Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Література : Інфляція суть, форми та її оцінка : Бібліотека для студентів

Література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

1.         Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподатку-вання прибутку підприємств» від 01.07.2004 р. № 1957-IV.

2.         Закон України «Про мінімальний споживчий бюджет» від 3.07.1991 р. № 1285-12.

3.         Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2269-ХІІ.

4.         Закон України «Про концесії» від 16.07.1999 р. № 997-ХІV.

5.         Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» №491-4 від 06.02.2003 р.

 

6.         Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

7.         Закон України «Про оренду землі» № 161- XIV від 06.10.2006 р.

8.         Закон України «Про плату за землю» від 03.07.1992 р. № 2535-ХІІ.

9.         Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ.

 

10.       Закон України «Про визначення розміру збитків, завданих підпри-ємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), неста-чею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валют них цінностей» від 6.06.1995 р. № 217/95-ВР.

11.       Закон України «Про обіг векселів в Україні» 5.04.2001 р. № 2374-ІІІ.

12.       Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» від 28.12.2007 р. № 107-VІ.

13.       Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 р. № 898-IV.

14.       Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003 р. № 979-ІV.

15.       Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р. № 2654-ХІІ.

16.       Закон України «Про страхування» від 7.03.1996 р. № 85/86-ВР.

17.       Закон України «Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.09.2001 р. № 2740-III.

18.       Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних іс-торій» від 23.06.2005 р. № 2704-IV.

19.       Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ.

20.       Закон України «Про податок на додану вартість» від 3.04.1997 р.

№ 168/97-ВР

21.       Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560.

22.       Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 р. № 1378- IV.

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

23.       Закон України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оці-ночну діяльність в Україні» від 12.07.2001р. № 2658-ІІІ.

24.       Земельний кодекс України від 25.10.2002 р. № 2768-ІІІ.

25.       Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV.

26.       Кодекс законів про працю України від 15.09.99 р. № 1045-ХІV.

27.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87, зареєстроване в Мін’юсті України 21.06.1999 р. № 391/3684.

28.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92, зареєстроване в Мін’юсті України 18.05.2000 р. № 288/4509.

29.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Мінфіну України № 87 від 31.03.1999 р., зареєстроване в Мін’юсті України 21.06.1999 р. № 397/3690.

30.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення

помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Мінфіну України

від 28.05.1999 р. № 137, зареєстроване в Мін’юсті України 21.06.1999 р.

№ 392/3685.

31.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92, зареєстроване в Мін’юсті України 18.05.2000 р. № 288/4509].

32.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Мінфіну України від 18.10.1999 р. № 242, зареєстроване в Мін’юсті України 2.11.1999 р. № 750/4043.

33.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвер-джений наказом Мінфіну України № 246 від 20.10.1999 p., зареєстрований в Мін’юсті України 2.11.1999 р. № 751/4044.

34.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська забор-гованість», затверджене наказом Мінфіну України від 8.10.1999 р. № 237, за-реєстроване в Мін’юсті України 25.10.1999 р. № 725/4018.

35.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інстру-менти», затверджене наказом Мінфіну України від 30.11.2001 р. № 559, за-реєстроване в Мін’юсті України 19.12.2001 р. № 1050/6241.

36.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання під-приємств», затверджене наказом Мінфіну України від 7.07.1999 р. № 163, за-реєстроване в Мін’юсті України 23.07.1999 р. № 499/3792.

37.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції», затверджене наказом Мінфіну України від 28.02.2002 р. № 147, зареєстрова-не в Мін’юсті України 19.03.2002 р. № 269/6557.

38.       Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів, затверджене постановою КМУ від 19.04.1999 р. № 632.

Література

39.       Положення про порядок здійснення банками України вкладних (де-позитних) операцій з юридичними та фізичними особами, затверджене по-становою Правління НБУ від 03.12.2003 р. № 516, зареєстрованим у Мін’юсті України 29.12.2003 р. № 1256/8577.

40.       Інструкція з використання Плану рахунків бухгалтерського обліку ак-тивів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організа-цій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291.

