Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.3. Державний бюджет Швеції, склад і структура його доходів та видатків. Податковий контроль : Фінансові системи зарубіжних країн : Бібліотека для студентів

10.3. Державний бюджет Швеції, склад і структура його доходів та видатків. Податковий контроль


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

Як і в інших зарубіжних країнах у Швеції доходи бю-джету формуються за рахунок податків. Нині за рахунок ПДВ та податків на спожжання забезпечується до 2/3 усіх податкових доходів бюджету, ще приблизно 20 % дають прямі податки, a інше припадає на внески з соціального страхування.

До початку 1990-х pp. Швеція вважалася світовим лідером як за часткою ВВП, що перерозподіляється через систему держав-них фінансів, так і за розмірами податкових ставок. У країні на-віть був прийнятий спеціальний закон, який забороняє вилучати у вигляді прямих податків більш ніж 100 % річного доходу плат-ників податків (за певних обставин сума всіх прибуткових подат-ків та податку на майно могла перевищувати цю величину). Нас-лідком такого твердого податкового тягаря стало падіння темпів економічного зростання, зниження конкурентоспроможності шведських товарів на світовому ринку, скорочення інвестицій і переведення ряду виробництв за межі країни. Тому влада була змушена вжити серйозних заходів зі зниження податкових ста-вок: у першу чергу ПДВ (раніше його ставка була найвищою у світі, тепер 25 %, що також вище середньоєвропейського рівня), 4 потім — податку на прибуток компаній (його ставка 28 % — од-на з найнижчих у Європі. Податки на особисті доходи громадян і внески по соціальному страхуванню зберігаються на досить ви-сокому рівні, але їх тягар менш відчутний через надзвичайно

розвинуту систему соціальної допомоги та пенсійного забезпе-чення.

Для залучення нових інвестицій у Швеції розроблена велика програма пільг і стимулів. Шдприємства можуть знижувати свої реальні податкові ставки, використовуючи можливості форму-вання вільних від податків резервів, застосовуючи пільгові став-ки амортизаційних відрахувань і т. д. Додаткові пільги діють для експортних виробництв. Крім того, у північних районах Швеції передбачена особлива система заохочень інвестицій: податкові знижки, пільгові кредити, прямі субсидії та істотне зниження внесків із соцстраху.

На рівні центрального уряду стягуються прибуткові податки з підприємств і громадян, ПДВ, а також акцизи. Місцеві органи влади одержують прибуткові податки з громадян та інші дрібніші податки.

У Швеції понад 50 % державнш витрат становлять трансфе-рні платежі, тобто переведення доходів у приватний сектор (до-машнім господарствам і підприємствам), у т. ч. пенсії, житлові субсидії, допомоги на дітей, сільськогосподарські і промислові субсидії. Структура державних витрат у Швеції подана в табл. 10.1.

Таблщя 10.1

СТРУКТУРА ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ ШВЕЦІЇ В XX СТОЛІТТІ

 

Статті видатків          70-і роки        80-і роки        90-і роки

Загальна сума видатків        100 %  100 %  100 %

Капітальні вкладення           7,0       5,1       6,0

Поточні видатки, у т.ч.:        93,0     93,9     94,0

військові         4,9       4,2       3,8

держапарат та поліція          5,9       5,9       5,7

відсотки і виплати по держборгу    4,9       11,2     12,5

освіта  9,2       8,9       8,8

охорона здоров'я       11,2     11,3     11,1

інші соціальні послуги          10,2     10,9     10,7

грошові виплати населенню           26,2     27,6     30,4

Питаннями формування бюджету і розробки податкових зако-нів займається Міністерство фінансів. Збір податків та контроль за дотриманням податкового здійснює Національне податкове управління (НПУ) та податкові органи земель.

Єдина податкова служба Швеції, створена в 1971 p., крім фіс-кальних функцій, веде повний облік не тільки платників подат-ків, а й всього населення країни. Рівень комп’ютеризації та мето-ди контролю за доходами дозволяють складати декларації про доходи більшості населення безпосередньо в податковій службі і розсилати їх громадянам. Останнім залишається тільки поставити свій підпис, і лише у випадку незгоди прийти в податковий ор-ган. Відомості про доходи фізичних осіб не є податковою таєм-ницею. Податкова служба постійно і на високому рівні проводить широку роз’яснювальну та консультаційну роботу з платниками податків.

НПУ розробляє загальні вказівки з виконання та інтерпретації податкових законів. Діючий у рамках цього управління юридич-ний комітет може видавати, в основному на запити платників податків, попередні висновки з податкового регулювання в тих чи інших конкретних ситуаціях. Платник податків може прийня-ти цей висновок, і тоді він вважається обов’язковим для нього (і для відповідного податкового органу). У випадку незгоди плат-ник податків може опротестувати висновок у Вищому адмініст-ративному суді, рішення якого вважається остаточним.

У безпосередньому віданні Національного податкового управ-ління перебувають акцизи та податки, які стягуються з джерела доходів, переведених за кордон. Податковим органам земель за-лишаються прибуткові податки, внески з соціального страхуван-ня та ПДВ. Національні та місцеві прибуткові податки стягують-ся за однією і тією ж податковою декларацією і за єдиними правилами, хоча перераховуються потім у різні бюджети, ПДВ з імпорту — Управлінням мит і митних зборів.