Задачі для самостійного розв’язання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Рівень, темп та індекс інфляції

Задача 1. Кожний місяць ціни зростають на 8%.

Визначте річний рівень інфляції.

Задача 2. За даними табл. 1.1 (розділ 1) визначте індекс інфляції за де-сять місяців 2008 р. (із січня по жовтень). Зробіть висновки.

Задача 3. Індекс споживчих цін (індекс інфляції), за даними Держком-стату України до попереднього місяця в 2008 р. представлений у табл. 1.1 (розділ 1).

Визначте індекс споживчих цін за вересень і жовтень 2008 р. до грудня 2007 р. Зробіть висновки.

Задача 4. Темп інфляції в Україні, за даними Держкомстату України, у травні 2008 р. становив 1,3%, у червні індекс споживчих цін дорівнював 1,008, у липні по відношенню до червня ціни знизилися на 1,3%.

Визначте, на скільки відсотків зросли ціни за ці три місяці 2008 року.

Чому дорівнює середньомісячний рівень цін?

Задача 5. Індекс інфляції за місяць становив 101,3%.

Визначте рівень інфляції за цей місяць. Визначте річний індекс інфляції за умови, що рівень інфляції не зміниться протягом року.

Задача 6. Місячні рівні інфляції 3%. Який відсоток за річний кредит по-винна взяти фінансова компанія, щоб забезпечити доходність не менше, ніж 24%. Відсотки складні і нараховуються щомісяця.

Задача 7. Рівень інфляції в країні на промислову продукцію у липні ста-новив 6,6%.

Визначте індекс цін на цю продукцію за липень та за рік за умови, що рівень інфляції не зміниться протягом року.

Задача 8. Як зміниться величина реального доходу, якщо номінальний дохід збільшиться на 14%, а рівень інфляції становитиме 13%. Як зміниться

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

величина реального доходу, якщо номінальний дохід збільшиться на 12%, а рівень цін знизиться на 1%?

Задача 9. Визначте індекс інфляції за 1,5 року, якщо рівень інфляції за кожний місяць становитиме 0,5%. Як зміниться реальний дохід за 1,5 року, якщо номінальний дохід зросте в 1,15 разу?

Задача 10. У скільки разів збільшилися ціни за рік, якщо рівень інфляції за цей рік становив 3%?

Як зміниться величина реального доходу, якщо номінальний дохід збіль-шиться на 20%, а рівень цін зросте на 7%?

Як змінився реальний дохід, якщо номінальний дохід збільшився на 2%, а рівень інфляції за відповідний період становив 6%?

Задача 11. За оцінкою експертів, темп інфляції в наступному році скла-датиме 320%.

Чому буде дорівнювати індекс інфляції?

У скільки разів зростуть ціни в наступному році?

За який період (у днях) гроші знеціняться: а) у два рази; б) у три рази?

Прості, складні відсотки та інфляція

Задача 12. Банк пропонує 17,75% річних за вкладами. Зростання цін за рік очікується на 14%.

Яка необхідна проста відсоткова ставка, щоб не втратити від інфляції?

Чому дорівнює реальна проста відсоткова ставка?

Задача 13. Позичальник одержав від кредитора 50 000 грн на 1 рік під 21% річних за простою відсотковою ставкою. Індекс інфляції в Україні, за даними Держкомстату за підсумками 2007 р. становив 116,6%.

Визначте майбутню та реальну суму боргу, втрати кредитора, спричине-ні інфляцією.

Яку ставку простих відсотків варто використовувати, щоб реальна при-бутковість кредитної операцій становила 21% річних?

Чому дорівнює реальна відсоткова ставка?

Задача 14. Банк видав клієнту кредит у сумі 50 000 грн на 2 місяці. Банк бажає забезпечити реальну ставку доходності 17% річних. За даними Держ-комстату, інфляція в Україні в лютому 2008 р. становила 2,7%, у березні — 3,8%.

Визначте просту відсоткову ставку банку з урахуванням інфляції.

Яку суму повинен повернути боржник, якщо кредитний договір перед-бачає врахування інфляції?

Задача 15. Кредит у сумі 50 000 грн видається терміном на 2 роки під 18% річних за складною ставкою. Відсотки нараховуються один раз на рік. Інфляція в Україні, за підсумками 2007 р. становила 16,6%, у 2006 р. — 11,6%.

Визначте нарощену та реальну суму боргу на кінець другого року та втрати кредитора через інфляцію.

Розділ II. Урахування інфляційного чинника під час прийняття фінансово-інвестиційних рішень

Яку ставку складних відсотків варто використовувати, щоб реальна при-бутковість кредитних операцій становила 18% річних?

Задача 16. Кредит у сумі 50 000 грн видається терміном на 2 роки під 18% річних за складною ставкою. Відсотки нараховуються кожного півріччя. Інфляція в Україні за підсумками 2007 р. становила 16,6%, у 2006 р. — 11,6%.

Визначте нарощену та реальну суму боргу на кінець другого року та втрати кредитора через інфляцію.

Яку ставку складних відсотків варто використовувати, щоб реальна при-бутковість кредитної операції становила 18% річних ?

