Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.4. Податкова система Норвегіїта Швеції : Фінансові системи зарубіжних країн : Бібліотека для студентів

10.4. Податкова система Норвегіїта Швеції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

Рисунок 10.1 показує склад податкових надходжень бюджету Нореегіїу 2000 р.

Як й в інших країнах з розвиненою ринковою економікою, у Норвегії серед інших важливих податків треба відзначити прибут-ковий податок із громадян, який має пріоритетне значення в дохо-дах бюджету. Фізична особа, що фактично є присутнім або має

намір бути присутнім на території Норвегії більше шести місяців, вважається податковим резидентом для оподатковування від дня прибуття. Громадяни Норвегії й іноземні громадяни, що мають статус резидента, зобов’язані платити як державні, так і місцеві податки із усього доходу, отриманого в країні й за її межами.

Податки та надходження в прибуткову частину бюджету Норвегіїв2000році

Сума всіх надходжень складає 392 238 млн крон

 

Рис. 10.1. Податки та інші надходження в дохідну частину бюджету Норвегії у 2000 р.

Нерезиденти мають податковий обов’язок тільки по доходах, отриманими з норвезьких джер,л. Повне податкове звільнення гарантується тільки для тих осіб, які є резидентами держави, що має податкову угоду з Норвегією, за умови фактичної присутнос-ті на її території протягом менш чим 183 днів у податковому ро-ці. Дивіденди, отримані із закордонних компаній, обкладають податком у загальному порядку. А податок, сплачений з джерела, звичайно віднімається з оподатковуваної бази.

Сукупний оподатковуваний дохід включає основні елементи: заробітну плату, додаткові пільги й інші виплати роботодавця працівникові, суми відшкодування з фондів соціального страху-вання, пенсії, аліменти, доход від підприємницької діяльності й відсотки на капітал.

Подружні пари розраховують і сплачують суми податку окремо друг від друга. Виділяються дві групи платників пода-

тків: самотні громадяни й громадяни, що мають 1 і більше утриманців. Ставка муніципального податку дорівнює 21 % плюс 7 % — податок у фонд вирівнювання, що виплачується із сум чистого доходу, що перевищують 23 300 норвезьких крон для першої групи платників податків й 46 000 норвезьких крон для другої групи.

Індивідуальний доход (який визначається як валовий доход від трудової діяльності за трудовою згодою або підприємниць-кою діяльністю, включаючи пенсії) є предметом оподатковуван-ня. Загальнодержавний податок має дві ставки. Для першої групи платників податків, що мають доход 220 501—248 500 норвезь-ких крон, податок становить 9,5 %, а при доходах понад 248 500 норвезькі крони — 13,7 %. Для другої групи ставка 9,5 % діє при доходах 267 501—278 500 норвезьких крон, 13,7 % -якщо доход перевищує 278 500 норвезьких крон.

Працівники виплачують зі своєї заробітної плати внески в со-ціальні фонди в розмірі 7,8 %. Для вільних підприємців ставка податку в соціальні фонди дорівнює 10,7 % від їхнього доходу, що не перевищує 447 600 норвезьких крон, і 7,8 % при переви-щенні цього рівня. Із сум пенсій також утримується податок у соціальні фонди, але по зниженій ставці — 3 %. Ця ж ставка за-стосовується на доходи осіб, вік яких менш 17 років і більше 69 років. Іноземні громадяни зобов'язані в загальному порядку сплачувати страхові внески, хоча може бути надане виключення із правил, якщо є відповідна податкова угода. Іноземці, що пра-цюють на Континентальному шельфі, звільнені від сплати стра-хових внесків.

Отриманий доход може бути зменшений на суми фактично підтверджених витрат, але не більше 20 % від усього отриманого доходу. Також віднімається неоподатковуваний мінімум у розмі-рі 36 000 норвезьких крон для першої групи платників податків й 29 800 норвезьких крон — для другої. Інші доходи, на суми яких може бути зменшена оподатковувана база — це відсотки, алімен-ти й інших. Відрахування на суми відсотків обмежений, якщо фі-зична особа має за кордоном об’єкти нерухомості. Наприклад, якщо 30 % нерухомого майна розташовано за межами Норвегії, те тільки 70 % від суми отриманих відсотків віднімаються з опо-датковуваного прибутку.

