Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_81cacdb4a490c10da04b62f36dc24e9a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.10. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

10.10. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

План

1.         Критерії і сутність класичних теорій оцінки ефективності ЗЕД.

2.         Методологія визначення головних показників економічної ефективності зовнішньої торгівлі.

3.         Розрахунок економічної ефективності здійснення зовнішньо-торговельних операцій.

4.         Показники ефективності ЗЕД.

5.         Методи оцінки виробничо-господарської діяльності суб’єктів ЗЕД.

Рекомендована література

1.         Гребельник С. Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 384 с.

2.         Основи зовнішньоекономічної діяльності. Опорний конспект лекцій. Навчально-методичне видання/Укладачі: О. П. Гребе-льник, Т. I. Гасюк та ін.- К.: Видавничий центр КНТЕУ 2003.- 300 с.

3.         Румянцев А. П., Румянцева Н. С. Зовнішньоекономічна діяль-ність: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літерату-ри, 2004.- 377 с.

4.         Зкономическая теория. Задачи, логические схемьі, методиче-ские материальі/Под ред. А. И. Добрьшина, Л. С. Тарасевича: Учебник для вузов.- СПб.: Питер Ком, 1999.- 448 с.

Міні-лексикон: критерїі, ефективність, зовнгшня торгівля, ме-тоди оцгнки, виграш вгд торггвлг, собівартість, витрати, виручка, зовнішньоторговельні опера-ціг.

1. Критерії і сутність класичних теорій оцінки ефективності ЗЕД

/. Критерій ефективності зовнішньоекономі-чної діяльності полягаєу

 

max економії

матеріальних та

нематеріальних

витрат

 

max приросту

фізичного обся-

гу доходу

 

max абсолютного ефекту (чистого доходу)

Форма виявлеііпя - різниця між:

 

Сукупним ефектом від варіа-нта здійснення ЗЕД

 

Сумарними витратами,

пов'язаними з реалізацією варіа-

нта здійснення ЗЕД

Економією витрат суспільної праці у зв'язку з імпортом конкретних видів продукції

 

Витратами, пов'язаними з ви-робництвом та експортом про-дукції

 

 

Причини економії еитрат суспільної праці при здійсненні ЗЕД

Розширення виробництва до

розмірів, які є більшими, ніж обсяг ринку однієї краї-

ни, і призводить до його

концентрації, яка дозволяє

збільшити продуктивність

праці

 

I

Незбігання національної та ін-тернаціональної вартості това-рів, що виробляються у різних країнах, внаслідок диференціа-ціїрівнів продуктивності праці під впливом економічних, при-родних, соціальних, історичних та інших факторів

 

 

Теоретичною основою оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяль-ності є класичні теорії зовнішньої торгівлі А. Сміта та Д. Рікардо

'           '                       'г

Теорія „абсолютних переваг" А. Сміта                  Теорія „порівняльних переваг"Д.РІкардо

1          '           Сутність теорій полягає в тому, що            ' '

країна отримає виграш від зов-нішньої   торгівлі,   якщо   буде експортувати товари, які вона виробляє з меншими затратами (у вирбництві яких вона має аб-солютні переваги), і імпортує ті товари, витрати на виробництво яких в цій країні вищі, ніж в інших країнах                        країна отримає виграш від зовніш-ньої торгівлі, якщо буде спеціалі-зуватись на виробництві та експор-тувати ті товари, які вона може ви-робляти з більш низькими затрата-ми (у виробництві яких вона має порівняльні переваги) у порівнянні з іншими країнами, і, навпаки, ім-портувати ті товари, у виробництві яких ця країна не має порівняльних переваг

Виграш від торгівлі - економічний ефект, який отримує кожна з країн, які беруть участь у зовнішній торгівлі, якщо кожна з них буде спеціалі-зуватись на торгівлі тими товарами, у виробництві яких вона має абсо-лютні або порівняльні переваги

2. Методологія визначення головних показників економічної ефективності зовнішньої торгівлі

1. Виробнича собівартість експортної (імпортозамінної) проду-KifnBcJBci3 (грн)

Все/Всіз = Це/ізх КоеЛ (внутрішня вартість)

де: Це/І3- відпускна ціна одиниці експортної або імпортозамінної продукції, грн. /од.;

Кое/і- кількість одиниць експорту або імпорту, одиниць.

2. Повна собівартість експорту (Псе)

Псе=ЦехКОе+НВв

де Нвв грн,- накладні витрати в Україні при експорті продукції, грн.

3. Валютна виручка нетто від експорту продущії Вн, е

But, =Ве,„-Нвш

де Вб е   накладні витрати за кордоном при експорті продукції, ін. валюта.

Вб.е. = Цб.е.  х Кое

де Цб, е- ціна брутто (контракти) за експортовану одиницю про-дукції, ін. валюта/од.

