Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Контрольні запитання: : Фінансові системи зарубіжних країн : Бібліотека для студентів

Контрольні запитання:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

1.         Дайте загальну характеристику економічних систем країн Центральної та Східної Європи.

2.         Відзначте спільні та відмінні риси проведення прива-тизації в цих країнах.

3.         Прокоментуйте структуру державного бюджету країн Центральної та Східної Європи.

4.         Як країни Центральної та Східної Європи вирішують проблеми збалансованості бюджетів.

5.         Які уроки з реформ систем оподаткування в країнах Вишеградської групи можна зробити для України.

6.         Охарактеризуйте процес адаптації економічної полі-тики країн Центральної та Східної Європи до інтеграційних вимог Європейського Союзу.

Самостійно:

1.         Структурна будова фінансових систем країн Центра-льної та Східної Європи — спільні та відмінні риси станов-лення і розвитку.

2.         Проблеми формування і розвитку фінансових систем країн ЦСЄ (по країнах).

3.         Організація cучасних податкових систем держав ЦСЄ (по країнах).

Список літератури:

1.         Бутаков Д. Д. Реформирование бюджетньіх систем: опьіт восточной Европьі // Финансьі. — 2000. — № 9. — С. 53—56.

2.         Грабовський М. Реформи системи оподаткування в країнах Вишеградської групи та значення цих реформ для

ситуації в Україні // Гданський інститут ринкової економіки (Польща): Аналітична записка № 4, 2004. — 7 с.

3.         Губені Ю.Е. Аграрна реформа у Чеській Республіці: від «оксамитової» революції до європейської інтеграції. Приклад, гідний наслідування. — Львів, Українські техно-логії, 2002. — 368 с.

4.         Информационен бюлетин София: Бьлгарска народна банка, 1999, №5.

5.         Лортикян 3. Л. История зкономических реформ: Ми-ровой опьіт второй половиньі XIX—XX вв. — Харьков: Консум, 1999. — 288 с.

6.         Матьщин С. Зкономическая политика переходного периода в Польше // Вопросьі зкономики. — 1992. — №3. —С. 15—19.

7.         Минасян Г., Ненова М., Йонов В. Паричният сьвет в Бьлгария. — София: ГорексПрес. — 1998. — С. 26.

8.         Слухай С. Міжбюджетні трансферти у постсоціалісти-чних країнах: від теорії до реалій. Изд-во «АртЕк», 2002. — 278 с.

9.         Цхведиани В. Лев в кармане. — Бизнес. — 2001. № 43. — С. 18.

10.       Черноморский Г. Налоги в Польше // Вестник нало-

говой службьі Украиньі. — 2001. — № 6. — С. 60—64.

11.3а даними сайта www.ucpb.info/rus/library/landowner/ 12.shtml з технічного документу Всесвітнього банку № 475R серія «Екологічно й соціально сталий розвиток регіону Єв-ропи й Середньої Азії».

12.       Wybrane problemy integracji Polski z Uni^ Europejsk^ / Pod redakcjX Jana Jablonskiego. — Politechnika Poznanskiej, maj 2003. — 265 s.

13.       http://www.business.ua

14.       http://biznes.onet.pl/

15.       http://podatki.onet.pl/

16.       http://www.standardandpoors.ru

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Лариса Олександрівна МИРГОРОДСЬКА

ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Видання друге, перероблене та доповнене

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А. Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 14.03.2008. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 16.

Наклад 1000 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006