Прибуток no акціях й облігаціям обкладається за ставкою 28 %, так само, як дохід від інвестицій. Податкові декларації по-винні бути представлені не пізніше 31 січня року, що іде за ро-ком, у якому був отриманий цей доход.

Індивідуальним підприємцям і роботодавцям необхідно отри-мати картку податкових відрахувань для того, щоб у ній указати суми податків, утриманих із заробітної плати працівників. Цю процедуру роботодавець виконує кожні два місяці. Остаточні розрахунки по податках провадяться на початку наступного по-даткового року, коли суми, сплачені понад, відшкодовуються, a недоплачені — вносяться додатковим платежем.

Підприємство, залучене в діяльність, що підлягає оподатку-ванню на додану вартість, повинне в обов'язковому порядку за-реєструватися в Державному Регістрі платників ПДВ, якщо реа-лізаційні обороти товарів і послуг, що підлягають обкладанню ПДВ, перевищують 30 000 норвезьких крон протягом 12-місяч-ного періоду. Податкові органи можуть зареєструвати підприємс-тво достроково.

Ставкою податку на додану вартість у розмірі 23 % обклада-ють обіги по реалізації товарів і послуг, а також експортні това-ри. Деякі операції звільнені від ПДВ, такі, наприклад, як діяль-ність в галузі фінансів, страхові послуги, освіта, медичні послуги, деякі професійні послуги й експортні операції. Податок на капі-таловкладення по ставці 7 % застосовується замість ПДВ на окремі види виробничого обладнання.

Важливе місце в системі податків займає податок на прибу-ток корпорацій. Для відкриття підприємства в Норвегії звичайно не потрібно спеціального дозволу, однак на деякі види діяльнос-ті, такі, як банківська справа й страхування, необхідно одержати дозвіл влади.

Для здійснення будь-якої діяльності на території країни всі юридичні особи й індивідуальні підприємці зобов'язані зареєст-руватися в Центральному Координаційному Регістрі юридичних осіб й у місцевому податковому органі. Ця умова стосується та-кож й іноземних компаній і представництв, що перебувають на території Норвегії.

В основному переважають акціонерні компанії. Відповідно до угоди між країнами — учасниками ЄС мінімальний розмір стату-тного капіталу для закритих акціонерних товариств установлений у розмірі 50 000 норвезьких крон, для відкритих — 1 мільйон но-рвезьких крон. Статутний капітал може бути сформований повні-стю із закордонних інвестицій за умови, якщо 50 % управлінсь-кого персоналу є податковими резидентами країни протягом останніх двох років.

Окремі види діяльності, такі, як сільське господарство й деякі інші види виробничої діяльності, легко вразливі для закордонної

конкуренції, субсидіюються державою. Окремим підприємствам надається допомога в галузі експортної діяльності. Заохочуючи децентралізацію розміщення промислових підприємств і перемі-щення з великих міст у північні райони країни, законодавчі орга-ни встановили ставку, що варіює, внесків у соціальні фонди, ви-плачувану роботодавцями, від 0 % у північних районах країни до 14,1 % у центральних областях.

Компанії, що є податковими резидентами Норвегії, мають по-вний податковий обов'язок, що поширюється на дохід, отрима-ний із всіх джерел, а компанії-нерезиденти — тільки на доходи, отримані з норвезьких джерел. Компанія вважається податковим резидентом, якщо безпосередній керуючий орган або головний офіс перебуває в Норвегії. Ставка корпоративного податку вста-новлена в розмірі 28 %.

Оподатковуваний прибуток складається з балансового прибу-тку, зменшеної на суму витрат на виробництво й реалізацію про-дукції й на суму сплачених податків у норвезькі податкові орга-ни. Виключення становлять витрати на проведення розважальних заходів, які не підлягають відрахуванню з оподатковуваної бази.

Амортизаційні відрахування можуть бути нараховані тільки на ті виробничі активи, вартість яких — більше 15000 норвезьких крон і зі строком передбачуваного використання більше трьох років. Суми амортизаційних відрахувань, що зменшують оподат-ковувану базу, не повинні перевищувати встановлені ставки (табл. 10.2).

