Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.5. Державний кредит; структура та динаміка держа-вного боргу : Фінансові системи зарубіжних країн : Бібліотека для студентів

12.5. Державний кредит; структура та динаміка держа-вного боргу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

Новим явищем для бюджетів розглянутих країн стала поява і стрімке зростання витрат на обслуговування державного боргу. Явище це закономірне і зрозуміле, воно викликане еконо-мічними труднощами перехідного періоду, структурною перебу-довою, спадом виробництва. Иого можна було очікувати, оскіль-ки всі країни світового співтовариства, що вступили на шлях глибоких реформ в економіці, неминуче зіштовхуються з бюдже-тним дефіцитом і змушені звертатися до зовнішніх та внутрішніх позик, що веде до зростання витрат бюджету на обслуговування боргу. Незвичайність цієї обставини полягає в тому, що ніхто не очікував такого стрімкого зростання державного боргу, унаслідок чого витрати бюджету на його обслуговування за короткий про-міжок часу перетворилися в основну статтю видатків бюджету, набагато перевищуючи асигнування на освіту, медицину й інші життєво важливі для країни і народу сфери економічного та ду-ховного життя.

Становище східноєвропейських країн за рівнем державного боргу і витратами з його обслуговування неоднакове. У Чехії, наприклад, унаслідок того, що спад виробництва не був глибо-ким, державний бюджет до 1995 р. включно не мав дефіциту, на-впаки, щорічно зводився з перевищенням доходів над витратами. Лише у 1996 p. і наступні роки бюджет став дефіцитним, причо-му негативне сальдо не перевищувало 5 % витрат бюджету. На 1 січня 1999 р. загальний державний борг центрального уряду становив 194,7 млрд крон, або 34,4 % доходів центрального бю-джету, у тому числі внутрішній борг — 170,1 млрд крон, зовніш-ній борг — 24,6 млрд крон.

Відносно спокійна ситуація по цьому показнику в Польщі. У 1999 р. на обслуговування державного боргу направляється менше 15 % витрат центрального бюджету. На початку 1990-х pp. ситуація із зовнішнім боргом у Польщі була катастрофічною, за-грожувало державне банкрутство. Однак уряду вдалося домови-тися з Паризьким і Лондонським клубами іноземних кредиторів про списання майже половини боргу цим клубам та реструктури-зації заборгованості.

Складніше становище з обслуговуванням державного боргу в Угорщині і Болгарії. В Угорщині обслуговування державного бо-ргу в 1995 р. забирало 29,1 % усіх коштів бюджету, у 1998 р. його

частка у витратах становила 26,2 % і на 2000 р. була запланована на рівні 21,2 %. За даними міністерства фінансів і національного банку Угорщини за 1994—1998 pp. обсяг зовнішнього боргу краї-ни скоротився з 27,8 до 20 млрд дол. Цьому сприяло рішення па-рламенту направляти кошти, виручені від приватизації державно-го майна, на зменшення державного боргу.

ти становили 43,1 % всіх асигнувань бюджету. Одна третина цих величезних витрат припадала на виплати по зовнішньому боргу і дві третини — по внутрішньому. Швидкому зростанню внутріш-нього боргу в цій країні сприяло кількаразове переоформлення в держборг заборгованості державних господарських організацій перед банками. У бюджеті на 1999 р. витрати на обслуговування держборгу були передбачені в сумі 1,18 млрд левів (23,8 % ви-трат бюджету) у порівнянні з 1,5 млрд левів (43,1 % витрат бю-джету) у 1997 р. зниження згаданих витрат було досягнуто завдя-ки зменшенню дефіциту бюджету з 936,6 млн левів у 1997 р. до 435,6 млн левів у 1999 p., а також з тим, що в цей період не на-ставали терміни погашення по великих кредитах.

На закінчення відзначимо, що нашим близьким сусідам не вдалося уникнути «хронічної хвороби» більшості держав світо-вого співтовариства — незбалансованості бюджетів. Незважаючи на економічне зростання, яке відмічається в останні роки, і зни-ження інфляції в країнах Центральної та Східної Європи, їхні бюджети як центрального, так і регіонального рівня залишаються дефіцитними, зростає державний борг, і високі видатки на обслу-говування боргу стали предметом постійної турботи урядів цих держав.