Задача 17. Підприємство отримало кредит у сумі 100 000 грн на строк з 1 січня по 1 липня 2008 р. Середня номінальна ставка банків в Україні (при кредиті 6 місяців) становить 20,4%. Індекси інфляції за цей період становили (табл. 1.1, розділ 1): 102,9; 102,7; 103,8; 103,1; 101,3; 100,8%. Нарахування від-сотків — щомісяця.

Визначте номінальну відсоткову ставку, яка враховує інфляцію, та ре-альну ставку за кредитом.

Задача 18. Кредит у сумі 200 тис. грн видано на 4 роки під 16% річних (відсотки складні). При видачі кредиту утримано комісійні в розмірі 0,6% від суми кредиту.

Визначте підвищення вартості кредиту для позичальника внаслідок утримання комісійних платежів.

Задача 19. Молода сім’я отримала від банку позику на будівництво жит-ла в розмірі 60 тис. грн строком на 3 роки під просту відсоткову ставку 16% річних.

Визначте нарощену суму кредиту та відсотки.

Визначте реальну суму боргу наприкінці строку та втрати кредитора че-рез інфляцію, якщо збільшення ціни в середньому за цей строк очікується 1% щомісяця.

Складіть план погашення боргу для випадку, коли платежі збільшується такими самими темпами, як інфляція. Використайте Excel.

Задача 20. Банк видав клієнту кредит на 3 місяці. Сума кредиту — 24 тис. грн. Банк вимагає, щоб реальна ставка доходності становила 12% річних. Прогнозований середньомісячний рівень інфляції — 3,6%.

Визначте просту відсоткову ставку банку та нарощену суму.

Задача 21. Банк приймає вклади на терміновий депозит за таких умов: відсоткова ставка на строк 35 днів — 45%; на строк 65 днів — 48%; на строк 90 днів — 50%.

Розрахуйте дохід клієнта при вкладі 10 тис. грн на вказані строки. 2008 рік — високосний. Методика розрахунку: точні відсотки з точною кількістю днів.

Визначте дохід клієнта, якщо депозитний договір передбачає врахуван-ня інфляції та вклади, зроблені 1 січня 2008 р. Індекси споживчих цін — у табл. 1.1 (розділ 1).

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

Задача 22. Індекс інфляції — 103,4%. Комерційний банк виділяє підпри-ємству кредит у сумі 30000 грн строком на 120 днів під просту ставку 84% річних без урахування інфляції.

Визначте відсоткову ставку повернення кредиту з урахуванням інфляції. Банківський рік — 360 днів.

Задача 23. Комерційний банк залучає кошти населення під прості відсо-тки за відсотковою ставкою 26% річних. Клієнт вніс 6 тис. грн на депозит 12 лютого по 24 квітня 2008 р.

Визначте нарощену суму для випадків нарахування відсотків із точною кількістю днів і звичайних відсотків із приблизним числом днів. 2008 рік — високосний.

Визначте також нарощену суму, якщо депозитний договір передбачає врахування інфляції. Індекси споживчих цін — у табл. 1.1 (розділ 1).

Задача 24. Розрахуйте відсоткову ставку, яку мають давати комерційні банки клієнтам, якщо місячні рівні інфляції становлять 1,5%. Відсотки про-сті. Доходність внеску має становити не менше ніж 24% річних.

Задача 25. Підприємство отримало кредит у сумі 500 000 грн на 3 роки. Річна відсоткова ставка за користування кредитом — 36%.

Визначте величину разового платежу та загальну вартість кредиту при сплаті: а) щорічними однаковими внесками в кінці кожного року; б) щоріч-ними однаковими внесками в кінці кожного місяця.

Визначте величину разового платежу та загальну вартість кредиту, вра-хувавши інфляцію, якщо її постійний очікуваний річний рівень становить 10%.

Задача 26. Клієнт зробив внесок у банк у сумі 3 тис. грн. Згідно з умовою договору, відсоткова ставка може бути змінена банком. Внесок був зробле-ний 3 квітня під 240% річних, 22 квітня відсоткова ставка, згідно з рішенням правління банку, встановлена в розмірі 120% річних, а 20 травня — 84% річ-них. Внесок разом із відсотками отримано 3 червня.

Визначте нарощену суму, якщо розрахунок відсотків здійснюється за точними відсотками з точною кількістю днів на рік. Розгляньте випадки про-стих і складних відсотків.

Визначте нарощену суму, якщо депозитний договір передбачає враху-вання інфляції. ІСЦ див. у табл. 1.1 (розділ 1).

Визначте ефективну відсоткову ставку.

Задача 27. Річний рівень інфляції не повинен перевищувати 25%.

Визначте річну відсоткову ставку банку при реальному рівні доходності 12 і 24% річних. Відсотки прості.

Задача 28. Клієнт зробив внесок у банк у сумі 14 тис. грн на строк з 14 лютого по 23 липня. На внески «до запитання» строком більше місяця банк нараховує 84% річних.

