Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 6. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА МОДУЛЬНО-ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 6. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА МОДУЛЬНО-ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

 

Назва теми,

що розгля-

дається на

лекції   Обсяг, год.     Назва розділу те-

ми для проведен-

ня семінарського

(практичного)

заняття           Обсяг, год.     Засоби прове-дення поточ-ного та підсу-мкового конт-ролю знань

Тема 1. Економічні теорії зовні-шніх зв’язків         2          Основні положен-

ня теорій і тенден-

ції глобалізації

світу    2          перевірка до-машніх завдань

Тема 2. Зов-нішньоеко-номічна полі-тика та прин-ципи ЗЕД в Україні           2          Суть і особливості

зовнішньоеконо-

мічноїполітики

України. Протек-

ціонізм            4          розв’язання

типових та си-

туаційних за-

дач

Тема 3. Предмет кур-суЗЕД 2          Суб’єкти підпри-

ємницької діяль-

ності і п’ять зна-

чень ЗЕД України     4          бліцопшування

Тема 4. Регулювання ЗЕД в Україні           2          Система, адмініст-

ративні та еконо-

мічні методи регу-

лювання ЗЕД 4          розв’язок сис-

теми тестових

завдань

Тема 5. Зовнішня то-ргівля в між-народних економічних відносинах   2          Критерії суб’єктів,

що здійснюють

зовнішньоторгове-

льні операції  4          понятійний ди-

ктант, круглий

стіл

Тема 6. Організація та управління ЗЕДнарівні підприємства і регіону  2          Методи і організа-

ція управління міжнародною дія-

льністю (експорт-імпорт)    4          перевірка до-машніх завдань

Тема 7.

Потенційні

зарубіжні

партнери та

міжнародні

господарські

контракти      2          Вибір і оцінка

партнерів на сві-

товому ринку 4          виконання

проміжних ко-

нтрольних ро-

біт

Тема 8. Нормативно-правове за-безпечення ЗЕД в Україні       2          Нормативна база

ЗЕД в Україні та

на міжнародному

рівні    4          надання розго-

рнутої консуль-

тації по окре-

мих норматив-

них актах

Тема 9. Бази-сні умови по-ставок та класифікація цін світового ринку             Базисні умови по-

стачання в ЗЕД «Інкотермс-2000»  2          самостійнаро-бота

Тема 10.

Ефективність

ЗЕД     2          Методи оцінки ви-

робничо-

господарської дія-

льності суб'єктів

ЗЕД     4          тренінг та са-

моперевірка

знань за допо-

могою ПК

Технічний засіб навчання до кожної теми (розділу) - мультиме-дійний проектор.