Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Державний бюджет, склад і структура його доходів та витрат : Фінансові системи зарубіжних країн : Бібліотека для студентів

7.2. Державний бюджет, склад і структура його доходів та витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

Державний бюджет Великої Британії містить дві час-тини: Консолідований фонд, за яким проходять поточні доходи і витрати, та Національний фонд позик, за яким відбиваються ви-трати на капітальні вкладення.

Основна частина бюджету — Консолідований фонд. Переви-щення доходів над витратами Консолідованого фонду зарахову-ється в дохідну частину Національного фонду позик. Якщо ж у Консолідованому фонді присутній дефіцит, то він покривається позичкою з Національного фонду позик, і на цю суму уряд збі-льшує свій борг.

Основними доходами Консолідованого фонду є податки (табл. 7.1).

Таблщя 7.1

СТРУКТУРА ПОДАТКОВИХ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, %

 

Доходи           100      Видатки         100

Прибутковий податок          25—30            Військові асигнування         23

Податок на прибуток корпо-рацій  11        Видатки на втручання в економіку 7

Податок на реєстрацію авто-мобілів          15        Допомога місцевим орга-нам влади          16

пдв      15        Видатки на соціальні цілі     43

Податок на соціальне страху-вання           20        На утримання державно-го апарату          3

Неподаткові надходження від держпідприємств  7          Внески в бюджети Євро-пейських країн   2

Інші доходи    4—6    Інші видатки  6

Серед прямих податків основне місце займає прибутковий по-даток з фізичних осіб який стягується за трьома ставками 10 % — після 2,5 тис. ф. ст., 22 % — від 2,5 до 23,7 тис, 40 % -після 23,7 тис. ф. ст. доходу в розрахунку на рік. Дозволяється відраховувати з доходу певні види збитків і необхідні для діяль-ності витрати; надаються знижки окремим категоріям платників податків. Нерезиденти обкладаються податком з доходів, отри-маних у Великій Британії, для них діють спеціальні знижки.

Фінансова система Японії

Податок на прибуток корпорацій (юридичних осіб): обкла-даються корпорації за податковою декларацією на центральному та місцевому рівнях.

Ставка податку для дрібних компаній (прибуток менше 250 тис. ф. ст.) становить 19 %, для великих компаній— 30 %. Звільняються від податку компанії, чий прибуток менший 10 тис. ф. ст. Стягується з усього прибутку компаній-резидентів (крім дивідендів та інших доходів, отриманих від інших компаній-резидентів). Дозволяється відраховувати витрати, пов'язані з біз-несом і прискореною амортизацією деяких видів капіталовкла-день. Особливий податковий режим застосовується відносно ін-вестиційних, страхових, будівельних, промислових і ощадних компаній, капіталовкладень. 3 нерезидентів податок стягується з прибутку, отриманого від операцій у Великій Британії.

Податок на приріст капіталу: ставка з фізичних осіб еквіва-лентна найвищій ставці з прибуткового податку — 40 %, а з юри-дичних осіб— основній ставці податку на корпорації-- 30 %. Стягується з фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезиде-нтів, що займаються комерційною діяльністю і мають представ-ництво у Великій Британії, при продажі, обміні чи безоплатній передачі капіталомістких активів. Фізичні особи-нерезиденти сплачують податок з власності, що переводиться у Велику Бри-танію. Компанії можуть виключити з оподатковування збитки протягом року чи звітного періоду.

Податок на майно: стягується з власників чи орендарів неру-хомого майна, включаючи землю; ставка податку різна по графс-твах і містах.

Підприємнщькі податки: стягуються з орендарів земельних ділянок і будівель, які належать нерезидентам і використовують-ся у підприємницьких цілях. Ставки податків щорічно міняються в залежності від потреб місцевого бюджету.

Податок на реєстрацію автомобілів. Ставка податку при ре-єстрації легкового автомобіля становить 130 ф. ст. на рік.

Серед непрямих податків найбільш розповсюджений уні-версальний акциз, що діє в багатьох країнах у вигляді податку на додану вартість (ПДВ). Стандартна ставка на сьогодні -17,5 %. Стягується з підприємців, які мають оборот понад 54 тис. ф. ст. у рік. Нульова ставка встановлена на продовольчі товари, друковані видання, ліки, дитячий одяг і взуття, енерго-і водопостачання для побутових потреб, а також на деякі опе-рації з золотом, цінними паперами, комунальні платежі, будів-ництво і реконструкцію житла, пасажирський транспорт, стра-

хові і деякі інші послуги. ПДВ у розмірі 5 % стягується з опла-ти палива та електроенергії для житлових приміщень і засто-сування енергозберігаючих матеріалів при реалізації певних урядових програм.

Акцизи стягуються з нафтопродуктів, тютюнових виробів, мі-цних спиртних напоїв, вина, пива, сидру, а також з грального біз-несу. Ставки залежать від видів підакцизних товарів.

Гербовий збір стягується при оформленні правових і комер-ційних документів; ставки податку залежать від характеру доку-мента: наприклад, при продажу акцій та інших цінних паперів -0,5—1,5 % від продажної ціни, при оренді землі та іншої нерухо-мості — 1—4 % від щорічної вартості оренди в залежності від її терміну.

Внески у Фонд соціального страхування платять роботодавці і працівники, якщо загальний заробіток працівника на тиждень становить 89 ф. ст. і вище (мінімальна заробітна плата у Великій Британії на сьогодні становить для працівників віком від 18 до 21 років 3,20 ф. ст. за годину, а для працівників, старших 21 року — 3,60 ф. ст. за годину). Внесок працівника при заробітку від 89 до 585 ф. ст. на тиждень становить 11 %. Роботодавець сплачує 12,8 % з суми виплати працівнику в 89 ф. ст. на тиждень і вище.

Видатки Консолідованого фонду включають дві групи:

—        видатки щорічно затверджувані Парламентом;

—        видатки з Консолідованого фонду для постійного обслуго-

"TiSC^SS еитрати. військові асигну-вання, що підрозділяються на прямі і непрямі військові витрати; цжільні статті, у яких відбиваються витрати на промисловість, сільське господарство та інші галузі, утримання апарату управ-ління, соціальні витрати, субсидії місцевим органам влади і краї-нам, що розвиваються (див. табл. 7.1).

До видатків з втручання в економіку належать і витрати на науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки (НДДКР) — 0,6 %.

У видатках на соціальні цілі 15 % припадає на пенсії, 11 % — на допомогу особам з низькими доходами та по безро-біттю, 13 % — на медичне обслуговування, 4 % — на всі інші витрати.

Видатки на утримання державного апарату управління включають: витрати на утримання органів законодавчої і вико-навчої влади, суду, прокуратури, поліції, різних міністерств і ві-домств.

Видатки для постійного обслугоеуеання включають:

—        відсотки по державному боргу (ці кошти передаються в Національний фонд позик і виплачуються з нього);

—        витрати по цивільному листу (утримання Королеви та її най-ближчих родичів; у 2000 р. вони становили 9 млн 385 тис. ф. ст.).

Друга частина бюджету Великої Британії — Національний фонд позик, за яким відбиваються витрати на капітальні вкладення.

Дохідна частина Національного фонду позик створюється за рахунок відсотків, які надходять від державних корпорацій та міс-цевих органів влади за надані Казначейством довгострокові креди-ти, прибутки емісійного департаменту Банку Англії, коштів, нада-них з Консолідованого фонду для постійного обслуговування.

Видатки Національного фонду позик включають відсотки по державному боргу та керуванню ним, довгострокові кредити на капітальні вкладення державним корпораціям і місцевим органам влади.