41.       Інструкція про порядок справляння збору за геологорозвідувальні ро-боти, виконані за рахунок державного бюджету, затверджена наказом Комі-тету України з питань геології та використання надр і ДПАУ від 23.06.1999 р. № 105/309.

42.       Постанова КМУ «Про проведення індексації нормативів плати (збо-ру) за використання природних ресурсів» від 06.11.2003 р. № 1735.

43.       Постанова КМУ «Деякі питання оренди землі» від 13.12.2006 р. № 1724.

44.       Постанова КМУ «Про плату за використання лісових ресурсів» від

21.02.2006      р. № 174.

45.       Постанова КМУ «Про затвердження такс на деревину лісових порід, яка відпускається на пні, і на живицю» від 20.01.1997 р. № 44.

46.       Постанова КМУ «Про внесення змін до додатку 1 до Порядку встанов-лення нормативів збору за забруднення навколишнього природного серед-овища та утримання цього збору» від 18.10.2006 року № 1423.

47.       Постанова НБУ «Про затвердження Правил надання банками Укра-їни інформації про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» від

10.05.2007      р. № 168.

48.       Постанова НБУ «Про процентну політику НБУ» від 18.08.2004 р. № 389.

49.       Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затвер-джений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

50.       Порядок проведення індексації грошової оцінки земель, затверджений постановою КМУ від 12.05.2000 р. № 783.

51.       Порядок установлення нормативів збору за геологорозвідувальні ро-боти, виконані за рахунок державного бюджету, та його утримання, затвер-джений постановою КМУ від 29.01.1999 р. № 115.

52.       Правила випуску та обігу фондових деривативів, затверджені рішен-ням ДКЦПФР від 24.06.1997 р. № 13.

53.       Методика розрахунку концесійних платежів, затверджена постановою КМУ від 12.04.2000 р. № 639.

54.       Порядок визначення розмірів збитків від крадіжки, недостачі (псуван-ня) матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 116.

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

55.       Методичні рекомендації з використання Методики визначення розмі-ру шкоди, що нанесена внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрун-тового покриття (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу. Додаток до наказу Держкомзема, Держземінспекції від 12.09.2007 р. № 110.

56.       Методика розрахунку і порядку використання плати за оренду дер-жавного майна, затверджена постановою КМУ від 4.10.1995 р. № 786.

57.       Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну України від 10.01.2007 р. № 2.

58.       Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561.

 

59.       Національний стандарт № 1 «Загальні принципи оцінки майна та майнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440.

60.       Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна», затвердже-ний постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1442.

61.       Лист ДПАУ від 28.01.2008 р. № 1425.7.15-0817 «Особливості адміні-стрування збору за забруднення навколишнього природного середовища у 2008 році».

62.       Лист Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108 «Щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності».

63.       Лист ДПАУ від 25.02.2004 р. № 3144/7/11-1317 «Про проведення ін-дексації нормативів плати (збору) за використання природних ресурсів».

64.       Лист Державного комітету України по земельних ресурсах від

13.01.2006 р. № 14-22-7/114 «Індексація земель».

65.       Лист ДПАУ від 18.10.2006 р. № 11718/5/-15-0216 «Використання ін-дексу інфляції при розрахунку орендної плати за землю держ- або комвлас-ності — за домовленістю сторін».

66.       Лист Державного комітету України по земельних ресурсах 10.01.2007 р. № 14-22-6/20 «Індексація земель».

67.       Лист ДПАУ від 14.01.2008 р. № 359/7/15-0717 «Адміністрування зе-мельного податку та орендної плати за землю у 2008 році».

68.       Аньшин В. М. Инвестиционный анализ. — М.: Дело, 2002. — 280 с.

69.       Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП «ИТЕМ ЛТД», 1995. — 447 с.

70.       Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка: Навч. посібник. — К.: Атіка, 2006. — 264 с.

71.       Бліц-довідник бухгалтера / Укладач І. Голошевич. — К.: Бліц-Інформ, 2002. — 305 с.

72.       Борисенко О. Д., Мішура Ю. С., Радченко В. М., Шевченко Г. М. Збірник задач з фінансової математики. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київ-ський університет», 2007. — 251 с.