Розділ II. Урахування інфляційного чинника під час прийняття фінансово-інвестиційних рішень

Визначте нарощену суму при розрахунку: а) за точними відсотками з точною кількістю днів; б) за звичайними відсотками з точною і наближеною кількістю днів.

Визначте нарощену суму, якщо депозитний договір передбачає враху-вання інфляції. ІСЦ візьміть з табл. 1.1 (розділ 1).

Задача 29. Фірма отримала кредит у розмірі 40 тис. грн за один місяць під річну відсоткову ставку 12%. Відсотки прості. Місячний рівень інфляції становить 5,9%.

Визначте місячну відсоткову ставку з урахуванням інфляції, нарощену суму та процентні кошти.

Задача 30. Визначте нарощену суму внеску розміром 3 тис. грн, якщо строк внеску становить 2 роки, за номінальною відсотковою ставкою 40% річних. Нарахування відсотків відбувається: а) один раз на рік; б) за півріч-чями; в) щоквартально; г) щомісяця. Зробіть висновки. Використайте фінан-сові функції Excel.

Визначте реальну суму вкладу, втрати вкладника, спричинені інфляці-єю, у кожному випадку, якщо очікуваний річний рівень інфляції 6%.

Яку ставку відсотків варто використовувати, щоб реальна прибутковість депозитної операцій становила 40% річних?

Чому дорівнює реальна відсоткова ставка?

Задача 31. Визначте, яку відсоткову ставку повинна встановити фінан-сова компанія, щоб строк кредиту 84 дні мав прибуток не менше ніж $120, якщо кредит становить $2000. Відсотки звичайні з наближеним числом днів.

Розв’яжіть задачу для випадку врахування інфляції, якщо річний рівень інфляції очікується 10%.

Задача 32. Клієнт помістив на депозит внесок у сумі 1 млн. грн, який за-безпечує йому реальний дохід 10% річних.

Визначте розмір нарощеної суми за півроку, якщо індекс споживчих цін за півріччя становив 143,2%. Відсотки прості.

Задача 33. Підприємство звернулася до банку за кредитом в 1 млн грн строком на один місяць. Банк виділяє такі кредити під просту річну відсотко-ву ставку 24% без урахування інфляції. Місячні рівні інфляції за три попе-редні місяці: 1,8; 2,4; 2,6%. Кредит виділено з урахуванням середнього рівня інфляції за три вказані місяці.

Визначте відсоткову ставку банку з урахуванням інфляції, суму повер-нення та дисконт банку.

Задача 34. Банківська ставка за депозитами в минулому році дорівнюва-ла 12% річних. Ціни в середньому зросли на 4,5%.

Чому дорівнюють номінальна та реальна процентні ставки.

Дайте економічну інтерпретацію цих ставок.

Задача 35. Банк приймає валютні внески на депозит за номінальною від-сотковою ставкою 14% річних. Нарахування відсотків щомісячне.

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

Визначте дохід клієнта при внеску $2500 на строк 6 місяців.

Визначте реальний дохід клієнта та його втрати, спричинені інфляцією, якщо очікуваний річний рівень інфляції 10%.

Яку ставку відсотків варто використовувати, щоб реальна прибутковість депозитної операцій становила 14% річних?

Чому дорівнює реальна відсоткова ставка?

Задача 36. Клієнт помістив у банк $3000 1 лютого. Відсоткова ставка банку з 1 лютого по 18 лютого — 60% річних; з 19 лютого по 7 березня — 56 річних; з 8 по 23 березня — 53 річних; з 24 березня по 19 квітня, коли внесок був вилучений, — 48% річних.

Визначте дохід клієнта та ефективну відсоткову ставку. Методика роз-рахунків: звичайні відсотки з приблизною кількістю днів.

Визначте також реальний дохід клієнта, якщо депозитний договір перед-бачає врахування інфляції. Індекси споживчих цін див. у табл. 1.1 (розділ 1).

Розгляньте випадок складних відсотків.

Задача 37. Комерційні банки приймають вклади від населення «до запи-тання» під 20 % річних із щомісячною капіталізацією відсотків.

Визначте реальну відсоткову ставку банку з урахуванням інфляції, на-рощену суму та доходність клієнта від вкладу 3 тис. грн наприкінці одного року, якщо середній рівень інфляції 3,5%.

Задача 38. Клієнт помістив 1.01.2008 р. на депозит вклад 1 млн грн, який забезпечує йому реальний дохід 20% річних. Відсотки складні.

Визначте розмір нарощеної суми за півроку. Індекси споживчих цін за ці півроку знайдіть у табл. 1.1 (розділ 1).

Задача 39. Зіставте умови чотирьох банків:

а)         відсотки прості та відсоткова ставка 48% річних;

б)         номінальна відсоткова ставка — 46% річних, відсотки нараховуються

за півріччями;

в)         номінальна відсоткова ставка — 45%, нарахування відсотків щоквар-

тальне;

г)         номінальна відсоткова ставка — 44%, нарахування відсотків щомісячне.

Задача 40. Доходність фінансової компанії від наданого кредиту пови-

нна складати не менше ніж 30% річних. Відсотки прості.

