Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3. Міжбюджетні відносини та фінансове вирівнювання у ФРН : Фінансові системи зарубіжних країн : Бібліотека для студентів

8.3. Міжбюджетні відносини та фінансове вирівнювання у ФРН


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

На рівні земель діє уряд і парламент (Ландтаг). У складі уряду землі діє Міністерство фінансів, яке по відомчій лінії підкоряється федеральному Міністерству фінансів.

Головні фінансові управління і податкові інспекції є структу-рними підрозділами Міністерства фінансів і одночасно вони ді-ють як представники федерації. Головне фінансове управління

 (ГФУ) або Верховна фінансова дирекція існує тільки на рівні зе-мель і керує підвідомчими податковими інспекціями. Керуючий ГФУ — президент, який призначається по черзі то федерацією, то землею.

У ФРН нараховується 40 видів податків, розподіл повнова-жень зі збирання яких здійснюється відповідно до ст. 108 Кон-ституції. Загальними податками є: прибутковий податок, податок на корпорації, податок з обороту. До федеральних податків нале-жать доходи від фінансових монополій, митні збори, податок з вантажного автотранспорту, разовий податок на майно, податок на користь Європейського Союзу. Податкова система земель нараховує близько 25 податків. Землі одержують податки на майно, спадщину, при придбанні земельної ділянки, на автомобі-лі, на пиво, на проведення лотерей, кінних перегонів та утриман-ня гральних будинків, податок на пожежну охорону. Ці податки дають понад 85 % усіх податкових надходжень земель. Велику питому вагу займають платежі із соціального страхування, що включають внески на медичне і пенсійне страхування та страху-вання по безробіттю. Громади одержують промисловий, поземе-льний податок і місцеві податки (на собак, на охорону і риболов-лю, на друге житло).

Місцеві бюджети, як уже відзначалося, хронічно дефіцитні. Вони обтяжені боргами. Особливо висока частка боргів у громад. Постійне використання позик на покриття бюджетних дефіцитів і фінансування капіталовкладень підсилює зростання місцевої за-боргованості і є однією з причин погіршення фінансового стану місцевих бюджетів.

Переплетення між федерацією, землями й округами в Німеч-чині настільки тісне, що з'явилося поняття «федералізму з про-жилками».

Відмінна риса бюджетної системи ФРН — складний, бага-тоступінчастий розподіл податкових надходжень між її ланка-ми, спрямований на вирівнювання економічного розвитку окремих регіонів. У цілому механізм вертикального та горизо-нтального фінансового вирівнювання у ФРН досить складний. Для акумуляції ресурсів на потреби фінансового вирівнювання створений Федеральний фонд фінансового вирівнювання. Він формується за рахунок відрахувань частини податку на додану вартість (основна ставка з 1993 р. - - 15 %, пільгова ставка 7 %: на продукти харчування, книги та газети, послуги паса-жирського транспорту). Механізм розподілу ПДВ у ФРН включає кілька етапів.

Спочатку здійснюється вертикальне фінансове вирівнювання: податкові надходження розподіляються між федераціями, земля-ми та частково громадами на основі договору федерального уря-ду з землями і закріплюється федеральним законом. Критерієм цього розподілу є показник так званої квоти покриття — співвід-ношення між поточними доходами бюджету федерації і бюджетів земель та їх необхідними витратами. Встановлено, що для феде-рації і земель квота покриття може бути приблизно рівною. її визначення підлягає таким принципам:

—        у межах поточних надходжень федерація і землі мають pie-Hi права на покриття своїх необхідних видатків;

—        розподіл податку повинен здійснюватися таким чином, щоб уникнути надмірного навантаження на платників податків і за-безпечити однаковий рівень життя на всій території країни;

—        частки федерації та земель можуть варіювати при істотній зміні співвідношення їхніх доходів та видатків.

Якщо зростання фінансових потреб земель носить стійкий ха-рактер і не може бути покрите за рахунок короткострокових за-ходів, воно слугує підставою для збільшення їх частки в цьому податку. У 1986—1992 pp. частка федерації становила 65 %, зе-мель — 35 %, у 1993—1994 pp. — 67 % і 33 % відповідно. Почи-наючи з 1995 p., частка земель збільшилася до 44 %, що пов'язано з необхідністю фінансування нових земель (колишньої НДР).

