Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.2. Переоцінювання основних засобів і нематеріальних активів підприємства — один із методів зниження негативного впливу інфляції : Інфляція суть, форми та її оцінка : Бібліотека для студентів

3.2. Переоцінювання основних засобів і нематеріальних активів підприємства — один із методів зниження негативного впливу інфляції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Один із методів подолання негативного впливу інфляції — це пе-реоцінювання основних засобів.

Складність оцінювання основних засобів пов’язана з тривалим строком їх експлуатації. Внаслідок використання об’єкта основних засобів його первісна оцінка поступово втрачає своє значення. Тому підприємство повинно періодично переоцінювати основні засоби.

До введення в дію П(С)БО 7 [31] основні засоби оцінювалися за вартістю їх придбання, потім ця оцінка коригувалася за такими фак-торами:

– постійне зменшення вартості для відображення результатів ви-користання основних засобів;

– періодичне збільшення вартості з метою відображення резуль-татів знецінювання грошової одиниці.

Нові правила мають за мету відобразити як прогнозовані зміни вартості основних засобів (у вигляді зносу), так і ті, що не піддають-ся прогнозуванню (коливання вартості майна, які пов’язані зі зміною ринкових цін).

Перша зміна вартості є результатом впливу часу та експлуатації. Підприємства повинні встановити за кожним об’єктом один із шести запропонованих методів амортизації, який реально відображатиме втрату вартості, яка є результатом вільно вибраного способу експлу-атації об’єкта.

Друга зміна вартості — переоцінювання (дооцінювання чи уці-нювання) є результатом зміни ринкової вартості і суми очікуваного відшкодування кожного об’єкта. Підприємство повинно на дату кож-ного балансу визначати справедливу вартість об’єкта.

Підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів, як-що залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його спра ведливої вартості на дату балансу. У разі переоцінювання об’єкта

Розділ III. Методи зниження інфляційного тиску щодо активів підприємства. Хеджування

ос нов них засобів на ту саму дату переоцінюються всі об’єкти групи основних засобів, до якої належить цей об’єкт.

Переоцінювання основних засобів тієї групи, об’єкти якої вже за-знали переоцінювання, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості (п. 16 П(С)БО 7 «Основні засоби»).

Справедлива вартість — сума, за якою може бути здійснений об-мін активу, або оплата зобов’язання в результаті операції між обізна-ними, зацікавленими та незалежними сторонами (п.4 [36]). Відносно справедливої вартості роз’яснень немає, але в додатку до П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» [36] наведено порядок визначення спра-ведливої вартості (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Порядок визначення справедливої вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань

 

Об’єкти визначення справедливої вартості          Визначення справедливої вартості

1. Цінні папери         Поточна ринкова вартість на фондовому ринку. За відсутн