Література

73.       Грачова Р. ФІФО — ЛІФО, або Діти бухгалтера Шмідта // Дебет-

кредит № 51–52. 2003, — С. 30–35.

74.       Давыдов А. Ю. Инфляция в экономике: мировой опыт и наши

проблемы. — М.: Международные отношения, 1991.

75.       Державний класифікатор України. Класифікація основних фондів ДК 013-97, затверджений наказом Державного комітету України із стандарти-зації, метрології й сертифікації від 19.08.1997 р. № 507. Державний класи-фікатор України. Класифікація основних фондів ДК 013-97, затверджений наказом Державного комітету України із стандартизації, метрології й серти-фікації від 19.08.1997 р. № 507.

76.       Дорнбуш Рудігер, Фішер Стенлі. Макроекономіка: Пер. з англ. В. Мусі-єнко та В. Овсієнко. — К.: Основи, 1996.

77.       Евстигнеев Л., Евстигнеева Р. Инфляция в новом измерении // Вопро-сы экономики. — № 7. — 2008. — С. 46–56.

78.       Єлейно Я. І., Кандиба О. М., Лапішко М. Л., Смовженко Т. С. Основи фі-нансового аналізу. — Львів: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000. — 141 с.

79.       Едронова В. Н., Мезиковский Е. А. Учёт и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 272 с.

80.       Зарєчнєв А. М., Малаєва Т. В., Русанова Р. П. Фінанси. Тести та задачі: Навч. посібник. — К.: ЦУЛ, 2003. — 196 с.

81.       Иконников С. На FM-волне // Бизнес. — 2008. — № 48. — С. 54–57.

82.       Іпотечне кредитування: Навч. посібник / За ред. О.С. Любуня, О. І. Кі-рєєва, М. П. Денисенка. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 392 с.

83.       Збірник систематизованого законодавства. Бухгалтерія. «Основні за-соби» / Вип. 11/ Листопад 2003 р.

84.       Калюжний В. Механізми розвитку та протидії інфляції в Україні // Економіст. — № 6. — 2008. — С. 16–22.

85.       Капельян С. Н., Левкович О. А. Основы коммерческих и финансовых расчётов. — Минск: НТЦ «АПИ», 1999. — 224 с.

 

86.       Ковалёв В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 144 с.

87.       Ковалёв В. В. Практикум по финансовому менеджменту. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 288 с.

 

88.       Ковалёв В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор ин-вестиций. Анализ отчётности. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 650 с.

89.       Козюк В. В. Вплив відкритої економіки на характер зв’язку між інфля-цією та безробіттям // Фінанси України. — № 12. — 2007. — С. 17–26.

90.       Кочович Е. Финансовая математика: Теория и практика финансово-экономических расчётов: Пер. с серб. — М.: Финансы и статистика, 1994.– 340 с.

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

91.       Кравченко С. «Проблеми інфляції в ринковій економіці й антиінфля-ційна політика держави» // Економіка, фінанси, право. — 2003. — № 8. — С. 8–11.

92.       Кравченко С., Теленик С. Інфляція в ринковій економіці: сутність, при-чини і взаємозв’язок з макроекономічними показниками // Економіка, фі-нанси, право. — 2005. — № 7. — с. 9–12.

93.       Круш П. В., Клименко О. В. Економіка (розрахунки фінансово-

інвестиційних операцій в Excel): Навч. посібник. — К.: Центр навчальної

літератури, 2006. — 264 с.

94.       Круш П. В., Тульчинська С. О. Макроекономіка. Навч. посібник. — К.:

Центр учбової літератури, 2008. — 328 с.

95.       Круш П. В., Клименко О. В., Подвігіна В. І., Гуревич В. О. Капітал,

основні та оборотні засоби підприємства: Навч. посібник. — К.: Центр учбової

літератури, 2008. — 328 с.

96.       Лившиц А. Я., Никулина И. Н., Груздева О. А и др. Введение в рыночную экономику: Учеб. пособие для экон. спец. вузов. — М.: Высшая шк., 1994.