Яку відсоткову ставку повинна прийняти фінансова компанія, якщо мі-сячні рівні інфляції становлять 2–6%. Проведіть розрахунок для місячних рівнів інфляції 2; 3; 4; 5 і 6%.

Задача 41. Реклама одного комерційного банку пропонує 84% річних при щомісячному нарахуванні відсотків. Інший комерційний банк пропонує 88% річних при щоквартальному нарахуванні відсотків. Строк зберігання внесків становить 12 місяців.

Якому банку віддати перевагу?

Розділ II. Урахування інфляційного чинника під час прийняття фінансово-інвестиційних рішень

Задача 42. Місячні рівні інфляції очікуються на рівні 3%.

Визначте реальну відсоткову ставку доходності річного внеску, якщо банки приймають внески під номінальну відсоткову ставку 40, 50 і 60%. Від-сотки складні і нараховуються щомісяця.

Задача 43. Визначте номінальну ефективну ставку простих і складних відсотків для депозита строком на 4 місяці, якщо номінальна відсоткова став-ка банку становить 48%, відсоткова ставка податку — 13% річних. Банк на-раховує відсотки щомісяця.

Задача 44. Місячні рівні інфляції очікуються на рівні 5%. Визначте дій-сну відсоткову ставку доходності річного внеску, якщо банки приймають внески під номінальні процентні ставки 40, 50 і 60%. Відсотки складні та на-раховуються щомісяця.

Задача 45. Підприємство отримало кредит на 3 роки під річну відсоткову ставку 48%.

Визначте ефективну відсоткову ставку кредиту, якщо: а) кредит отри-мано під прості відсотки; б) кредит отримано під складні відсотки з нараху-ванням відсотків один раз на рік; в) при щомісячному нарахуванні відсотків.

Задача 46. Середній місячний рівень інфляції за першу половину року становив 5,9%.

Визначте просту відсоткову ставку за кредитом, щоб реальна доходність банку становила 12% річних.

Задача 47. Фірма отримала кредит у сумі 60 тис. грн на 3 місяці. Від-сотки прості, відсоткова ставка 12% річних (без врахування інфляції). Рівні інфляції за ці місяці — 3,4; 2,5 та 5,2%.

Визначте ефективну відсоткову ставку кредиту та нарощену суму.

Задача 48. Підприємству виділено кредит у сумі 500 тис. грн строком на один рік. Реальна ставка доходності за кредитом — 18% річних. Відсотки про-сті. Очікуваний місячний рівень інфляції — 3%.

Визначте, яку відсоткову ставку за кредитами прийме банк, та нарощену суму.

Задача 49. Клієнт вклав у банк на депозит $2000 на строк з 12 квітня по 26 травня за простою відсотковою ставкою 36% річних.

Розрахуйте дохід клієнта за трьома методиками. Рік не високосний.

Задача 50. Виробничо-комерційна фірма отримала кредит в 900 тис. грн строком на 3 роки. Відсотки складні. Відсоткова ставка за перший рік 40%, а за кожний наступний рік збільшується на 5%.

Визначте суму повернення кредиту.

Визначте також суму повернення кредиту з урахуванням інфляції, якщо очікуваний річний рівень інфляції 5%.

Задача 51. Кредит у сумі 7000 видається терміном на 3 роки під 18% річ-них за складною ставкою. Відсотки нараховуються кожного кварталу. Рівень інфляції за 1-й рік становить 12%, за 2-й рік 14, за 3-й рік — 6%.

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

Розрахуйте втрати кредитора через інфляцію. Яку ставку складних від-сотків варто використовувати, щоб реальна прибутковість кредитної операції становила 18%?

Задача 52. Нехай підприємство вклало у справу 25 тис. грн і отримало в кінці року прибуток у розмірі 5 тис. грн. Ціни за рік збільшились у середньо-му на 15%, причому зниження темпу інфляції не очікується.

Чи може підприємство весь прибуток вилучити з обігу та пустити на со-ціальні потреби, наприклад, на виплату премій?

Задача 53. Банк видав кредит на будівництво об’єкта нерухомості під іпотеку іншої нерухомості у сумі 100 тис. грн під 14% річних на 15 років. Вне-сок власних коштів позичальника становить 30% вартості кредитного проек-ту. При видачі кредиту комісія банку становить 0,5% від суми кредиту. Стра-хування — 0,3% від вартості нерухомого майна.

Визначте підвищення вартості кредиту для позичальника внаслідок утримання комісійних і страхування.

Задача 54. Клієнт купує в січні 2008 р. автомобіль Mitsubishi Lancer вар-тістю 125 650 грн у кредит.

Умови кредитування: первісний внесок (15%) 19 448 грн; строк креди-ту — 7 років; відсоткова ставка 20,99%; витрати на обов’язкове страхування — 14 178 грн, які включають: КАСКО — 10% від вартості автомобіля, грома-дянська відповідальність автовласника — 100 грн, життя позичальника від ризику смерті внаслідок нещасного випадку (крім юридичних осіб) — 0,55% від вартості автомобіля; додаткові витрати — 2243 грн, які включають комі-сію банку при видачі кредитних засобів із поточного рахунку — 1%, комісію за розрахунково-касове обслуговування — 0,99% від суми кредиту, плата за внесення застави до Державного реєстру обтяження рухомого майна — 50 грн. Додатково утримується оплата за послуги нотаріуса — 350 грн (за оформлення договору застави).

