Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Державний бюджет, : Фінансові системи зарубіжних країн : Бібліотека для студентів

5.2. Державний бюджет,


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

склад і структура його доходів та видатків

Федеральний (державний) бюджет побудований за принципом «повного бюджету» і складається з двох частин: вла-сне урядового бюджету і довірчих (траст) фондів. За рахунок урядового бюджету фінансуються національні економічні та со-ціальні програми. Довірчі фонди мають переважно цільовий ха-рактер і забезпечують функціонування інфраструктури (федера-льні автошляхи, аеродроми, електростанції). Статус довірчих мають окремі соціальні і пенсійні фонди. Доходи довірчих фон-дів формуються за рахунок надходжень від використання держа-вної власності. Окремі соціальні фонди формуються за рахунок внесків працюючих як у державному, так і у приватному секторі економіки, а також відрахувань від доходів федерального уряду і підприємств.

Всього обсяг федерального бюджету США досягає майже 15 трлн дол. Структура видаткової і дохідної частин федерального бюджету зазнає щорічних змін. I тому розгляд питання про дохо-ди та витрати федерального бюджету цікавий з погляду динаміки цих змін.

Слід зазначити, що на структуру федерального бюджету США більшою мірою впливають політичні події, які відбуваються в цій країні. Так, наприклад, федеральний бюджет був полем бою у ба-гатомісячному протиріччі демократа Б. Клінтона і республікан-ського Конгресу перед президентськими виборами 1996 р.

Перед адміністрацією Клінтона стояла не тільки проблема пе-реобрання в 1996 p., а й необхідність зміцнення політичної бази демократів. А це означало таку конфігурацію бюджетних пріори-тетів, при якій повинно поступово відбуватися заміщення війсь-кових витрат на соціальні.

Що стосується економічних програм, то адміністрація практи-чно заморозила витрати на сільське господарство, транспорт, енергетику, охорону навколишнього середовища, науку і техніку. Доходи в 1997 фін. р. зростали випереджальними темпами відно-сно витрат— 7,1 % у порівнянні з 5,3 %, що дало різницю в 10 млрд дол. в абсолютному вираженні.

Практично збалансований федеральний бюджет США 1997 фін. р. є прикладом бюджету, у якому доходи та видатки перебу-вали в більш-менш урівноваженому стані, тому є сенс проаналі-зувати пріоритети і структуру такого бюджету ґрунтовніше. Бю-джетна збалансованість була досягнута США наприкінці 1990-х pp. на рівнях доходів, що становили 19,8 % ВВП, видатків —

20.1     % ВВП. Тому можна впевнено говорити про те, що федера-

льний сектор економіки, що дорівнює 20 % ВВП, є, за стандарта-

ми сьогоднішнього дня, оптимальним для змішаної, високороз-

виненої економіки західного типу. Співвідношення боргу

федерального уряду та ВВП у 1997 фін. р. становило 67,4 % (в

абсолютному вираженні борг дорівнював приблизно 5,4 трлн

дол.), а виплати нетто-відсотків — 15,2 % видаткової частини

бюджету.

Загальні витрати на військові потреби досягли 270,5 млрд дол., або 16,9 %; на міжнародну діяльність, багато в чому пов'язану з глобалістичними прагненнями Пентагону, США ви-тратили в 1997 фін. р. 15,2 млрд дол., або приблизно 1 % загаль-ного обсягу федеральних витрат.

У федеральному бюджеті щорічно передбачаються кошти за статтею міжнародні програми на розвиток нових держав. У 1999—2000 фін. р. було заплановано витратити з цією метою

20.2     млрд дол., у тому числі кілька десятків мільйонів для

України.

Державні кошти слугують основним джерелом фінансування освіти. Кошти на середню освіту виділяються в основному з бю-джетів штатів і органів місцевого самоврядування (на 93 %). Фі-нансування може здійснюватися трьома шляхами: за рахунок за-гальних бюджетних надходжень; цільових податків і проведення лотерей. Найбільш розповсюдженим є перший спосіб фінансу-вання освіти, але в 1988 p. у 28 штатах існував цільовий податок, а в 12 — проводили лотереї. Що стосується вищої освіти, то на початку 1990-х pp. 42,5 % загальних витрат вищих навчальних закладів покривалося за рахунок бюджетних коштів, у тому числі 12,4 % — за рахунок федерального бюджету, 27,5 % — бюджетів штатів, 2,6 % — місцевих бюджетів.

