Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.3. Податкова система Франції : Фінансові системи зарубіжних країн : Бібліотека для студентів

9.3. Податкова система Франції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

Податкова система Франції націлена на обкладання споживання. ПДВ доповнюється рядом непрямих мит (акцизів), які також являють собою податки на споживання. Деякі з них стягуються на користь держави. Інші перераховуються в бюдже-ти місцевих органів управління. Мита виступають інструментом державної економічної політики, вони зрівнюють ціни на імпорт-ні товари й аналогічні товари внутрішнього ринку.

Що стосується прибуткових податків Франції, то підприємст-ва сплачують податок із чистого прибутку. Загальна ставка опо-датковування 34 %, але може збільшуватися до 42 %. Більш ни-зька ставка застосовується для прибутку від землекористування й від внесків у цінні папери (від 10 % до 24 %). Фіскальною одини-цею для прибуткового податку з фізичних осіб є родина, що складається із двох чоловіка й жінки й осіб, що перебувають у них на утриманні. Прибутковий податок носить прогресивний характер зі ставкою від 0 до 56,8 %. He обкладається податком доход до 18140 франків, максимальна ставка застосовується для доходу більше 246770 франків.

Досить потужними для бюджету Франції є податки на влас-ність. Оподатковуванню підлягають майно, майнові права й цін-ні папери, що перебувають у власності на 1 січня. До майна на-лежать будинки, промислові й сільськогосподарські підпри-ємства, рухоме майно, акції, обл^гації й т. п. Податок на власність носить прогресивний характер. Иого ставки на 1998 р. зазначені в табл. 9.2.

Таблиця 9.2

СТАВКА ПОДАТКУ НА ВЛАСНІСТЬ

 

Вартість майна у Франції     Податкова ставка в %

До 4 260 000  0

Від 4 260 001 до 6 920 000   0,5

Від 6 920 001 до 13 740 000 0,7

Від 13 740 001 до 2 132 000 0,9

Від 21 320 001 до 41 280 000           1,2

Понад 41 280 000      1,5

Сума прибуткового податку й податку на власність не по-винна перевищувати 85 % усього доходу. До групи податків на власність можна віднести також реєстраційні й гербові збори й мита.

Ставка реєстраційнш зборів встановлюються залежно від ви-ду оподатковуваних угод. Збільшення капіталу компанії обкладає податком в 1 %. 3 дивідендів компанії в акціях не стягується прибутковий податок, але вони обкладають трипроцентним пода-тком з капіталу. При передачі у власність, продажу нерухомості покупець сплачує податок в 24,2 % від її закупівельної ціни або ринкової вартості. Податком в 4,3 % з покупної або ринкової вар-тості обкладає набувач частки участі в капіталі компанії.

В цю же групу (податків на власність) входить соціальний по-даток на заробітну плату. У Франції його сплачують роботода-вці. Об'єктом оподатковування слугує фонд зарплати в грошовій і натуральній формі. Податок має прогресивний характер. Він вноситься в бюджет по ставці 4,5 % для фонду зарплати в сумі 35900 франків, по ставці 8,5 % в інтервалі від 35901 до 71700 франків й 13,6 % для виплат вище зазначеної суми. Крім цього роботодавці сплачують податок на професійну освіту по ставці 0,5 % від річного фонду оплати праці з надбавкою 0,1 %. Мета податку складається у фінансуванні розвитку професійно-технічного освіти в країні.

Серед інших державних зборів, що належать до групи подат-ків на власність, потрібно відмітити податок на автотранспор-тні засоби підприємств і компаній. Иого сплачують юридичні особи, що використають власні автотранспортні засоби. Ставка залежить від кількості автомобілів і потужності їхніх двигунів.

Із системи місцевих податкіе варто виділити 4 основних податки:

—        земельний податок на забудовані ділянки;

—        земельний податок на незабудовані ділянки;

—        податок на житло;

—        професійний податок.

Земельний податок на забудовані ділянки стягується з облад-наних ділянок. Податок стосується всієї нерухомості — будинків, споруджень, резервуарів. Оподатковувана частина дорівнює по-ловині кадастрової орендної вартості ділянки. Від даного податку звільняється державна власність, будинки, що перебувають за межами міст і призначені для сільськогосподарського викорис-тання. Звільнені від цього податку фізичні особи у віці старше 75 років, а також особи, що одержують допомогу з інвалідності.

Податок на незабудовані ділянки торкається полів, лугів, лі-сів, кар'єрів, болот, ділянок під забудову й т. д. Кадастровий до-хід, який є базисом податку, встановлений на рівні 80 % від када-стрової орендної вартості ділянки. Від податку звільнені ділянки, що перебувають у державній власності.

Податок на житло стягується як із власників житлових бу-динків, так і з орендарів. Малозабезпечені особи можуть бути звільнені цілком або частково від сплати даного податку по їх-ньому основному місцю проживання.

Професійний податок вноситься юридичними й фізичними особами, що постійно здійснюють професійна діяльність. Для розрахунку податку береться сума трьох елементів помножена на встановлену місцевими органами влади податкову ставку. Ці три елементи: орендна вартість нерухомості, який розташовує плат-ник податків для потреб своєї професійної діяльності; 18 % зар-плати, що сплачує платник податків своїм співробітникам, а та-кож отриманий їм дохід (10 %); 16 % вартості всього обладнання, використовуваного у виробництві, незалежно від того, є воно власністю або орендовано підприємством. Розрахований по цих елементах розмір податку не повинен перевищувати 3,5 % від виробленої доданої вартості. Це законодавче обмеження.

Ставки податків установлюються місцевими органами влади, але не можуть перевищувати законодавчо встановленого максимуму.