Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
РОЗДІЛ IV. ВИКОРИСТАННЯ ОФІЦІЙНОГО ІНДЕКСУ ІНФЛЯЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ : Інфляція суть, форми та її оцінка : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ IV. ВИКОРИСТАННЯ ОФІЦІЙНОГО ІНДЕКСУ ІНФЛЯЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Офіційні індекси інфляції широко використовуються в економіці України не тільки для визначення приросту споживчих цін.

Так, законодавчо встановлено, що індекси інфляції використову-ються для:

– розрахунку коефіцієнта коригування показників річної фінан-сової звітності (П(С)БО 22 «Вплив інфляції») (див. п. 1.7);

– розрахунку розміру індексації грошових доходів населення;

– визначення приросту до суми боргу підприємства;

– визначення збитків від крадіжки, нестачі, знищення матеріаль-них цінностей на підприємстві, які належать до відшкодування винною особою;

– індексації балансової вартості груп основних фондів і нематері-альних активів підприємства;

– визначення розміру концесійних платежів підприємства;

– визначення розміру індексації грошової оцінки сільськогоспо-дарських угідь, земель населених пунктів та інших земель не-сільськогосподарського призначення;

– індексації земельного податку та розміру орендної плати за землю;

– визначення розміру шкоди внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, їх використання не за цільовим призначен-ням, зняття родючого шару ґрунту;

– визначення розміру плати за оренду державного і комунально-го майна;

– визначення розміру балансової вартості витрат, пов’язаних із видобутком корисних копалин;

– коригування нормативів збору за геологорозвідувальні роботи;

– індексації валових витрат і валових доходів підприємств — ви-робників сільськогосподарської продукції;

– визначення розміру індексації нормативів збору за спеціальне використання водних ресурсів, збору за користування водами

Розділ IV. Використання офіційного індексу інфляції в економіці України

для потреб гідроенергетики і водного транспорту, нормативів плати за користування надрами, нормативів плати за викорис-тання лісових ресурсів;

– індексації збору за забруднення навколишнього природного се-редовища;

– проведення перерахунку заборгованості із заробітної плати.

Крім того, що Фонд держмайна України (ФДМУ) наказом від 23.07.2008 року № 848 з урахуванням індексу інфляції, який склався в першому півріччі 2008 р. (115,5%), затвердив показники звичайної ціни послуг на виконання робіт з оцінювання майна за окремими гру-пами об’єктів. Наказом також передбачено, що в текстах договорів на проведення робіт з оцінювання майна, які укладаються центральним апаратом ФДМУ та регіональними відділами ФДМУ із суб’єктами оцінювальної діяльності, обов’язково треба вказувати, що, визнача-ючи вартість виконання робіт з оцінювання ,враховується індекс ін-фляції.

В українському законодавстві існує 10%-ий поріг інфляції. Якщо зростання цін перевищує цю величину, то необхідно проводити ін-дексацію (перерахунок). Такий перерахунок обов’язковий.

Розглянемо детальніше використання індексу інфляції в діяль-ності суб’єктів господарювання.