97.       Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и поли-тика. — М.: Республика, 1992.

98.       Маневич В. І., Перламутров В. Л. Про iнфляційну політику // Фінан-си. — 2004. — № 8.

99.       Мелкумов Я. С. Финансовые вычисления. Теория и практика. —

ИНФРА-М., 2002. — 383 с.

100.     Міщенко В. Методологічні та методичні проблеми запровадження тар-гетування інфляції // Вісник НБУ. — 2006. — № 5. — С. 40–45.

101.     Найдьонов В. До питання рівняння обміну та монетарної теорії інфля-ції // Економіка України. — 2003. — № 9. — С. 23–29.

102.     Осауленко О. Інфляція та економічне зростання // Вісник Академії державного управління при Президентові України. — 2006. — № 4. — с. 48–52.

103.     Овчаренко Е. К., Ильина О. П., Балыбердин Е. В. Финансово-экономичес-кие расчёты в Excel. — М.: Информационно-издательский дом Филинъ», 1998. — 184 с.

104.     Операції з основними засобами: всі аспекти обліку // Збірник система-тизованого законодавства / Вип. 2/ лютий 2007 р.

105.     Панчишин С. М., Буняк В. Б., Стасишин А. В. Фіскальні аспекти ін-

фляційного процесу в умовах трансформації України // Фінанси України. —

2003.   — № 5. — С. 61–66.

106.     Панчишин С. М. та ін. Фіскальні аспекти інфляційного процесу в умо-вах трансформації економіки України // Фінанси України. — 1998. — № 5.

107.     Панчишин С. М. Макроекономіка. — К.: Либідь, 2001. — 365 с.

108.     Петрик О., Половньов Ю. Прогнозування інфляції // Вісник НБУ. —

2004.   — № 12. — С. 7–9.

Література

109.     Петрик О., Ніколайчук С. Визначення оптимального рівня інфляції для України // Вісник НБУ. — 2007. — №6. — С. 10–22.

110.     Петрик О. Інфляція в Україні: проблеми, ризики, перспективи // Ві-сник НБУ. — 2007. — №3. — С. 2–8.

111.     Полотенко Д. В. Про гроші, інфляцію та фінанси у трансформаційній економіці» // Фінанси України. — 2008. — № 2. — С. 82–88.

112.     Прісняков В. Ф. Рівняння грошового обігу для реальної економіки // Фінанси України. — 2002. — № 6. — С. 48–2.

113.     Привиди грошей. Інфляція та недовіра до валюти: «вічні» помилки // День. — 2003. — № 4.

114.     Савченко А., Семенова Ю. Інфляційне таргетування: проблеми та пер-спективи його запровадження в Україні // Економіка України. — № . — С. 46–56.

115.     Савченко А. Г. Макроекономічна політика: Навч. посібник. — К.:

КНЕУ, 2001. — 395 с.

116.     Стельмах В., Петрик О. Обмінний курс, інфляція та конкурентоспро-можність економіки // Вісн. НБУ. — 2003. — № 9. — С. 3–6.

117.     Тимофєєв В. До питання антиінфляційного оподаткування і регулю-вання цін в умовах ринкових відносин // Економіка України. — 2003. — № 1. — С. 37–45.

118.     Фетисов Г. Динамика цен и антиинфляционная политика в условиях «голландской болезни» // Вопросы экономики. — № 3. — С. 20–36.

119.     Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е. С. Стояновой. — М.: Перспектива, 1997. — 574 с.

120.     Четыркин Е. М., Васильев Н. Е. Финансово-экономические расчёты: Справочное пособие. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 345 с.

121.     Сайт «Про гроші» www.finance.ua

122.     «Украинский банковский портал» www.banker.ua

123.     www.aud.ua

124.     Сайт IMD International Institute for Management Development у Лозані (Швейцарія) www.imd.ch/wcc

125.     Сайт Асоціації українських банків www.aub.com.ua

126.     Сайт НБУ www.bank.gov.ua

127.     Сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб www.fg.org.ua

128.     Сайт Держкомстату України www.ukrstat.com.ua