Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_d6815887513ae80b73507cd88add0ec5, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток№3 Зразок тексту зовнішньоторговельного договору (контракту) : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

Додаток№3 Зразок тексту зовнішньоторговельного договору (контракту)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

КОНТРАКТ № 25/11*)

м. Київ           16.11.2007 р.

Фірма „Трансмашинес" ЛТД м. Бомбей (Індія), яка буде іменува-тися „Продавець” з одного боку, та підприємство „ПАССАТ-ЛТД" м. Київ, яке далі буде іменуватися „Покупець”, з другого боку, уклали цей контракт про таке:

/. Предмет контракту.

Продавець продав, а Покупець купив на умовах поставки СІФ товар у відповідності з Додатком, який є невід'ємною частиною ко-нтракту.

2.         Ціни та загальна вартість контракту.

Ціна та товар, який поставляється за даним контрактом, прийма-ються за СІФ-порт призначення і охоплюють вартість експортної упаковки, маркування, навантаження, транспортування та страху-вання вантажу. Ціни є твердими і не підлягають зміні за час вико-нання даного контракту.

Загальна вартість контракту визначена 100 тис. доларів США.

3.         Умови платежу.

Оплата товару здійснюється Покупцем у вигляді передоплати в доларах США шляхом телеграфного переведення на рахунок Про-давця в банку: Банку Оф Пенджаб ЛТД, Бандра (Вест), Бомбей -400050, Індія.

Ці кошти повинні бути перераховані в день завантаження товару. Шсля перерахування грошей Покупець негайно надає Продавцю копію телеграфного повідомлення про перерахування грошей з за-значенням суми перерахування.

Продавець має право поставити товари достроково.

> Козловський В.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Практикум. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2003. - 208 с.

Відвантаження товару здійснюється в контейнерах судном регу-ляторної пароплавної лінії морем або у випадку необхідності, пові-трям.

4.         Якість товару.

Якість проданого за даним контрактом товару повинна відпові-дати обумовленим стандартам, а кількість - додаткам до даного ко-нтракту.

5.         Упаковка і маркування.

Товари повинні бути упаковані в експортні картонні коробки, які забезпечують зберігання вантажу при морському (повітряному) пе-ревезенні. На кожній коробці повинно бути нанесено таке марку-вання:

-          найменування Покупця;

-          найменування Продавця;

-          номер місця;

-          вага брутто; вага нетто;

-          найменування товару; номер контракту.

Всі збитки, понесені через неточне маркування, відносяться на рахунок Продавця.

6.         Страхування.

Продавець повинен застрахувати товар, який поставляється за даним контрактом, на умовах СІФ морським або повітряним шля-хом, від звичайних ризиків у визначеній страховій компанії (напри-клад, Oriental Insurance Company Limited) на 110 % вартості товару, зазначеного в рахунку, згідно з правилами транспортного страху-вання вантажів.

7.         Гарантіїякості та претензії.

Продавець гарантує, що товар, який поставляється за даним кон-трактом, відповідає обумовленим стандартам. Якщо буде виявлено, що при будь-якій вині Продавця товар виявиться бракованим, По-купець буде мати право на заміну бракованого товару, і всі витрати по заміні бракованого товару буде нести Продавець. У цьому випа-дку Продавець зобов'язаний відвантажити товар замість браковано-го не пізніше 45 днів з дня отримання повідомлення Покупця про наявність браку. Якщо протягом 45 днів після отримання товару Покупцем він не виставить претензій, то після закінчення цього те-рміну ніякі претензії Покупця не будуть розглядатися Продавцем.

8.         Штрафні санкції.

За прострочення поставки або недопоставку товару Продавець сплачує Покупцю штраф за затримку поставки в розмірі 0, 5 % вар-тості недоотриманого товару за кожен тиждень із перших двох ти-жнів затримки і 1 % вартості недоотриманого товару за кожен на-ступний тиждень, при цьому загальна сума штрафу не повинна пе-ревищувати 5% загальної вартості контракту.

9.         Інформація про відвантаження.

Продавець повинен проінформувати Покупця телеграмою або по факсу протягом 48 годин про відвантаження товару з зазначенням типу товару, дати відвантаження, назви судна, номер та дату коно-саменту (або авіанакладної), номери контейнерів, кількість місця, вагу брутто та нетто.

10.       Форс-мажор.

При виникненні будь-яких обставин, які перешкоджають вико-нанню однією із сторін своїх зобов'язань за даним контрактом, a саме: повені, землетруси, заборона експорту або імпорту, інші об-ставини, які не залежать від сторін і яким сторони не можуть запо-бігти за допомогою розумних зусиль, терміни, установлені для ви-конання зобов'язань за даним контрактом, продовжуються на пері-од часу, рівний терміну, на протязі якого діяли зазначені вище об-ставини.

Якщо зазначені обставини залишаються в силі більше трьох мі-сяців, то обидві сторони за домовленістю мають право припинити подальше виконання зобов'язань за даним контрактом або узгодити нові терміни поставки товарів. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання за даним контрактом, повинна негайно інформувати протилежну сторону про виникнення або припинення обставин, які перешкоджають виконанню Гї зобов'язань. Сертифікат, виданий Торговою палатою країни Покупця або Продавця, є достатнім дока-зом наявності таких обставин та їх тривалості. У цьому випадку ні одна із сторін не буде мати права на відшкодування іншою сторо-ною можливих збитків.

11.       Арбітраж.

Всі спори або непорозуміння, які можуть виникнути при вико-нанні даного контракту і які сторони не зможуть вирішити шляхом переговорів, підлягають розгляду в арбітражі Торгово-промислової палати індійських купців в м. Бомбеї відповідно до їх законів і про-

цедур. Звернення в звичайні суди не допускається. Рішення арбіт-ражу з остаточним і обов'язковим для виконання обома сторонами.

12.       Іншіумови.

Всі зміни і доповнення до даного контракту є чинними лише в тому випадку, коли вони здійснені в письмовій формі і підписані обома сторонами.

Всі витрати, податки, збори, включаючи митні, а також збори, пов'язані з реєстрацією і виконанням даного контракту, які повинні бути сплачені на території Продавця, сплачуються продавцем, а на території Покупця - Покупцем. Будь-які урядові дозволи, сертифі-кати, ліцензії, необхідні на території Продавця, будуть підготовлені та оплачені Продавцем, а на території Покупця - Покупцем. Після підписання даного контракту всі попередні переговори і переписка по цьому контракту втрачають силу. Всі додатки даного контракту є його невід'ємною частиною.

Місцем підписання даного контракту є м. Київ.

13.       Юридичні адреси:

Продавець:    

Покупець:Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_d6815887513ae80b73507cd88add0ec5, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0