Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ГЛОСАРІЙ : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

ГЛОСАРІЙ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

A

Абандон - відмова вантажо- або судновласника від своїх прав на застраховане майно на користь страхової організації для отримання від неї повної страхової суми.

Абсолютна перевага - у зв'язку з міжнародним поділом праці поняття означає здатність країни виробляти певний товар з нижчи-ми порівняно з іншими країнами затратами.

Акцепт - згода на сплату (гарантування сплати) товару (послуги) або згода вступити в договір на запропонованих умовах.

Акцептний кредит - кредит, що забезпечений переказними век-селями. Його одержують комерційні банки або зарубіжні кредитні установи у певному банку для фінансування, зокрема, імпортно-експортних операцій.

Акцептний дім - банк, надає позику, яка забезпечена переказни-ми векселями.

Акцептант - особа, яка підписує платіжний документ, беручи на себе зобов'язання своєчасно його оплатити.

Активний платіжний баланс - баланс, при якому платежі пев-ної країни менші за Гї надходження з-за кордону

Активний торговельний баланс - баланс, у якому надходження перевищують платежі.

Адендум - додаток до договору що змінює або доповнює ті чи інші його умови.

Аванс - гроші, що перераховують згідно з договором наперед, у рахунок наступних платежів за постачені товари, надані послуги, виконані роботи.

Авізо - письмове банківське повідомлення клієнтові або іншому банкові про виконану розрахункову операцію або про зміни щодо стану взаємних розрахунків.

Агент - юридична або фізична особа, яка здійснює певні опера-ції за дорученням іншої особи, за її рахунок і від Гї імені, а також забезпечує підготовку операцій, але без права підписання контрак-тів.

Авіанакладна - накладна на вантаж, що перевозиться літаком, яку видає перевізник вантажу його відправнику. В авіанакладній за-значаються перелік вантажів і зобов'язання щодо їх доставки в ае-ропорт призначення.

Алонж - додатковий аркуш, що додають до векселя для додатко-вих написів у разі, коли на вексельному бланку вони не вміщують-ся.

Арбітражне застереження - застереження, яке фіксується у зов-нішньоторговельній угоді між експортером та імпортером і перед-бачає механізм вирішення суперечок, що можуть виникнути під час виконання контракту

Автаркія - економічна політика, спрямована на створення за-мкнутої самодостатньої економіки; обмеження імпорту.

Аваль - вексельне гарантування, за яким особа, що його здійс-нює, бере на себе відповідальність перед власником векселя за ви-конання зобов'язань стосовно оплати цього векселя.

Акредитив - іменний цінний папір, що підтверджує право осо-би, на ім'я якої він виписаний, отримати в банку вказану в акреди-тиві суму грошей.

Акциз - вид непрямого податку на продукти масового споживан-ня (цукор, тютюнові та лікеро-горілчані вироби та ін. ), який під-приємці включають у продажну ціну

Б

Бартер - прямий безгрошовий обмін товарами або послугами, зумовлений валютним дефіцитом у міжнародних угодах.

Базовий фрахт - ціна транспортування вантажів, що встановлю-ється з урахуванням їх ваги або обсягу.

Базова ціна - ціна, на основі якої встановлюються ціни у сфері міжнародноїторгівлі.

Баланс невидимої торгівлі - різниця між вартостями експорту й імпорту за невидимими статтями торгівлі, до яких, зокрема, нале-жать вантажні і пасажирські перевезення, страхові, банківські та консалтингові послуги, продаж прав на об'єкти інтелектуальної власності тощо.

Банк-кореспондент - банк, який представляє інтереси іншого банку в певному місті або країні, виконуючи на договірній основі доручення з розрахунків своїх клієнтів.

Баланс поточних операцій - різниця між обсягами експорту та імпорту товарів, послуг і грошових переказів певної країни у ви-значений момент часу. He враховує операції з фінансовими актива-ми і зобов'язаннями.

Безмитне ввезення - імпорт товарів, на які не накладається ми-то.

Блукаюче судно - судно, що виконує випадкові, а не регулярні перевезення.

Безконкурентний контракт - контракт, що укладається у ре-зультаті прямих переговорів з однією фірмою.

Бракераж - огляд товарів офіційними товарознавцями з метою визначення їх якості, сортності, придатності для застосування то-що.

Боргове зобов’язання - документ, який позичальник видає кре-диторові, отримуючи позику.

Бортовий коносамент - документ, що засвідчує прийняття ван-тажу на борт судна.

Боніфікація - доплата до ціни товару, якщо фактична його якість перевищує передбачену договором, стандартом або техніч-ними умовами; повернення податків, стягнених з експортованих товарів.

Бульйонізм - валютна політика меркантилістів, що передбачала безпосереднє регулювання державою операцій з іноземною валю-тою та банківськими металами з метою підтримання сприятливого платіжного балансу.

Бум - короткочасне піднесення промисловості, торгівлі або ін-ших сфер господарства.

Брокер - посередник при укладенні угод між покупцями і про-давцями цінних паперів, товарів, валют та інших цінностей на фон-дових і товарних біржах, валютних, страхових і фрахтових ринках.

