Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Питання для самоконтролю : Інфляція суть, форми та її оцінка : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

1.         Дайте визначення інфляції. Як вимірюють рівень інфляції?

2.         Що породжує інфляцію?

3.         Які види інфляції розрізняють у макроекономіці?

4.         Класифікуйте інфляцію за різними критеріями. Яке практичне зна-чення має класифікація інфляції?

5.         Порівняйте монетарні та немонетарні теорії інфляції.

6.         Поясніть  механізм  інфляції  попиту  на  основі  графічної  моделі

AD - AS та з’ясуйте причини її виникнення.

7.         Розкрийте механізм інфляції пропозиції на основі графічної моделі AD - AS.

8.         Назвіть джерела інфляції витрат (пропозиції) та розкрийте механізм її розгортання.

9.         Яких форм набуває інфляція залежно від темпів її зростання? Охарак-теризуйте їх.

 

10.       Розкрийте вплив помірної, галопуючої та гіперінфляції на поведінку економічних суб’єктів та на економіку в цілому.

11.       Яка інфляція безпечніша: відкрита чи прихована і чому?

12.       Порівняйте теорії адаптивних і раціональних очікувань стосовно їх впливу на економіку.

13.       Як співвідносяться між собою явища дезінфляції і дефляції?

14.       Розкрийте соціально-економічні наслідки інфляції.

15.       Охарактеризуйте негативні та позитивні сторони інфляції.

16.       Від чого залежать соціально-економічні наслідки інфляції?

17.       У чому полягає суть антиінфляційної політики держави?

18.       Розкрийте вплив інфляції на угоди, що визначають рівень заробітної плати.

19.       Як інфляція зачіпає інтереси держави?

20.       Розкрийте зміст та причини таких явищ, як інфляційний податок та сеньйораж. Хто найбільш потерпає від інфляційного податку?

21.       Опишіть методи вимірювання рівня інфляції в різних країнах. Як ви-мірюється рівень інфляції в Україні? Охарактеризуйте переваги та недоліки індексів Пааше та Ласпейреса. Чи є різниця між темпом інфляції та індексом інфляції?

22.       Які наслідки має розрахунок ІСЦ в Україні накопичувальним методом з початку року, а не ланцюговим за останні 12 місяців, як у більшості євро-пейських країн?

23.       У роки розвинутого соціалізму СРСР був майже єдиною країною, в якій, за офіційними даними, ціни практично не змінювалися, тобто темп ін-

Питання для самоконтролю

фляції дорівнював нулю. Чи можна стверджувати, що в ті роки в країні не було інфляції?

24.       Як відомо, індекс — це відносна величина, яка характеризує зміну де-якого економічного явища в часі, просторі або порівняно з будь-яким етало-ном. При розрахунку індивідуального індексу дійсно зіставляються дві ціни, а якщо подивитися на формулу індексу цін, наприклад Пааше, то легко поба-чити, що тут зіставляються два товарообіги — фактичний та умовний. Чому цей індекс все ж таки називається індексом цін, а не індексом товарообігу?

25.       У США індекс споживчих цін у 1987 р. становив 339,6%. Дайте еконо-мічну інтерпретацію цієї величини. Чи можна розрахувати на основі наведе-них даних середньорічний темп інфляції?

26.       В аналітичних розрахунках для кількісної характеристики процесу ін-фляції використовується формула складних відсотків. Чим це пояснюється?

27.       Дайте на прикладі інтерпретацію ефекту Фішера.

28.       Наскільки достовірні звітні дані в умовах інфляції? Поясніть вплив інфляції на різні види активів і пасивів.

29.       Як впливає інфляція на прийняття рішень фінансового характеру?

30.       Які форми безробіття ви знаєте? Розкрийте їхній зміст, причини та на-слідки як для самих безробітних, так і для економіки й суспільства в цілому.

31.       Що таке інституціональне безробіття? Наведіть його приклад та вка-жіть наслідки для економіки.

32.       Як співвідношення фрикційного та сезонного безробіття?

33.       Розкрийте причини, зміст та соціально-економічні наслідки молодіж-ного безробіття.

34.       Порівняйте технологічне і структурне безробіття.

35.       Дайте характеристику природного рівня безробіття як економічного явища і як інституціонального явища.

36.       Які фактори визначають природний рівень безробіття? Який вплив на економіку чинить перевищення фактичного рівня безробіття його природно-го рівня, і навпаки, перевищення природного рівня безробіття над фактич-ним рівнем?