Визначте величину щомісячного платежу.

Визначте підвищення вартості кредиту для позичальника внаслідок утримання комісійних, страхування та додаткових витрат.

Облікові ставки та інфляція

Задача 55. Визначте, на який строк отримано кредит і яка облікова став-ка банку, якщо за кредит 60 000 грн позичальник отримав 64 000 грн при реальній обліковій ставці банку 36% річних. Річний рівень інфляції — 18%.

Задача 56. Як зміниться проста облікова ставка і сума відсотків (дис-конту) після врахування інфляції при проведенні операції обліку 3-місяч-ного векселя на суму 500 грн, якщо банківська облікова ставка 12% річних? Індекси інфляції в Україні, за даними Держкомстату, в травні 2008 р. 101,3%, червні 100,8, липні 99,5%.

Розділ II. Урахування інфляційного чинника під час прийняття фінансово-інвестиційних рішень

Яку просту облікову ставку варто використовувати, щоб реальна при-бутковість операції обліку векселя становила 12% річних?

Задача 57. За кредит номінальною вартістю 100 000 грн строком на 3 міся-ці позичальник виплатив 120 000 грн. Річний рівень інфляції становить 24%.

Визначте просту та реальну облікові ставки.

Задача 58. Вексель обліковується у банку за 30 днів до його оплати за ставкою 12% річних. При обліку векселя з його власника утримані комісійні в розмірі 1%.

Визначте доходність цієї операції для банку, який обліковує вексель. Зробіть розрахунок за ставкою складних відсотків. Кількість днів у році прий міть за 360.

Задача 59. Вексель обліковується в банку за 40 днів до його оплати за ставкою 12% річних. При обліку векселя з його власника утримані комісійні в розмірі 1%.

Визначте доходність цієї операції для банку, який обліковує вексель. Зробіть розрахунок за ставкою простих відсотків. Кількість днів у році при-йміть за 360.

Задача 60. Власник векселя облікував його у банку за 2 місяці до строку погашення за простою ставкою 44% річних і отримав 20 000 грн. Річний рі-вень інфляції — 24%.

Визначте номінальну вартість векселя та реальну облікову ставку банку.

Задача 61. Проста річна облікова ставка банку становить 46%, а реальна річна облікова ставка — 24%. Визначте річний рівень інфляції.

Задача 62. Номінальна облікова ставка банку становить 48%. Дисконту-вання щомісячне. Реальна номінальна ставка — 16%.

Визначте річний рівень інфляції.

Задача 63. Власник векселя облікував його в банку за 3 місяці до пога-шення і отримав 16 000 грн. Номінальний обліковий процент банку — 0,12. Відсотки складні, нараховуються щомісяця.

Визначте номінальну вартість векселя та суму дисконту.

Як зміниться складна облікова ставка і сума відсотків (дисконту) після врахування інфляції при проведенні операції обліку векселя, якщо індекси інфляції в Україні, за даними Держкомстату, в травні 2008 р. становлять 101,3%, червні 100,8, липні 99,5%.

Яку номінальну облікову ставку варто використовувати, щоб реальна прибутковість операції обліку векселя становила 12% річних ?

Задача 64. Власник векселя облікував його в банку за 6 місяців до строку погашення за номінальною ставкою 0,12. Нарахування відсотків щомісяця, номінальна вартість векселя становить 120 тис. грн.

Скільки отримав векселеотримувач?

Який дисконт банку?

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

Як зміниться облікова ставка і сума дисконту після врахування інфля-ції під час проведення операції обліку векселя? Індекси інфляції за 6 місяців 2008 р. візьміть із табл. 1.1 (розділ 1).

Яку облікову ставку варто використовувати, щоб реальна прибутковість операції обліку векселя становила 12% річних?

Задача 65. Визначте, на який строк виписаний вексель, якщо його номі-нальна вартість 60 тис. грн, а векселеотримувач отримав 46 тис. грн під час обліку векселя за обліковою ставкою 12% річних?

Як зміниться облікова ставка після врахування інфляції під час прове-дення операції обліку векселя? Індекси інфляції візьміть з табл. 1.1 (роз діл 1).

Яку облікову ставку варто використовувати, щоб реальна прибутковість операції обліку векселя становила 12% річних?

Задача 66. Власник векселя облікував його в банку за 6 місяців до строку погашення за номінальною обліковою ставкою 36% із щомісячним дисконту-ванням і отримав 10 тис. грн. Річний рівень інфляції очікується 18%.

Визначте реальну облікову ставку банку та номінальну вартість векселя.

Задача 67. Власник векселя номінальною вартістю 30 тис. грн облікував його в банку за 3 місяці до строку погашення за простою обліковою ставкою 12% річних. Банк утримує комісійні в розмірі 1% від номінальної вартості векселя.