Борговий капітал - кошти, запозичені для фінансування під-приємницьких операцій.

в

Вантажний двір - товарна станція, що виконує функції при-ймання та відправлення вантажів.

Вантаж, упакований у мішки - товари, що упаковуються у мі-шки, виготовлені з натурального, синтетичного або штучного мате-ріалу.

Валоризація - цілеспрямоване підвищення ціни товару, курсу цінних паперів тощо, здійснюване за допомогою спеціальних дер-жавних заходів.

Валовий внутрішній продукт - річна вартість кінцевого проду-кту, створеного у певній країні.

Валовий національний борг - сумарна заборгованість уряду.

Валовий національний продукт - ринкова вартість усіх товарів і послуг, вироблених (наданих) у певній країні впродовж року.

Валютний опціон - право вибору альтернативних валютних умов зовнішньоторговельного контракту.

Валютний курс - вартість певної валюти стосовно іншої.

Валюта - грошова одиниця будь-якої країни, грошові знаки ін-ших держав, а також кредитні та платіжні документи, які виражені в іноземних грошових одиницях і можуть бути використані при міжнародних розрахунках.

Валюта угоди - валюта, що використовується при укладенні зо-внішньоторговельної угоди.

Валютне застереження - умова у міжнародному контракті щодо перегляду суми платежу пропорційно зміні курсу валют цього кон-тракту.

Валовий чартер - вид фрахтування, за яким судновласник опла-чує вантажно-розвантажувальні роботи.

Вартісний тариф - розмір тарифу на імпортований товар, що встановлюється як відсоток від декларованої вартості відповідного товару.

Варант - свідоцтво про прийняття товару на зберігання, яке дає право його власникові одержувати позику під заставу цього товару; вид цінних паперів, що дає право власникові облігацій або привіле-йованих акцій купувати звичайні акції за наперед визначену ціну.

Вирішення суперечок у судовому порядку - механізм вирі-шення міжнародних торговельних суперечок у судовому порядку.

Виключна ліцензія - ліцензія, що надається одному ліцензіату на право використання об'єкта інтелектуальної власності.

Вільна торгівля - політика державного невтручання у сферу міжнародної торгівлі (фритредерство). Вважається, що міжнародна торгівля має формуватися на основі вільної гри стихійних сил по-питу і пропозиції на міжнародному ринку.

Відкритий рахунок - різновид зовнішньоторговельних рахун-ків. Товари та супровідні документи при цьому надсилаються без-посередньо іноземному покупцеві, оплата виконується протягом обумовленого терміну.

Вексель - борговий документ установленого законом зразка про обов'язкову сплату боржником певної суми грошей у вказаний строк.

Випадковий демпінг - вивезення з країни і продаж за кордон тимчасових надлишків товарів. Відбувається не на постійній осно-ві.

Видимі статті торгівлі - торгівля матеріальними товарами.

Відплив капіталу - міжнародний рух капіталу з однієї країни до іншої з метою уникнення втрат та (або) одержання прибутку від та-кої операції.

г

ГАТС - Генеральна угода з торгівлі послугами (укладена у 1994 р. ), є першою багатосторонньою угодою, мета якої - лібералізація міжнародної торгівлі послугами.

ГАТТ - Генеральна угода з тарифів і торгівлі, є першою багато-сторонньою економічною угодою (укладена у 1947 р. ), що містить права і зобов'язання країн-учасниць щодо лібералізації світової то-ргівлі товарами.

Генеральний підрядник - юридична особа, в тому числі інозем-на, яка спроможна виконати замовлення, передбачене умовами тор-гів (тендерів). Генеральний підрядник відповідає за реалізацію про-екту, виконуючи роботи власними силами або залучаючи субпідря-дників.

Генеральна експортна ліцензія - ліцензія щодо тих експортних товарів, на які не поширюється спеціальна експортна ліцензія.

Глобальний маркетинг - реалізація стандартних товарів у гло-бальному масштабі. Такі товари потребують незначної адаптації до регіональних або місцевих умов.

Галузева торговельна угода - двостороння або багатостороння міжнародна угода, що стосується певної галузі економіки.

Гнучкий валютний курс - відомий ще як змінюваний. Ситуація, за якої валютні курси різних світових валют вільно коливаються за-лежно від попиту і пропозиції цих валют.

Гарантія - передбачене законом або певною угодою зо-бов'язання, за яким юридична особа відповідає перед кредиторами у разі невиконання боржником своїх зобов'язань.

Гармонізована система опису і кодування товарів - міжнарод-ні правила класифікації та статистичної інформації щодо товарів,

які надходять у міжнародну торгівлю. Розроблена у рамках Ради митного співробітництва. Містить 21 розділ, 96 глав, 5019 позицій.

«Гарячі» гроші - міжнародний рух капіталів, передусім коротко-термінового характеру спричинений спекулятивними намірами їх власників (які враховують, наприклад, відмінність у відсоткових ставках у різних країнах).

Гарантійний контракт - документ, який передбачає відповіда-льність підрядника за експлуатаційні якості поставленої продукції, ії ремонт та заміну

Грабіжницький демпінг - продаж товарів на іноземних ринках за нижчими, ніж на ринку країни-експортера, цінами з метою витіс-нення з цього ринку національних та іноземних конкурентів.

