Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Класифікація цін світового ринку : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

2. Класифікація цін світового ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

 

Класифікаційна ознака         Вид ціни

За ступенем локалізації ринку         Світова ціна

 

            Внутрішня ціна

За характером зовнішньоторговельної операції    Експортна ціна

 

            Імпортна ціна

За характером реалізації       Оптова ціна

 

            Роздрібна ціна

В залежності від кон'юнктури ринку          Ціна продавця

 

            Ціна покупця

 

            Цінарівноваги

В залежності від балансу інтересів суб'єктів трансакції    Ціна верхньої межі

 

            Ціна нижньої межі

За способом регулювання   Регульована ціна

 

            Фіксована ціна

 

            Вільна (ринкова) ціна

 

            Трансфертна ціна

За способом одержання інформації про ціни        Публічні ціни

 

            Розрахункові ціни

За формою торгівлі   Біржова ціна

 

            Аукціонна ціна

 

            Цінаторгів

 

            Ф'ючерсна ціна

 

            Контрактна ціна

За способом фіксаціїу контракті      Тверда ціна

 

            Рухлива ціна

 

            3 наступною фіксацією

 

            Змінювана, змішана ціна

Затериторіальною ознакою Єдина ціна

 

            Регіональна ціна

Затерміномдії Постійні

 

            Тимчасові

 

            Разові

В залежності від сфери товарного обігу     Ціна виробництва (або виробника)

 

            Оптова ціна на промислову продук-цію

 

            Ціна на науково-технічну продукцію

 

            Ціна продукції будівництва

 

            Роздрібна ціна на товари масового попиту

 

            Тарифи вантажного та пасажирського транспорту

В залежності від порядку відшкоду-вання транспортних та страхових ви-трат (згруповані відповідно до «Інко-термс»)           Група Е (ціна: EXW)

 

            Група F

(ціни: FCA, FAS, FOB)

 

            Група С

(ціни: CFR, CIF, СРТ, СІР)

 

            Група D

(ціни: DAF, DES, DEQ, DDU, DDP)

 

            Ринкова ціна

 

            Трансфертна ціна

3. Базисні умови постачання товарів «Інкотермс» і ціни

 

Група  Ціна... Умови            Спосіб

транспорту-

вання

«Е» включає умови, ЗГІДНО 3 якими

покупець одер-

жує готовий до

відправлення то-

вар на складі (за-

воді продавця)          EXW

франко-завод покупець несе усі витра-тиіризики.пов'язаніз перевезенням товару з підприємства продавця до місця призначення   будь-який вид

транспорту,

включаючи

змішаний

«F»

містить умови,

відповідно до

яких продавець

зобов'язаний до-

ставити товар до

транспортних за-

собів, зазначених

покупцем       FCA

франко-перевізник    продавецьзобов'язаний

поставити товар, що

пройшов митне очищен-

ня для ввозу   будь-який вид

транспорту,

включаючи

змішаний

 

            FAS вільний уз-довж борта

судна  продавецьзобов'язаний розмістити товар уздовж борта судна на причалі в

погодженому пункті.

Митне очищення здійс-

нює покупець            тільки морсь-

кий і внутрі-

шній водний

транспорт

 

            FOB

вільний на борту судна        продавецьзобов'язаний

розмістити товар на бор-

ту. Митне очищення

здійснює покупець   тільки морсь-

кий і внутрі-

шній водний

транспорт

«С»

входять умови, за

яких продавець

має укласти до-

говір перевезен-

ня, однак не несе

ризику втрати

або ушкодження

товарів і додат-

кових витрат,

пов'язанихзпо-

діями, що виник-

ли після відван-

таження або від-

правлення това-

рів       CFR

вартість і фрахт          продавець оплачує ви-

трати і фрахт, а також

здійснює митне очищен-

ня товару, але не несе ри-

зику втрати або пошко-

дження товару          тільки морсь-

кий і внутрі-

шній водний

транспорт

 

            CIF

вартість, стра-

хування і

фрахт  обов'язки продавця ана-

логічні CFR, крім того

він забезпечує морське

страхування від ризику

загибелі або ушкодження

товару. Продавець укла-

дає договір страхування і

виплачує страхову пре-

мію      тільки морсь-

кий і внутрі-

шній водний

транспорт

            СРТ

перевезення оплачене до... продавець оплачує фрахт

за перевезення товару до

визначеного місця при-

значення. Коли товар пе-

редано у розпорядження

перевізника, усі ризики

переходять до покупця.

Продавець здійснює ми-

тне очищення товару           будь-який вид

транспорту,

включаючи

змішаний

 

            СІР

перевезення і

страхування

оплаченідо...  продавець несе всі ті ж обов'язки.щоіприСРТ, а також він має забезпе-чити транспортне стра-хування ризиків під час перевезення. Продавець укладає договір страху-вання й оплачує премію  будь-який вид

транспорту,

включаючи

змішаний

«D»

входять умови,

ЗГІДНО 3 якими

продавець несе

всі ризики і

витрати,

пов'язані з до-

ставкою ван-

тажу в пункт

призначення  DAF

постачання на кордон          продавець зо-

бов'язаний доставити

товар, очищений від

мита, у зазначений

пункт на кордоні       сухопутний транспорт

 

            DES

постачання із судна  продавець зо-

бов'язаний доставити

товар, не очищений

від мита, у погодже-

ний порт призначен-

ня, а також він несе

ризики щодо доставки

товару в зазначений

пункт  тільки мор-ський і вну-трішній во-дний транс-порт

 

            DEQ

постачання з пристані         продавець несе усі

витрати і ризики,

включаючи сплату

податків,митатаін-

ших зборів, щодо до-

ставки товару на при-

чал у погодженому

порту призначення   тільки мор-ський і вну-трішній во-дний транс-порт

            DDU

постачання

без оплати

мита    продавець несе витра-ти і ризики, пов'язані

з доставкою товару в

погоджений пункт у країні-імпортері (крім

сплати податків при ввезенні товару), а та-кож витрати і ризики,

пов'язані з виконан-ням митних процедур           будь-який

вид транс-

порту, вклю-

чаючи змі-

шаний

 

            DDP

постачання з

оплатою

мита    продавець несе всі

ризики і витрати, пов'язані з ввезенням

товару включаючи оплату податків, мита та інших зборів, стяг-нутих при імпорті то-

вару Продавець до-

ставляє товар у зазна-

чений пункт у країні

імпортері        будь-який

вид транс-

порту, вклю-

чаючи змі-

шаний