Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_40d800dcf1016a73388ace259e10efac, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

1.         Багрова I. В., Редіна Н. I. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств.- К.: ЦНЛ., 2004.- 580 с.

2.         Бобух I. М. Спеціальні економічні зони в Україні: теорія і практика.- К.: Наук. думка. 2004.- 252 с.

3.         Бойцун Н. Є., Стукало Н. В. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник, - 2-ге вид.- К.: ВД „Професіонал", 2005.- 336 с.

4.         Бойцун Н. Є., Стукало Н. В. Міжнародний лізинг.-Д.: вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2004.- 176 с.

5.         Бондар I., Ягольник О. Як стати успішним підприємцем.- К.: Вид. дім «Корпорація», 2004.- 120 с.

6.         Бревнов A. А. Основьі зкономической теории: Учебное посо-бие-X.: ООО «Одиссей», 2004.- 512 с.

7.         Бураковський I. Теорія міжнародної торгівлі.- К.: Основи, 2000.

8.         Вільні економічні зони. Навч. посібник /I. Ю. Сіваченко, Н. О. Кухарська, М. А. Левицький.- К.: Дакар, 2002.- 480 с.

9.         Вгчевич А. М., Максимець О. В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності.-Львів: Афіна, 2004.- 140 с.

10.       Власенко В. К. Вільні економічні зони: стратегія розвитку.-Суми: Довкілля, 2004.- 347 с.

11.       Гайдучек I. Г. Спільні підприємства.- К.: Знання, 2001.- 56 с.

12.       Ггл Чарлз В. Л. Міжнародний бізнес. Конкуренція на глоба-льному ринку. /Пер. з англ. А. Олійник, Р. Ткачук.- К.: Вид-во Соломії Павличко; Основи, 2001.- 865 с.

13.       Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, ін-струментів COT /Кер. авт. кол.: наук. ред. Циганкова.- К.: КНЕУ, 2003.

14.       Глобалізація і безпека розвитку: Монографія 10.1. Білорус та ін.- К.: Вид-во КНЕУ, 2001.- 734 с.

15.       Гребельник О. П. Основи митної справи: Навчальний посіб-ник-К.: ЦНЛ, 2003.- 600 с.

16.       Гребельник О. П., Романовський О. О. Основи зовнішньоеко-номічної діяльності: Навч. посібник.- К.: Деміур, 2003.- 296 с.

17.       Данглов О. Д., Пернаргвський О. В. Міжнародні розрахунки та валютний контроль: Навч. посібник.- Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.-181с.

18.       Дахно I. I. Міжнародне економічне право.- 3-є вид., перероб. і доповн.- К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 272 с.

19.       Дахно 1.1. Міжнародна торгівля.- К.: МАУП, 2003.- 296 с.

20.       Дгдкгвський М. I. Зовнішньоекономічна діяльність підприєм-ства: Навч. посіб.- К.: Знання, 2006.- 462 с- (Вища освіта XXI століття).

21.       Експорт. Імпорт. Транзит: митне оформлення товарів /Упорядник О. В. Старцев.- К.: Істина, 2000.- 352 с.

22.       Жук М. В. Комерційні відносини України. Розвиток експорт-ного потенціалу: Підручник.- Чернівці: Рута, 2004.- 352 с.

23.       Загороднгй А. Г., Вознюк Г. Л. Зовнішньоекономічна діяль-ність.: Термінологічний словник.- К.: Кондор, 2007.- 168 с.

24.       Захаров К. В., Захаров A. К, Циганок A. В. Логістика, ефек-тивність і ризики зовнішньоекономічних операцій.- 2-ге вид-К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004.- 260 с.

25.       Зовнішньоекономічна діяльність: збірник систематизованого законодавства. /Уклад. В. Кузнєцов.-Х.: Фактор, 2006.- 691 с.

26.       Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник. /Ю. В. Макогон, В. С. Рижиков, С. В. Косьянюк, О. О. Коваленко, В. М. Грідасов, С. В. Чемерис, A. В. Гончарова /За ред. д. е. н., проф. Ю. В. Макогона.- Київ: Центр навча-льної літератури, 2006.- 424 с.

27.       Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник; 2-ге вид., перероб. та доп- К.: ЦНЛ, 2006.- 792 с.

28.       Зовнішньоекономічна діяльність /За ред. Ю. Г. Козака - Оде-са: Астропринт, 2001.- 2001 с.

29.       Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів /I. В. Багрова, Н. I. Редіна, В. Є. Власюк, О. О. Геть-ман.- Дніпропетровськ.- ДДФЕІ, 2002.- 580 с.

30.       Інвестиційний клімат в Україні.- К.: Нора-друк, 2002.- 246 с.

31.       Інформаційні системи і технології: Навч. посіб. /С. Г. Карпе-нко та ін.- К.: МАУП, 2004.- 192 с.

32.       Козак Ю. Г., Лук'яненко Д. Г., Макогон Ю. В. та ін. Міжна-родна економіка: Навчальний посібник.- Вид. 2-ге, перероб та доп-К.: ЦНЛ, 2004.-672с.

33.       Козик В. В., Панкова Л. А., Карп'ян Я. С, Григор'єв О. Ю., Босак А. О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. На-вчальний посібник.- К.: ЦНЛ, 2004.- 608 с.

