Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.7. Індексація земельного податку та розміру орендної плати за землю : Інфляція суть, форми та її оцінка : Бібліотека для студентів

4.7. Індексація земельного податку та розміру орендної плати за землю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Використання землі в Україні згідно зі ст. 2 Закону «Про плату за землю» [8], є платним. Плата за землю утримується у вигляді земель-ного податку або орендної плати.

Сума земельного податку, яку платник податку повинен розра-хувати станом на 1 січня поточного року на рік уперед із розбивкою за місяцями, повинна бути визначена з урахуванням індексації. При цьому порядок проведення індексації залежить від того, чи проведене нормативне грошове оцінювання земельної ділянки.

Щоб визначити суму земельного податку за земельні ділянки, нормативне грошове оцінювання яких не проведене (така ситуація може бути актуальна для земель населених пунктів), платник подат-ку повинен керуватися таблицею 1 із частини 2 ст. 7 Закону «Про плату за землю» [8]. У ній перелічені ставки земельного податку в гривнях за 1 м2 (раніше було в копійках за 1 м2) залежно від чисель-ності населення (з урахуванням знижувальних і підвищувальних кое-фіцієнтів). Відмітимо, що законом про Держбюджет-2008 [12] ставки земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, норма-тивне грошове оцінювання яких не проведене, збільшені в 5 разів.

Згідно зі ст. 7 Закону про плату за землю [8], вказані ставки під-лягають індексації на коефіцієнт індексації, визначений Законом про Держбюджет на відповідний рік (така індексація приводить до того, що врешті-решт індексується сума земельного податку).

У ст. 64 закону про Держбюджет на 2008 р. [12] встановлено, що в 2008 р. «за населеними пунктами, грошова оцінка земель котрих не про-ведена, використовуються ставки земельного податку, встановленого частиною 2 ст. 7 Закону «Про плату за землю» [8], збільшені в 3,1 разу».

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

Другий порядок індексації діє для земельного податку за земельні ділянки, нормативне грошове оцінювання яких проведене (це можуть бути землі сільськогосподарського призначення, землі населених пунктів тощо). Щоб визначити суму земельного податку, слід обчис-лити відповідний процент від нормативної грошової оцінки (процент встановлюється залежно від категорії земель). При цьому згідно з частиною 23 ст. 7 Закону про плату за землю [8], грошова оцінка зе-мельної ділянки станом на 1 січня уточнюється на коефіцієнт індек-сації, порядок проведення якої затверджується Кабінетом Міністрів України, а отже, врешті-решт індексується і сума земельного податку.

Грошова оцінка конкретної земельної ділянки визначається вихо-дячи з добутку вартості квадратного метра земель певного функціо-нального використання для економіко-планувальної зони, локальних коефіцієнтів його площі і встановленої індексації грошової оцінки земель за відповідний рік, порядок проведення якої визначений по-становою КМУ від 12.05.2000 р. № 783 [50]. Дані про коефіцієнт ін-дексації обнародує Держкомзем України.

Для забезпечення утримання земельного податку і орендної пла-ти за землю в 2006 р. грошова оцінка земель населених пунктів, про-ведена станом на 01.04.1996 р., і грошова оцінка сільськогосподар-ських угідь станом на 01.07.1995 р., підлягають індексації станом на 01.01.2006 р. на коефіцієнт 2,551, визначений виходячи з добутку кое-фіцієнтів індексації за 1996 рік — 1,703, за 1997 р. — 1,059, за 1998 р. — 1,006, за 1999 р. — 1,127, за 2000 р. — на 1,182, за 2001 р. — 1,02 і за 2005 р. — 1,035 [65].

Відповідно до листа Деркомзему України від 10.01.2007 р. № 14-22-6/20 [64], нормативна грошова оцінка земель станом на 1.01.2007 р. не індексується.

Для забезпечення утримання земельного податку і орендної пла-ти за землю в 2008 р. грошова оцінка земель населених пунктів, про-ведена станом на 01.04.1996 р., і грошова оцінка сільськогосподар-ських угідь станом на 01.07.1995 р., підлягають індексації станом на 01.01.2008 р. на коефіцієнт 2,623, визначений виходячи з добутку кое-фіцієнтів індексації за 1996 р. — 1,703, за 1997 р. — 1,059, за 1998 р. — 1,006, за 1999 р. — 1,127, за 2000 р. — на 1,182, за 2001 р. — 1,02, за 2005 р. — 1,035 і за 2007 р. — 1,028. Нормативна грошова оцінка зе-мель за 2002, 2003, 2004 і 2006 роки не індексувалася [67].

