Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВСТУП : Інфляція суть, форми та її оцінка : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Інфляція — це соціально-економічне явище, породжене диспро-порціями виробництва в різних сферах ринкового господарства. Вона є одним із найтяжчих проявів макроекономічної нестабільності.

Економісти давно намагаються з’ясувати першопричини інфля-ції, щоб запропонувати ефективні методи боротьби з нею та її нега-тивними соціально-економічними наслідками.

У світі немає країни, яка б в останні десятиліття тією чи іншою мірою не зазнала втрат від інфляції. Наслідки інфляції складні й різ-номанітні. Високий її рівень перетворюється на серйозну перешкоду для виробництва, спричинює економічну і соціальну напруженість у суспільстві.

Дуже гостра проблема інфляції і в Україні. Інфляційні процеси в нас викликані сукупністю взаємопов’язаних об’єктивних і суб’єк-тивних чинників. Це негаразди перехідної економіки, залежність від зовнішнього енергопостачання, непослідовність економічної політи-ки, помилки в політиці бюджетних видатків тощо.

Щоб зменшити негативний вплив інфляції на економіку країни, а отже, і на якість життя людей, потрібно знати інфляційні процеси, чинники, які їх породжують, та вміти запобігати їм. Саме тому ми й пропонуємо цей навчальний посібник.

За змістом матеріал запропонованого навчального посібника згруповано в чотири розділи.

Перший розділ присвячений загальним термінам і поняттям щодо інфляції і є узагальненням надбань зарубіжної та вітчизняної науки з таких питань: суть, види, причини, оцінювання, соціально-економічні наслідки інфляції; причини інфляції в Україні та засади антиінфля-ційної політики на оздоровлення економіки й підвищення життєвого рівня населення.

У другому розділі досліджено механізм впливу інфляції на ре-зультати фінансово-інвестиційних операцій.

На прикладах викладено технологію розрахунку впливу інфляції на кредитні (депозитні) операції, облік векселів для простих, склад-них, відсоткових і облікових ставок; на ефективність інвестиційного

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

проекту (в умовах інфляції коригується в бік збільшення або прогно-зований грошовий потік, або коефіцієнт дисконтування).

Досліджено співвідношення доходності вкладень і рівня інфляції.

З метою зменшення впливу інфляції та компенсації втрат креди-тора використовуються методи: індексація ставки відсотків за допо-могою формули Фішера (визначення реальної ставки, яка залежить від інфляції), утримання комісійних при видачі кредиту (неявне зниження банком інфляційного тиску і підвищення ефективності кредитної операції, унаслідок чого плата за кредит для позичальника зростає).

Аналізується використання іпотечного кредитування як одного з важливих джерел довгострокового фінансування з регульованою від-сотковою ставкою, рівень якої прив’язується до індексу інфляції, та з періодичним зростанням платежів темпами інфляції з метою знижен-ня впливу інфляційних чинників на вартість довгострокового кредиту. При аналізі названих видів іпотек розробляються плани погашення боргу, визначається сума погашеного боргу та залишку заборгованості на будь-який проміжний момент часу, що стає необхідним, наприклад, при припиненні кредитного договору або його перегляді. Розроблено також план погашення боргу за стандартною (традиційною) іпотечною позикою, коли боржник погашає заборгованість разом з відсотками, рівними щомісячним внескам. Щомісячний платіж, платежі за відсо-тками, сума основного платежу за позикою (виплата заборгованості) розраховуються за допомогою фінансових функцій табличного проце-сора Excel ПЛТ, ПРПЛТ, ОСПЛТ відповідно.

У рекламному розмаїтті пропозицій різних банків за кредитними (депозитними) операціями можна орієнтуватися, якщо робити пере-рахунок на ефективну ставку. Ефективна ставка вимірює відносний дохід, який отримує кредитор (дебітор) у цілому.