РумянцевА.П., РумянцеваН.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчаль-ний посібник. - К.: ЦУЛ, 2004.- 377 с.

4. Імпортна вартість Вь ін. валюта

Ві = (ЦіхКоі) + Нвін.вЛ;

де: Щ - фактура ціна одиниці імпортованої продукції (ціна конт-ракту), ін. валюта/од.;

КОІ - кількість імпорту , од.

НВІН в І накладні витрати за кордоном при імпорті продукції, ін. валюта.

5. Виручка нетто від імпорту продущії Вн,,- грн.

В„л=Вбл-НвгрнЛ.,

де: Вб.,-_ виручка брутто від реалізації імпортованої продукції, грн. НВВ грн.;._ накладні витрати в Україні при імпорті продукції, грн.

Вбл. =Ц6лхКои

де: Цб.,-_ ціна брутто на імпортовану продукцію (ціна реалізації за одиницю), грн/од.;

КОІ - кількість імпорту, од.

Накладні витрати при експорті/імпорті продукції в Україні та за кордоном можна визначити таким чином:

 

Структура накладних витрат

1          '                       '           '                       1          '

3      переве-зення   това-рів НВщ.             3    перевалки товарів НВпр.                      Із   зберіган-ня     товарів НВз6.

1) Накладні витрати з перевезення moeapie (НВ тр. )

НВтр. =Квх Ртр. х Фтр х ктРі

де: Кв - кількість (маса) вантажу;

Ртр - радіус (відстань) перевезення;

Фр - ставка перевезення;

Ктр - коефіцієнт надбавки, засіб та умови перевезення.

2) накладнг витрати з перевалки товаргв (НВпр)

НВпр. =КхСжпр. ×Кн6

де: Ст пр- ставка за перевалку;

Кнб- коефіцієнт надбавки за нестандартні та великі вантажі.

3) Накладні витрати зі зберігання moeapie НВ зб.

НВзб. =КвхТзб×Стзб.кз6

де: Тзб - термін зберігання товарів; Стз6 - ставка за зберігання товару; Кз6 - коефіцієнт надбавки за засіб зберігання товарів.

У разі експорту або імпорту продукції до структури накладних витрат додаються витрати, що пов'язані з митним перетинанням кордону.

Структура накладних витрат при перетинанні кордону

 

Витрати, що пов'язані з проходженням мит-ного контролю

 

Додаткові витрати, що пов'язані зі специфікою ввезення (вивезення) продукції

Мито      сплати

 

придбання       Ліцензій

Митні збори

 

Сертифікатів

1 '       

Акцизні збори          

' '        

Податок на додану вартість

 

Квот

 

3. Розрахунок економічної ефективності здійснення зовнішньо-торговельних операщй

Ефективність виробництва експортної продукції характеризує

результат господарської діяльності підприємства при

виробництві продукції на експорт

 

Порівняльна ефективність ви-

робництва експортної продукції

Псе Х„„„=—-х100%,

 

Абсолютна ефективність ви-робництва експортної про-дукції Евр.е. = Псе. - Все

 

де Хвр е та Евр е_ порівняльний та абсолютний показники ефекти-вності виробництва експортної продукції.

Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчаль-ний посібник. - К.: ЦУЛ, 2004.-377 с.

Ефективність експорту продукції визначає доцільність проведення підприємством експортної

 

 

Порівняльна ефективність експорту

Хе,Вн'»КвШ, Пс.е.

 

де: Хе та Ее_ порівняльний та абсолютний показники ефективно-стіекспорту

Кв - валютний коефіцієнт перерахування національної валюти в іноземну (валютний курс), грн/ін. валюта.

 

Кв^

 

Ціна одиниці національної валюти Ціна одиниці іноземної валюти

 

Ефективність імпорту характеризує доцільність проведення підприємством імпортної операції

 

Порівняльна ефективність імпорту

Внл.

ХІ=      х 100%,

ВІ хК,

 

Абсолютна ефективність імпорту

Ei = BHi-BLxKB,

 

де ХІ та ЕІ - порівняльний та абсолютний показники ефективнос-ті імпорту.

 

Ефективність використання імпортної продукції у госпо-дарській діяльності підприємства

т

Порівняльний показник

використання імпортної

продукції

ВСІЗ

Хвіпр =             х Ю0%,

Внл.

 

X

Абсолютний показник

ефективності використан-

ня імпорту

Н І')

ЕЬ.іпр. = ВСі.3. - В

 

де Хв І п„ та Ев І п„   порівняльний та абсолютний показник ефек-тивності використання імпортної продукції.

Абсолютний ефект товарообмінних операцій підприємства; визначає доцільність проведення підприємством товаооб-мінноїопепації

Езт = (ВНІ. - ПсЕ) + SKB.,

S = BHe-Bi.

