Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Інфляція суть, форми та її оцінка : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Вступ  3

Ключові поняття та терміни            7

Розділ I. Інфляція, її види, причини та наслідки    8

1.1.      Інфляція, її види (форми), причини             8

1.2.      Інфляція попиту та пропозиції         23

1.3.      Соціально-економічні наслідки інфляції     28

1.4.      Індекси цін та їх використання для характеристики інфляції       34

1.5.      Зв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса        39

1.6.      Антиінфляційна політика держави             61

1.7.      Особливості інфляції в Україні         65

1.8.      Порядок коригування фінансової звітності підприємства на вплив інфляції (П(С)БО 22 «Вплив інфляції»)         90

Розділ II. Урахування інфляційного чинника під час прийняття фінан-

сово-інвестиційних рішень  92

2.1.      Прості відсотки та інфляція  93

2.2.      Складні відсотки та інфляція            102

2.3.      Облікові відсотки та інфляція           108

2.4.      Співвідношення доходності вкладень і рівня інфляції       114

2.5.      Доходність кредитної операції з утриманням комісійних             116

2.6.      Урахування впливу інфляції на реалізацію інвестиційного проекту ...124

2.7.      Іпотека в умовах інфляції      132

 

2.7.1.   Розрахунки за стандартними іпотечними позиками за допомогою фінансових функцій Excel           138

2.7.2.   Розрахунки за іпотечними позиками з періодичним збільшенням платежів темпами інфляції           141

Задачі для самостійного розв’язання          147

Розділ ІІІ. Методи зниження інфляційного тиску щодо таких активів

підприємства, як основні засоби, нематеріальні активи, виробничі запаси,

дебіторська заборгованість. Хеджування    162

3.1.      Прискорена амортизація необоротних активів — ефективний метод в умовах помірної інфляції для зниження її негативного впливу     165

3.2.      Переоцінювання основних засобів і нематеріальних активів підпри-ємства — один із методів зниження негативного впливу інфляції .... 174

3.3.      Використання методів списання виробничих запасів при їх споживанні в умовах інфляції (FIFO, LIFO, середньозваженої собівартості)       183

3.4.      Методика управління дебіторською заборгованістю в умовах інфляції .. 190

3.5.      Хеджування справедливої вартості, грошових потоків, валютних ризиків       192

Зміст

Розділ IV. Використання офіційного індексу інфляції в економіці

Украї ни          198

4.1.      Визначення розміру індексації грошових доходів населення       199

4.2.      Визначення приросту до суми боргу підприємства          205

4.3.      Визначення розміру збитків від крадіжки, нестачі, знищення мате-ріальних цінностей          206

4.4.      Індексація балансової вартості груп основних фондів і нематеріаль-них активів підприємства         208

4.5.      Визначення розміру концесійних платежів            212

4.6.      Визначення розміру індексації грошової оцінки сільськогосподарсь-ких угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогос-подарського призначення           213

4.7.      Індексація земельного податку та розміру орендної плати за землю ...215

4.8.      Визначення розміру плати за оренду державного і комунального майна          219

4.9.      Визначення розміру балансової вартості витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин         219

 

4.10.    Коригування нормативів збору за геологорозвідувальні роботи            219

4.11.    Індексація валових витрат і доходів підприємств — виробників сільськогосподарської продукції    219

4.12.    Визначення розміру індексації нормативів збору за спеціальне використання водних ресурсів, збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту, нормативів плати за користування надрами, нормативів плати за використання лісових ресурсів  220

4.13.    Індексація збору за забруднення навколишнього природного сере-довища     221

4.14.    Проведення перерахунку заборгованості із заробітної плати       222

4.15.    Система заходів щодо захисту вкладів громадян та юридичних осіб від інфляції при інвестуванні в житлове будівництво            223

Питання для самоконтролю             224

Тести  228

Література       239

Додатки          246

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Петро Васильович КРУШ Олена Володимирівна КЛИМЕНКО

ІНФЛЯЦІЯ:

СУТЬ, ФОРМИ

ТА ЇЇ ОЦІНКА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 29.10.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 16,74.

Наклад 500 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006