Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.1. Визначення розміру індексації грошових доходів населення : Інфляція суть, форми та її оцінка : Бібліотека для студентів

4.1. Визначення розміру індексації грошових доходів населення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

«Індексація грошових доходів населення — встановлений закона-ми та іншими нормативно-правовими актами України механізм під-вищення грошових доходів населення, який дає можливість частково або повністю відшкодувати подорожчання споживчих товарів і по-слуг» [5].

Отже, механізм індексації потрібен для того, щоб захистити дохо-ди громадян від інфляції. А величина суми індексації прямо пов’язана з рівнем інфляції в країні.

Індексація означає, що номінальні доходи громадян змінюються пропорційно коливанням цін, тобто вона є механізмом, за допомогою якого частково або цілком захищаються від інфляції. Номінальний дохід — це сума грошей, які особа отримує у вигляді заробітної плати,

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

пенсії тощо. Реальний дохід визначається кількістю товарів і послуг, які можна купити за суму номінального доходу. Якщо ціни зростають швидше, ніж номінальний дохід, то реальний дохід падає, і навпаки, якщо номінальний дохід зростає швидшими темпами, ніж ціни, то й реальний дохід зростає. Інакше кажучи, індексація передбачає, що поточні доходи населення збільшуються відповідно до темпу зрос-тання цін у країні за певний період. У разі повної індексації реальні доходи захищені від згубного впливу інфляції, а тому життєвий рі-вень населення не знижується.

Однак індексацію не можна розглядати як дієвий метод боротьби з інфляцією. За її допомогою можна лише послабити або уникнути окре-мих негативних наслідків інфляції, але не можна знизити її темпів.

Досвід багатьох країн свідчить: чим більше уряд прагне захисти-ти економіку від інфляції через індексацію, тим нестабільнішою стає економіка; чим більше суспільство намагається вберегти своїх грома-дян від інфляції, тим нестабільнішим стає їх становище. Країни, які повністю все індексували у своїй економіці, не мали великого успіху. Річ у тому, що індексація, по-перше, розкручує інфляційну спіраль. За політики індексації темпи інфляції зростають, і вона з помірної може розвинутися в галопуючу, а то й у гіперінфляцію. По-друге, не-можливо повністю вберегти всіх доходів населення від знецінення. Нарешті, індексація потребує значних державних видатків, що збіль-шує дефіцит бюджету.

За рахунок яких коштів проводять індексацію грошових доходів населення?

Індексація виплачується з таких самих джерел, з яких виплачу-ються доходи, що підлягають індексації:

– індексацію оплати праці робітникам проводять підприємства, установи, організації за рахунок власних коштів. Для підпри-ємств, які фінансуються за рахунок Держбюджету, джерелом можуть бути як власні, так і кошти Держбюджету;

– індексація пенсій, виплат із загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших видів соціальної допомоги здійснюється за рахунок коштів Пенсійного фонду, фондів со-ціального страхування та Держбюджету;

– індексація стипендій здійснюється з тих самих джерел, що й виплата стипендій (коштів ВНЗ, підприємства, держбюджету).

Розділ IV. Використання офіційного індексу інфляції в економіці України

До доходів, які підлягають індексації, належать: заробітна плата, пенсії, стипендії тощо (п. 2 [49]).

Не підлягають індексації:

– доходи від здавання майна в оренду;

– оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за ра-хунок коштів роботодавця, допомога з тимчасової непрацездат-ності;

– допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, одноразова допо-мога при народженні дитини, допомога на поховання;

– цільова одноразова матеріальна допомога;

– одноразова допомога при виході на пенсію;

– винагорода за підсумками роботи за рік (п. 3 [49]).

Індексація грошових доходів населення проводиться, якщо вели-чина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) — показник, який характеризує ди-наміку загального рівня цін на товари та послуги, що купує населен-ня для невиробничого споживання. Його величина визначається на основі індексів інфляції, які опубліковує Держкомстат України (роз-діл 1).

Поріг індексації — величина індексу споживчих цін, яка надає право для проведення індексації грошових доходів населення. Поріг індексації встановлений на рівні 101%.

У робітників настає право на індексацію, а в підприємства — від-повідно, зобов’язання її проведення в разі перевищенні індексом спо-живчих цін наростаючим підсумком порога індексації.