Порівняльний ефект товарообмінних операцій - визначає ефек-тивність імпорту продукції, яка отримана в обмін з урахуван-ням ефективності експорту продукції в обмін, грн.

Хзт ^-^ х 100%

Вн.і.

Загальні показники економічної ефективності зовнішньої торгів-лі взаємозумовлені, але їх використання повинно доповнюватись специфічними показниками, які враховують особливість проведен-ня зовнішньоторговельних операцій.

Ефективність основних форм ЗЕД можна розрахувати, зокрема, використовуючи наступні формули.

,           .           Прибугок, отриманний від експорту

1. Ефеістивність експорту=  —        £—=■—хЮО

Загальні витрати, пов'язані з експортом

2. Ефекхивнісхь імпорху^-      ****" ВД ІМ™

витрати, пов'язані з імпортом

3. Ефективність імпорту

Нац. витрати, пов'язані з імпортом -

Витрати реадьні, пов'язані з імпортом

1_ Витрати реальні, пов'язані з імпортом Х

4. Ефективність зовнішньоторговельного обороту.

Езто = ЕЕ + Еь де: Езто - ефективність зовнішньоторговельного обороту; ЕЕ - ефективність експорту; Е: - ефективність імпорту

5. Ефективність зовнішньоторговельного обороту. Езто^      Прибухоквідзхо

Витрати, пов'язані з зто

6. Ефективність міждержавної спеціалізації виробництва (ЕМСВ).

ЕМсв = Со-СІ, де: Co - собівартість продукції до укладання угоди про МСВ; Сі - собівартість продукції після укладання угоди про МСВ

7. Ефективність СП (Есп).

 

Прибугок(

 

Прибугок національного

Прибугокш     виробництва (підприємств)

Витратиш     Витрати, пов'язані з нац. виробництвом (діяльністю підприємства)

 

8. Економічна ефективність підприємства зі 100% іноземним ка-піталом (ЕПік)міждержавної спеціалізації виробництва (ЕМСВ).

Прибуток від тозкапітапу    Прибуток нац.шробництвапідприємства

Етк =  

Витратишк     Витратщпов'язаніз нацвиробництвом

(діяльністю націонсшьного підприємспша)

4. Показники ефективності зовнішньоекономічної діяльності

У ЗЕД ефективність проявляється у у максимі-зації прибутку при мінімальних витратах, пов’язаних із здійсненням зовнішньоекономіч-них операцій

Загальні показники ефективності ЗЕД:

1.         Зростання національного доходу країни.

2.         Зростання продуктивності праці.

3.         Зниження собівартості продукції.

4.         Економія на сировині, матеріалах, енер-

гії тощо.

Часткові показники ефективності ЗЕД:

1.         Збільшення питомої ваги у експортному

виробництві тих його видів, що функ-ціонують на умовах угод про міждер-жавну спеціалізацію і кооперування виробництва.

2.         Зростання рівня автоматизації, механіза-

ції виробничих процесів, пов’язаних із ЗЕД.

3.         Зростання питомої ваги іноземного інве-

стування в загальному обсязі інвести-цій.

4.         Зростання кількості прогресивних форм

міжнародної економічної інтеграції, що діють на мікрорівні (наприклад, численість СП).

На практиці економічна ефективність ЗЕД розраховується по конкре-тному виду зовнішньоекономічних операцій.

Найбільш загальним у цьому відношенні є еизначення ефектиенос-ті еід зовнішьоторговельних операцій та найбільш поширених форм ЗЕД.

5. Методи оцінки виробничо-господарської діяльності суб'єктів ЗЕД

              Показники ефективності діяльності фірми

І.Абсолютні показники:

Рентабельність фірми в абсолютному обчисленні (Рфав):

Рфав = Мпзр - Мпмр, де: Мпзр - маса прибутку фірми в звітному році; Мпмр - маса прибутку фірми в минулому році.

Зростання обсягу продажів фірми (ОПф): ОПф = ОПзр - ОПмр де: ОПзр - обсяг продажів фірми у звітному році; Опмр - обсяг продажів фірми в минулому році.

„ II. Відносні показники ефективності фірми

Рентабельнісгь продукції фірми у звітному році: Рпфзр = Пфзр/Пфмр.

Рентабельність фірми у звітному році: Рфзр = Пфзр/ОПфзр.

Рентабельність фірми у звітному році: Рфзр = Пфзр/А,

де А    активи фірми у звітному році (основний + обо-ротний капітал).

Рентабельність основного капіталу (ОК) фірми: Рок = Пзр/ОКзр.

Рентабельність власного капіталу (ВК) фірми: Рвк = Пзр/ВКзр.

Середня нормарентабельності фірми: (Ш+П2+...+Пп)

(А1+А2+...+Ап) де: П - чистий прибуток за відповідний період часу; A - балансова варіісгь активів фірми за винятком амо-ртизації на кінець року, що розглядається; п-кількістьроків.