Яку суму отримав власник векселя та чому дорівнює доходність операції за ефективною ставкою простих і складних відсотків?

Задача 68. Проста річна облікова ставка банку 9,5%, а реальна річна об-лікова ставка 4,6%.

Визначте річний рівень інфляції.

Інвестиційні проекти в умовах інфляції

Задача 69. Дайте характеристику інвестицій та особливостей інвестицій-ного процесу на підприємстві. Підприємство інвестує 25 000 грн на два роки. Чистий прибуток від здійснення інвестицій очікується: в першому році — 13 000 грн, у другому році — 18 000 грн.

Чи будуть корисні для фірми такі інвестиції при ставці позикового від-сотка 12% річних. Визначте це методом приведення доходів до теперішньої вартості. Використайте відповідні фінансові функції Excel.

У чому полягає сутність цього методу і чому процедура дисконтування найширше вживається при визначенні ефективності будь-яких інвестицій?

Визначте, до якого річного рівня інфляції рентабельний цей проект. Очі-куваний річний рівень інфляції 6%.

Задача 70. Визначте чистий приведений дохід інвестиційного проекту, якщо чисті грошові доходи за роками складають 780, 190, 390 грн.

Чи варто прийняти цей проект, якщо ставка дисконтування — 14%, а по-чаткові інвестиції в проект — 1200 грн. Очікуваний річний рівень інфляції 6%.

Розділ II. Урахування інфляційного чинника під час прийняття фінансово-інвестиційних рішень

До якого річного рівня інфляції ефективний цей проект?

Використайте відповідні фінансові функції Excel.

Задача 71. Як ви оцінюєте доцільність включення проекту до інвестицій-ного портфеля підприємства, якщо вкладення капіталу в проект становлять 110 000 грн, а чисті грошові потоки за роки розрахункового періоду, відповід-но, становлять: 30 000 грн, 40 000, 40 000, 50 000, 30000 грн, ставка дисконту-вання — 13% річних. Очікуваний річний рівень інфляції — 6%.

До якого річного рівня інфляції ефективний цей проект?

Використайте відповідні фінансові функції Excel.

Задача 72. Автотранспортне підприємство (АТП) планує придбати п’ять автомобілів, ціна кожного становить 54 000 грн. Протягом чотирьох років експлуатації автомобілі мають принести підприємству по 50 000 грн прибут-ку щорічно.

Обґрунтуйте доцільність реалізації цього проекту, якщо необхідна до-ходність власного капіталу АТП становить 14%, а очікуваний річний рівень інфляції 6%.

Задача 73. Визначте ефективність інвестиції розміром 200 тис. грн, якщо щомісячні очікувані доходи за перші п’ять місяців становлять відповідно: 20 тис. грн, 40 тис. грн, 50 тис. грн, 80 тис. грн та 100 тис. грн. Витрати залучення капіталу становлять 13,5% річних. Очікуваний річний рівень інфляції 10%.

До якого річного рівня інфляції ефективний цей проект?

Задача 74. Вихідні дані наведені в таблиці:

 

Проекти                                 Розрахункові періоди                       Капітальні

вкладення,

тис. грн

 

            Чисті грошові потоки, тис. грн      

 

А         100      100      90        90        70

Б          50        50        50        40        290

Оцініть проекти щодо можливості включення їх до інвестиційного плану підприємства, якщо ставка дисконтування становить 10%. Очікуваний річ-ний рівень інфляції 8%.

До якого річного рівня інфляції ефективний цей проект?

Використайте відповідні фінансові функції Excel.

Задача 75. Розрахуйте чисту поточну вартість і внутрішню норму доход-ності проекту, витрати за яким становили 400 тис. грн, а доходи — 40 тис. грн і 80 тис. грн. Відсоткова ставка 15% річних. Очікуваний річний рівень інфляції 8%.

До якого річного рівня інфляції ефективний цей проект?

Використайте відповідні фінансові функції Excel.

Задача 76. Визначте, якими мають бути початкові витрати по проекту, щоб забезпечити такі доходи: 2 тис. грн, 5 тис. грн, 6 тис. грн, 8 тис. грн та

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

10 тис. грн при нормі доходу за проектом 9% річних. Очікуваний річний рі-вень інфляції 6%.

Задача 77. Визначте економічну доцільність інвестицій у такий проект: сума інвестицій — 800 тис. грн, очікувані надходження — по 300 тис. грн що-року. Коефіцієнт дисконтування — 12% річних. Очікуваний рівень інфляції від 10 до 18%.

Задача 78. Підприємство замінює обладнання. Вартість нового облад-нання — 1,4 млн грн. Очікувані доходи від заміни устаткування: 650 тис. грн, 650 тис. грн, 600 тис. грн, 600 тис. грн, 550 тис. грн, 500 тис. грн, 500 тис. грн. Плановані витрати на матеріали та обслуговування — 60 тис. грн за рік із що-річним збільшенням на 5%. Банк надає кредит під 18% річних.

Проаналізуйте інвестиційний проект.

До якого річного рівня інфляції рентабельний цей проект?

