Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.4. Методика управління дебіторською заборгованістю в умовах інфляції : Інфляція суть, форми та її оцінка : Бібліотека для студентів

3.4. Методика управління дебіторською заборгованістю в умовах інфляції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Дебіторська заборгованість — це сума заборгованості юридич-них і фізичних осіб підприємству за надані їм продукцію, товари, ро-боти або послуги; сума заборгованості фінансових і податкових орга-нів; сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів; сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо, що підлягають надходженню тощо [34].

Дебіторська заборгованість являє собою іммобілізацію з госпо-дарського обігу підприємства власних оборотних засобів. Цей про-цес супроводжується непрямими втратами в доходах підприємства, значущість яких тим суттєвіше, чим вищий темп інфляції. Протидія негативному впливу інфляції здійснюється шляхом варіювання полі-тики кредитування своїх покупців. Можливі методи — передоплата, оплата за готівку, оплата з відстрочкою платежу. Перші два методи більше переважають в умовах інфляції, а третій застосовується час-тіше. Однак і при оплаті з відстрочкою платежу можливе скорочення періоду іммобілізації за рахунок надання клієнтам знижки за віднос-но швидку оплату продукції. Розрахунок очікуваної знижки ґрун-тується на визначенні відносної величини непрямого доходу, який розраховується за допомогою прогнозних значень індексу цін і про-центної ставки за короткостроковими кредитами банку.

За даними Держкомстату України, дебіторська та кредиторська заборгованість (з урахуванням довгострокової) підприємств (крім ма-лих підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) на 1 жовтня 2008р. становила відповідно 706,7 млрд грн та 886,4 млрд грн. Порівняно з початком року дебіторська заборгованість збільши-лася на 33,6%, кредиторська — на 30,8%.

Частки довгострокової та поточної заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становили 5,3 та 94,7%, кредитор-ської — відповідно 11,9 та 88,1%.

Частка простроченої дебіторської заборгованості в загальній сумі поточної становила 9,2% (на 1 жовтня 2007 р. — 13,3%), кредитор-ської — 11,1% (14,5%). Порівняно з початком року обсяги простро-ченої дебіторської заборгованості збільшились на 10,6%, кредитор-ської — на 13,9%.

Розділ III. Методи зниження інфляційного тиску щодо активів підприємства. Хеджування

У структурі кредиторської заборгованості (з урахуванням довго-строкової) частка заборгованості між підприємствами України скла-дала 89,2% (790,4 млрд грн.), між суб’єктами господарської діяльності України та інших країн — 10,8% (96,0 млрд грн); дебіторської — 91,9% (649,8 млрд грн) та 8,1% (56,9 млрд грн).

Задачі для самостійного розв’язання

Задача 1. Середньомісячний темп інфляції в наступному році прогнозу-ється на рівні 10%. Період погашення дебіторської заборгованості на підпри-ємстві становить 65 днів, планується скоротити його на 15 днів.

Як зміняться (у процентних пунктах) непрямі втрати з кожною тисячею гривень, вкладених у дебіторську заборгованість?

Задача 2. Середньомісячний темп інфляції в наступному році прогнозу-ється на рівні 10%. Керівництво підприємства вважає, що в умовах високого рівня інфляції необхідно зменшити непрямі втрати від заморожування за-собів у розрахунках на 8,2 відсоткових пункти, для чого планується підтри-мувати в наступному році період погашення дебіторської заборгованості на рівні 30 днів.

Чому в середньому дорівнювала тривалість погашення дебіторської за-боргованості у минулому році?

Задача 3. Середній період погашення дебіторської заборгованості на під-приємстві планується скоротити на 20 днів.

Яку максимальну знижку можна запропонувати клієнтам для приско-рення розрахунків, якщо місячний темп інфляції прогнозується на рівні 10%, а банківська процентна ставка становить 12% річних?

Задача 4. Середньомісячний темп інфляції в наступному році прогнозу-ється на рівні 15%. Період погашення дебіторської заборгованості на підпри-ємстві становить 90 днів.

На скільки днів необхідно скоротити його тривалість, щоб зменшити не-прямі втрати від заморожування засобів у розрахунках на 6,5%-вих пункти?

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»