Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_bdda19a98538e235652c2ed57c5949fd, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.1. Прискорена амортизація необоротних активів — ефективний метод в умовах помірної інфляції для зниження її негативного впливу : Інфляція суть, форми та її оцінка : Бібліотека для студентів

3.1. Прискорена амортизація необоротних активів — ефективний метод в умовах помірної інфляції для зниження її негативного впливу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Амортизація (англ. amortization, ісп. amortizacion) — погашення будь-чого. Амортизація — це процес поступового знецінення необо-ротних активів під впливом фізичного та морального зношування, а також наступного відшкодування його шляхом відрахування визна-чених грошових сум, які включаються до собівартості продукції.

Поняття «Амортизація» визначено п. 4 П(С)БО 7 «Основні засо-би» [31] як систематизований розподіл вартості, яка амортизується, тобто первісної чи переоціненої вартості необоротних активів про-тягом терміну їх корисного використання за вирахуванням ліквіда-ційної вартості — коштів, які можна залучити шляхом продажу ви-ведених з експлуатації об’єктів. Знос необоротних активів — це сума амортизації об’єкта необоротних активів з початку їх корисного ви-користання.

В економічній теорії амортизація — це систематизований роз-поділ вартості основних фондів протягом строку їх корисної екс-плуатації. Проте говорити про амортизацію вартості можна стосовно основних фондів, якщо вони являють собою натурально-речову фор-му засобів праці, то амортизувати можна їхню вартість. Самі осно-вні фонди підлягають старінню, а не амортизації. Основні засоби є вартісним вираженням засобів праці. У зв’язку з таким їх розумін-ням про поступове перенесення вартості цілком можна говорити про амортизацію основних засобів. Отже, в контексті економічного змісту терміна «основні засоби» можна говорити про амортизацію основних

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

засобів. У економічній теорії частина суми вартості основних фондів, яка переноситься на вартість продукції, що виготовляється, назива-ється амортизаційними відрахуваннями. Про амортизаційні відра-хування в економічному їх змісті сказано в ст. 8 3акону про оподатку-вання прибутку [1]. Проте в інших нормах цього Закону йдеться про амортизацію основних фондів, а не про нарахування амортизаційних відрахувань. Стандарти бухгалтерського обліку термін «амортиза-ційні відрахування» не використовують.

Визначення та класифікація основних засобів наведена в [31, 95].

Правила нарахування амортизації основних засобів викладені в [31].

Метод нарахування амортизації обирається підприємством само-стійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання, тобто потенційної можливості отри-мання підприємством коштів від використання об’єкта (п. 1 [31]).

П(С)БО 7 «Основні засоби» пропонує проводити нарахування амортизації основних засобів (крім інших необоротних активів) із за-стосуванням таких методів:

– прямолінійного;

– виробничого;

– кумулятивного;

– прискореного зменшення залишк