д

Двосторонній кліринг - спосіб розрахунків між двома країнами у сфері міжнародної торгівлі, за якого платежі здійснюються через центральні банки відповідних країн, що сприяє посиленню контро-лю за використанням валюти і збалансованості експорту й імпорту.

Двостороння торгівля - торгівля, що передбачає взаємні поста-вки з метою досягнення торговельного балансу.

Диспаша - документ, який містить розрахунок збитків від аварії, що припадають на вантажі, судно і фрахт відповідно до їх вартості й розподіляються між вантажовласником і судновласником.

Дефолт - відмова держави, юридичної або фізичної особи в од-носторонньому порядку від своїх боргових зобов'язань.

Делькреде - додаткова угода до комісійного договору, згідно з якою комісіонер за окрему винагороду бере на себе відповідаль-ність перед комітентом за виконання договору третьою особою.

Делівері - ордер-документ, що відіграє роль пайового коносаме-нта і містить розпорядження про передачу певній особі частини ва-нтажу, перевезеного судном згідно з коносаментом.

Демередж - відшкодування втрат судновласникові вантажовлас-ником (фрахтувальником) за затримку судна в порту понад обумов-лений чартером час.

Дефіцит торговельного балансу - переважання вартості імпор-ту товарів і послуг над вартістю експорту у певній країні упродовж року.

Диспач - винагорода, яку встановлює судновласник фрахтува-льникові за дострокове навантаження або розвантаження судна.

Документарне інкасо - інкасо фінансових документів, що су-проводжується комерційними документами; інкасо лише комерцій-них документів.

Доларовий стандарт - світова валютна система, за якої долар відігравав роль міжнародної валюти, не маючи для цього забезпе-чення золотом.

Дедвейт - повна вантажопідйомність судна; маса всіх вантажів, які може прийняти судно. До дедвейту належать маса корисного вантажу, суднових запасів (палива, води, провізії), екіпажу та ін-ших змінних у процесі експлуатації судна вантажів.

Дефіцит платіжного балансу - перевищення платежів країни над їх надходженнями до країни.

Дилер - член фондової біржі, який бере участь у біржових тор-гах від власного імені та власним коштом.

Дебентура - свідоцтво митниці на повернення сплаченого мита.

Демпінг - вивезення товару з країни і продаж його за кордоном за цінами нижчими, ніж усередині країни.

Девіз - засіб платежу, як правило, в іноземній валюті, за допомо-гою якого здійснюють міжнародні розрахункові операції. До девізів належать перерахунки, чеки, акредитиви, платіжні доручення, век-селі, іноземні банкноти та іноземні монети.

Джобер - біржовий клерк; дилер Лондонської фондової біржі, який на відміну від дилерів більшості бірж не має права виконувати функції брокера і безпосередньо здійснювати операції з клієнтами, які не є членами біржі.

Добровільна експортна квота - кількісні обмеження експорту відповідного товару, що встановлюються країною добровільно.

Дозвіл на огляд - дозвіл, що надається митними органами на розвантаження імпортованих товарів з метою їх огляду митниками.

Дозволити зробити - наукова концепція, прихильники якої вва-жають, що ринкова економіка найефективніше функціонує тоді, коли відсутнє втручання держави і економіку регулюють ринкові сили.

Домашній папір - вексель, що виставляється й акцептується фі-рмами однієї групи, наприклад у межах транснаціональної корпо-рації.

Дочірнє підприємство - підприємство, що контролюється мате-ринською компанією.

Дружній коносамент - документ, що перевізник видає власни-кові вантажу ще до одержання вантажу, засвідчуючи зобов'язання передати цей вантаж у порту призначення вантажоодержувачу.

Е

Ембарго - заборона вивезення або ввезення іншими державами товарів, цінностей тощо, а також затримання суден, вантажів та ін-шого майна, що належить іншій державі.

Екзекватура - виконання у певній країні судового рішення, прийнятого в іншій країні.

Експортна диверсифікація - розширення номенклатури експо-ртних товарів і послуг.

Експортні доми - компанії, що продають практично необмеже-ну номенклатуру товарів.

Експортне страхування - страхування ризику неповернення наданого кредиту, а також зобов'язання сплатити замість іноземно-го покупця.

Експортна ліцензія - документ, що дозволяє експортувати певні товари загалом за кордон або до окремих країн світу.

Експортні обмеження - обмеження, що запроваджуються краї-ною-експортером на вивезення товару до певної країни, переважно на прохання останньої.

Експортні субсидії - різноманітні форми державних виплат і пільг, що надаються експортерам з метою зміцнення їх конкурент-них позицій на зарубіжних ринках.

Експортний тариф - податок або мито на товари, що експорту-ються з певної країни.

Експортна вартість - вартість товару, що пропонується для експорту.

Експорт капіталу - вивіз капіталів з певної країни, що врахову-ється за статтями платіжного балансу, на яких фіксується міжнаро-дний рух капіталу.