Розділ IV. Використання офіційного індексу інфляції в економіці України

Приклад 4.6. Земельна ділянка розміщена в м. Києві по вул. Фрунзе. Площа земельної ділянки — 305 м2. Функціональне призначення — зем-лі комерційного використання. Земельна ділянка розміщена в економіко-планувальній зоні № 1 «Поділ». Базова вартість 1 м2 дорівнює 892,83 грн/м2. Коефіцієнт функціонального використання землі — 2,50.

Визначте суму земельного податку.

Розв’язання. Локальні коефіцієнти і коефіцієнти індексації на місцезна-ходження земельної ділянки в межах економіко-планувальної зони:

1,47 — узагальнювальний локальний коефіцієнт (1,07x1,08x1,07x1,07х х1,11);

1,13 — коефіцієнт індексації (згідно з Постановою № 783 [50];

1,182 — коефіцієнт індексації, встановлений листом Держкомзему Украї-ни від 15.01.2001 р. № 14-22-7/132;

1,02 — коефіцієнт індексації, встановлений листом Держкомзему Украї-ни від 10.01.2002 р. № 14-22-6/186;

1,035 — коефіцієнт індексації, встановлений листом Держкомзему Украї-ни від 13.01.2006 р. № 14-22-7/114.

Нормативна грошова оцінка долі земельної ділянки — 1 411 114,97 грн (305x892,83x2,50x1,47x1,13x1,182x1,02x1,035).

Сума земельного податку, що належить сплаті за рік, 14 111,15 грн (1% від 1 411 114,97 грн).

Сума, що підлягає сплаті щомісяця, становить 1175,93 грн (14 111,15 грн : : 12 міс).

Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю вста-новлюються згідно зі ст. 21 закону про оренду землі [7] за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлю-ються згідно із законом про плату за землю [8]).

Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у дер-жавній або комунальній власності, надходить у відповідні бюджети і розподіляється та використовується згідно із законом.

Щодо використання індексу інфляції і розрахунку орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності Держкомзем України своїм листом від 22.07.2005 р. № 12-22-4/6072 повідомив таке.

Індексація розміру орендної плати за землю з урахуванням кое-фіцієнтів інфляції передбачена ст. 15 і 21 Закону «Про оренду землі» [7] і є однією із суттєвих умов договору оренди.

Розмір орендної плати за землі державної та комунальної власнос-ті, за земельні частки (паї), землі сільськогосподарського призначення

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

встановлюється залежно від їх нормативної грошової оцінки, яка що-року індексується згідно з постановою № 783 [50] станом на 1 січня поточного року на коефіцієнт, визначений залежно від середньоріч-ного індексу інфляції, визначеного за даними Держкомстату України.

Юридичні особи (у тому числі СПД) повинні самостійно розра-хувати суму земельного податку і орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності і щороку індексувати норматив-ну грошову оцінку земель.

Якщо в договорі оренди земельних ділянок не передбачено про-ведення індексації грошової оцінки, яка впливає на розмір орендної плати, то орендодавець має право вимагати збільшення її розміру, враховуючи діюче законодавство України.

Однак така процедура повинна виконуватися шляхом переукла-дання договору або оформлення додаткової угоди, оскільки, згідно зі ст. 30 Закону «Про оренду землі», зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін.

У випадку недосягнення згоди відносно змін умов договору орен-ди землі спір вирішується в судовому порядку (ст. 30 Закону «Про оренду землі» [7]).

Згідно з Законом «Про Державний бюджет України на 2008 рік» [12], право оренди земельних ділянок державної та комунальної влас-ності буде придбаватися виключно на аукціонах. Єдиний виняток — ділянки, на яких розміщені об’єкти нерухомого майна, що перебуває повністю у приватній власності громадян і юридичних осіб.

Річна орендна плата за земельні ділянки державної або комуналь-ної власності не може бути менша від розміру земельного податку тільки для земель сільськогосподарського призначення. Для інших категорій земель нижня планка встановлена на рівні трикратного роз-міру земельного податку (ще й з урахуванням зміненого розміру зе-мельного податку). Верхня планка також збільшена: у новій редакції ст. 21 Закону «Про оренду землі» встановлено, що річна орендна пла-та не може перевищувати 12 % їхньої нормативної грошової оцінки.

У Додатках до постанови КМУ № 1724 «Деякі питання оренди землі» [43] наведено приклади розрахунку розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, грошова оцінка яких не проведена (Додаток 1 постанови [43]) і грошова оцін-ка яких проведена (Додаток 2 постанови [43]).

Розділ IV. Використання офіційного індексу інфляції в економіці України