В США продовжується столітній стійкий ріст інвестицій в розвиток інноваційного потенціалу, перш за все в освітню та нау-кову сфери. В 2000 р. витрати на школи та вищі учбові заклади склала 635 млрд дол., тобто 6,5 % ВВП, причому на долю ВУЗів, які виконують більше половини фундаментальних дослідних проектів, приходиться 40 % цих коштів. Загальні витрати на до-сліди зросли в 2000 р. на 6,2 % і склали 264,2 млрд дол. В число пріоритетних інтересів теперішній адміністрації, як і попередній, входять біомедичні досліди: в 2000-2002 p.p. було виділено Наці-ональним інститутам здоров'я 2,8 млрд дол. (зріст на 13 %). Таку ж суму склав приріст дослідного бюджету Міністерства оборони на роботи, які зв'язані з створенням системи противоракетного захисту. В той же час асигнування на Національний науковий фонд скорочуються на 2 %, на цивільні досліди Міністерства енергетики — на 7 %.

Провідним джерелом надходжень доходів федерального бю-джету в 1997 фін. р. стали прибуткові податки, частка яких ста-новила 46,7 %. Другими за значенням йшли податкові внески у фонди соціального страхування (33,7 %). Таким чином, разом ці види податків забезпечували приблизно 80 % доходів федераль-ного бюджету. Слід підкреслити, що ці податки — у прямій чи непрямій формі — сплачуються основною масою американських робітників, службовців, і тому наростання позитивних тенденцій на ринку праці США в другій половині 1990-х pp. (зниження рів-ня безробіття, абсолютне зростання числа зайнятих, солідні тем-пи приросту реальної заробітної плати, особливо кваліфікованої робочої сили), безумовно, позитивно позначилися на динаміці бюджетних показників.

Податкові надходження від бізнесу і приватних фірм, пред-ставлені у федеральному бюджеті двома основними видами по-датків — на прибуток корпорацій і акцизами (які вважаються в США непрямими податками на бізнес), а також митами, вони склали в 1997 фін. р. 16,3 % дохідної частини федерального бю-джету. Податки на дарування і нерухомість (1,2 %) також не віді-гравали великої ролі в надходженнях у збалансований федераль-ний бюджет. Іншими словами, фактор капіталу і капітальних активів не має великого значення в системі федерального опода-тковування, і тому стає зрозумілою та обставина, що бюджетна збалансованість була забезпечена в США наприкінці 1990-х pp. насамперед завдяки економіці «високої зайнятості». У 1998 р. структура доходів федерального бюджету залишилася практично незмінною (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

ДОХІДНА ЧАСТИНА БЮДЖЕТУ США В 1998 P., МЛРД ДОЛ. ТА %

 

Індивідуальні прибуткові податки  767 768 — 47 %

Соціальні внески      571 374 — 34 %

Податки на прибуток корпорацій   190 842 — 12 %

Акцизні збори           55 540 — 4 %

Інші податки  72 334 — 3 %

Така майже незмінна структура надходжень в федеральний бюджет США спостерігається з 1965 р. до теперішнього часу, але з кожним роком бюджет зростає. Більш докладні зведення про динаміку податкових надходжень у федеральний бюджет за 20 років приведені в табл. 5.2.

Таблщя 5.2

СТРУКТУРА НАДХОДЖЕНЬ У ФЕДЕРАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ США В 1980-1999 PP.

 

Доходи           1980    1985    1990    1995    1999

Усі види надходжень*         100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

Індивідуальні прибуткові по-датки            47,2     45,6     45,3     43,7     48,1

Податки на прибуток корпо-рацій 12,5     8,4       9,1       11,6     10,1

Внески у фонди соціального забезпечення           30,5     36,1     36,9     35,8     33,5

Акцизи           4,7       4,9       3,4       4,3       3,9

Податки на спадщину і дару-вання            1,2       0,9       1,1       1,1       1,5

Мито  1,4       1,6       1,6       1,4       1,0

Інші надходження     2,3       2,3       2,4       2,1       1,9

*Сумарні показники усіх видів надходжень містять додаткові міжфондові та міжві-домчі перерозподіли коштів на різні цілі, які не показані окремо; у суму інших надхо-джень входять доходи по депозитах федеральної резервної системи.

 

1965 1970 1975 1900 1985 1990 1995 2000 2005

Рис. 5.1. Головні види надходжень

у федеральний бюджет США

у 1965—2005 pp., млн дол.

На рис. 5.1 представлена динаміка основних надходжень у фе-деральний бюджет США за 40 років.