є

Євровалюта - сукупна назва стійких валют, що нагромадились у банках європейських країн і використовувались для розрахунків за межами країн - емітентів цих валют.

Європейська валютна одиниця - валютна одиниця Європейсь-кого Економічного Співтовариства, що з'явилася у 1979 р. замість

європейської розрахункової одиниці, запровадженої у 1974 р. Ви-користовувалась для визначення центральних курсів валют країн -членів ЄЕС і була засобом розрахунків між валютними органами країн співтовариства. Скасована після запровадження 1 січня 1999 р. валютної одиниці «євро».

Європейська валютна одиниця - євро - офіційна одиниця роз-рахунків Європейського співтовариства. Вона розраховується шля-хом співвідношення валют країн - членів ЄС і є центральною лан-кою Європейської валютної системи. Рахунки цієї системи вира-жаються в ЄВРО. Банківські рахунки, як і перекази здійснюються в ЄВРО.

3

Замкнута валюта - валюта певної країни, обмін якої на інозем-ну валюту заборонений у законодавчому порядку.

Захисне застереження - застереження, що фіксується у зовніш-ньоекономічному контракті з метою передбачення можливих змін його початкових умов.

Заборонний тариф - високий податок на імпортовані у країну товари, що застосовується, коли обсяг відповідних товарів переви-щує встановлену межу.

Загальний тариф - тарифна шкала, для якої характерна єдина ставка мита для конкретного товару незалежно від країни його по-ходження.

Загальні квоти - вартісні або кількісні обсяги імпортованих (експортованих) певною країною товарів протягом визначеного пе-ріоду.

Заміщення імпорту - політика, спрямована на скорочення екс-порту товарів за рахунок розширення їх внутрішнього виробництва.

Запобіжні заходи - дії урядів країн світу, які запроваджуються у сфері міжнародної торгівлі в односторонньому порядку, якщо ім-порт товарів завдає значної шкоди відповідним галузям національ-ноїпромисловості.

Зворотна боніфікація - знижка з ціни постаченого товару, якщо фактична його якість нижча за передбачену договором.

Зелена етикетка - етикетка, якою маркуються товари, що вва-жаються безпечними для навколишнього середовища.

Знак походження - знак, яким позначається виріб або його упа-ковка і який вказує країну, де відповідний товар було виготовлено.

Зовнішній вексель - вексель, що виставляється в певній країні, але підлягає сплаті в іншій.

Зовнішня облігація - облігація, що випускається для погашення ії за кордоном. Як правило, деномінується у валюті покупця.

Зона вільної торгівлі - форма регіональної економічної інтегра-ції, коли країни-члени скасовують взаємні торговельні бар’єри, водночас зберігаючи за собою право дотримуватися незалежної то-рговельної політики стосовно держав, які не належать до одного угруповання.

Золотозлитковий стандарт - валютний режим, який передбачає так умови: золото зберігається державою у золотих злитках, а не у вигляді монет; золото у країні не перебуває в обігу; золото може використовуватися з промисловою метою та у міжнародних розра-хунках.

Золотодевізний стандарт - валютний режим, коли гроші окре-мих країн конвертуються в золото в інших країнах за фіксованою ціною.

Зручний прапор - прапор реєстрації судна у країні, яка характе-ризується вигідним для судновласників податковим і трудовим за-конодавством. Відомий ще як «дешевий прапор». У міжнародному торговельному мореплавстві - це прапор країни реєстрації судна, в якій його власник не є резидентом.

I

Імпортний лізинг - вид лізингу, за яким обладнання купується в іноземної фірми та надається в оренду вітчизняним підприємствам.

Імпортна ліцензія - дозвіл, що надається на визначений термін відповідним державним установам на право здійснення певних ім-портних операцій у банківській, торговельній та інших сферах.

Імпортні обмеження - заходи (наприклад, імпортні депозити, ліцензії, квоти), що застосовуються для скорочення або регулюван-ня імпорту.

Іноземна валюта - валюта будь-якої іноземної держави, яка є в ній законним платіжним засобом.

Інтервенційна валюта - іноземна валюта, яка використовується компетентними органами певної країни, щоб за допомогою офіцій-ного обмінного механізму забезпечити коливання валютного курсу в допустимих межах.

Ісламська банківська справа - банківська діяльність, що не пе-редбачає виплати відсотків за надані кредити.

Імпортний депозит - задаток, що вносить імпортер на певний термін. Є інструментом обмеження імпорту та посилення держав-ного контролю за ним.

Імпортне мито - своєрідний податок, що запроваджується уря-дами на товари, які ввозяться до відповідних країн.

к

Карт-бланш - чистий бланк, підписаний особою, яка надає ін-шій особі право заповнити його; необмежені повноваження довіри-теля своєму представнику (агенту) для виконання дій.

Квота - обсяг дозволеного експорту або імпорту певних товарів. Є засобом державного регулювання зовнішньоекономічної діяльно-сті.

Кількісні обмеження експорту - нетарифні методи регулюван-ня міжнародної торгівлі, що передбачають встановлення обсягів експортованих товарів.

Кліринг - розрахунок без оплати готівкою за виконані роботи, продані товари через зарахування взаємних зустрічних платіжних вимог сторін, які беруть участь у цьому.