Свої особливості має й система горизонтального або між-земельного фінансового вирівнювання: між окремими земля-ми, а також усередині земель, між громадами, які входять до їх складу. Згідно зі ст. 107 Конституції ФРН фінансово сильніші землі надають допомогу_фінансово слабшим землям. В основі системи лежить базовий принцип вирівнювання податкових доходів на душу населення. Метою вирівнювання є збільшення доходів фінансово слабких земель до рівня 95 % від середнього рівня податкових надходжень на душу населення no всіх зем-лях у цілому. Землі, що мають надлишок фінансових ресурсів 100—102 % від середнього рівня доходів на душу населення по ФРН, не відраховують кошти на потреби фінансового вирі-внювання. Вони перебувають у так званій мертвій зоні. Землі з доходами 102—110 % на душу населення від середнього рівня відраховують 70 % ресурсів, що перевищують середній рівень. Землі з доходами, що перевищують 110 % від середнього рів-ня, весь надлишок понад цей рівень перераховують на потреби вирівнювання.

У 1992 p. загальна сума коштів, перерозподілена в рамках го-ризонтального вирівнювання на території старих земель ФРН, становила 3,5 млрд німецьких марок. За договором про об'єднання зі східними землями колишньої НДР від 31 серпня 1990 p., ці землі внаслідок слабких фінансових можливостей не брали участі у фінансовому вирівнюванні. Вирівнювання в масш-табах усієї ФРН почалося в 1995 р.

Наступний етап розподілу ПДВ пов'язаний з горизонтальним вирівнюванням фінансового потенціалу різних земель. 75 % над-ходжень цього податку розподіляють між бюджетами земель пропорційно чисельності населення, а також відповідно економі-чній і демографічній ситуації (ці фактори враховуються за допо-могою спеціальних коефіцієнтів).

Інші 25 % податку направляються у Фонд фінансового вирів-нювання земель. За рахунок коштів цього фонду економічно сла-бкі землі одержують додаткові субсидії. Критерієм для надання коштів з Фонду вирівнювання слугує обсяг доходів земель і гро-мад, розміщених на їх територіях, на душу населення.

Для надання коштів з Фонду вирівнювання земель розрахову-ється два показники. Перший — Первинний фінансовий потенці-ал — фінансові можливості землі. Він є сумою податкових над-ходжень у бюджет землі + 50 % надходжень у бюджети громад, які входять до складу цієї землі, від найбільших податків. Цей показник слугує вихідною позицією для встановлення земель, які мають право на одержання субсидій, що вирівнюють, і земель, зобов'язаних їх виплачувати.

Другий показник — Середній фінансовий потенціал - - так звані нормативні доходи землі. Він розраховується як сума най-більших податків, які надходять у бюджети всіх земель і всіх громад (у цілому по ФРН), що розділена на чисельність населен-ня ФРН і помножена на чисельність населення кожної окремо узятої землі. Землі, у яких фактичні податкові доходи (первинний фінансовий потенціал) вище норми (середнього фінансового по-тенціалу), зобов'язані виплачувати певні суми тим землям, дохо-ди яких нижче цієї норми. Допомогу одержують ті землі, у яких фінансові можливості становлять менше 95 % від так званих но-рмативних доходів землі (середнього фінансового потенціалу).

На потреби додаткового фінансового вирівнювання «бідних» земель використовується також 2 % ПДВ, що надходять у феде-ральний бюджет.

Крім зазначеного Фонду фінансового вирівнювання, у ФРН створений Фонд німецької єдності — спеціальна фінансова уста-

нова для вирівнювання фінансового потенціалу східних земель, які входили до складу колишньої НДР. Фонд утворений у травні 1990 p.. Кошти Фонду формуються за рахунок внесків з федера-льного бюджету і бюджетів земель та інших джерел. У зв’язку з цим з метою збільшення доходів федерального і земельного бю-джетів уряд збільшив окремі податки, ввів спеціальну надбавку солідарності до податку на прибуток та корпораційного податку. За рахунок коштів Фонду східні землі одержують систематичну фінансову допомогу на потреби соціально-економічного розвитку. За 1990—1994 pp. з Фонду виплачено 160,7 млрд німецьких марок. 3 них 49,6 млрд — за рахунок бюджету федерації; 16,1 млрд — за рахунок бюджетів земель; 95 млрд марок мобілі-зовано за рахунок позик на ринку капіталів, що обслуговуються і платяться федерацією та старими землями на паритетних засадах.