Індексації підлягає дохід у межах установленого прожиткового мінімуму на працездатну особу.

Підвищення доходів громадян у зв’язку з індексацією здійснюєть-ся з першого числа місяця, який настає за місяцем, у якому офіційно надрукований індекс споживчих цін. Тобто якщо дохід індексується з урахуванням чергового перевищення порога індексації через місяць після такого перевищення. Наприклад, поріг індексації перевищений у січні, отже, індексувати потрібно дохід, починаючи з березня.

Отже, для порівняння з порогом індексації підприємству необхід-но розрахувати індекс споживчих цін наростаючим підсумком, почи-наючи з базового місця, множенням місячних індексів інфляції (за даними Держкомстату України) за певний період.

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

Першим базовим місяцем вважається березень 2003 р. (дата опуб-лікування нової редакції [5]). Далі за базовий приймається місяць, що йде за місяцем, у якому був перевищений поріг індексації.

Базовим для розрахунку індексу споживчих цін наростаючим підсумком може бути місяць:

-          перевищення індексом споживчих цін наростаючим підсумком порога індексації (101%);

-          створення підприємства;

-          підвищення мінімальної заробітної плати;

-          підвищення заробітної плати на підприємстві (не пов'язане з підвищенням мінімальної заробітної плати).

Визначимо порядок проведення індексації. Сума індексації:

С = Дх П : 100,          (4-1)

де   С — сума індексації;

Д — сума доходу, який підлягає індексації;

П — приріст індексу споживчих цін, який використовується при розрахунку індексації:

П = П.    хП х 100 — 100,     (4.2)

(-1)        т

де  П     — приріст індексу споживчих цін, на основі якого здійснюва-лася попередня індексація;

П — початковий приріст індексу споживчих цін за період, за під-сумками якого в черговий раз було перевищено поріг індексації.

Приріст індексу споживчих цін за підсумками поточного переви-щення порога індексації розраховується за формулою

П = ІіxІ. „х ... хІn хІОО — 100,         (4.3)

де  Іі — індекс споживчих цін базового місяця, поділений на 100%;

Іn — індекс споживчих цін місяця, в якому був перевищений поріг індексації, поділений на 100%.

Приклад 4.1. Індекси інфляції, опубліковані Держкомстатом, починаю-чи з березня 2003 p. по вересень 2004 р. наведені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Індекси інфляції

 

Місяць, рік     Індекс інфляції, %      Місяць, рік     Індекс інфляції, %

Березень 2003           101,1   Січень 2004   101,4

Розділ IV. Використання офіційного індексу інфляції в економіці України

Продовження табл. 4.1

Квітень 2003  100,7   Лютий 2004   100,4

Травень 2003 100,0   Березень 2004           100,4

Червень 203   100,1   Квітень 2004  100,7

Липень 2003  99,9     Травень 2004 100,7

Серпень 2003            98,3     Червень 2004 100,7

Вересень 2003           100,6   Липень 2004  100,0

Жовтень 2003           101,3   Серпень 2004            99,9

Листопад 2003          101,9   Вересень 2004           101,3

Грудень 2003 101,5              

Перше перевищення порога індексації здійснилось у березні 2003 р. (101,1% — індекс березня 2003 р.). Приріст споживчих цін, який використо-вується для розрахунку суми індексації за формулою (4.1), дорівнюватиме приросту споживчих цін за березень П :

1,011x100 — 100 = 1,1%.

Для визначення наступного порога індексації за базовий місяць прийма-ється квітень. Використовуючи формулу (4.3), визначимо місяць, у якому був знову перевищений поріг індексації.

Квітень: 1,007x100 — 100 = 0,7%.

Квітень-травень: 1,007x1,000x100 — 100 = 0,7%.

Квітень-червень: 1,007x1,000x1,001x100 — 100 = 0,8%.

Квітень-липень: 1,007x1,000x1,001x0,999x100 — 100=0,7%.

Квітень-серпень: 1,007x1,0x1,001x0,999x0,983x1,009x100 — 100 = 0,012%.

Квітень-вересень: 1,007x1,0x1,001x0,999x0,983x1,006x1,013x100 — 100 = = 0,876%.