Щоб проаналізувати структуру видатків сучасного федераль-ного бюджету США XXI ст., звернемося до наступних даних. 6 лютого 2002 р. президент Дж. Буш представив Конгресу США новий законопроект про бюджет країни на період 2003—2007 pp. У запропонованому адміністрацією й одностайно підтриманому законодавцями формально п'ятилітньому, а фактично (по макро показниках) десятилітньому плані державних витрат чітко про-глядається тенденція на збільшення бюджетних асигнувань в га-лузі національної безпеки. Тільки в 2003 р. — до 379 млрд дол., що на 48 млрд більше ніж у 2002 p., так на боротьбу з терористи-чною організацією «Аль-Каїда» у бюджеті на рік був передбаче-ний додатково 1 млрд дол.

Найбільша частина військових витрат у 2003 ф.р. спрямована: на підтримку боєздатності та проведення воєнних операцій — близько 35 %, виплату грошового утримування військовослужбо-вцем — 19 %, закупівлю військової техніки— 18 %, науково-дослідні роботи — 14 %.

До 2007 р. військові витрати США перевищать сукупні війсь-кові витрати всіх інших країн світу майже в 1,5 рази і складуть понад 450 млрд дол. на рік (рис. 5.2). У цілому за цей період пе-редбачається витратити тільки на військові програми понад 2050

млрд тобто суму, порівнянну з бюджетом усіх державних витрат США на 2002 р. (рис. 5.2.).

 

ЗМЛПД 2500,0

Держбюджет в цілому

2000,0

1500,0

Військові видатки

1000,0

500,0

0,0-і     ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,           ^

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Год

Рис. 5.1. Динаміка росту державного бюджету та військових видатків США

Серед найважливіших напрямків бюджетного фінансування крім військової галузі адміністрація чітко позначила наступні: освіта, охорона здоров’я, турбота про ветеранів, безпека та інфо-рмаційні технології, як ключ вирішення всіх проблем. Тільки на розвиток інформаційних технологій у найближчі п’ять років пе-редбачається виділити понад 290 млрд дол., тобто майже в 2 рази більше, ніж за попередні п’ять років чи приблизно весь бюджет Пентагона за 2001 р.

Таким чином, можна зробити висновок: існує зв’язок політики держави та бюджетної політики з лідируючою партією. Структу-ра доходів та видатків безпосередньо залежить від того, хто пе-ребуває біля «керма влади» — республіканці чи демократи, тому що вони мають різні бюджетні пріоритети, які й визначають статті доходів та видатків федерального бюджету в США. Так, демократи упор роблять на соціальні витрати, що передбачає збі-льшення диференціації податків на користь багатого населення і певне скорочення витрат на військові заходи. Для республіканців характерно мінімальне втручання держави в економіку, забезпе-чення більшої збалансованості бюджету, скорочення соціальних витрат та зміна податкового механізму на користь підприємців (зменшення податків на прибуток корпорацій).

1 Збалансований бюджет США 1997 р. при Б. Клінтоні містив понад 271 млрд дол. на військові витрати.

Агентство соціального

забезпечення 23 % Інше 19,9 /о

НАСА 0,7 %

ФЕМА 0,3 %—.__    ~\

Управліния захисту шннього середовища' 0,4

Міністерство / о справам ветеранів 2,5 %

Міністерство фінансів 18,6 %

Міністерство транспорту 3,0 %,

Державний департамент 0,5 %■

Міністерство сільського господарства 3,7 %

Міністерство праці2,9 % ^юстицій1,1 %

Міністерство оборони 16,1 %

Міністерство торгівлі 0,3 %

Міністерство освіти 2,3 %

*_ Міністерство енергетики 0,9 %

Міністерство охорони здоров'я

22,4 %

Міністерство житлового .будівництва та міського розвитку 1,5 %

Міністерство внугрішніх 'справ 0,9 %

Рис. 5.2. Розподіл бюджетних асигнувань в сумі 2052 млрд дол. в 2002 ф. р. серед міністерств та відомств США

Чергування адміністрацій, їх жорсткий постійний взаємоконт-роль в поточній бюджетній та парламентській роботі протягом усього минулого століття підтримували в США, поза всяким сумнівом, необхідну «маятникову» зміну хоч і важливих, але в основному тактичних акцентів між переважно ринковими та пе-реважно соціальними заходами.

Зараз зближення основних складових соціально-економічних програм партій досягло кульмінації і призвело до сенсаційного числа поданих голосів. Основною причиною цього зближення є процеси підвищення соціальної однорідності серединних шарів структури американського суспільства, які остаточно зафіксовані в цензі населення 2000 р. 3 1970-х років до теперішнього часу доля домогосподарств с доходами від 25 до 50 тис. дол. скороти-лася з 38 до 28 %, а тих хто отримує більше 50 тис. дол. збільши-ли своє представництво з 25 до 40 %.