Кліринговий союз - об'єднання центральних банків країн - уча-сниць клірингового союзу, система безготівкових розрахунків яко-го ґрунтується на зарахуванні позитивних і негативних сальдо зов-нішньоторговельних операцій.

Ключові валюти - валюти, що широко використовуються як ре-зервні, зокрема в обмінних операціях.

Ксенофобія - вороже, нетолерантне ставлення до всього чужого, іноземного. У сфері міжнародної торгівлі означає дискримінацію товарів і послуг іноземного походження.

Комерційні папери - чеки, векселі, депозитні сертифікати, що використовуються у комерційній діяльності.

Комбінований коносамент - документ, що видається власнико-ві вантажу у разі перевезення товарів більш ніж одним перевізни-ком і, часто, кількома видами транспорту.

Комбінований перевізник - перевізник, який здатний транспор-тувати різноманітні вантажі.

Котирування - визначення біржового курсу цінних паперів, іно-земної валюти, товарів.

Компенсаційний кредит - кредит банку або іншого фінансового інституту, що надається за рахунок іншого кредиту, наприклад, на підставі документів імпортера відкривається кредит експортеру.

Компенсаційна позика - угода про надання позики в іноземній валюті в обмін на позику у національній валюті.

Коносамент - документ, що містить контрактні умови, укладені вантажовідправником і перевізником. Розглядається як титул влас-ності на відповідний вантаж і як договір перевезення та є розпис-кою про одержаний для перевезення вантаж.

Компенсаційна угода - угода про взаємні поставки товарів од-накової вартості.

Компенсаційне мито - мито, що стягується понад звичайне вві-зне мито, наприклад, з метою боротьби з демпінгом.

Конкурентний перелік - документ про різноманітні техніко-економічні показники та умови реалізації експортованого або імпо-ртованого товару.

Концесія - договір, на підставі якого уряд або місцеві органи самоврядування передають на певних умовах чужоземцям або ін-шим державам право експлуатації лісів, надр, підприємств тощо, a також підприємство, організоване на основі такого договору.

Кон'юнктура - сукупність ознак, що характеризують стан еко-номіки (ринку) протягом конкретного періоду.

Консигнація - форма комісійного продажу товарів, за якої їх власник (консигнант) передає комісіонерові (консигнатору) товар для продажу зі складу комісіонера.

Консигнант - власник товару, який продає його за кордон через комісіонера (консигнатора).

Контокорент - єдиний рахунок, який банк відкриває клієнтові і на якому враховуються всі операції банку з клієнтом; основними серед них є позикові.

Контрабанда - протизаконне перевезення через державний кор-дон товарів, валютних цінностей тощо, а також товари і цінності, що незаконно перевозять через кордон.

Конвертована валюта - валюта, яку можна вільно продавати і купувати у процесі обміну на інші валюти.

Короткий коносамент - коносамент, який на відміну від зви-чайного не містить детального викладу умов перевезення, а лише посилається на них.

Купуй вітчизняне - політика, за якої вітчизняним постачальни-кам товарів і послуг створюються вигідніші умови, ніж іноземним.

л

Лізинг - довготермінова оренда обладнання, машин, споруд, транспортних засобів, як правило, з подальшим викупом. Є спосо-бом фінансування інвестицій та активізації збуту, що базується на збереженні прав власності на товар за орендодавцем.

Ліцензія - дозвіл, який надається на певний термін відповідними державними установами на право здійснення окремих операцій у банківській, торговельній та інших сферах, а також надання права іншій особі або організації використовувати запатентовані винахо-ди, технології, інформацію тощо.

Ліцензіат - особа, яка купує у власника об'єктів інтелектуальної власності право на їх використання за певних умов.

Ліцензіар - особа, яка видає ліцензію на використання своїх об'єктів інтелектуальної власності.

Лінійні перевезення - морські та океанські рейсові перевезення вантажів і пасажирів між портами різних країн.

Ліхтерування - перевезення вантажів ліхтерами та (або) баржа-ми.

м

Макіладорас - монтажні заводи у Мексиці неподалік від кордо-ну з США, що належать американському капіталу.

Материнська компанія - головна компанія транснаціональної корпорації.

Меморандум - перелік у страхових полісах випадків (особливо при морських перевезеннях), коли страхувач не бере на себе від-шкодування збитків.

Міжнародна імпортна ліцензія - угода про імпорт товарів з пе-вної країни у разі їх реекспорту до третьої країни.

Міжнародна товарна угода - угода між виробниками певного товару (як правило, сировинного) про контроль за його експортом з метою стабілізації цін на відповідний товар.

Місцева частка - частка у вартості конкретних товарів, вигото-влених у певній країні, що припадає на внутрішні фактори вироб-ництва.

Митна декларація - документ, що містить інформацію про речі, які переміщують через кордон.

Мито - податок, який стягується митними органами у разі ввозу товару (як правило імпортного) через митний кордон країни.

Митний тариф - перелік видів мита, встановлених урядом для експортованих та імпортованих товарів.

Митна оцінка - оцінка митними властями вартості імпортова-них товарів з метою стягнення ввізного мита.

