Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ГЛОСАРІЙ : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

ГЛОСАРІЙ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

A

Абандон - відмова вантажо- або судновласника від своїх прав на застраховане майно на користь страхової організації для отримання від неї повної страхової суми.

Абсолютна перевага - у зв'язку з міжнародним поділом праці поняття означає здатність країни виробляти певний товар з нижчи-ми порівняно з іншими країнами затратами.

Акцепт - згода на сплату (гарантування сплати) товару (послуги) або згода вступити в договір на запропонованих умовах.

Акцептний кредит - кредит, що забезпечений переказними век-селями. Його одержують комерційні банки або зарубіжні кредитні установи у певному банку для фінансування, зокрема, імпортно-експортних операцій.

Акцептний дім - банк, надає позику, яка забезпечена переказни-ми векселями.

Акцептант - особа, яка підписує платіжний документ, беручи на себе зобов'язання своєчасно його оплатити.

Активний платіжний баланс - баланс, при якому платежі пев-ної країни менші за Гї надходження з-за кордону

Активний торговельний баланс - баланс, у якому надходження перевищують платежі.

Адендум - додаток до договору що змінює або доповнює ті чи інші його умови.

Аванс - гроші, що перераховують згідно з договором наперед, у рахунок наступних платежів за постачені товари, надані послуги, виконані роботи.

Авізо - письмове банківське повідомлення клієнтові або іншому банкові про виконану розрахункову операцію або про зміни щодо стану взаємних розрахунків.

Агент - юридична або фізична особа, яка здійснює певні опера-ції за дорученням іншої особи, за її рахунок і від Гї імені, а також забезпечує підготовку операцій, але без права підписання контрак-тів.

Авіанакладна - накладна на вантаж, що перевозиться літаком, яку видає перевізник вантажу його відправнику. В авіанакладній за-значаються перелік вантажів і зобов'язання щодо їх доставки в ае-ропорт призначення.

Алонж - додатковий аркуш, що додають до векселя для додатко-вих написів у разі, коли на вексельному бланку вони не вміщують-ся.

Арбітражне застереження - застереження, яке фіксується у зов-нішньоторговельній угоді між експортером та імпортером і перед-бачає механізм вирішення суперечок, що можуть виникнути під час виконання контракту

Автаркія - економічна політика, спрямована на створення за-мкнутої самодостатньої економіки; обмеження імпорту.

Аваль - вексельне гарантування, за яким особа, що його здійс-нює, бере на себе відповідальність перед власником векселя за ви-конання зобов'язань стосовно оплати цього векселя.

Акредитив - іменний цінний папір, що підтверджує право осо-би, на ім'я якої він виписаний, отримати в банку вказану в акреди-тиві суму грошей.

Акциз - вид непрямого податку на продукти масового споживан-ня (цукор, тютюнові та лікеро-горілчані вироби та ін. ), який під-приємці включають у продажну ціну

Б

Бартер - прямий безгрошовий обмін товарами або послугами, зумовлений валютним дефіцитом у міжнародних угодах.

Базовий фрахт - ціна транспортування вант