Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції» : Інфляція суть, форми та її оцінка : Бібліотека для студентів

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Приклад коригування фінансової звітності

Підприємство зареєстроване і розпочало діяльність із січня 2002 року Кумулятивний приріст інфляції становить 93,7%

Індекси інфляції

 

Період Значення

1         

Початок року 100,0

Кінець року    119,2

Середній за рік          101,5*

На дату формування статутного капіталу  100,0

На дату придбання основних засобів        108,4

На дату придбання товарів, які не реалізовано на дату балансу 107,5

На дату придбання фінансових інвестицій           108,6

На дату реалізації фінансових інвестицій   114,5

На дату отримання відсотків           111,3

*Розраховано як середнє геометричне місячних індексів:

1,015 • 1,01 • 1,01 • 1,023 • 1,024 • 1,001 • 0,99 • 1,01 • 1,014 • 1,011 •

•1,029 • 1,041 = 101,5%

Коригування балансу на 31.12.2002 (тис. грн)

 

Стаття            Код рядка       Балансо-ва сума

до кори-гування        Коефіцієнт коригуван-ня     Скори-гована вартість

Актив                                    

Основні засоби:                                           

залишкова вартість   030      320      —        352

первісна вартість      031      400      119,2/108,4     440

знос    032      80        119,2/108,4     88

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

Товари           140      50        119,2/107,5     55

 

Дебіторська заборгованість  за товари, роботи, послуги — чиста реалізаційна вартість        160      200      —            200

Грошові кошти та їх еквівален-ти в національній валюті            230      30        —        30

Баланс            280      600      —        637

Пасив                                    

Статутний капітал    300      260      119,2/100        310

Нерозподілений прибуток (не-покритий збиток)            350      300      —        287

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          530      40        —        40

Баланс            640      600      —        637

Примітка. Для обліку запасів підприємство застосовує метод ФІФО. Запаси, які залишилися на дату балансу, було придбано в липні.

Коригування звіту про фінансові результати за 2002 р. (тис. грн)

 

Стаття            Код рядка       Сума до коригу-вання          Коефіцієнт коригуван-ня     Скори-гована вартість

Дохід (виручка) від реалізації продукції  (товарів,  робіт,  по-слуг)         010      1200    119,2/101,5     1409

Податок на додану вартість 015      200        119,2/101,5        235

 

Чистий дохід (виручка) від реа-лізації продукції (товарів, робіт, послуг)           035      1000    —        1174

Собівартість реалізованої про-дукції (товарів, робіт, послуг)      040      350      —        415*

Валовий прибуток    050      650      —        759

Адміністративні витрати (в т.ч. Амортизація 5 тис. грн)            070      30        —        35**

Витрати на збут (в т.ч. аморти-зація 75 тис. грн) 080      170      —        194***

Інші операційні витрати      090      50        119,2/101,5     59

Додатки

 

Прибуток  від  операційної ді-яльності      100      400      —        471

Інші фінансові доходи          120      35        119,2/111,3     37

Інші доходи****       130      240      119,2/114,5     250

Інші витрати****      160      215      119,2/108,6     236

Збиток від впливу інфляції на монетарні статті    165      —        —        47

Прибуток від звичайної діяль-ності до оподаткування    170      460      —        475

Податок на прибуток           180      160      119,2/101,5     188

Прибуток від звичайної діяль-ності            190      300      —        287

* (400 • 119,2/101,5) - (50 • 119,2/107,5) = 415. ** (5 • 119,2/108,4) + (25 • 119,2/101,5) = 35. *** (75 • 119,2/108,4) + (95 • 119,2/101,5) = 194. **** Ці статті містять інформацію відповідно про доходи та витрати від реалізації фінансових інвестицій.

 

Коригування звіту про рух грошових коштів за 2002 р. (тис. грн)

Стаття

Надходження

Видаток

 

 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

—        —

—        —

—        51***

—        —

Прибуток (збиток) від зви чайної діяльності до оподаткування

Коригування на амортиза-цію необоротних активів

Збиток (прибуток) від нео-пераційної діяльності

Прибуток (збиток) від зви-чайної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

 

 

010      460      —        522*    —

020      80        —        88        —

050      —        —        —        60**

070      480      —        559      —

 

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів         080      —        —        —        250      —        255

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань   100      40        —        40        —        —        —

Грошові кошти від опера-ційної діяльності           120      270      —        344      -          —        —

Сплачені податки на прибу-ток     140      —        —        -          160      —        188

Чистий рух коштів від опе-раційної діяльності     170      110      —        156      -          —        -

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності                                                                               

Реалізація фінансових інвестицій    180      240      119,2/ 114,5    250      —        —        —

Отримані відсотки    210      35        —        37        —        —        —

Придбання:                                                                         

фінансових інвестицій         240      —        —        —        215      119,2/ 108,6    236

необоротних активів            250      —        —        —        400      119,2/ 108,4    440

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності    300      —        —        —        340      —        389

III. Рух коштів у результа-ті фінансової діяльності                                                                                  

Надходження власного капіталу     310      260      119,2/ 100,0    310      —        —        —

Чистий рух коштів від фінансової діяльності         390      260      —        310      —        —        —

Чистий рух коштів за звіт-ний період        400      30        —        77        —        —        —

Залишок коштів на початок року    410      —        —        —        —        —        —

Залишок коштів на кінець року       430      30        —        77        —        —        —

* 471 + 37 + 250 – 236 = 522. ** 35 + 240 – 215 = 60. *** 37 + 250 – 236 = 51. Збиток від впливу інфляції на монетарні статті становить 77 – 30 = 47.

Додатки

Коригування звіту про власний капітал (фрагмент) за 2002 р. (тис. грн)

 

Стаття                        Статутний капітал    Нерозподіле-ний прибуток

 

           

                                              

Залишок на початок року     010      —        —        —        —

Скоригований залишок на початок року   050      —        —        —        —

Чистий прибуток (збиток) за звіт-ний період       130      —        —        300      287

Внески учасників      180      260      310      —        —

Разом змін у капіталі 290      260      310      300      287

Залишок на кінець року        300      260      310      300      287