Квітень-листопад: 1,007x1,0x1,001 х0,999х0,983х 1,006x1,013x1,019x100 — — 100 = 2,793%.

Отже, індекс, розрахований за квітень-листопад 2003 р. на основі щомі-сячних індексів інфляції, дорівнює:

102,8% = 100,7x1x1,001x0,999x0,983x1,006x1,013x1,019.

Перевищення порога індексації здійснилось у листопаді. Отже, почи-наючи з січня, підприємство зобов’язане здійснити індексацію доходів.

Приклад 4.2. Оклад у працівника становить 600 грн. Сума індексації — за травень-грудень (період до другого перевищення порога індексації). При цьому необхідно врахувати, що П = 1,1%, Д = 365 грн (для індексації прийма-ємо дохід у межах прожиткового мінімуму на певну дату).

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

С=365x1,1:100 = 4,02 грн.

Отже, в травні-грудні 2003 р. (період до другого перевищення порога ін-дексації) заробітна плата працівника повинна бути збільшена на суму індек-сації, що в загальному становить 604,02 грн.

Приклад 4.3. З 1.01.2004 р. у робітника збільшено оклад, і тепер він ста-новить 500 грн на місяць. Розрахуйте нараховану заробітну плату за жовтень 2004 р.

Розв’язання. Індексують заробітну плату в межах прожиткового мініму-му на певну дату для працездатних осіб (386,73 грн) Для індексації заробітної плати за жовтень 2004 р. використовують індекс 2,9%. Розрахунок індексу — в табл. 4.2:

386,73x0,029 = 11,22 грн.

Отже, нарахована заробітна плата робітника в жовтні була 511,22 грн.

Таблиця 4.2

Розрахунок індексу для індексації заробітної плати в жовтні, якщо заробітна плата працівника збільшилась у січні 2004 року

 

Місяць, рік     Індекс інфляції за даними Держком-стату, %        ІСЦ наростаючим підсумком, %

Лютий 2004   100,4   100,4

Березень 2004           100,4   1,004x1,004 — 100 = 100,8

Квітень 2004  100,7   1,004x1,004x1,007x100 = 101,5 > 101

Травень          100,7   100,7

Червень          100,7   1,007x1,007x100 = 101,4 > 101

Липень           100,0   100,0

Серпень         99,9     1,000 > 0,999 > 100 = 99,9

Вересень        101,3   0,99x1x1,013x100 = 101,2 > 101

101,4x1,015 — 100 = 2,9%.

Задача для самостійного розв’язання

Розрахуйте індекс для індексації заробітної плати працівника в жовтні 2004 р. за умови, що заробітна плата збільшилась у лютому 2004 р.

Відповідь: індекс жовтня 2004 р. за умови підвищення заробітної плати в лютому становить 2,5%.

Розділ IV. Використання офіційного індексу інфляції в економіці України

Отже, основні правила індексації:

1)         її зобов’язані проводити всі роботодавці;

2)         індексують заробітну плату всіх працівників незалежно від її розміру в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

3)         у ній бере участь заробітна плата кожного працівника окремо;

4)         провідну роль відіграють місяці, в яких:

– фізичній особі підвищували заробітну плату (тарифну ставку,

оклад, відрядні розцінки) або ввели (підвищили) постійну над-бавку, премію, доплату чи іншу постійну виплату, у зв’язку з чим зросли його доходи; – співробітника прийняли на роботу; – підвищено розмір мінімальної заробітної плати, у зв’язку з чим

збільшилася заробітна плата працівника. Такі місяці вважають базовими, та індексації нарахованої за ці мі-сяці зарплати не проводять, а вже з наступного місяця обчислюють новий індекс. Слід зазначити, що зміна розміру премії за рахунок фі-нансових можливостей підприємства не є підставою вважати місяць базовим (лист Мінпраці України від 9.12.2005 р. № 024-06). Крім того, виплата разових премій, надбавок і доплат на базовість місяців для індексації також не впливає.

Отже, проведення індексації — трудомістка робота бухгалтера. Щоб полегшити її, періодичні бухгалтерські видання регулярно дру-кують робочі таблиці, за допомогою яких процес проведення індекса-ції значно спрощується.