень           101,4   101,7   105,6   112,9

Серпень         100,6   101,4   106,2   114,5

Вересень        102,2   101,1   108,6   115,8

Жовтень         102,9   102,2   111,7   118,3

Листопад       102,2   101,0   114,2   119,5

Грудень          102,1   103,2   116,6   123,3

Індекс споживчих цін широко використовується в економіці України. Застосування індексу інфляції в діяльності суб’єктів госпо-дарювання в Україні розглядаються в розділі 4 посібника.

Індекси цін виробників промислової продукції в 2008 р. до відпо-відного періоду попереднього року наведено в Додатку 4, до відпо-відного місяця попереднього року — в Додатку 5, до грудня попере-днього року — в Додатку 6.

Індекс споживчих цін визначається за вартістю «споживчого ко-шика». «Споживчий кошик» — це законодавчо встановлений набір товарів і послуг, який приймається за масштаб для виміру динаміки цін.

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

Таблиця 1.4

Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції в 2008 р., %

 

Місяць            Індекс спо-живчих цін         Індекс цін виробників          Індекс спо-живчих цін         Індекс цін виробників

 

            До попереднього місяця      До грудня попереднього року

Січень 102,9   102,3   102,9   102,3

Лютий            102,7   103,0   105,7   105,4

Березень         103,8   106,6   109,7   112,4

Квітень           103,1   106,6   113,1   119,8

Травень          101,3   103,7   114,6   124,2

Червень          100,8   104,2   115,5   129,4

Липень           99,5     103,6   114,9   134,1

Серпень         99,9     101,8   114,8   136,5

Вересень        101,1   98,2     116,1   134,0

Річний індекс інфляції показує, в скільки разів зростає ціна «спо-живчого кошика» за рік.

Закон України про мінімальний споживчий бюджет [2] визна-чає, що «мінімальний споживчий бюджет — це набір продоволь-чих і непродовольчих товарів та послуг у натуральному і вартісно-му вираженні, що забезпечує задоволення основних фізіологічних і соціально-культурних потреб людини» (ст. 1 Закону [2]). Згідно зі ст. 2 Закону [2], мінімальний споживчий бюджет формується норма-тивним методом на основі системи споживчих кошиків. Принципи формування, структура, величина, порядок розробки та затверджен-ня споживчого кошика регулюються Законом [2].

Споживчий набір товарів (послуг) — представників для розра-хунку ІСЦ, який запроваджено з 1 січня 2007 р. в Україні, наведено в Додатку 1.

Вагова структура для розрахунку ІСЦ за Міжнародною класифі-кацією індивідуального споживача за цілями наведена в Додатку 2.

З початку 2007 р. Держкомстат України змінив методологію під-рахунку інфляції згідно з Міжнародною класифікацією. Основні змі-ни стосуються зменшення в споживчому кошику частки продуктів харчування з одночасним збільшенням частки послуг. Більше того, починаючи з 1 січня до споживчого кошика увійшло ряд послуг, роз-

Розділ I. Інфляція, її види, причини та наслідки

цінки на які останніми роками позначили тенденцію до зниження: Інтернет і мобільний зв’язок, кабельне телебачення і т.п. Унаслідок цього, як вважають експерти, загальна величина індексу споживчих цін може бути заниженою на кілька пунктів.

Особливість українського показника інфляції: розраховується накопичувальним методом з початку року, а не ланцюговим за остан-ні 12 місяців з урахуванням сезонного фактора, як у більшості євро-пейських країн.

Урахування інфляції за коливанням курсів валют здійснюють та-ким чином. Якщо на початку року долар коштував 5,2, а наприкінці року — 5,8 грошової одиниці національної валюти, то інфляція за рік становила:

5,8-5,2

            -100 = 11,54%.

5,2

Найпоширенішим методом вимірювання інфляції є індекс спо-живчих цін, який розраховується по відношенню до базового року. Крім індексу споживчих цін, існують інші методи, за якими можна розрахувати інфляцію, а саме:

-          індекс цін виробників (англ. Producer Price Index), який відобра-жає собівартість виробництва;

-          індекс витрат на проживання (англ. Cost-of-living Index), який ураховує баланс підвищення доходів із зростання витрат;

-          індекс ціни активів: акцій, нерухомості, ціни позичкового капі-талу та ін. Ціни на активи зростають набагато швидпіе, ніж ціни на споживчі товари і вартість грошей. Тому власники активів унаслідок інфляції тільки багатіють;

-          дефлятор ВВП (англ. Deflator), який розраховується, як зміна в ціні на групи однакових товарів одного року щодо іншого року;

-          паритет купівельної здатності національної валюти та зміна курсу валют.