Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.10. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

10.10. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

План

1.         Критерії і сутність класичних теорій оцінки ефективності ЗЕД.

2.         Методологія визначення головних показників економічної ефективності зовнішньої торгівлі.

3.         Розрахунок економічної ефективності здійснення зовнішньо-торговельних операцій.

4.         Показники ефективності ЗЕД.

5.         Методи оцінки виробничо-господарської діяльності суб’єктів ЗЕД.

Рекомендована література

1.         Гребельник С. Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 384 с.

2.         Основи зовнішньоекономічної діяльності. Опорний конспект лекцій. Навчально-методичне видання/Укладачі: О. П. Гребе-льник, Т. I. Гасюк та ін.- К.: Видавничий центр КНТЕУ 2003.- 300 с.

3.         Румянцев А. П., Румянцева Н. С. Зовнішньоекономічна діяль-ність: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літерату-ри, 2004.- 377 с.

4.         Зкономическая теория. Задачи, логические схемьі, методиче-ские материальі/Под ред. А. И. Добрьшина, Л. С. Тарасевича: Учебник для вузов.- СПб.: Питер Ком, 1999.- 448 с.

Міні-лексикон: критерїі, ефективність, зовнгшня торгівля, ме-тоди оцгнки, виграш вгд торггвлг, собівартість, витрати, виручка, зовнішньоторговельні опера-ціг.

1. Критерії і сутність класичних теорій оцінки ефективності ЗЕД

/. Критерій ефективності зовнішньоекономі-чної діяльності полягаєу

 

max економії

матеріальних та

нематеріальних

витрат

 

max приросту

фізичного обся-

гу доходу

 

max абсолютного ефекту (чистого доходу)

Форма виявлеііпя - різниця між:

 

Сукупним ефектом від варіа-нта здійснення ЗЕД

 

Сумарними витратами,

пов'язаними з реалізацією варіа-

нта здійснення ЗЕД

Економією витрат суспільної праці у зв'язку з імпортом конкретних видів продукції

 

Витратами, пов'язаними з ви-робництвом та експортом про-дукції

 

 

Причини економії еитрат суспільної праці при здійсненні ЗЕД

Розширення виробництва до

розмірів, які є більшими, ніж обсяг ринку однієї краї-

ни, і призводить до його

концентрації, яка дозволяє

збільшити продуктивність

праці

 

I

Незбігання національної та ін-тернаціональної вартості това-рів, що виробляються у різних країнах, внаслідок диференціа-ціїрівнів продуктивності праці під впливом економічних, при-родних, соціальних, історичних та інших факторів

 

 

Теоретичною основою оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяль-ності є класичні теорії зовнішньої торгівлі А. Сміта та Д. Рікардо

'           '                       'г

Теорія „абсо