Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Додаток 3 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції», : Інфляція суть, форми та її оцінка : Бібліотека для студентів

Додаток 3 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»,


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2002 р.

№ 147, зареєстроване в Мін’юсті України 19.03.2002 р. № 269/6557

Загальні положення

1.         Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції» [далі — Положення (стандарт) 22] визначає порядок коригування фінансової звітності, яка оприлюднюється, на вплив інфляції та загальні вимоги до роз-криття інформації про неї у примітках до фінансової звітності.

2.         Норми Положення (стандарту) 22 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім бюджетних установ), які, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність.

3.         Терміни, що використовуються в Положеннях (стандартах) бухгал-терського обліку, мають таке значення:

Індекс інфляції — індекс інфляції, оприлюднений центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

Коефіцієнт коригування — відношення індексу інфляції на дату балан-су (кінець звітного року) та індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності.

Кумулятивний приріст інфляції — добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний.

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті — різ-ниця між залишком коштів на кінець року до коригування та скоригованим за Положенням (стандартом) 22 залишком коштів на кінець року у звіті про рух грошових коштів.

4.         Показники річної фінансової звітності підприємства за умови досяг-

нення значення кумулятивного приросту інфляції 90% і більше підлягають

коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування.

Оцінка статей балансу за попередній рік визнається балансовою вартіс-тю відповідних активів, власного капіталу і зобов’язань звітного року, якщо значення кумулятивного приросту інфляції не перевищує 90%.

Коригування показників балансу

5.         Монетарні активи та монетарні зобов’язання, які згідно з угодою між підприємством та іншою стороною підлягають індексації (депозити, обліга-ції тощо), відображаються в балансі в сумі, передбаченій угодою. Показники інших монетарних статей не коригуються.

6.         Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вар-тістю, визначеною на дату балансу (кінець звітного року), не коригуються.

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, ви-значеною не на дату балансу (кінець звітного року), коригуються з викорис-танням індексу інфляції на дату переоцінки.

7.         Показники немонетарних статей, відображені за первісною вартістю або залишковою вартістю, коригуються із застосуванням індексу інфляції на дату визнання відповідного активу, зобов’язання і власного капіталу.

8.         Скоригована вартість немонетарних активів зменшується до суми очі-куваного відшкодування від майбутнього використання відповідних активів (чистої вартості реалізації запасів, ринкової вартості інвестицій тощо), якщо вона перевищує таку суму.

9.         Якщо підприємство придбало активи на умовах відстрочення платежу без сплати відсотків, унаслідок чого суму відсотків визначити неможливо, вартість таких активів коригується із застосуванням індексу інфляції з дати платежу.

 

10.       На початок першого звітного року, в якому застосовується Положен-ня (стандарт) 22, суми дооцінки активів, наведені у складі власного капіталу, до скоригованого балансу не включаються, а показником нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) визнається різниця між сумою скоригованих показників активу та сумою скоригованих показників пасиву балансу.

11.       Показники балансу на початок року коригуються у порядку, викладе-ному в пунктах 5–10 Положення (стандарту) 22.

Коригування показників звіту про фінансові результати

12.       Усі показники звіту про фінансові результати (крім собівартості ре-

алізованої продукції (робіт, послуг) і товарів) коригуються із застосуванням

коефіцієнта коригування, що визначається як відношення індексу інфляції

на дату балансу та індексу інфляції на дату визнання доходів і витрат, вклю-

чених до відповідних статей.

Якщо доходи і витрати протягом звітного року (або проміжних періодів) визнавалися майже рівномірно, підприємство може застосовувати середній індекс інфляції протягом цього періоду до загальної суми статті доходів і витрат замість індексу інфляції на дату визнання окремих доходів і витрат. Середній індекс інфляції не застосовується до витрат і доходів, пов’язаних з немонетарними статтями, визнаними активами або зобов’язаннями в по-передніх звітних періодах (амортизація основних засобів і нематеріальних активів, доходи та витрати майбутніх періодів тощо).

13.       Скоригована собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) і то-

варів визначається після коригування запасів готової продукції (робіт, по-

слуг) і товарів на початок і кінець звітного періоду і собівартості виготов-

леної за звітний період продукції (робіт, послуг) і собівартості придбаних

товарів.

Додатки

Скоригована собівартість виготовленої продукції (робіт, послуг) визна-чається шляхом додавання скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на початок року до скоригованої суми витрат на виробництво за рік і вирахування скоригованої вартості залишку незавершеного виробни-цтва на кінець року.

14.       Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті відобра-жається у скоригованому звіті про фінансові результати у вписуваному ряд-ку 165 «Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті».

15.       Відстрочене податкове зобов’язання та/або відстрочений податковий актив, що виникають унаслідок коригування фінансової звітності, наводять-ся у скоригованій фінансовій звітності згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток».

16.       Показники чистого прибутку і скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію для скоригованого звіту про фінансові результати розра-ховуються з урахуванням даних про чистий прибуток, визначених із застосу-ванням Положення (стандарту) 22.

17.       Показники звіту про фінансові результати за попередній рік коригу-ються у порядку, викладеному у пунктах 12–16 Положення (стандарту) 22.

Коригування показників звіту про рух грошових коштів

18.       Скориговані показники розділу I звіту про рух грошових коштів (крім нарахованих та сплачених відсотків, сплаченого податку на прибуток, надхо-дження (видатку) грошових коштів унаслідок надзвичайних подій) визна-чаються згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» з урахуванням відповідних статей скоригованого балансу та скоригованого звіту про фінансові результати. Суми нарахованих та сплачених відсотків, сплаченого податку на прибуток, надходження (ви-датку) грошових коштів унаслідок надзвичайних подій коригуються з вико-ристанням індексу інфляції на дату їх визнання.

19.       Показники, що відображають рух грошових коштів у результаті ін-вестиційної та фінансової діяльності, коригуються з використанням індексу інфляції на дату кожної операції, пов’язаної з рухом таких грошових коштів.

20.       Показники звіту про рух грошових коштів за попередній рік коригу-ються у порядку, викладеному у пунктах 18–19 Положення (стандарту) 22.

Коригування показників звіту про власний капітал

21.       Скориговані показники звіту про власний капітал визначаються згід-

но з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний

капітал», з урахуванням відповідних показників скоригованої фінансової

звітності. Показники, які неможливо отримати безпосередньо із скориго-

ваної фінансової звітності (переоцінка активів, відрахування до резервного

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

капіталу тощо), коригуються у порядку, викладеному в пунктах 6–10 Поло-ження (стандарту) 22.

Консолідація скоригованих фінансових звітів

22.       Для включення до консолідованої фінансової звітності материнсько-го підприємства показники фінансової звітності дочірнього підприємства, яка складена у валюті країни з кумулятивним приростом інфляції, зазна-ченим у пункті 4 Положення (стандарту) 22, коригуються із застосуванням індексу інфляції цієї країни.

23.       Якщо консолідується фінансова звітність, що складена на різні дати балансу (за різний період), то показники такої фінансової звітності кори-гуються із застосуванням індексу інфляції на дату консолідації фінансової звітності.

Розкриття інформації про вплив інфляції в примітках до фінансової звітності

24.       У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

а)         факт коригування показників фінансової звітності із застосуванням

Положення (стандарту) 22;

б)         суму коригування амортизації основних засобів;

в)         розрахунок коригування собівартості реалізованої продукції (робіт,

послуг) і товарів;

г)         індекс інфляції на дату балансу і зміни індексу інфляції протягом по-

точного та попереднього звітних періодів.

25.       Приклад коригування фінансової звітності наводиться в додатку до

Положення (стандарту) 22.

Додатки