Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.3. Податкова система Франції : Фінансові системи зарубіжних країн : Бібліотека для студентів

9.3. Податкова система Франції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

Загрузка...

Податкова система Франції націлена на обкладання споживання. ПДВ доповнюється рядом непрямих мит (акцизів), які також являють собою податки на споживання. Деякі з них стягуються на користь держави. Інші перераховуються в бюдже-ти місцевих органів управління. Мита виступають інструментом державної економічної політики, вони зрівнюють ціни на імпорт-ні товари й аналогічні товари внутрішнього ринку.

Що стосується прибуткових податків Франції, то підприємст-ва сплачують податок із чистого прибутку. Загальна ставка опо-датковування 34 %, але може збільшуватися до 42 %. Більш ни-зька ставка застосовується для прибутку від землекористування й від внесків у цінні папери (від 10 % до 24 %). Фіскальною одини-цею для прибуткового податку з фізичних осіб є родина, що складається із двох чоловіка й жінки й осіб, що перебувають у них на утриманні. Прибутковий податок носить прогресивний характер зі ставкою від 0 до 56,8 %. He обкладається податком доход до 18140 франків, максимальна ставка застосовується для доходу більше 246770 франків.

Досить потужними для бюджету Франції є податки на влас-ність. Оподатковуванню підлягають майно, майнові права й цін-ні папери, що перебувають у власності на 1 січня. До майна на-лежать будинки, промислові й сільськогосподарські підпри-ємства, рухоме майно, акції, обл^гації й т. п. Податок на власність носить прогресивний характер. Иого ставки на 1998 р. зазначені в табл. 9.2.

Таблиця 9.2

СТАВКА ПОДАТКУ НА ВЛАСНІСТЬ

 

Вартість майна у Франції     Податкова ставка в %

До 4 260 000  0

Від 4 260 001 до 6 920 000   0,5

Від 6 920 001 до 13 740 000 0,7

Від 13 740 001 до 2 132 000 0,9

Від 21 320 001 до 41 280 000           1,2

Понад 41 280 000      1,5

Сума прибуткового податку й податку на власність не по-винна перевищувати 85 % усього доходу. До групи податків на власність можна віднести також реєстраційні й гербові збори й мита.

Ставка реєстраційнш зборів встановлюються залежно від ви-ду оподатковуваних угод. Збільшення капіталу компанії обкладає податком в 1 %. 3 дивідендів компанії в акціях не стягується прибутковий податок, але вони обкладають трипроцентним пода-тком з капіталу. При передачі у власність, продажу нерухомості покупець сплачує податок в 24,2 % від її закупівельної ціни або ринкової вартості. Податком в 4,3 % з покупної або ринкової вар-тості обкладає набувач частки участі в капіталі компанії.

В цю же групу (податків на власність) входить соціальний по-даток на заробітну плату. У Франції його сплачують роботода-вці. Об'єктом оподатковування слугує фонд зарплати в грошовій і натуральній формі. Податок має прогресивний характер. Він вноситься в бюджет по ставці 4,5 % для фонду зарплати в сумі 35900 франків, по ставці 8,5 % в інтервалі від 35901 до 71700 франків й 13,6 % для виплат вище зазначеної суми. Крім цього роботодавці сплачують податок на професійну освіту по ставці 0,5 % від річного фонду оплати праці з надбавкою 0,1 %. Мета податку складається у фінансуванні розвитку професійно-технічного освіти в країні.

Серед інших державних зборів, що належать до групи подат-ків на власність, потрібно відмітити податок на автотранспор-тні засоби підприємств і компаній. Иого сплачують юридичні особи, що використають власні автотранспортні засоби. Ставка залежить від кількості автомобілів і потужності їхніх двигунів.

Із системи місцевих податкіе варто виділити 4 основних податки:

—        земельний податок на забудовані ділянки;

—        земельний податок на незабудовані ділянки;

—        податок на житло;

—        професійний податок.

Земельний податок на забудовані ділянки стягується з облад-наних ділянок. Податок стосується всієї нерухомості — будинків, споруджень, резервуарів. Оподатковувана частина дорівнює по-ловині кадастрової орендної вартості ділянки. Від даного податку звільняється державна власність, будинки, що перебувають за межами міст і призначені для сільськогосподарського викорис-тання. Звільнені від цього податку фізичні особи у віці старше 75 років, а також особи, що одержують допомогу з інвалідності.

Податок на незабудовані ділянки торкається полів, лугів, лі-сів, кар'єрів, болот, ділянок під забудову й т. д. Кадастровий до-хід, який є базисом податку, встановлений на рівні 80 % від када-стрової орендної вартості ділянки. Від податку звільнені ділянки, що перебувають у державній власності.

Податок на житло стягується як із власників житлових бу-динків, так і з орендарів. Малозабезпечені особи можуть бути звільнені цілком або частково від сплати даного податку по їх-ньому основному місцю проживання.

Професійний податок вноситься юридичними й фізичними особами, що постійно здійснюють професійна діяльність. Для розрахунку податку береться сума трьох елементів помножена на встановлену місцевими органами влади податкову ставку. Ці три елементи: орендна вартість нерухомості, який розташовує плат-ник податків для потреб своєї професійної діяльності; 18 % зар-плати, що сплачує платник податків своїм співробітникам, а та-кож отриманий їм дохід (10 %); 16 % вартості всього обладнання, використовуваного у виробництві, незалежно від того, є воно власністю або орендовано підприємством. Розрахований по цих елементах розмір податку не повинен перевищувати 3,5 % від виробленої доданої вартості. Це законодавче обмеження.

Ставки податків установлюються місцевими органами влади, але не можуть перевищувати законодавчо встановленого максимуму.