Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.6. Визначення розміру індексації грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення : Інфляція суть, форми та її оцінка : Бібліотека для студентів

4.6. Визначення розміру індексації грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

магниевый скраб beletage

Згідно зі ст. 23 Закону «Про плату за землю» [8], грошове оціню-вання земельної ділянки проводиться Державним комітетом України по земельних ресурсах за методикою, затвердженою Кабінетом Міні-стрів України.

Грошове оцінювання земельної ділянки, порядок проведення яко го затверджується Кабінетом Міністрів України, щорічно станом на 1 січня уточнюється на коефіцієнт індексації.

Порядок проведення індексації грошового оцінювання земель затверджений Постановою Кабінету Міністрів України «Про прове-дення індексації грошової оцінки земель» № 783 [50]. Згідно зі ст. 3 цієї постанови, на Держкомзем України покладені зобов’язання пові-домляти Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Ки-ївській і Севастопольській державним адміністраціям, Республікан-ському комітету Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах,

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням земельних ресурсів про необхідність щорічно індексувати грошову оцінку земель (як сільськогосподарського призначення, так і населе-них пунктів) на 1 січня відповідного року на коефіцієнт індексації, розрахований згідно з постановою № 783.

Індексація сільськогосподарських угідь, земель населених пунк-тів та інших земель несільськогосподарського призначення прово-диться станом на 1 січня поточного року із застосуванням коефіцієн-та, який визначається за формулою

Ki = [I-10]:100,          (4.6)

де I - середньорічний індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація.

Якщо значення коефіцієнта Ki не перевищує одиниці, тобто се-редньорічний індекс інфляції менше або рівний 110%, то індексація не проводиться (п. 1 постанови № 783).

Державний комітет України по земельних ресурсах листом від 13 січня 2006 р. № 14-22-7/114 повідомив Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям, Республіканському комітету Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах, обласним, Київському і Се-вастопольському міським управлінням земельних ресурсів про те, що нормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.2006 р. необхідно індексувати на коефіцієнт індексації 1,035 за 2005 рік, розрахований із середньорічного індексу інфляції за 2005 рік — 113,5% згідно з По-рядком проведення індексації грошової оцінки земель, затвердженим постановою № 783.

Державний комітет України по земельних ресурсах листом від 10 січня 2007 р. № 14-22-6/20 [66] повідомив, що для виконання п. 3 по-станови КМУ № 783, де зобов’язано Державний комітет України по земельних ресурсах, Раду Міністрів Автономної Республіки Крим, об-ласні, Київську і Севастопольську міські державні адміністрації забез-печити інформування власників землі і землекористувачів про щоріч-ну індексацію грошової оцінки земель, Держкомзем повідомляє таке.

Оскільки коефіцієнт індексації, розрахований за середньорічним індексом інфляції за 2006 р., — 109,1% згідно з Порядком проведення індексації грошової оцінки земель, не перевищує одиниці, норматив-

Розділ IV. Використання офіційного індексу інфляції в економіці України

на грошова оцінка земель станом на 1.01.2007 р. за 2006 р. не індексу-ється.

Середньорічний індекс інфляції за 2007 р. становив 112,8%, тому коефіцієнт індексації, розрахований згідно з Порядком № 783, дорів-нює 1,028. Про це повідомили Держкомзему в листі від 10.01.2008 р. № 14-22-6/55. Отже, нормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.2008 р. необхідно індексувати на коефіцієнт 1,035 за 2005 р.