Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.4. Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи Німеччини : Фінансові системи зарубіжних країн : Бібліотека для студентів

8.4. Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи Німеччини


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

За величиною витрат на робочу силу ФРН займає 1-е місце серед провідних 15 держав світу. Створивши надто громіз-дку соціальну систему, країна заплатила за це високу ціну: еко-номічна привабливість її території для виробничих факторів ста-ла швидко падати. Настав відплив фінансового капіталу. Німеч-чину стали залишати фахівці в галузі передових технологій, ме-неджери, які керують банківськими системами. Як наслідок упо-вільнилось економічне зростання, загострилася проблема безро-біття. В останнє десятиріччя XX ст. економіка не стільки набирала очки, скільки їх втрачала. Країна поступово підійшла до позиції, коли проведення економічної політики в колишньому, незмінному варіанті стало означати безвихідь. З’явилася гостра потреба в сучаснішому фінансовому і насамперед — у податко-вому механізмі.

У 2000 р. новий уряд Німеччини на чолі з федеральним мініс-тром фінансів Хансом Айхелем розробило свій варіант реформи. Бундестаг більшістю голосів правлячої соціал-демократичної партії Німеччини і партії Зелених схвалив її 18 травня. Міністер-ство фінансів випустило у зв’язку з цим спеціальну брошуру, у якій чітко, доступно і наочно була викладена суть нової концеп-ції податкової системи для XXI ст. Якщо підходити до ситуації з погляду історичної перспективи, то намічувані кроки показують дійсно різку зміна курсу. Реформа, яка пройде в три етапи, пе-

редбачає поступове зниження прибуткового податку до 2005 р. (табл. 8.1). 3 2001 р. вага податкового тягаря зменшена для гро-мадян і підприємств на 45 млрд марок, для акціонерних това-риств — на 17,5 млрд марок, а для товариств та індивідуальних підприємств — на 15 млрд марок.

Таблщя 8.1

ЗМІСТ ТА ЕТАПИ «УРЯДОВОЇ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ 2000»

 

Етапи Оподатковування підприємств Прибутковий податок

I етап: 2001— 2002 pp.         Зниження ставки корпора-ційного податку до єдиного рівня:

—        25 % (колишня ставка —

40 %) для прибутку, що не

розподіляється;

—        30 % — для прибутку, що

розподіляється у формі диві-

дендів —        зниження мінімальної

ставки податку з 22,9 % до

19,9 %;

—        зниження максимальної

ставки з 51,0 % до 48,5 %

II етап: 2003— 2004 pp.                   —        мінімальна ставка 17 %;

—        максимальна ставка 47 %

Ill етап: 2005 p.                      —        мінімальна ставка 15 %;

—        максимальна ставка 45 %

Найбільш рішучі заперечення реформа уряду зустріла у пред-ставників опозиційної партії, насамперед ХДС/ХСС. Опозиція не тільки висловила критичні зауваження, а й внесла альтернатж-ний варіант податкової реформи. Насамперед наголос робився на те, щоб провести податкову реформу в коротший термін (по су-ті — не за 5 років, а за 3 роки). Другий важливий аспект полягав у прагненні затвердити рішучіше зниження максимальної ставки прибуткового податку (до рівня не 45, a 35 %). В галузі ж корпо-раційного податку дії опозиції були, однак, менш рішучими: було запропоновано обмежити зниження ставки рівнем у 30 % (в уря-довому варіанті - 25 %). Ще один пункт розбіжності був пов'язаний з тим, що, на думку опозиції, уряд приділив недоста-тньо уваги представникам середнього підприємництва.

Одним з об'єктів критики з боку ХДС/ХСС і СвДП стала полі-тика уряду в галузі «еко-податку». Цей податок почав викорис-товуватися з весни 1999 p. у формі надбавки до ціни паливних матеріалів (зокрема, бензину). Мета податку— скоротити спо-

живання паливних речовин заради збереження навколишнього середовища. У теоретичному плані це означало перенесення ви-трат по ліквідації негативних зовнішніх ефектів з державного бюджету на тих суб’єктів, які створюють ці негативні ефекти. На думку критиків, зростання цін на бензин створить хвилю інфля-ції. У результаті може зникнути й ефект усієї податкової рефор-ми. Проти «еко-податку» виступили і представники фермерства, наприклад, у Баварії, де висока значимість аграрного сектору. На їхню думку, зростання цін на сільськогосподарську продукцію призведе до падіння її конкурентоспроможності в порівнянні 3 французькими продуктами.

Практика показала, що вихід при виникненні таких колізій — у встановленні розумної черговості виконання завдань і в прояві оперативної маневреності.

Шляхом активної роботи з представниками різних земель, проведення складних попередніх переговорів уряду вдалося до-могтися прийняття 14 липня 2000 р. більшістю голосів парламен-ту позитивного рішення про реформу. Був прийнятий компроміс-ний варіант реформи. Уряд і опозиція в найважливіших аспектах дійшли загального рішення: Німеччина не може більше відстава-ти в міжнародній податковій конкуренції. Сторони пішли назу-стріч одна одній і погодилися, що максимальна ставка прибутко-вого податку в 2005 р. повинна становити не 45 % (як пропонував уряд) і не 35 % (як вимагала опозиція), a 42 %. У деталях, однак, розходження між сторонами залишилися дуже помітними.

Успіх уряду відзначив політичний тріумф канцлера Г. Шреде-ра, прийнятий парламентом закон забезпечив важливий крок у напрямку створення більш ефективної податкової системи всієї Європи.

У той же час німецькі платники податків проводять неоголо-шений бойкот своїй податковій системі: громадяни намагаються будь-якими шляхами перевести свої нагромаджені кошти за кор-дон та розмістити їх у банках тих країн, де податковий тиск мен-ше, і де інформація про внески буде недоступна німецькій подат-ковій службі. Як країни з найбільш ліберальною політикою обрані Швейцарія і Люксембург. Поліцією вилучаються суми, що перевищують еквівалент 17 тис. євро Тільки в 2000 р. цей показ-ник становив 1,6 млрд євро, хоча експерти податкового відомства передбачають суми в 300 разів більше, ніж затримується. Потік контрабанди готівки навряд чи припиниться раніше 2010 p., коли усі банки країн Європейського Союзу будуть в обов'язковому порядку оповіщати про наявні внески податкове відомство краї-

ни, у якій проживає вкладник. На спільну думку фахівців, вве-дення євро підірвало німецьку економіку, хоча Німеччина була завжди донором ЄС.

Дотепер у східних землях соціальна реформа поки не дає від-чутних результатів. Масові демонстрації проходили протягом усього 2003 р.