Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.8. Порядок коригування фінансової звітності підприємства на вплив інфляції (П(С)БО 22 «Вплив інфляції») : Інфляція суть, форми та її оцінка : Бібліотека для студентів

1.8. Порядок коригування фінансової звітності підприємства на вплив інфляції (П(С)БО 22 «Вплив інфляції»)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфля-ції» [37] визначає порядок коригування фінансової звітності, яка оприлюднюється, на вплив інфляції та загальні вимоги до розкриття інформації про неї у примітках до фінансової звітності (Додаток 3).

Стандарт передбачає коригування фінансової звітності при 90%-му кумулятивному прирості інфляції з використанням коефі-цієнта коригування.

Кумулятивний приріст інфляції — це добуток індексів інфляції за період, який складається з трьох останніх років, включаючи звіт-ний. Коефіцієнт коригування — відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності. Останній раз кумулятив-ний приріст інфляції перевищував межу, визначену стандартом, у середині 90-х років. Далі цей показник такого рівня не досягав. Тому є підстави надіятися, що П(С)БО 22 залишиться стандартом на всяк випадок і на практиці не знадобиться. Однак навіть якщо згідно ін-фляційного критерію виникне необхідність використання П(С)БО 22, то й тоді використовувати стандарт будуть не всі підприємства, а тільки ті з них, звітність яких оприлюднюється згідно із Законом про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні [6], тобто насам-перед ВАТ, банки, біржі, інвестиційні інститути, страхові компанії і деякі інші підприємства, перераховані в ст. 14.

П(С)БО 22 передбачає коригування річної звітності, тобто спо-чатку звітність складається в загальному порядку без урахування П(С)БО 22, а потім коригується для оприлюднення, маючи за мету урахування впливу інфляції.

Приклад коригування фінансової звітності наведений у Додатку до П(С)БО 22 (Додаток 3).

У світовій обліково-аналітичній практиці відомо кілька підходів до врахування інфляції, серед них: ігнорувати в обліку, робити пере-рахунок по відношенню до стабільної валюти, переоцінювати об’єкти бухгалтерського обліку в грошові одиниці однакової купівельної спроможності (General Price Level Accounting, GPL), переоцінюва-

Розділ I. Інфляція, її види, причини та наслідки

ти об’єкти бухгалтерського обліку в поточну вартість (Current Cost Accounting, CCA). Два останніх методи достатньо поширені.

Зокрема, в США в основі методу GPL лежить індекс спожив-чих цін (Consumer Price Index, CPI), який відображає зміну цін до рівня 1967 р. Цей індекс за надто широкою номенклатурою товарів розраховується і публікується щомісяця. Алгоритм перерахунку за методом GPL такий: історична вартість активу (тобто собівартість) множиться на середнє значення CPI у звітному році і ділиться на се-реднє значення CPI у році придбання активу. Згідно з методом CCA, облікові об’єкти відображаються у звітності за поточними цінами, тобто за цінами звітного періоду. У будь-якому випадку перерахунку підлягають лише немонетарні активи (зобов’язання).

Немонетарні активи (зобов’язання) — це облікові об’єкти, ре-альна грошова оцінка яких змінюється протягом часу та зміною цін. Виходячи зі своєї природи, ці об’єкти повинні періодично переоці-нюватися. До них належать основні засоби, нематеріальні активи, ви-робничі запаси, зобов’язання перед контрагентами, які повинні бути погашені товарами або послугами.

Монетарні активи (зобов’язання) — це облікові об’єкти, які або перебувають у формі грошей, або будуть оплачені чи отримані у ви-гляді обумовленої суми грошей. Такі об’єкти через свою природу ві-дображаються в обліку і звітності в поточній грошовій оцінці і не по-требують переоцінки, виходячи з довгострокової зміни купівельної спроможності грошової одиниці. До них належать кошти в касі та на поточному рахунку, депозити, фінансові вкладення, розрахунки з де-біторами та кредиторами.