Таблщя 10.2

СТАВКА АМОРТЮАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ ПО ГРУПАХ АКТИВІВ У НОРВЕГІІ

 

Група активів            Ставка амортизацїі

Офісне обладнання   30

Придбані цінності     30

Вантажні транспортні засоби, автобуси    25

Легкові автомобілі, обладнання, інструменти       20

Морські й річкові судна, бурильні установки        20

Повітряні судна         12

Будинки, спорудження, готелі, ресторани            5

Офісні будинки         2

Дивіденди обкладають на тих же умовах, що й прибуток кор-порацій. Дивіденди, виплачені акціонерам, обкладають податком також у їхніх одержувачів. Така система була запропонована для запобігання подвійного оподатковування. Акціонери, що є пода-тковими резидентами Норвегії, мають право одержати податко-вий кредит, який дорівнює повній сумі податку, сплаченого ком-панією відносно дивідендів. Нерезидентам, що одержують доходи від норвезьких закритих суспільств, податковий кредит не надається. Крім того вони є платниками податку на дивіденди, утримуваного в джерела виплати, по ставці 25 %, якщо він є ре-зидентом країни, що не має договору з Норвегією.

Майно, що переходить у процесі спадкування й дарування, підлягає оподаткуванню по ставці, що варіюється від 18 % до 30 % залежно від ступеня споріднення й вартості цього майна. Перші 100 тис. норвезьких крон вартості перехідного майна зві-льнені від податку. Якщо дарувальник або померлий є постійним податковим резидентом Норвегії, то податок на майно сплачуєть-ся як на майно, що перебуває на території Норвегії, так і за її ме-жами.

3 покупки земельних угідь стягується державний збір у розмі-рі 2,5 %. Спеціальним податком обкладають нафтові й газові компанії. Податок на продаж предметів розкоші (парфуми, бен-зин, спирт) установлений у розмірі не більше 70 %.

Важливе місце в системі податків Шееції займає податок на прибуток корпорацій. Всі компанії й інші види організаційно-правової форми, такі як товариства з обмеженою відповідальніс-тю, повинні бути зареєстровані в Патентному й Реєстраційному відділі, для того щоб одержати статус юридичної особи. Звичай-но як мінімум 50 % керуючих директорів і головний директор повинні бути резидентами країн ЄС або європейських держав. Проте можливі винятки із правил, надавані Відділом Патентів і Реєстрацій або Урядом, відносно юридичних осіб, більша части-на ради директорів яких складається з нерезидентів Швеції.

Найбільше що часто зустрічається організаційно-правова фо-рма — це компанії з обмеженою відповідальністю. Існують два види: відкриті компанії з обмеженою відповідальністю й частки компанії з обмеженою відповідальністю. Мінімальний розмір ак-ціонерного капіталу для відкритих акціонерних товариств вста-новлений у розмірі 500 тис. шведських крон і для часток — 100 тис. шведських крон.

Національний податок на прибуток стягується з резидентів із усього доходу, а з нерезидентів — з доходів, отриманих зі

шведських джерел. Компанія вважається податковим резиден-том, якщо вона утворена (зареєстрована) у Швеції або має по-стійне представництво на її території. Ставка податку на при-буток корпорацій установлена в розмірі 28 %. He існує різниць при оподатковуванні розподіленого й нерозподіленого прибут-ку компанії. Також не існує ніяких місцевих податків для кор-порацій.

Прибуток визначається відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку, з невеликим коректуванням з метою оподатковування. При підрахунку прибутку акції оціню-ються по нижній ринковій ціні. Альтернативний метод оцінки — 97 % ціни придбання, але він повинен застосовуватися при оцінці всього акціонерного портфеля. Оподатковувана база зменшується на суми витрат на ведення бізнесу, включаючи відсотки по кре-дитах на інвестування філії або придбання нового обладнання. Існує перелік витрат, які не відраховуються, такі, як перевищуючі встановлені норми витрати на розважальні заходи й витрати, пов'язані з операціями з алкогольними напоями. Норми аморти-заційних відрахувань для цілей оподатковування звичайно збіга-ються з нормами бухгалтерської амортизації.

Для обладнання, патентів, торговельних марок, іміджу фірми, суми амортизаційних відрахувань списуються прямолінійним ме-тодом по ставці 20 % у рік або методом зменшення балансової вартості по ставці 30 %. Той або інший метод може використати-ся за умови, що всі активи будуть оцінені з використанням того самого методу в році. Також існує прямолінійний метод списання по залишковій вартості по ставці 25 %.