37.       Дайте пояснення інфляційної кривої Філіпса та графічно покажіть взаємозв’язок між інфляцією та безробіттям.

38.       Чому крива Філіпса переміщується?

39.       Коли крива Філіпса буде спадною? Коли вона виражається вертикаль-ною лінією, а коли горизонтальною? Поясніть різні конфігурації кривої Фі-ліпса.

40.       Побудуйте графік кривої Філіпса в умовах стагфляції. Дайте характе-ристику цій ситуації.

41.       Що таке сламфляція? Коли виникло це явище? Хто з учених його за-свідчив?

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

42.       Побудуйте графіки кривих Філіпса за різних інфляційних очікувань.

43.       У чому зміст адаптивної та активної стратегії протистояння інфляції?

44.       Який темп інфляції вважається оптимальним і чому?

45.       Розкрийте зміст, структуру та ефективність соціальної політики дер-жави.

46.       Припустимо, що криву Філіпса для економіки країни описує таке рів-няння: ж = ж_х - 0,5 • (Б' - 0,06) , де ж — рівень інфляції; ж_х — рівень інфля-ції у попередньому періоді; Б' — фактичний рівень безробіття. Дайте відпо-віді на такі запитання: а) яка природна норма безробіття? б) яка залежність між інфляцією та безробіттям у короткостроковому і довгостроковому пері-одах? в) на скільки відсотків треба збільшити циклічне безробіття для зни-ження інфляції на 5%? Використовуючи закон Оукена, обчисліть коефіцієнт дезінфляційних утрат.

47.       Чому більшість країн відмовилися від використання індексації?

48.       Охарактеризуйте інфляційні процеси в Україні.

49.       Розкрийте особливості інфляції в Україні.

50.       Які чинники визначають рівні відсоткових ставок у ринковій еконо-міці?

51.       Що таке облікова ставка, де використовується, як розраховується,

який її рівень у розвинутих країнах і в Україні?

52.       Поясніть, як облікова ставка центрального банку впливає на економіч-ні процеси в країні.

53.       Якщо темп інфляції суттєвий, як урахувати його під час аналізу інвес-тиційних проектів ?

54.       Які методи використовують підприємства щодо своїх активів для зни-ження негативного впливу інфляції?

55.       Поясніть суть методики управління дебіторською заборгованістю в умовах інфляції.

56.       Які методи кредитування своїх покупців використовують підприєм-ства для протидії негативному впливу інфляції?

57.       Які методи управління ціною на ринку Ви знаєте?

58.       Що таке хеджування?

59.       Що таке ринок spot?

60.       Як підприємство оцінює ефективність хеджування?

61.       У чому полягають відмінності між помірною, галопуючою та гіпер-інфля цією? Які критерії їх розмежування?

62.       Якщо 2006 р. індекс споживчих цін становив 111,6%, a 2007 p. — 116,6%, то яким є темп інфляції?

63.       Що можна сказати про зміну обсягу грошової маси, якщо швидкість обігу грошей зменшилася на 5%, обсяг виробництва зріс на 10%, а рівень цін зріс у 1,25 разу?

Питання для самоконтролю

64.       Що можна сказати про рівень цін, якщо грошова маса зросла на 8%, швидкість обігу грошової одиниці збільшилася на 15%, а обсяг виробництва зріс на 24,2% ?

65.       Яка була інфляція в Україні з 1992 по 1994 рік? Які економічні причини спричинили таке значне зростання цін в Україні?

66.       Яка була інфляція в Україні з червня 2007 по червень 2008 року? Які економічні причини призвели до такого зростання цін в Україні?

67.       Як змінювалися ціни в Україні з 1992 по 2007 рік?

68.       На скільки відсотків зросли ціни за 16 років, починаючи з 1992 року? Чи можете Ви навести приклади споживчих товарів, ціни на які зросли порівняно з 1991 роком у стільки разів?

69.       Як можна кредитору варіювати відсотковою ставкою, щоб протидіяти негативному впливові інфляції?

70.       Як впливає на рівень інфляції підвищення банківської відсоткової ставки?

71.       Як облікова ставка центрального банку впливає на економічні процеси в країні?

72.       Як визначається сума боргу за простроченим грошовим зобов’язанням?

73.       Як визначається розмір збитків від крадіжки, нестачі, знищення мате-ріальних цінностей?

74.       З якою метою проводиться індексація балансової вартості груп осно-вних фондів та нематеріальних активів і які її наслідки?

75.       Як визначається розмір концесійного платежу?

76.       У яких ситуаціях в економіці України використовується офіційний індекс інфляції?