Множинний валютний курс - використання певною країною кількох валютних курсів для різних операцій.

М'яка валюта - валюта, яка через встановлений за нею конт-роль має обмежені можливості для конвертації в інші валюти.

н

Надмірна торговельна діяльність - брак оборотного капіталу у прибутковій фірмі для здійснення платежів (криза ліквідності).

Насипний вантаж - вантаж, що не упаковують та не розміщу-ють у контейнерах.

Національний експорт - експорт країною товарів, виготовлених на підприємствах, розташованих на її митній території.

Національний режим - режим, коли юридичним і фізичним особам, а також особам без громадянства у певній країні надаються такі самі права й обов'язки, що і власним юридичним та фізичним особам.

Нація найбільшого сприяння - торговельний режим, який означає, що країни, яким надано такий режим, мають однакові пра-ва.

Нетарифні бар’єри - у сфері міжнародної торгівлі означає всі інші, крім тарифних, бар'єри. Наприклад, ліцензування, ембарго, фітосанітарні стандарти, квоти тощо.

Нотифікація - повідомлення власником векселя (векселетрима-чем) векселедавця про опротестування виданого ним векселя.

о

Океанський коносамент - документ, що засвідчує передачу експортером вантажу перевізнику для його перевезення за кордон. Є документом для інкасо.

Оферта - пропозиція про укладення угоди з детальним зазна-ченням її умов.

Офсетна угода - стосується зустрічної торгівлі і передбачає мо-жливість інвестування з боку контрагента замість плати за товари або послуги.

Обмежений імпортер - країна, уряд якої добровільно (точніше «вимушено добровільно») обмежує експорт своїх товарів до іншої країни або групи країн.

Обмежувальна ділова практика - дії суб'єктів господарюван-ня, спрямовані на обмеження вступу до ринку інших суб'єктів гос-подарювання.

Овердрафт - особлива форма надання короткотермінового кре-диту клієнту банку у разі, коли розмір платежу перевищує залишок коштів на банківському рахунку клієнта.

Онкольний кредит - короткостроковий комерційний кредит, який необхідно повернути позичальнику за першою вимогою кре-дитора.

Очищення від мита - сплата мита за імпортовані до певної кра-їни товари та одержання сертифіката, що це підтверджує.

п

Паушальний платіж - платіж за ліцензійною угодою, що спла-чується без поділу його на окремі частини, одноразово.

Паушальний чартер - сума, що сплачується фрахтувальником судновласникам незалежно від того, чи завантажене судно або його частина.

Палубний коносамент - документ, що засвідчує прийняття і розміщення вантажу на палубі з урахуванням його специфіки.

Паралельне експортування - здійснюваний експортером до пе-вної країни експорт товару, на імпорт якого має ексклюзивні (ви-ключні) права дистриб'ютор з цієї країни.

Переказний вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання боржника сплатити після закінчення вказано-го терміну визначену суму грошей зазначеній у векселі особі або іншому пред'явникові.

Передбачуваність - сплата за діловими зобов'язаннями до обу-мовленого у контракті терміну.

Платіжний баланс - підсумкова різниця між валютними надхо-дженнями і платежами певної країни за рік.

Подвійне оподаткування - ситуація, за якої транснаціональна компанія сплачує податки у країні, де були одержані доходи, і в країні, де розміщується штаб-квартира.

Протекціоністський тариф - тарифна шкала, для якої характе-рні такі ставки мита, що захищають вітчизняних виробників від конкуренції з боку зарубіжних товарів.

Пролонгація - продовження терміну чинності договору, угоди, векселя, позики, повноважень.

Податкова гавань - встановлення низьких податків (або повне звільнення від них) на прибутки іноземних компаній.

Прискорене скасування митних тарифів - відбувається за до-мовленістю між зацікавленими державами відповідно до міжнарод-них угод.

Преференційний тариф - тарифна шкала, для якої характерні пільгові ставки для товарів, імпортованих з певних країн.

Первинний товар - товар, що не був підданий первинній переробці.

Принципал - юридична особа, від імені якої діє посередник; ос-новна особа (боржник) у борговому зобов'язанні; особа, що бере участь в угоді за свій рахунок.

Попередній депозит - певна сума грошей, депонована імпорте-ром у банку країни імпорту, як умова імпорту. Сума, як правило, визначається як частка вартості імпорту.

Придбання векселів - придбання переказних векселів у міжна-родних розрахунках.

Преміальна знижка - додаткова цінова знижка, що надається за умовами контракту або постійним чи великим оптовим покупцям за встановлені річні обсяги придбаних ними товарів.

Перевізник - фізична або юридична особа, яка забезпечує пере-везення пасажирів і вантажів.

Плаваюча валюта - валюта, курс якої щодо певної іноземної валюти нестабільний і залежить від дії ринкового механізму.

Податкова субсидія - субсидія, яку уряд надає виробникам або постачальникам товару за рахунок зменшення або скасування пода-тку на його продаж.

Порівняльна перевага - доцільність експорту певною країною тих товарів, які вона виробляє з відносно меншими затратами.