Обладнання з передбачуваним строком використання менше 3 років або вартістю менше 2000 шведських крон може бути списа-не в рік його придбання. Але встановлений граничний розмір спи-сання амортизаційних відрахувань, що не перевищує 10 000 швед-ських крон для компаній із щорічним обігом більше 200 мільйо-нів шведських крон або з кількістю найманих робітників в серед-ньому 200 чоловік.

Будинки амортизуються по ставках, що варіюється від 2 до 5 % від вартості придбання (не включаючи витрати на поліпшен-ня їхньої якості). Амортизаційні ставки залежать в основному від цілей використання будинків. Земля не є предметом нарахування амортизації, хоча витрати на рекультивацію земель і можуть амортизуватися по ставці 5 % у рік.

Прибуток від реалізації матеріальних і нематеріальних основ-них коштів й інших активів повинна бути включена в сукупний

оподатковуваний доход підприємства й, отже, обкладається за ставкою 28 %. Збиток, отриманий при реалізації капітальних ак-тивів, списується за рахунок сукупного прибутку без усяких тим-часових обмежень. Однак збиток, що виникає від реалізації інве-стиційного портфеля акцій й інших подібних фінансових інстру-ментів, може прийматися до заліку тільки в рахунок прибутку, отриманої по такому ж виді власності.

Дивіденди, отримані від шведських компаній, звільнені від оподатковування. Дивіденди, отримані від закордонної філії (мі-німальний пакет акцій не менш 25 %), також можуть бути звіль-нені від обкладання за умови, що філія обкладається за ставкою не менш чим 15 %. Понесені збитки можуть бути зараховані за рахунок отриманого доходу наступного року й не можуть пере-носитися на рахунки минулих років.

Роботодавець зобов'язаний виплачувати внески в соціальні фонди за своїх працівників (резидентів Швеції) у розмірі 33 % від валової заробітної плати, включаючи вартість додаткових виплат і пільг. Громадяни ЄС, що працюють у Швеції, керуються зако-нодавчими актами ЄС. Знижена ставка внесків у розмірі 21,39 % установлена на підприємницький і трудовий доход громадян, вік яких перевищує 65 років. У деяких сільських північних районах Швеції діюча ставка може бути знижена на 5—10 %.

Податкова декларація надається щорічно. Податки підрахо-вуються протягом усього фінансового року. Податкове повідом-лення видається в грудні по закінченні фінансового року й всі за-боргованості по податках повинні бути виплачені не пізніше квітня. Іноземні компанії, зареєстровані в органах для цілей ви-плати страхових внесків у соціальні фонди, можуть їх сплачувати раз у рік (одним платежем).

Вагома роль у доходах бюджету різних рівнів належить при-бутковому податку із громадян (рис. 10.2).

Фізичні особи вважаються резидентами Швеції для цілей опо-датковування, якщо вони присутні в країні більше 183 днів у ро-ці. Резиденти Швеції зобов'язані сплачувати національний і му-ніципальний прибутковий податок на їхній доход, отриманий як у Швеції, так і за її межами, а нерезиденти — тільки з доходів, отриманих на території Швеції. Резиденти Швеції, що виїжджа-ють за рубіж на строк не менш 6 місяців, звільнені від сплати шведського прибуткового податку за умови, що фізична особа сплатила прибутковий податок у країні перебування. Незалежно від того, чи обкладає отриманий доход податком у закордонній країні, резидентові Швеції може бути наданий річний податковий

кредит на суму належних шведських податків, за умови виконан-ня наступних умов:

 

1.         Внески в медичний фонд (9,41 %)

2.         Прибутковий податок юридичних лиць (8,89 %)

3.         Енергетичний податок (6,63 %)

4.         Внески в фонд зайнятості (5,86 %)

5.         Податок на нерухоме майно (3,18 %) ^УІЛУІ 6. Прибутковий податок з фізичних лиць (2,27 %)

I 7. Податок на алкоголь (1,33 %) 8. Податок на тютюн (0,86 %)

 

 

30000 ■ 70000 ■ 50000 ■ 50000 ■ 40000 ■ 30000 ■ 20000 ■ 10000 ■

 

Податки та надходження в прибуткову частину бюджету Швеції в 2000 році

(S5S2,iS7

Сума всіх надходжень складае 617 097,070 млн крон

 

Рис. 10.2. Податки та інші надходження в дохідну частину бюджету Швеції у 2000 р.