Показники обсягу продажу продукції

Ефективність діяльності фірми (Едф) по цьому напрямку:

Обсяг продажів в г'-му році (ОПІ)

ЕдФ =

Активи фірми в г'-му році

Коефіцієнт обертання оборотних активів (К0ОА): Обсяг продажів в г'-му році

°0А    Оборотні активи в г'-му році

Кефіцієнт обертання матеріальних виробничих запасів (Комвз): Обсяг продажів в г'-му році

Комвз =         

Обсяг матеріальних виробничих запасів в г'-му році

Рівень організації виробництва фірми (Ровф): Обсяг продажів в г'-му році

°Вф   Чисельність зайнятих в г'-му році

Коефіцієнт обсягу продаж фірми по групах товарів: ОП фірми по групам товарів у звітному році

КопА =          

ОП фірми по групах товарів у минулому році

Загальний показник конкурентоспроможності фірми (Кф): Обсяг продажів в г'-му році

Кф =    = 0;<1; >1.

Матеріальні запаси в г'-му році

Загальний показник конкурентоспроможності фірми (Кф): Обсяг продажів в г'-му році

Нереалізована продукція в г'-му році

Коефіцієнт конкурентоспроможності фірми (Кф): Обсяг продажів в г'-му році

КФ=    ,

Дебіторська заборгованість в г'-му році

яка означає:

-          обсяг комерційного кредиту

-          обсяг боргу, який належить фірмі в і-му році

 

Коефіцієнт портфеля замовлень (КПз): Обсяг замовлень в г'-му році

Кпз=  

Обсяг продукції, що випустили в г'-му році

Коефіцієнт капіталовкладень фірми (Ккф): Обсяг капіталовкладень у звіт. році

Кк4 =  , = 0;<1,>1

Обсяг капіталовкладень у мин. році

Коефіцієнт диверсифікації капіталовкладень фірми (Кдкф):

Кдкф = НКзр/НКмр, НК - напрямки капіталовкладень фірми у розвиток конкре-тних видів виробництва.

 

                        ТТтгліигнгг,  

            конкурентоспроможності фірми    

                                  

            Коефіцієнт зростання прибутку (Кзп) фірми в абсолютному виразі:

Кзп = Мпзр - Мпмр

           

 

           

            Коефіцієнт норми прибутку фірми (Кнпф): Кнпф = Нпфзр/Нпфмр

           

 

           

            Загальний коефіцієнт конкурентоспроможно-сті фірми (ЗКкф):

ЗКкф = Пі/ОПі

           

 

           

            Коефіцієнт обсягу продаж фірми в звітному році (Копф):

                        Копф = ОПфзр/ОПфмр, = і   1; < 1, >1.

Показники фінансового стану фірми

Коефіцієнт капіталізації прибутку (Ккп):

Прибуток, що йде на накопичення в г-му році

Ккп=  

Обсяг акціонерного капіталу фірми в г-му році

Коефіцієнт фінансового стану фірми (Кфсф): Власний капітал фірми в г-му році

ФСФ

Заборгованість фірми в г-му році Нормальна робота фірми >50 %.

Коефіцієнт фінансового стану фірми (Кфсф):

Загальна заборгованість фірми в г-му році

ШХ.       ■       ■          =

1*-фсф

Власний капітал фірми в г-му році Повинен бути <1

Коефіцієнт фінансового стану фірми (Кфсф): Власний капітал фірми в г-му році

lvmcm

Реальний основний капітал в г-му році Повинен бути >1

Коефіцієнт фінансового стану фірми (Кфсф):

Сума загального боргового зобов'язання в і-му. році

lvmcm

Власний капітал фірми в г-му році Повиненбути<1.

Показники фінансового стану фірми

Коефіцієнт капіталізації прибутку (Ккп):

Прибуток, що йде на накопичення в г-му році

Обсяг акціонерного капіталу фірми в г-му році

Коефіцієнт фінансового стану фірми (Кфсф): Власний капітал фірми в г-му році

ФСФ

Заборгованість фірми в г-му році Нормальна робота фірми >50 %.

Коефіцієнт фінансового стану фірми (Кфсф):

Загальна заборгованість фірми в г-му році

ШХ.       ■       ■          =

1*-фсф

Власний капітал фірми в г-му роцї Повинен бути <1

Коефіцієнт фінансового стану фірми (Кфсф): Власний капітал фірми в г-му році

lvmcm

Реальний основний капітал в г-му році Повинен бути >1

Коефіцієнт фінансового стану фірми (Кфсф):

Сума загального боргового зобов'язання в і-му. році

lvd>cd>

Власний капітал фірми в г-му році Повиненбути<1.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_81cacdb4a490c10da04b62f36dc24e9a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0