Претензії - скарга, заява покупця, подана через невиконання або неналежне виконання умов контракту.

p

Рахунок-фактура - документ, який продавець виписує на ім'я покупця для оплати куплених товарів, виконаної роботи або нада-них послуг.

Ремісія - знижка, яку постачальник робить платникові для окру-глення суми платежу; звільнення від штрафу, податку.

Римеса - платіжний документ (тратта, чек, грошовий переказ) в іноземній валюті, який купується боржником за національну валю-ту в третьої особи і пересилається його іноземному кредиторові для погашення заборгованості.

Рентинг - короткотермінова оренда обладнання та машин без права їх подальшого придбання.

Резервна валюта - міжнародно визнана валюта, що використо-вується багатьма країнами світу для виконання фінансових зо-бов'язань перед іншими країнами.

Референція - характеристика, що дається фізичній та (або) юри-дичній особі особою, організацією, акціонерним товариство, бан-ком, що користуються довірою в ділових колах.

Реекспорт - вивезення з країни товарів, які раніше були ввезені до неї, без їх переробки.

Ринок сировини - ринок, на якому відбувається купівля-продаж певного виду сировини. Основні ринки сировини розміщені у Лон-доні та Нью-Йорку, але деякі сировинні ринки зосереджені у краї-нах - виробниках цих товарів.

Рейсовий чартер - вид фрахтування, що стосується перевезення вантажу між зазначеними портами протягом одного рейсу.

Реструктуризація боргу - реорганізація зовнішнього боргу, що включає полегшення умов обслуговування зовнішнього боргу, на-дання пільг країні-боржниці, перегляд термінів платежів, списання частини заборгованості тощо.

Реверс - письмове зобов'язання однієї особи, в якому вона гара-нтує щось іншій особі, наприклад, зобов'язання викупити заставле-ний вексель.

Реверсія - повернення майна колишньому власникові.

Роялті - періодичні відрахування продавцеві, які згідно з ліцен-зійною угодою сплачує ліцензіат ліцензіару за право користування предметом ліцензійної угоди - об'єктом інтелектуальної власності.

c

Санітарні та фітосанітарні правила - державні стандарти та інші нормативні критерії, які встановлюють для захисту життя і здоров'я людей, збереження флори і фауни.

Світова ціна - ціна, за якою певний товар реалізується у міжна-родній торгівлі.

Складська квитанція - квитанція, що видається на товари, які зберігаються на складі до моменту їх реалізації споживачам.

Сірий ринок - ринок товарів, що імітують справжні. Поняття вживається і до ринків, де дефіцитні товари можна швидко придба-ти за цінами, що перевищують звичайні.

Сировинні товари - товари, до яких належать, наприклад, зер-но, кава, какао, шерсть, бавовна, джут, каучук («м'які товари»), ме-тали та інші тверді сировинні матеріали («тверді товари»).

Спеціальні права запозичення - міжнародна розрахункова одиниця, створена з метою уникнути залежності грошової маси на міжнародному ринку від дефіциту платіжного балансу США та ви-добутку золота у світі. Вперше запроваджені Міжнародним валют-ним фондом після конференції в Ріо-де-Жанейро 1967 р. Відомі як «паперове золото».

Спільний ринок - форма регіональної економічної інтеграції, за якої для держав-членів усуваються внутрішні торговельні пере-шкоди і дозволяється вільний рух факторів виробництва (капіталу та робочої сили), а також встановлюються спільні торговельні бар'єри для відносин з державами, що не є членами об'єднання.

Спільне підприємство - підприємство, учасником якого можуть бути дві або більше сторони з різних країн і яке може мати форму дочірнього підприємства, консорціуму або синдикату.

Спот - різновид угоди щодо купівлі-продажу наявного товару з негайною оплатою та постачанням. Застосовується в біржовій тор-гівлі, а також для реалізації готівкової валюти, зокрема на валютній біржі.

Страхування вантажу - страхування, що поширюється на ван-таж, який перевозиться суднами, літаками та іншими видами транспорту.

Субсидія - вид допомоги з боку уряду переважно у грошовій формі, а також у вигляді податкових пільг, що надається націона-льним виробникам. Опосередковано це викликає дискримінацію імпортерів, яким субсидії не надаються.

Своп - валютна операція щодо продажу певної валюти з умовою викупу тієї самої суми через визначений час за курсом, зафіксова-ним на момент укладення угоди, а також тимчасова закупівля това-рів, боргових зобов'язань, валюти тощо з гарантією їх подальшого продажу.

т

Тарифна стіна - податковий бар’єр, що створюється і викорис-товується урядом, який здійснює протекціоністську торговельну політику з метою захисту національної економіки від зарубіжної конкуренції.

Тариф із змінною шкалою - митний тариф, ставки якого змі-нюються залежно від ціни певного товару.

Тайм-чартер - договір про оренду судна на певний термін.

Тверда валюта - будь-який міжнародно визнаний засіб обігу. Використання такої валюти не підпадає під державний контроль, Гї курс штучно не підтримується.