—        протягом року він повинен перебувати в одній і тій же країні й працювати на тому самому підприємстві;

—        всі відрахування й пільги, застосовувані до отриманого до-ходу в закордонній країні, установлені загальними правилами за-конодавства тієї країни для всіх її резидентів, а не регламентовані міжнародними податковими угодами;

—        роботодавцем є уряд Швеції.

Нерезиденти Швеції сплачують податки з доходів, отриманих зі шведських джерел, а також дохід від операцій з нерухомим майном, оплати наданих послуг, пенсій і деяких видів доходу на капітал.

Заробітна плата, що включає в сукупний дохід, складається із всіх видів виплат, пенсій і натуральної оплати праці (оцінюваної по ринковій вартості). Можливе одержання податкового кредиту по закордонних прямих податках у межах сум шведського націо-нального й муніципального прибуткового податку, сплаченого по будь-яких видах закордонного податку. Відповідно до більшої частини податкових угод податковий кредит у розмірі сплачених

224

податків за рубежем гарантується за рахунок муніципального прибуткового податку. Подружні пари обкладають податком роз-дільно. дохід у розмірі не більше 209 100 шведських крон обкла-дає муніципальним податком по ставці приблизно 32 %. дохід понад ці суми обкладає також національним податком 25 %. Та-ким чином, максимальна ставка прибуткового податку (муніци-пального й національного) — 57 %.

Доход від капіталу обкладає окремо по ставці 30 %.

Фізична особа, що перебуває на території Швеції менше 6 по-вних місяців, має обмежену податкову відповідальність. Податок по ставці 25 % повинен бути утриманий роботодавцем при оплаті зроблених у Швеції робіт і послуг. Нерезидент, що працює по найманню, не зобов'язаний представляти декларацію про доходи в податкові органи.

Більшу частину податку в соціальні фонди сплачує роботода-вець, однак працівник, вік якого не перевищує 65 років, повинен також сплачувати внески на індивідуальне медичне страхуван-ня— 3,95 % і пенсійне забезпечення — 1 %. Для 1996 р. був установлений граничний розмір страхових внесків — 271 500 швед-ських крон.

Система обкладання податку на додану вартість (ПДВ) у Швеції подібна із системою обкладання усередині ЄС. Шдприєм-ство, що має обороти, що підлягають обкладанню ПДВ, у розмірі більше 1 млн шведських крон, повинне бути зареєстроване в міс-цевих податкових органах як платник ПДВ. Якщо обороти менш 1 млн шведських крон, то реєстрація не обов'язкова. Звичайна ставка ПДВ — 25 %. Знижена ставка— 12 % по продуктах хар-чування й послугам з туризму. Низька ставка — 6 % по газетних виданнях. Звіти по ПДВ надаються щомісяця разом з підтвер-джуючими документами оплати ПДВ.

Майно, що переходить у спадщину, обкладає по прогресивних ставках, розмір яких залежить від оцінної вартості отриманого майна й від ступеня споріднення. Податок сплачує одержувач майна. Якщо одержувачем є чоловік(а) або дитина, ставки подат-ку варіюються від 10 % (спадщина оцінюється в 300 тис. шведсь-ких крон або менше) до 30 % (понад 600 тис. шведські крони). В інших випадках ставки диференційовані від 10 до 30 %. Майно, наслідуване чоловіком у розмірі до 280 тис. шведських крон і ді-тьми — 70 000 шведських крон (додатково 10 000 шведських крон для дітей до 18 років), звільняється від сплати податку.

Резиденти зобов'язані платити податок по ставці 1,5 % від чи-стої вартості майна, що перевищує 800 тис. шведських крон, роз-

ташованого як у Швеції, так і за її межами. Майно, що становить оборотний капітал, податком не обкладається. Різні фонди й бла-годійні організації сплачують податок на власність по ставці 0,15 % від чистої вартості майна, що перевищує 25 000 шведсь-ких крон.