Задача 79. Припустимо, що проект вартістю 9 тис. грн буде протягом на-ступних трьох років приносити доходи — 4,4 тис. грн, 3,2 тис. грн, 5,9 тис. грн щороку, а на четвертий рік передбачається збиток 1,6 тис. грн.

Оцініть доцільність прийняття проекту, якщо: а) ринкова норма відсотка 13%; б) ринкова норма відсотка 13% річних, а річний рівень інфляції 12%.

Задача 80. Підприємство — розробник вугільних родовищ аналізує два взаємовиключних інвестиційних проекти — купівлю родовища А або В. Ву-гільне родовище А потребує початкових інвестицій в сумі 1 млн грн, очікува-ні значення грошових потоків від його розробки — 200 тис грн щорічно з 5-го по 15-й рік і 400 тис. грн щорічно з 16-го по 25-й рік. Початкові інвестиції в родовище В — 1,2 млн грн, очікувані грошові потоки — 150 тис. грн протягом 25 років. Вартість капіталу — 10%.

Визначте, чи має бути реалізований інвестиційний проект?

Якщо ризиковість проекту В висока і до середньоризикової вартості ка-піталу 10% річних додається премія за ризик 5%, то чи зміниться інвестицій-не рішення?

До якого річного рівня інфляції рентабельний цей проект?

Фінансові ренти в умовах інфляції

Задача 81. Під заставу квартири отримано позику в сумі 100 тис. грн строком на 1 рік під відсоткову ставку 18% річних. Погашення іпотечної по-зики та відсотків здійснюється щомісяця рівними сумами.

Визначте загальну суму витрат позичальника та величину щомісячного платежу.

Складіть план погашення боргу. Використайте відповідні фінансові функції Excel.

Задача 82. Під заставу квартири отримано позику 100 тис. грн строком на 2 роки під відсоткову ставку 18% річних. Річний рівень інфляції очікуєть-

Розділ II. Урахування інфляційного чинника під час прийняття фінансово-інвестиційних рішень

ся 15%. Погашення позики здійснюється щомісяця, причому платежі збіль-шуються щомісяця такими самими темпами, як інфляція.

Визначте величину першого місячного платежу, загальну суму витрат на погашення іпотечного боргу, відсотки за перший місяць іпотечної позики, перший місячний платіж на погашення основного боргу.

Складіть план погашення боргу. Використайте відповідні фінансові функції Excel.

Задача 83. Підприємство створює резервний фонд. Для цього в кінці року протягом 4-х років у банк вноситься по 20 000 грн. Відсоткова ставка банку — 16% річних.

Визначте нарощену суму фонду та його поточну вартість.

Визначте нарощену та поточну вартість фонду з урахуванням інфляції, якщо очікуваний річний рівень інфляції становить 10%.

Задача 84. Організація створює страховий фонд у сумі 800 тис. грн. Пла-нується створити його протягом п’яти років. Вклади вносяться під відсотко-ву ставку 24% річних: а) щомісяця; б) у кінці року.

Визначте поточну вартість фонду та розмір разового внеску для кожного варіанту.

Розв’яжіть задачу для випадку збільшення платежів такими самими тем-пами, як інфляція. Очікуваний місячний рівень інфляції — 2%. Використайте Excel.

Задача 85. Поточна вартість звичайної ренти, яка має щомісячні рівні внески в кінці кожного місяця та строк 3 роки, дорівнює 100 тис. грн. Наро-щена вартість становить 300 тис. грн.

Визначте річну відсоткову ставку, якщо нарахування відсотків відбува-ється один раз на рік.

Визначте річну відсоткову ставку, яка враховує інфляцію, якщо очікува-ний річний рівень інфляції 6%.

Задача 86. Фірма створює резервний фонд і для цього щомісяця пере-водить у банк 8 тис. грн. Річна відсоткова ставка при нарахуванні відсотків один раз на рік становить 36%.

Визначте, через який час на рахунку буде 300 тис. грн.

Розв’яжіть задачу для випадку врахування інфляції, якщо річний рівень інфляції очікується 10%.

Задача 87. Пенсіонер збирає гроші для купівлі телевізора вартістю 3 тис. грн. Для цього він вкладає в банк у кінці кожного місяця 50 грн. Номінальна відсоткова ставка банку становить 22%. Нарахування відсотків щомісячне.

Розрахуйте динаміку нарощування внеску в перші 3 роки. Використайте відповідні фінансові функції Excel.

Розв’яжіть задачу для випадку врахування інфляції, якщо річний рівень інфляції очікується 10%.

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

Задача 88. У кінці кожного місяця сім’я робить внесок у банк у сумі 1 тис. грн під номінальну ставку 18%. Нарахування відсотків щомісячне.

Який необхідний строк, щоб сума накопичень стала достатньою для ку-півлі легкового автомобіля вартістю 258 тис. грн?

Розв’яжіть задачу для випадку врахування інфляції, якщо річний рівень інфляції очікується 10%.