Технічний бар’єр у торгівлі - різноманітні санітарні, фітосані-тарні, адміністративні, інженерні та інші норми (стандарти, правила тощо), які заважають безперервному руху товарів через державні (митні) кордони. Бар’єри можуть бути егоїстично протекціоністсь-кими, а також обґрунтованими турботою про життя і здоров'я лю-дей, тварин, збереження чистоти довкілля тощо.

Тендер - в економічній сфері особлива форма надання замов-лень на постачання товарів і підрядів на виконання робіт, яка пе-редбачає залучення пропозицій кількох постачальників (підрядни-ків) з метою забезпечення найвигідніших комерційних та інших умов угоди для замовника.

Товарна угода - угода країн-виробників щодо механізму регу-лювання цін та обсягів виробництва певного виду сировини.

Товари - матеріальні предмети, що мають споживну вартість.

Торговельний дефіцит - переважання вартості імпорту над вар-тістю експорту у певній країні упродовж року.

Торговельний розрив - різниця вартостей експорту та імпорту певної країни.

Торговельні преферепції - особливі пільги, що надаються одні-єю державою іншій або одним суб'єктом господарювання іншому у торгівлі, наприклад, зниження митних тарифів.

Торговельна компанія - у сфері міжнародної торгівлі фірма, що виконує імпортно-експортні операції.

Торговельний вексель - вексель, що використовується у сфері міжнародної товарної торгівлі.

Торговельний баланс - різниця між вартостями експорту та ім-порту певної країни за рік.

Транзитна (реекспортна) торгівля - вивезення з країни імпор-тованих товарів з метою перепродажу без істотної їх переробки.

Транснаціональна корпорація - корпорація, яка має дочірні підприємства у кількох країнах світу, а штаб-квартира, як правило, розміщується у країні материнської компанії.

Транш - випуск, серія, частина облігаційної позики, розрахова-ної на поліпшення ринкової кон'юнктури найближчим майбутнім або призначеної для розміщення на позичкових ринках різних кра-їн. При цьому умови позики однакові для всіх траншів.

Трансфертна ціна - ціна, що використовується у міжнародній торгівлі підприємствами транснаціональних корпорацій.

У Умови торгівлі - співвідношення між цінами експортованих та імпортованих певною країною товарів.

Ф

Факторинг - метод фінансування експорту; придбання банком права вимоги щодо виплати за фінансовими зобов'язаннями, скуп-леними у різних осіб. Здебільшого банк купує дебіторські рахунки за поставлені товари або надані послуги.

Фінансові ринки - ринки валют і капіталів.

Фактурна вага - вага товару, що зазначається у транспортній накладній або в деяких інших документах.

Форвардний контракт - операції з купівлі-продажу іноземної валюти, цінних паперів за узгодженою ціною на певну дату в май-бутньому.

Франшиза - у товарному мореплавстві умова страхування дого-вору, що передбачає звільнення страховика від відшкодування зби-тків, якщо вони не перевищують певної суми.

Фрахт - плата за перевезення вантажів водними шляхами або за використання суден протягом певного часу, а також вантаж, що пе-

ревозиться на зафрахтованому судні. Поняття не поширюється на багаж і пошту.

Форфейтинг - кредитування зовнішньоекономічної операції за допомогою придбання в експортера векселів, акцептованих імпор-тером. Явище, подібне до факторингу.

Фрахтування - укладення договору про наймання судна (його частини) для перевезення вантажів.

Ф’ючерси - вид угод на фондовій або товарній біржі, що засвід-чує зобов'язання придбати (продати) базовий актив у визначений час і на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на мо-мент укладення зобов'язань сторонами контракту.

X

Хайринг - середньотермінова оренда машин, обладнання, транспортних засобів тощо. Є засобом фінансування інвестицій та активізації збуту за умови збереження за орендодавцем права влас-ності на товар.

Хеджування - продаж валюти, товару через укладення строкової та ф’ючерсної угод протилежного змісту. У результаті будь-якої зміни цін, покупці та продавці за одним контрактом зазнають втрат, за іншим мають вигоду; завдяки цьому прийому продавці і покупці не зазнають збитків від підвищення (зниження) цін.

ц

Цедент - кредитор, який передає іншій особі своє право на вима-гання оплати боргового зобов'язання.

ч

Чартер - договір про морське або повітряне перевезення ванта-жів, а також пасажирів, укладений між власником транспортного засобу (фрахтівником) і наймачем (фрахтувальником) на оренду всього транспортного засобу або його частини на певний рейс або термін.

Чартер «голого» судна - договір між власником судна і найма-чем на оренду судна без команди (екіпажу).

Червона етикетка - етикетка на товарі, якою позначають легко-займисті матеріали.

Чистий коносамент - коносамент, який одержує перевізник за перевезені товари, що не були пошкоджені і частково втрачені.

Чисте інкасо - різновид інкасо, що стосується лише фінансових документів.

Чистий експорт товарів і послуг - переважання експорту над імпортом у певній країні.

Чисті зарубіжні інвестиції - переважання іноземних активів над пасивами країни.

ю

Юрисдикційна стаття - стаття зовнішньоекономічного контра-кту, в якій фіксується домовленість експортера та імпортера про вибір ними країни, законодавство якої поширюється на цей конт-ракт.