У третьому розділі досліджено законодавчо встановлені методи зниження тиску інфляції по відношенню до активів підприємства (основні засоби, нематеріальні активи, запаси, дебіторська заборго-ваність), які чутливіші до зміни цін і значні в плані характеристики майнового та фінансового стану підприємства.

Розглянуто питання страхування ризиків зміни цін (хеджуван-ня), яке здійснюється через укладання форвардних, ф’ючерсних або опціонних контрактів.

Вступ

У четвертому розділі розглянуто законодавчо встановлене ви-користання в економіці України офіційних індексів інфляції: для визначення приросту споживчих цін; розрахунку коефіцієнта кори-гування показників річної фінансової звітності (П(С)БО 22 «Вплив інфляції»); розрахунку розміру індексації грошових доходів насе-лення; визначення приросту до суми боргу підприємства; визначен-ня збитків від крадіжки, нестачі, знищення матеріальних цінностей на підприємстві, які належать до відшкодування винною особою; індексації балансової вартості груп основних фондів і нематеріаль-них активів підприємства; визначення розміру концесійних платежів підприємства; визначення розміру індексації грошової оцінки сіль-ськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення; індексації земельного по-датку та розміру орендної плати за землю; визначення розміру пла-ти за оренду державного і комунального майна; визначення розміру балансової вартості витрат, пов’язаних із видобутком корисних копа-лин; коригування нормативів збору за геологорозвідувальні роботи; індексації валових витрат і валових доходів підприємств — виробни-ків сільськогосподарської продукції; визначення розміру індексації нормативів збору за спеціальне використання водних ресурсів, збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного тран-спорту, нормативів плати за користування надрами, нормативів пла-ти за використання лісових ресурсів; індексації збору за забруднення навколишнього природного середовища; проведення перерахунку за-боргованості із заробітної плати та ін.

Значну увагу приділено практичним прикладам і завданням, ме-тою яких є закріплення матеріалу та формування комплексного ба-чення проблеми інфляції.

При написанні посібника автори спиралися на існуючу законо-давчу базу та на реальні дані банків щодо умов кредитування (депо-зитів), а також на офіційні дані Держкомстату України щодо індексів інфляції.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчаль-них закладів, викладачів економічних дисциплін та всіх тих, хто ціка-виться проблемами інфляції.

Автори сподіваються, що цей навчальний посібник дуже потріб-ний і своєчасний.

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

Ваші зауваження та конструктивні пропозиції щодо представ-леного посібника просимо надсилати на електронну адресу авторів: e-mail: belchonok123@bigmir.net.

Автори висловлюють подяку інженеру-математику Климен-ку Ю. В., аспірантці кафедри теорії ймовірності та математичної ста-тистики Київського національного університету імені Тараса Шев-ченка за допомогу в підготовці посібника до видання.

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ

Інфляція, рівень інфляції, темп інфляції, дефляція, дезінфляція, інфляція попиту, інфляція витрат (інфляція пропозиції), помірна (повзуча) інфляція, галопуюча інфляція, гіперінфляція, очікувана інфляція, неочікувана інфляція, збалансована інфляція, незбалан-сована інфляція, відкрита інфляція, прихована інфляція, економічні теорії інфляції (монетарні та немонетарні), зайнятість населення, рі-вень безробіття, рівень зайнятості, фрикційне безробіття, структурне безробіття, інституціональне безробіття, циклічне безробіття, добро-вільне безробіття, природна норма безробіття, сеньйораж, сламфля-ція, стагфляція, крива Філіпса при різних інфляційних очікуваннях, антиінфляційна політика, ефективність кредитної (депозитної) опе-рації, реальні ставки, ефективна ставка, ефективність інвестицій-ного проекту, іпотечне кредитування з регульованою відсотковою ставкою, іпотечне кредитування з періодичним зростанням платежів темпами інфляції, комісійні із суми кредиту, методи зниження тиску інфляції, хеджування, споживчий кошик, індекс інфляції, індекс спо-живчих цін, індексація в умовах інфляції.