34.       Кредісов A. I. Управління зовнішньоекономічною діяльніс-тю.-К.:Фенікс, 2000.

35.       Лисенко Ю. М., Педь I. В. Облік і аналіз зовнішньоекономіч-ної діяльності.- К.: Зовнішня торгівля, 2004.- 200 с.

36.       Луцишин 3. О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації.- К.: Друк, 2002.- 320 с.

37.       Мазаракі A. А. Регулювання зовнішньоекономічної діяльнос-ті в Україні.- К.: Книга, 2003.- 272 с.

38.       Міжнародна економіка: Підручник /А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча та ін.; за ред. А. П. Румянцева.-2-ге вид., випр. і доп-К.: Знання, 2004.- 449 с.

39.       Міжнародні організації: Навч. посібник /За ред. Ю. Г. Коза-ка, В. В. Ковалевського, К. I. Рженішевського - К.: ЦУЛ, 2003.

40.       Малий та середній бізнес /За заг. ред. В. Є. Сахарова.- К.: Національна академія управління, 2003.- 368 с.

41.       Міжнародна інвестиційна діяльність. Підручник /За ред. Д. Г. Лук'яненка- К.: КНЕУ, 2003.- 350 с.

42.       Международньіе стратегии зкономического развития: Уч. пособие /Под общей ред. академика Ю. Н. Похомова- К-Донецк, 2001.

43.       Митний кодекс України //www. rada. kiev. ua. Основи митної справи: Навч. посіб. /За ред. В. П. Пашка.- 2-ге вид., перер. і доп- К.: Т-во Знання КОО, 2002.- 318 с.

44.       Моринець С. Я. Міжнародні фінанси.- Знання-Прес. 2002.-311 с.

45.       Основи міжнародної торгівлі: Навчальний посібник /За ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової.- Київ: ЦНЛ, 2005.- 656 с.

46.       Попов В. М. Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомен-даціями. Видання четверте, перероб. і доп- К.: ЦНЛ, Кно-Рус, 2003.- 382 с.

47.       Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: За-кон України від 23. 09. 94 № 432/95-ВР //www. rada. kiev. ua.

48.       Про транспортно-експедиторську діяльність: Закон України від 01. 07. 2004 № 1955-IV // www. rada. kiev. ua.

49.       Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13. 10. 92 №2673-ХП //www. rada. kiev. ua.

50.       Про митну справу в Україні: Закон України від 25. 06. 91 //www. rada. kiev. ua.

51.       Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991р. //Вісник Верховної Ради.- 1992.- № 29.

52.       Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Навчальний посібник /За заг. ред. А. А. Мазаракі.- КНЕУ, 2003.- 272 с.

53.       Румянцев А. П., Башинська A. I., Карнглова I. М., Коваленко Ю. В. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник.- К.: ЦНЛ, 2004.- 376 с.

54.       Румянцев А. П., Румянцева Н. С. Зовнішньоекономічна дія-льність. Навчальний посібник.- К.: ЦНЛ, 2004.- 377 с.

55.       Руденко Л. В. Розрахункові і кредитні операції в зовнішньо-економічній діяльності підприємства: Підручник.- К.: Лібра, 2002.- 304 с.

56.       Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції.- К.: ЦНЛ, 2003.- 616 с.

57.       Савельєв Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник.- Тернопіль: Економічна дум-ка, 2002.

58.       Саллг В. I., Трифонова О. В., Швець В. Я. Основи зовнішньо-економічної діяльності: Навч. посіб.- К.: ВД „Професіонал", 2003.- 176 с.

59.       Сгваченко I. Ю., Кухарська Н. О., Левщький М. А. Вільні еко-номічні зони: Навч. посібник.- К.: Дакар: Алерта, 2002.- 476 с.

60.       Світовий бізнес: Навч. посібник /За ред. Ф. Ф. Бутинця: Жи-томир: Рута, 2004.- 498 с.

61.       Світова економіка: Підручник /За ред. А. С. Філіпченка - К.: Либідь, 2000.

62.       Система світової торгівлі: Практичний посібник.- К.: К. I. С, 2002.

63.       Солошенко Л. Ю. Зовнішньоекономічна діяльність: Органі-зація та документальне оформлення.- X.: Фактов, 2001.- 173 с.

64.       Солошененко С. I. Глобалізація і економіка України.- К.: Ло-гос, 1999.

65.       Управління міжнародною конкурентоспроможністю підпри-ємства (організації): Навч. посібник /За ред. I. Ю. Сівачен-ка.-К.:ЦНЛ, 2003.- 186 с.

66.       Циганкова Т. М., Петренко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнарод-на торгівля: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2001.- 488 с.

67.       Чибунова О. Ю. Економіка інформації: ринок продуктів та послуг.- К.: Нора-Принт, 2001.– 344 с.

68.       Чубукова О. Ю. Спільне підприємництво: економіко-інфо–маційна парадигма: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.   К.: МАУП, 2005.- 232 с.

69.       Яновський A. А. Управление конкурентоспособностью пред-приятия на мировьіх рьшках: макро- и микроуровня.– До-нецк: ДонНУ, 2004.- 398 с.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Микола Дмитрович ПАЗУХА

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(загальні положення)

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – О.С. Молчанова

Підписано до друку 29.12.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 14,5.

Наклад 1000 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_40d800dcf1016a73388ace259e10efac, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0