Задача 89. Передбачається поставка обладнання вартістю 800 тис. грн. Можливі такі варіанти поставок:

а)         аванс — 15%. Оплата вартості, яка залишилася, протягом 2 років од-

наковими місячними платежами під номінальну ставку 16% річних. Нараху-

вання відсотків щомісяця;

б)         аванс — 10%. Відстрочка платежу протягом 6 місяців. Оплата вартості,

яка залишилася, однаковими квартальними платежами протягом 2 років. На-

рахування відсотків один раз на рік за ставкою 17% річних.

Розгляньте фінансові умови запропонованих варіантів.

Розв’яжіть задачу також для випадку, коли річний рівень інфляції очіку-ється на рівні 6%.

Задача 90. Нафтобаза виставила автотранспортному підприємству ра-хунок за пальне в сумі 15 000 грн. У разі попередньої оплати рахунка вона гарантує знижку на 3% або надає позику на 45 днів під 5% річних. Вартість аналогічної банківської позики — 20 %.

Чи доцільно сплатити поставку пального відразу, незважаючи на те, що грошей у АТП немає?

Задача 91. Яку суму повинна в кінці місяця переводити фірма в банк, щоб на рахунку через 2 роки була сума 3 млн грн? Номінальна відсоткова ставка банку при щомісячному нарахуванні відсотків дорівнює 12%.

Розв’яжіть задачу для випадку врахування інфляції. Очікуваний річний рівень інфляції становить 12%.

Задача 92. У кінці кожного місяця виплачується по 1500 грн протягом двох з половиною років.

Знайдіть нарощену суму грошей такої ренти за умови, що відсотки на-раховуються щомісяця за ставкою 1,5%.

Розв’яжіть задачу також для випадку, коли річний рівень інфляції очіку-ється на рівні 6%.

Задача 93. Вам потрібно накопичити 25 000 грн за 8 років.

Яким повинен бути щорічний внесок у банк, якщо банк пропонує 10% річних? (Використайте для розрахунку фінансову функцію Excel ПЛТ).

Яку суму потрібно одноразово покласти в банк сьогодні, щоб досягти тієї самої мети? (Використайте для розрахунку фінансову функцію Excel ПС). Розгляньте схеми постнумерандо та пренумерандо.

Визначте щорічний внесок у банк, якщо річний рівень інфляції очікуєть-ся на рівні 15%. Зробіть висновки.

Розділ II. Урахування інфляційного чинника під час прийняття фінансово-інвестиційних рішень

Задача 94. Аналізуються два варіанти накопичення коштів за схемою ануїтету постнумерандо:

а)         вносити на депозит 500 грн кожного півроку за умови, що банк нарахо-

вує 8% річних із піврічним нарахуванням відсотків;

б)         робити щорічний внесок у розмірі 1000 грн на умовах 9% річних при

нарахуванні відсотків щороку.

Яка сума буде на рахунку через 10 років при реалізації кожного варіанту?

Чи зміниться Ваш вибір, якщо відсоткова ставка у варіанті б) буде зни-жена до 8,5%?

Розв’яжіть задачу також для випадку, коли річний рівень інфляції очіку-ється на рівні 6%.

Задача 95. Підприємцю залишилося 20 років до виходу на пенсію, піс-ля чого він розраховує прожити ще 25 років. Для нормального життя в пен-сійному періоді він хотів би мати щорічний дохід у сумі $2400. До моменту виходу на пенсію підприємець передбачає купити дачу за $10 000. Для того щоб накопичити потрібну суму, він планує щороку робити внески в банк. Він вважає, що в перші 5 років зможе вносити в банк по $1000 щороку, в наступні 5 років — по $1500 (схема постнумерандо).

Яким повинен бути щорічний внесок у банк протягом 10 років, які за-лишаться до пенсії, якщо прийнятна норма прибутку дорівнює 6% річних? Очікуваний річний рівень інфляції 4%.

Задача 97. Банк видав кредит у сумі $70 тис. на 60 місяців під 14,5% річ-них у доларах США на придбання нового автомобіля (транспортного засобу іноземного виробництва). Власний внесок клієнта — 15% від вартості кре-диту. Порядок сплати кредиту та відсотків — ануїтетними платежами (що-місячними рівними частинами). Комісії банку: а) за надання кредиту з почат-ковим внеском — 100 грн; б) за перерахування коштів на рахунок продавця (при кредитуванні у ВКВ) — 0,2 від суми, що перераховуються на автосалон; в) послуги за страхування 4% щорічно (за тарифом страхової компанії, що акредитована в банку); нотаріальне посвідчення договору застави — 350 грн.

Побудуйте графік погашення кредиту.

Визначте підвищення вартості кредиту для позичальника внаслідок утримання комісійних і страхування.

Задача 98. Видавництво планує видати підручник. Строк підготовки ру-копису та видання книги займе 3 роки. За оцінками експертів, якби подібна книга була видана в даний момент, її ціна становила 80 грн. Оскільки попит на подібну літературу стійкий, очікується зростання ціни книги, яке пере-вищує на два з половиною процентних пункти річний темп інфляції, який становить 8% за рік. Видавництво планує продати в рік випуску книги 20 000 примірників, а в наступний — рік ще 25 000 примірників.

Якими будуть грошові потоки в термінах номінальних і реальних грошо-вих одиниць?